Ziya Paşa

 

ZİYA PAŞA BİBLİYOGRAFYASI
 
1. EDEBİYAT TARİHİ
 
2. BİYOGRAFİK KİTAPLAR
Akyüz, Kenan; Ziya Paşa'nın Amasya Mutasarrıflığı Sırasındaki Olaylar, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1964.
Bilgegil, Kaya; Harabât Karşısında Namık Kemal, İrfan Yayınevi, İstanbul, 1972.
Bilgegil, Kaya; Ziya Paşa Üzerinde Bir Araştırma, Atatürk Ünivesitesi Yayınları, Erzurum, 1970.
Ertaylan, İsmail Hikmet; Ziya Paşa, Kanaat Kütüphânesi, İstanbul, 1932.
Göçgün, Önder; Ziya Paşa'nın Hayatı Eserleri, Edebî Şahsiyeti ve Bütün Şiirleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1987.
Kurgan, Şükrü; Ziya Paşa, Varlık Yayınları, İstanbul, 1953.
Süleyman Nazif; İki Dost (Ziya Paşa-Namık Kemal), Kanaat Kütüphânesi, İstanbul, 1925.
Toros, Taha; Ziya Paşa'nın Adana Valiliği, Adana, 1940.
 
3. BİYOGRAFİK VE BİBLİYOGRAFİK MAHİYETTE MAKALELER
Akyüz, Kenan; "Ziya Paşa'nın Biyografisine Ait Yeni Bilgiler", Türk Dili, 1956, C.V, S.75.
Bilgegil, Kaya; "Ziya Bey'in (Paşa) Fransız Adliyesi'nde Açtığı Bir Dava", Atatürk Üniversitesi 50. Yıl Armağanı, S.2, Erzurum, 1974.
Sançar, Nejdet; "Ziya Paşa'nın Eserleri", Türk Dil Kurumu Bülteni, C.V, S.1, Ankara, 1956.
 
4. METİN NEŞİRLERİ
Kocatürk, Vasfi Mahir; Ziya Paşa'nın Şiirleri, Edebiyat Yayınevi, Ankara, 1967.
Karahan, Abdülkadir; "Ziya Paşa'nın Avrupa Mektupları", Yeni Sabah Gazetesi, 14-23 Mayıs 1961.
Ziya Paşa; Tercî-i Bend ve Terkîb-i Bend, haz. Hüseyin Yorulmaz, Çıdam Yayınevi, İstanbul, 19??
 
TEZLER
Erendor, Esat Nermi; Ziya Paşa'nın Zafernâme ve Şerhi'nin Transkripsiyonlu Metni, Tahlili, Açıklamalar ve İndeksi, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü, basılmamış bitirme tezi, 1948/49, 217 s. T.310.
Göksu, Sevinç; Ziya Paşa'nın Harabât Mukaddimesi ve Tedkiki, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü, basılmamış bitirme tezi, 1955, 98+51+10 s. T.470.
Özgürel, Mesude; Ziya Paşa'nın Makaleleri, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü, basılmamış bitirme tezi, 1954, 289 s. T.454.
Ünsal, Kerim; Külliyât-ı Ziya Paşa, Süleyman Nazif, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü, basılmamış bitirme tezi, 1978, 316 s. T.1884.
         
5. TEMATİK ARAŞTIRMALAR
 
A) ŞİİR
Göçgün, Önder; "Ölümünün 100. Yılında Ziya Paşa ve Bir Şiiri", Hisar Dergisi, Ankara, Temmuz 1980, S.272, s.15-16.
Kaplan, Mehmet; "Tercî-i Bend" Şiir Tahlilleri I, İstanbul, 1985, s. 46-67.
 
B) FİKİR
Emil, Birol; "Ziya Paşa'da Meşveret Fikri", 1. Millî Türkoloji Kongresi'nde tebliğ, ...
Gözler, Fethi; "Ziya Paşa ve Fikirleri", Türk Yurdu, Yıl: 1956-1957, S. 255, 258, 259, 265.
 
C) MUKAYESELİ EDEBİYAT
Göçgün, Önder; "Tanzimat Devri'nin Bir Hiciv Åbidesi, Ziya Paşa'nın Zafernâmesi", Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, 1986, S.3, s.1-27.
Sungu, İhsan; Ahmet Vefik ve Ziya Paşa'ların Tartuffe Tercümeleri", Tercüme dergisi, Ankara, 1940-41, S.4,6.
Süleyman Nazif; "Garb Edebiyatının Edebiyatımıza Tesiri (V): Ziya Paşa", Peyâm-ı Sabah, 4 Ocak 1922.
 
441596 ziyaretçiburayı ziyaret etti
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol