Süleyman Nazif

SÜLEYMAN NAZİF BİBLİYOGRAFYASI

 

         1. EDEBİYAT TARİHİ

 

         2. BİYOGRAFİ VE HATIRA

 

         2.a. kitap

 

         Banarlı, Nihad Sami, Yahya Kemal'in Hatıraları, İst. 1960.

         Beysanoğlu, Şevket, Doğumunun 100. Yılında Süleyman Nazif, Ank.1970.

         Beysanoğlu, Şevket, Diyarbakırlı ......

         Emil, Birol, Jön Türklere Dâir Vesikalar I, İst. 1982.

         Erzi, İhsan, Süleyman Nazif'in Yaşamı ve Kaynakçası, İst. 1979.

         Güngör, Lütfi, Süleyman Nazif, İ. Ü., T. D. E. B. mez. tezi, İst. 1941, T. 122.

         Gür, Muhammet, Makale ve Mektuplarına Göre Süleyman Nazif, M. Ü.  Sos. Bil. Ens., yayımlanmamış doktora tezi, İst. 1992.

         Güzel Sanatlar Matb. Süleyman Nazif, İst. 1954.

         İbrahim Alâeddin, Süleyman Nazif, İst. 1933.

         Karakaş, Şuayb, Süleyman Nazif, Kültür Bak. Yay. Ank. 1988.

         Karaosmanoğlu, Yakup Kadri, "Süleyman Nazif", Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, Bilgi Yay. Ank. 1969, s. 213-236.

         Kemal Reşid, Abdülhak Hâmid-Süleyman Nazif, İst. 1917.

         Kurgan, Şükrü, Süleyman Nazif, İst. 1955.

         Ortaç, Yusuf Ziya, Portreler, İst. 1960.

         Ozansoy, Halit Fahri, Edebiyatçılar Çevremde, Sümerbank Kültür Yay., Ank., 1970 (belirli bir bölüm yok, yer yer geçiyor, msl. 314).

         Ozansoy, Halit Fahri, Edebiyatçılar Geçiyor, 1939.

         Ozansoy, Halit Fahri, Şehir Tiyatrosunun 50. Yılı, Darülbedayi Devrinin Eski Günlerinde, İst. 1964.

         Özerdim, Sami Nabi, Süleyman Nazif, Ank. 1958.

         Ruşen Eşref, Diyorlar Ki, .....

         Yücebaş, Hilmi, Süleyman Nazif'ten Hatıralar, İst. 1957.

 

         2.b. makale

 

         Abdülhak Hâmid "Süleyman Nazif", Servet-i Fünûn, 17 Şubat 1927, C. 61, S. 1592.

         Abdülhak Şinasi, Süleyman Nazif'e Dâir Hatıralar", Muhit, Mart 1932, S. 29.

         Acaroğlu, Türker, "Süleyman Nazif'in Doğumunun 100. Yıldönümü", Yeni Gazete, 2 Mart 1970.

         Ahmed Hamdi, "Süleyman Nazif'in Ölümü ve Bir Hatırası", Yeni Ses, 9 Kânun-ı Sânî 1927.

         Ahmet Haşim, "Son Şarklı", Gurabahâne-i Laklakân, .....

         Ali Ekrem, "Süleyman Nazif'e Cevap", Son Telgraf, 22 Teşrin-i Sânî 1340.

         Banarlı, Nihad Sami, "Hatıralar", 14 Ocak 1952.

         Bilgegil, M. Kaya, "Süleyman Nazif'le İlgili Bazı Vesikalar I, II", Akademi, Nisan 1978, Ocak 1979, C. 7, 8, S. 2, 1.

         Cenab Şehabeddin, "Süleyman Nazif Hayatı ve Edebiyatı",Servet-i Fünûn, 15 Teşrin-i Sânî 1928, C. 64, S. 1683.

         Cunbur, Müjgan, "Süleyman Nazif'in Hayatı ve Eserleri, Hisar, Ağustos 1970, C. 10, S. 80.

         Diriöz, Meserret, "Süleyman Nazif", .....

         Dizdaroğlu, Hikmet, "Son Şarklı", Varlık, Nisan 1971, C. 38, S. 763.

         Doktor Abdullah Cevdet, "Muhibb-i Kadîmimiz Süleyman Nazif Bey'in İrtihâli", İctihâd, 15 Kânun-ı Sânî 1927, S. 220.

         Doktor Abdullah Cevdet, "Süleyman Nazif Bey", İctihâd, 15 Kânun-ı Sânî 1927, S. 220.

         Doktor Abdullah Cevdet, "Süleyman Nazif'e Dâir", Güneş, 1 Şubat 1927, C. 1, S. 3.

         Doktor Abdullah Cevdet, "Süleyman Nazif Bey Merhûma Dâir", İctihâd, 15 Şubat 1927, S. 222.

         Ercüment Ekrem, "Nazif İle Dostluğumuz", Güneş, 1 Şubat 1927, C. 1,  S. 3.

         İbrahim Alâeddin, "Nazif Bey Hakkında Tahassüsler", Servet-i Fünûn, 13 Kânun-ı Sânî 1927, C. 61, S. 1587.

         İpekten, Haluk, "Süleyman Nazif, Bilgi, Ocak-Şubat 1958, C. 2, S. 130-131.

         İleri, Suphi Nuri, "Gazetecilik Hatıralarım", Yeni Adem, İlk Kânun 1941, S. 364.

         Koçu, Reşat Ekrem, "Süleyman Nazif'ten Hatıralar", Her Gün, 3 Ocak 1957.

         Köprülüzâde Mehmet Fuad, "Süleyman Nazif", Hayat, 13 Kânun-ı Sânî 1927, C. 1, S. 7.

         M. Selahaddin, "Mütareke Yıllarında Gazetecilik Hatıraları", Perşembe, 12 Mart 1936, S. 50.

         Orhon, Orhan Seyfi, "Süleyman Nazif", Zafer, 7 Ocak 1954.

         Osman Cemal, "Merhûm Üstada Dâir Hatıralar", Güneş, 1 Şubat 1927,  C.1, S. 3.

         Ozansoy, Halit Fahri, "Süleyman Nazif", Havadis, 10 Mayıs 1958.

         Timurtaş, Faruk Kadri, "Süleyman Nazif", Son Havadis (?) .....

         Sami Paşazâde Sezai, "Süleyman Nazif", Güneş, 1 Şubat 1927, C.1,S.3.

         Yücebaş, Hilmi, "Süleyman Nazif", Yeni İstanbul, 15 Ocak 1967.

 

 

 

         3. BİBLİYOGRAFYA

         Binark, İsmet - Sefercioğlu, Nejat, "Süleyman Nazif Bibliyografyası", Türk Kültürü, Şubat 1977, C. 14, S. 172.

         Gür, Muhammet, Makale ve Mektuplarına Göre Süleyman Nazif, M. Ü. Sos. Bil. Ens., yayımlanmamış doktora tezi, İst. 1992, s.

        

 

         4. TEMATİK ARAŞTIRMALAR

 

         4.a. nesir

 

         Celâl Nuri, "Süleyman Nazif Bey'in Üslûbu", Edebiyat-ı Umûmiye, 3 Mart 1917, C. 1, S. 18.

         Cenab Şehabeddin, "Yeni Elfâz", Servet-i Fünûn, 17 Temmuz 1313, C. 14, S. 333.

         Cenab Şehabeddin, "Süleyman Nazif'in Åheng-i Nesri", Güneş, 15 Şubat 1927, C. 1, S. 3.

         İbrahim Alâeddin, "Edebî An'anemizde Süleyman Nazif", Resimli Gazete, 15 Kânun-ı Sânî 1927.

         Kaplan, Mehmet, "Süleyman Nazif ve Türk Nesri", Hisar, Eylül 1970, C. 10, S. 81. (Cenab ile mukayeseli)

         Orhon, Orhan Seyfi, "Süleyman Nazif ve Osmanlıca", Zafer, 8 Ocak 1957.

         Ozansoy, Halit Fahri, "Süleyman Nazif'in Dili De Kalemi Gibi Keskin İdi", Tercüman, 18 Ocak 1966.

         Ozansoy, Munis Faik, "Vatan ve Süleyman Nazif", Hisar, C. 10, 1970.

 

 

         4.b. fıkra

 

         Ulunay, Refi Cevat, "Nazif'in Nüktelerinden", Yeni Adam, 27 Son Kânun 1944.

         Ulunay, Refi Cevat, "Edebiyatta Mizah", Milliyet, 9 Aralık 1956.

 

 

         4.c. şiir

 

         Akyüz, Kenan, Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, .....

         Enginün, İnci, "Süleyman Nazif'in Edebiyatımızdaki Yeri", Yeni Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar, Dergâh Yay. .....

         Göçgün, Önder, "Nef'î ve Süleyman Nazif", Hisar, Temmiz 1975, C. 15,  S. 139.

         Kaplan, Mehmet, "Daussıla", Şiir Tahlilleri I, Dergâh Yay., 5. bs., İst., 1985, s. 136-139.

         Koray, Gülsen, Süleyman Nazif'in Şiirleri, İ. Ü, T. D. E. B. mez. tezi, 1960-61, T. 554.

        

         5. METİN NEŞRİ

 

         Arıç, Sabahattin, Süleyman Nazif, Batarya ile Ateş ve Tarihin Yılan Hikâyesi İst. 1978.                  

         Erzi, İhsan, Süleyman Nazif - Malta Geceleri, Firâk-ı Irak ve Galyiçya, İst., 1979.

         Dikkaya, Hasan, Süleyman Nazif'in Batarya İle Ateş'i, ist. 1973.   (lisans tezi ?)

         İbrahim Alâeddin, "Ålem-i Ukbâ'dan Bir Sadâ: Merhûm Süleyman Nazif  Bey'den Şâir-i Azam Abdülhak Hâmid Beyefendi'ye Vârid Olan Mektubun Suretidir", Resimli Gazete, 29 Kânun-ı Sânî 1927.

         İbrahim Alâeddin, Nazif'tin Hâmid'e Åhiretten Mektuplar, İst. 1932.

         Kerman, Zeynep, "Celâl Nuri'nin Süleyman Nazif'e Mektubu", Kaynaklar    ........

         Kerman, Zeynep, "Süleyman Nazif'ten Oğluna Mektuplar", Türk Dili ve  Edebiyatı Dergisi, İst. 19..  s. 263, 288.

         Koray, Gülsen, Süleyman Nazif'in Şiirleri, İ. Ü, T. D. E. B. mez.  tezi, 1960-61, T. 554.                

         Kuntay, Mithat Cemal, "Süleyman Nazif'in Bir Mektubu", Son Posta, 2 Kasım 1950.

         Özdemir, Şit, Süleyman Nazif'in Servet-i Fünûn'da Çıkan Makaleleri (1909-1926), İ. Ü, T. D. E. B. mez. tezi, 1976-77, T. 1851.

         Soysüllü, Mahmut, Süleyman Nazif'in Makaleleri (1909'a kadar), İ. Ü,  T. D. E. B. mez. tezi, 1969-70, T. 949.

                    

 
439015 ziyaretçiburayı ziyaret etti
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol