Namık Kemal

NAMIK KEMAL BİBLİYOGRAFYASI

        

         

         I. GENEL KİTAPLAR

 

 

         Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye, Abdülhalim Memduh, 1889.

         Tarih-i Edebiyat Dersleri, İbrahim Necmi Dİlmen, 1922.

         Tanzimat Edebiyatı Tarihi Notları, İbrahim Necmi Dİlmen,

         Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi, İsmail Habib Sevük, 1924.

         Türk Edebiyatı Tarihi, İsmail Hikmet Ertaylan, Bakü, 1925.

         Türk Edebiyatı Tarihi, M. Fuat Köprülü, 2 c. 1928.

         Edebî Yeniliğimiz, İsmail Habib Sevük, İst. 1940.

         Avrupa Edebiyatı ve Biz, İsmail Habib Sevük, 2 c.

         Son Asır Edebiyatı Tarihi, Mustafa Nihat Özön, Ank. 1941.

         Muasır Türk Edebiyatı Tarihi, Mustafa Nihat Özön,

         Tanzimat'tan Zamanımıza Kadar Türk Edebiyatı, Hıfzı Tevfik

              Gönensay, İst. 1945.

         XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Ahmet Hamdi Tanpınar, 1949.

         Türk Edebiyatında Akımlar, Suut Kemal Yetkin, İst. 1967.

         Büyük Türk Edebiyatı Tarihi, Vasfi Mahir Kocatürk, 1969.

         Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Nihat Sami Banarlı, 2 c. M.E.B.

              yay. 1971.

         Türk Edebiyatı Tarihi, I, Giriş, Agah Sırrı Levend, 1973.

         Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Kenan Akyüz, Mas Matb.

              4. bs. 1982.

         50 Yılın Türk Edebiyatı, Rauf Mutluay, İş Bankası Kültür Yay.

              İst. 1973.

         Cumhuriyet Dönemi Türk Roman ve Öyküsü, Necla Pekolcay, İş Ban.

         Türk Temaşası, Selim Nüzhet Gerçek,

         Türk Tiyatrosu Tarihi, Refik Ahmet Sevengil,

         Yakınçağlarda Türk Tiyatrosu, Refik Ahmet Sevengil,

         Türk Tiyatrosunun Devirlere Taksimi, Cevdet Kudret,

         Karagöz, Cevdet Kudret,

         Ortaoyunu, Cevdet Kudret,

         Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman, Cevdet Kudret,

         Geleneksel Türk Tiyatrosu, Metin And,

         Osmanlı Edebiyatı, Menemenlizâde Mehmet Tahir,

         Edebiyat Tarihimizden, Hasan Ali Yücel,

         Türk Tiyatro Tarihi, Memet Fuat,

         Türk Tiyatro Tarihi(?), Niyazi Akı

         Cumhuriyet Devri Türk Romanı, Alemdar Yalçın,

         Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Ahmet Oktay,

         Arayışlar Devri Türk Edebiyatı, I. c. Tanzimat Edebiyatı,

              II. c. Servet-i Fünûn Edebiyatı, III. c. Meşrutiyet,

              Hüseyin Tuncer,

         Özön, Mustafa Nihat,   İst. 1940.

         Jön Türklerin Siyasî Fikirleri,Şerif Mardin,1895-1908, İş Bank.

              Kültür Yay. Ank. 1964.

         Ebuzziya Tevfik, Yeni Osmanlılar Tarihi, Tasvir-i Efkâr, 1909-1911.

         Tanzimat Edebiyatında Fransız Tesiri, Cevdet Perin,İst. 1946.

         Millî Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri, M. Fuad Köprülü, İst.

              1928.

         Tanzimat Devri Edebiyatı, Hıfzı Tevfik Gönesay, Remzi Kitb. İst.

              1945.

         Edebiyat Tarihi Dersleri, Tanzimat Edebiyatı, Agah Sırrı Levend,

              Marifet Matb. İst. 1934.

            

         II. MONOGRAFİ

          

         A) HAYATI VE ESERLERİNDEN BAHSEDEN KİTAPLAR

        

         Namık Kemal, İsmail Hikmet Ertaylan, 1932. 

         Namık Kemal'in Hayatı, Vasfi Mahir Kocatürk, Buluş Yay. Ank. 1955.

         Namık Kemal, İhsan Sungu, İst. 1941.

         Namık Kemal, Rıza Nur, İskenderiye, 1936.

         Edîb-i Azam Kemal İle Muhâberemiz, Faik Rişad, İst. 1326.

         Namık Kemal-Şahsı, Eseri, Tesiri, Necip Fazıl Kısakürek, T.D.K. Yay.

              Ank. 1940.

         Kemal Bey'in Terceme-i Hâli, Ebuzziya Tevfik, Ebuzziya Matb. İst.

              1908.

         Kemal, Ebuzziya Tevfik, İst. 1304; Merhum Namık Kemal Bey, 2. tab,

              İst. 1326.

         Namık Kemal, Hikmet Dizdaroğlu, İst. 1962.

         Namık Kemal, Kemalettin Şükrü,

         Namık Kemal, Saadettin Nüzhet Ergun, Yeni Şark Kütp. İst. 1933.

         Namık Kemal, Süleyman Nazif, İkdam Matb. İst. 1340.

         Namık Kemal, Devrinin İnsanları ve Olayları Arasında, Midhat Cemal

              Kuntay, Maarif Matb. 1. c. 1944, 2. c. (1)1949 (2)1956

         Kemal, Midhat Cemal Kuntay, Sırat-ı Müstakim matb.

         Namık Kemal, Mehmet Kaplan, İst. 1948.

         Rûh-ı Kemal, Kemalzâde Ali Ekrem (Bolayır), Mahmud Bey MAtb. İst.

              1908.

         Namık Kemal, Ali Ekrem, İst. 1930.

         Namık Kemal, Behçet Kemal Çağlar, Üstünel Yay. 1954.

 

         B) TEMATİK ARAŞTIRMALAR

        

         Namık Kemal ve İbret Gazetesi, Mustafa Nihat Özön, İst. 1938. 

         Harabât Karşısında Namık Kemal, M. Kaya Bilgegil, İrfan Yay. İst.

              1972.

         Namık Kemal'in Romanları, Baha Dürder, Çığır Kitb. İst. 1940.

         Tarihin Materyalist Telakkisine Göre Namık Kemal, Kerim Sadi, İst.

              1932.

         Namık Kemal ve Türk-Osmanlı Milliyetçiliği, Nihad Sami Banarlı, İ.Ü.

              Türk Dili ve Edebiyatı Mezunları Cemiyeti yay. İst. 1947.

         Merhum Kemal Bey'in Tarih Meselesi, M. Selahaddin, İst. 1327.

         Namık Kemal ve İdealizmi, Namdar Rahmi Karatay, Ankara Ktbv. Bursa,

              1941.

         Namık Kemal ve İdeolojisi, Ziyaeddin Fahri, İst. 1939.

         Celaleddin Harzemşah, Teceddüd-i İlmî ve Edebî, Baha Tevfik, İst.

         Namık Kemal, Karabela Münasebeti İle, Şehabeddin Süleyman, İst.

              1329.

         Namık Kemal Afyon'da, Edib Ali Baksı, Halkevi yay. Millî Kültür

              Araştırmaları:II, Ank. 1949.

         Namık Kemal'in Londra Yılları, Yusuf Mardin, Milliyet Yay. İst.

              1974.

         Namık Kemal Ruhu, Hasan Fethi Gözler, İst. 1953.

 

         III. METİN NEŞİRLERİ

        

         A) ŞİİR

         Namık Kemal'in Şiirleri,Saadettin Nüzhet Ergun, İst. 1941.

              (tenkidi için bkz. Fevziye Abdullah Tansel, Belleten, 1942, VI,

              319-325)

         Namık Kemal'in Hayatı ve Şiirleri,Saadettin Nüzhet Ergun, İst. 1933.

         Namık Kemal'in Şiirleri, Ali Ertem, İst. 1957.

         "Namık Kemal'in Neşredilmemiş Şiirleri", Fevziye Abdullah Tansel,

              Türk Yurdu, 1960, no:10, s. 39-40. 

         "Namık Kemal'in Bilinmeyen İki Eseri: Mecmua-yı Siyaset ve Midilli

              Risalesi", Fevziye Abdulluha Tansel, Türk Yurdu, C.1, nr. 3,

              (273), Mayıs 1959, s. 58.                                    

         Namık Kemal'in Şiirleri, Vasfi Mahir Kocatürk, Rüzgarlı Matb. 1958,

              168 s. (2.bs, 1971, 120 s.)                                  

         

         B) ROMAN

         İntibah (Ali Bey'in Sergüzeşti), haz. Mehmet Kaplan, K.T.B. Yay.

              Ank. 1989.

         Zeyl-i İntibah, İshak (Hâfız), Mahmut Bey Matb. 1313, İ.Ü. Edb Fak.

              Yay. T.D.E.B. doktora tezi, no:1.

         İntibah - Sergüzeşt-i Ali Bey, haz. Mustafa Nihat Özön, Remzi Ktb.

              İst. 1971.                                                   

         Cezmi, haz. Seyit Kemal Karaalioğlu, sadeleştirilmiş baskı, 1984.

        

         C) TİYATRO

         Åkif Bey, (yeniden sahneye tatbik eden) Reşat Nuri Güntekin, Maarif

              Basm. Ank. 1958.

         Åkif Bey, haz. Mustafa Nihat Özön, Remzi Ktb. 1961.               

         Celaleddin Harzemşah, haz. Hüseyin Ayan, Hareket Yay. İst. 1969.

         Gülnihal, haz. Kenan Akyüz, M.E.B. Yay. İst. 1969.

         Vatan Yahut Silistre, haz. Kenan Akyüz, M.E.B. Yay. İst. 1969.     

         Vatan Yahut Silistre, haz. Mustafa Nihat Özön, Remzi Ktb. İst. 1961.

         Kara Belâ, haz. A.Feriha Sever, K.B. Yay. Ank. 1989.

         Zavallı Çocuk, haz. Mustafa Nihat Özön, Remzi Ktb. İst. 1940.        

                        

         Ç) MEKTUP

         Namık Kemal'in Hususî Mektupları, Fevziye Abdullah Tansel, Türk

              Tarih Kurumu Yay. Ank. c.1, 1967; c.2, 1969; c.6, 1953, c.7-8,

              1986.

         Hususî Mektuplarına Göre Namık Kemal ve Abdülhak Hâmid, Fevziye

              Abdullah Tansel, Güven Matb. Ank. 1949, 168+4 s.

         "Süleyman Hüsnü Paşa ile Namık Kemal'in Münasebet ve Muhâberâtı",

              Fevziye Abdullah Tansel, Türkiyat Mecmuası, 1955, XI, s.131-

              152.

         "Namık Kemal'in Midilli'de Yazdığı Manzum ve Mensur Eserler",

              Fevziye Abdullah Tansel, Türkiyat Mecmuası, 1955, XII, s.57-90.

         "Namık Kemal'in Abdülhamid'e Takdim Ettiği Arîzalar İle Ebuzziya

              Tevfik Bey'e Yolladığı Bazı Mektuplar" İsmail Hakkı

              Uzunçarşılı, Belleten, 1947, XI, nr. 42, s. 237-297.

         "Namık Kemal'in Mektupları'na Ek", Zeynep Kerman, Ölümünün 100.

              Yılında Namık Kemal, M.Ü. F.E.F. Yay. İst. 1989, s. 75-101.

         Namık Kemal'in Mektupları I, Ömer Faruk Akün, İ.Ü. Edb. Fak. Matb.

              İst. 1972.                                                   

         "Namık Kemal İle Süleyman Paşa'nın Bağdat Sürgünlüğü Sırasında İlk

              Mektuplaşmaları", Ömer Faruk Akün, Türk Dİli ve Edebiyatı

              Dergisi, İ.Ü. Edb. Fak. Yay. c. 23, 1977-79, s.1-36.     

         "Namık Kemal'in Bilinmeyen Bir Mektubu", Ali Alparslan, Muhibbe

              Darga, T.T.K. Yay., 33, 129 (1969), s. 35-42.                

        

         D) ANTOLOJİ

         Namık Kemal Antolojisi, İhsan Sungu, Muallim Ahmet Halit Ktb. İst.

              1942.

         Namık Kemal Antolojisi, Ahmet Hamdi Tanpınar, İst. 1942.

         Namık Kemal ve İbret Gazetesi, Mustafa Nihat Özön, İst. 1938. 

 

         E) TARİHî BİYOGRAFİ

         Namık Kemal'in Tarihî Biyografileri, Dr. İskender Pala, Türk Tarih

              Kurumu Yay. Ank 1989. (Devr-i İstilâ, Selahaddin, Fatih, Yavuz

              Sultan Selim, Emir Nevruz, Bârika-i Zafer)

 

         F) TENKİT

         Namık Kemal'in Talim-i Edebiyat Üzerine Bir Risalesi, Necmettin

              Halil Onan, Ank. 1950.

                                                                           

         G) TOPLU MAKALELER                                                

         Namık Kemal'in Türk Dili ve Edebiyatı Üzerine Görüşleri ve Yazıları,

              Kâzım Yetiş, İ.Ü. Edb. Fak. Yay. İst. 1989.                  

         Makalât-ı Siyasiye ve Edebiye, Metin ve İndeks,(1-148) Mâhide Tekin,  

              yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1973, 641 s.

         Makalât-ı Siyasiye ve Edebiye, Metin ve İndeks, (149-290), Enise

              Balay, yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1973,

              III+656 s.

         Makalât-ı Siyasiye ve Edebiye, Metin ve İndeks, (291-424), Münire 

              Çılgın, yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1973,

              674 s.

        

         IV. BİBLİYOGRAFİK ESERLER

          

         Namık Kemal Bibliyografyası, Mustafa Can, K.T.B. Yay.

         "Namık Kemal'in Eserleri" Şerif Hulusî, Namık Kemal Hakkında,

              D.T.C.F. Yay. İst. 1942, s.305-421. 

         "Namık Kemal'in Eserlerinin Tenkitli Tab'ı Hakkında" Şerif Hulusî,

              Ülkü mec. 1940, XVI. nr. 94, s. 316-318.

         "Namık Kemal'in Kitap Halindeki Eserlerinin İlk Neşirleri" Ömer

              Faruk Akün, Türkiyat Mecmuası, nr.18, 1973-1975, s. 1-78. 

         "Rus Matbuatında Namık Kemal ve Eserleri", Abdülkadir İnan, Namık

              Kemal Hakkında, D.T.C.F. Yay. İst. 1942, s.297-302.

         "Namık Kemal'e Dair Rusça Yeni Bir Eser", Abdülkadir İnan, Ülkü,

              XVI, nr. 94, s. 309- 315.

 

         V. NAMIK KEMAL HAKKINDA YAZILMIŞ MAKALELER

          

         A) BİYOGRAFİK MAKALELER

 

         "Namık Kemal", Ömer Faruk Akün, İslâm Ansiklopedisi, M.E.B. Yay.

              1970, 9.c., s.71.

         "Namık Kemal", İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Son Asır Türk Şâirleri,

              5. cüz, M.E.B. Yay. İst. 1970, s. 827-841.

         "Namık Kemal'in Üzerine Bir Biyografi Denemesi", Abdullah Uçman,

              Ölümünün 100. Yılında Namık Kemal, M.Ü. F.E.F. Yay. İst. 1989,

              s. 219-228.

         "Namık Kemal", Mustafa Kutlu, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi,

              Dergah Yay. 6. c., İst. 1986, s. 510-520.

         "Namık Kemal'in Kronolojisi", Hakkı Tarık Us, Kanije Muhâsarası,

              İst. 1941, s.126-133.

         "Namık Kemal'in Hayatı ve Eserleri", Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat

              Üzerine Makaleler, Dergah Yay. 3. bs. İst. 1992, s.

         "Namık Kemal Mehmed", Fevziye Abdullah Tansel, Türk Ansiklopedisi,

              M.E.B. Yay. 25. c. Ank. 1977, s. 95-114.

         Sicill-i Osmanî Yahud Tezkire-i Meşâhir-i Osmaniyye, Mehmed Süreyya,

              Matbaa-i Åmire, 4.c. İst. 1257, s. 82.

         "Tanzimat", A. Cevad Eren, İslâm Ans. M.E.B. Yay. 11. c.

         "Namık Kemal", İbrahim Alaeddin Gövsa, Türk Meşhurları Ans. Yedigün

              Neşr. İst. 1945, s.416.

         "Namık Kemal (Mehmed)", Meydan Larousse Ans. Meydan Yay. 1972, 9. c.

              s. 214-215.

         Türk Tiyatro Ans. Mustafa Nihat Özön, Baha Dürder, Remzi Kitb. İst.

              1982, s. 882-890.

         "Kalebend Namık Kemal", İbrahim Zeki Burdurlu, Türk Dili, 1954,

              c.III, nr. 28, s. 190-191.

         "Tanzimat Ve Yeni Osmanlılar", İhsan Sungu, Tanzimat, İst. 1939, s.

              777-857.

         "Namık Kemal", Rıza Nur, Türk Bilik Revüsü, İskenderiye, 1936, nr.6.

         "Namık Kemal ve Ahmed Midhat Münakaşası" Hikmet Dizdaroğlu, Tanrıdağ

              mec. 1942, nr. 13-14.

         "Namık Kemal", İhsan Sungu, Aylık Ans. İst. 1944, I, s. 245-247.

         Son Hattatlar, İbnülemin Mahmut Kemal İnal, İst. 1955, s. 714-719.

         "Namık Kemal Magosa'da", Nevzat Yalçın, Hisar, 1951, s. 11-13.

         "Kırksekiz Yıllık Mücadele", Abdullah Uçman, Hürriyet Gösteri, Namık

              Kemal özel eki, Aralık 1988, nr. 97, s. 3-5.

 

         B) TAHLİLî MAKALELER

         

            1-ŞİİR

         "Namık Kemal'in Şiirleri", Abdülbaki Gölpınarlı, Namık Kemal

              Hakkında, D.T.C.F. Yay. İst. 1942, s. 13-77.

         "Hürriyet Kahramanı Namık Kemal: Hürriyet Kasidesi", Mehmet Kaplan,

              Tip Tahlilleri, Dergah Yay. İst. 1992, s. 177-185.

         "Namık Kemal'in Lazımsa Redifli Gazelleri ve Nazireleri", İsmail

              Parlatır, Ölümünün 100. Yılında Namık Kemal, M.Ü. F.E.F. Yay.

              İst. 1989, s. 161-183.

         "Namık Kemal ve Hece Vezni", Fevziye Abdullah Tansel, Ülkü mec. XVI,

              nr.94, 1940, s. 319-325.

         "Namık Kemal'in Şiirlerinde Eski Edebiyat Zemini ve Yeni Muhteva",

              Tunca Kortantamer, Ölümünün 100. Yılında Namık Kemal, M.Ü.

              F.E.F. Yay. İst. 1989, s. 103-126.

 

            2-ROMAN

         "Namık Kemal'in Romancılığı ve Romanları", İbrahim Necmi Dilmen,

              Namık Kemal Hakkında, D.T.C.F. Yay. İst. 1942, s. 81-125.

         "Namık Kemal ve Türk Romanının Doğuşu Üzerine", Hikmet Dizdaroğlu,

              Ulusal Kültür, I, 2 (Ekim 1978), s. 191-208.

         "İntibah Romanı Etrafında", M. Orhan Okay, Ölümünün 100. Yılında

              Namık Kemal, M.Ü. F.E.F. Yay. İst. 1989, s. 127-147.

         "Namık Kemal'in Doğuşunun 100. Yılı Münasebetiyle Cezmi'ye Dâir",

              Ahmet Hamdi TAnpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, 3. bs. İst.

              1992, s.                                                    

         "Tarihî Roman Geleneği veya Cezmi", Sadık Tural, Doğumunun 150.

              Yılında Namık Kemal, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ank. 1993,

              s. 67-92.                                                    

        

            3-TİYATRO                                                      

         "Namık Kemal ve Tiyatro", İnci Enginün, Doğumunun 150. Yılında Namık

              Kemal, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ank. 1993, s. 13-24.   

         "Celaleddin Harzemşah'da Şiddet Unsurları", Bilge Seyidoğlu,

              Ölümünün 100. Yılında Namık Kemal, İst. 1989, s. 185-202.    

        

            4-TARİH                                                          

         "Namık Kemal ve Tarihî Biyografileri Üzerine", İskender Pala,

              Ölümünün 100. Yılında Namık Kemal, M.Ü. F.E.F. Yay. İst. 1989,

              s. 149-160.                                                   

         "Atatürk ve Namık Kemal", Önder Göçgün, Doğumunun 150. Yılında Namık

              Kemal, Ank. 1993, s. 25-46.                                  

         "Namık Kemal'de Tarih Düşüncesi ve Sevgisi", Önder Göçgün, Türk

              Dünyası Tarih Dergisi, 2, 1987, s. 35-37.                    

         "Namık Kemal ve Fatih", Mehmet Kaplan, Türk Dili ve Edebiyatı

              Dergisi, 1955, VI, s. 71-82. (T.E.Ü.A. I, Dergah, 1974)      

        

            5-TENKİT                                                        

         "Edebiyat Nazariyesi Kitaplarında Namık Kemal'in Eserlerinin Örnek

              Olarak Değerlendirilişi", Kâzım Yetiş, Doğumunun 150. Yılında

              Namık Kemal, Atatürk Kültür Merkezi Yay. Ank. 1993, s. 117-136.  

         "Namık Kemal'in Edebiyat ve Edebî Tenkide Dair Genel Fikirleri", Ö.

              Faruk Huyugüzel, Ölümünün 100. Yılında Namık Kemal, M.Ü. F.E.F.

              Yay. İst. 1989, s.51-65.                                     

         

            6-MUKAYESELİ EDEBİYAT                                          

         "Namık Kemal'in Bir Manzûmesi ve Alman İdealizmi", Burhanettin

              Batıman, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 30 Kasım 1948, III,

              nr.1-2, s. 153-161.                                          

         "Namık Kemal'in Batı Medeniyetine Bakış Tarzı", Rıza Filizok,

              Ölümünün 100. Yılında Namık Kemal, M.Ü. F.E.F. Yay. İst. 1989,

              s. 39-50.                                                     

         "Namık Kemal ve Fransız Edebiyatı", Cevdet Perin, Namık Kemal

              Hakkında, D.T.C.F. Yay. İst. 1942, s. 129-160.               

         "Namık Kemal ve Victor Hugo", Ziya Somar, Kalem, 1 Mayıs 1939, nr.

              12.                                                          

            

            7-SOSYAL, KÜLTÜREL VE SİYASî FİKİRLER

         "Namık Kemal ve İnsan", Şerif Aktaş, Doğumunun 150. Yılında Namık

              Kemal, Atatürk Kültür Merkezi Yay. Ank. 1993, s. 1-12.       

         "Atatürk'e Namık Kemal'in Etkisi ve Abdülhamit Döneminde Yasak

              Kitaplara İlişkin 2 Belge", Yahya Akyüz, TTK Belleten, 1981, s.

              501-511.

         "Yabancılarımızın İçişlerimize Müdahalesi ve Namık kemal", Hamdi

              Atamer, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, .....

         "Namık Kemal'de İdealizm ve Hümanizm", Burhaneddin Batıman, Türk

              Dili ve Edebiyatı Dergisi, 1949, III, s. 3-4.

         "Namık Kemal'e Göre Avrupa Ve Biz", Bekir Sıtkı Baykal, Namık Kemal

              Hakkında , D.T.C.F. Yay. İst. 1942, s. 189-218.

         "Namık Kemal'in Fikrî Tekâmülü", Niyazi Berkes, Namık Kemal

              Hakkında, D.T.C.F. Yay. İst. 1942, s. 221-247.

         "Namık Kemal'in Sosyal Fikirleri", Behice Sadık Boran, Namık Kemal

              Hakkında, D.T.C.F. Yay. İst. 1942, s. 249-279.              

         "Namık Kemal'in Gazeteciliği", Pertev Nailî Boratav, Namık Kemal

              Hakkında, D.T.C.F. Yay. İst. 1942, s. 163-185.

         "Namık Kemal'e Göre Askerlik ve Ordu", Müjgan Cunbur, Doğumunun 150

              Yılında Namık Kemal, Atatürk Kültür Merkezi Yay. Ank. 1993, s.

              137-180.

         "Namık Kemal'in Eserlerinde ve Aksiyonunda Üç Temel Kavram:

              Hürriyet-Medeniyet-İrade", Birol Emil, Ölümünün 100. Yılında

              Namık Kemal, M.Ü. F.E.F. Yay. İst. 1989, s. 11-24.           

         "Namık Kemal'in Eğitim Konusundaki Görüşleri", İncİ Engİnün, Yenİ

              Türk Edebiyatı Araştırmaları, Dergah Yay. İst. 1992, s. 400-408 

         "Namık Kemal ve Nüfus Meselesi", Ziyaeddin Fahri (Fındıkoğlu), İş

              mec. 1941, nr. 25, s. 8-24.

         "Namık Kemal Hukukçu", Ziyaeddin Fahri, İş mec. nr. 25, s. 25-40.

         "Türk Hukuk Tarihinde Namık Kemal", Ziyaeddin Fahri, İş mec. nr. 25,

              s. 41-87.                                                     

         "Namık Kemal ve Yaşayan Tarafları", Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu,

              Ülkü, c.16, nr.94, 1940.

         "Namık Kemal'in Batı Medeniyetine Bakış Tarzı", Rıza Filizok,

              Ölümünün 100. Yılında Namık Kemal, M.Ü. F.E.F. Yay. İst. 1989,

              s. 39-50.                                                    

         "Namık Kemal İktisatta Liberalist Midir?", Mehmet Kaplan, Ülkü,

              1942, nr. 22.

         "Namık Kemal'e Göre İnsan", Mehmet Kaplan, İstanbul mec. 1944, nr.4.

              (Çığır 1941)

         "Namık Kemal'in Bahriye Nâzırı İle Kavgası", Mehmet Kaplan, Ülkü, S.

              7, s. 3-4.

         "Namık Kemal Cemiyetin Mahsulüdür", Mehmet Kaplan, Vatan, nr. 191, 2

              Mart 1941.                                                    

         "Namık Kemal ve Mehmet Åkif'in Temsil Ettikleri Kıymetler", Mehmet

              Kaplan, Yeni Sabah, nr. 3529, 1 Ocak 1949.

         "Namık Kemal ve Şark Meselesi", Enver Ziya Karal, Namık Kemal

              Hakkında, D.T.C.F. Yay. İst. 1942, s. 281-293.

         "Namık Kemal'in Devlet Adamlığı", Zeynep Kerman, Ölümünün 100.

              Yılında Namık Kemal, M.Ü. F.E.F. Yay. İst. 1989, s. 67-73.

         "Namık Kemal'de Özgürlük Fikri", Nevin Önberk, Doğumunun 150 Yılında

              Namık Kemal, Atatürk Kültür Merkezi Yay. Ank. 1993, s. 93-116.

         ? "Namık Kemal'in Edebiyatımıza Getirdiği Yeni Değerler", İsmail

              Parlatır, .....

         "Namık Kemal'in Ahlakî Hususiyetlerine Dair Notlar", Fevziye

              Abdullah Tansel, Ülkü, XVI, 94, 1940.                         

         "Akdeniz Adalarının Elimizden Çıkmaması İçİn Hususî Mektuplarına

              Göre Namık Kemal'in Mücadele ve İkazları", Fevziye Abdullah

              Tansel, T.T.K. Belleten, 23, 91(1959), s. 479-511.            

         "Memleketimizde 1908'den Önce Rusların Gizli Çalışmaları Namık

              Kemal'in Komünizm ve Sosyalizm Hakkındaki Düşünceleri", Fevziye

              Abdullah Tansel, Türk Kültürü, c.7, nr. 75, 1969, s. 193-199.

         "Namık Kemal'in Türk Nesilleri Üzerindeki Tesiri", Fethi Tevetoğlu,

              Ölümünün 100. Yılında Namık Kemal, M.Ü. F.E.F. Yay. İst. 1989,

              s.203-218.

         "Türkiye'nin Siyasî Hayatında Batılılaşma Hareketleri ve

              Kaynakları", Tarık Zafer Tunaya, Yeni Türkiye, 153-167.

                                                                          

 

 
441600 ziyaretçiburayı ziyaret etti
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol