Şinasi

 

ŞİNASî BİBLİYOGRAFYASI

          

1. EDEBİYAT TARİHİ

         

2. BİYOGRAFİK MAHİYETTE KİTAPLAR

          

Ahmed Rasim, Matbûât Tarihine Medhâl: İlk Büyük Muharrirlerden Şinasî, Yeni Matbaa, İst. 1927.

Akıncı, Gündüz, Batıya Yönelirken Şinasî, Ank. Ünv. DTCF Yay. Ank. 1962.

Dizdaroğlu, Hikmet, Şinasî -Hayatı, Sanatı, Eserleri-, Varlık Yayınevi, İst. 1954.

Erişen, Sâtı, Şinasî, Öğretmenler Bankası Yayını, Ank. 1964.

(Ertaylan), İsmail Hikmet, Şinasî, Kanaat Kitabevi, İst. 1932.

Memet Fuat, Şinasî, De Yay. İst. 1977.

Seçmen, Hüseyin, Şinasî, T.D.K. Yay. Ank. 1972. (+)

Uyguner, Muzaffer, Şinasî, (yeni çıkmış)

 

3. BİYOGRAFİK MAHİYETTE MAKALELER

          

Akün, Ömer Faruk "Şinasî", İslâm Ansiklopedisi, M.E.B. Yay. C.2, sf. 545-560.

Akyüz, Kenan, "İbrahim Şinasî", , Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, İnkılâp Kitabevi, 4. bs. İst. 1986, s. 1-10.

Akyüz, Kenan, "Şinasî'nin Fıransa'daki Öğrenimi İle İlgili Bazı Belgeler", Türk Dili, 1954, C.III, S.31, sf. 397-405.

Altınay, Ahmet Refik, "Şinasî'nin Berâ-yı Tahsil Paris'e Gitmesi", Türk Tarih Encümeni Mecmuası, S.9 (86), 1 Mayıs 1341 (1925).

(Dilmen), İbrahim Necmi, "Şinasî ve Åsârı", Yarın, 1921-1922, S.10-21, İst.

Ebuzziya Tevfik, "Şinasî İle Bir Mülâkatım", Mecmua-ı Ebuzziya, 1898, C.VIII, S.80, İst.

Ebuzziya Tevfik, "Şinasî'nin Eyyâm-ı Ahîre-i Hayatı ve Vefatı", Mecmua-ı Ebuzziya, 1911, C.X, S.105, C.XI, S.106.

Kaplan, Mehmet, "Şinasî'yi Anarken", Sanat ve Edebiyat, 4 Ekim 1947,  S.39. (Edebiyatımızın İçinden'de var.)

Mecmua-ı Ebuzziya, "Muhallefât-ı Şinasî ve Ahvâl-i Hususiyesi", 1329 (1911), C. XI, S. 107.

Müntehabât-ı Tasvir-i Efkâr, "Şinasî ve Namık Kemal", İst. 1302. S.?

Özön, Mustafa Nihat, "Pertev Paşa-Şinasî Meselesi", Oluş Dergisi,  S.20, 14 Mayıs 1939.

Özön, Mustafa Nihat, "Şinasî 18-20 Yaşında Avrupa'ya Gitmedi", Kalem, 1 Şubat 1939, S.9, Ank.

Sevengil,  Refik Ahmet, ? "Şinasî Efendi Musıkî Sanatçısı", Dernek Yay. 1961, (5-6-9)

Yöntem, Ali Canip, "İlk Büyük Muharrirlerden Şinasî", Hayat, 29 Eylül 1927, S.44.

         

4. METİN NEŞRİ

        

Ahmed Rasim, Matbûât Tarihine Medhâl: İlk Büyük Muharrirlerden Şinasî, Yeni Matbaa, İst. 1927, sf. 140-149.

Anıl, haz. Muallim, Müntahabât-ı Eş'ârım, Akba Kitabevi, İst. 1945.

Beken, haz. Süheyl, Müntahabât-ı Eş'âr, Külliyât I, Dün-Bugün Yayınları, Ank. 1960, 110 sf.

Beken, haz. Süheyl, Tercüme-i Manzûme, Külliyat III, Dün-Bugün Yay. Ank. 1960.

Dizdaroğlu, Hikmet, Şinasî -Hayatı, Sanatı, Eserleri-, Varlık Yayınevi, İst. 1954, sf. 81-92.

Erdem, haz. Ömer, Şâir Evlenmesi, Morpa Kültür Yay. İst. 1992.

(Ertaylan), İsmail Hikmet, Şinasî, Kanaat Kitabevi, İstanbul, 1932,  sf. 24-39.

Kudret, haz. Cevdet, Şâir Evlenmesi, Yeditepe Yay. İst. 1959.

Mehmet Tayfur, ? Şâir Evlenmesi, Selanik, 1873.

Özön, haz. Mustafa Nihat, Şâir Evlenmesi, Remzi Kitabevi, İst. 1. bs. 1940, 2. bs. 1943.

Özön, Mustafa Nihat, Durûb-ı Emsâli Osmaniye, 1953.

Tansel, haz. Fevziye Abdullah, Makaleler, Külliyat IV, Dün-Bugün Yay. Ank. 1960, XII+110 sf.

Tansel, haz. Fevziye Abdullah, Şâir Evlenmesi, Külliyat II, Dün-Bugün Yayınları, Ank. 1960, XII sf. önsöz, XII+22 arası metin.       

          

5. TEMATİK ARAŞTIRMALAR

                                                                          

a) ŞİİRLERİ VE ŞİİR GÖRÜŞÜYLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

 

Dizdaroğlu, Hikmet, "Şinasî ve Müntahabât-ı Eş'ârım", Yücel Dergisi, S.106, Ağustos 1945, İstanbul.

Kaplan, Mehmet, "Münacât, Şinasî", Şiir Tahlilleri I, Dergah Yay, 9. bs. İst. 1985, sf. 29-36.

Kaplan, Mehmet, "Şinasî'nin Türk Şiirinde Yaptığı Yenilik", Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C.II, S.1, 31 Aralık 1946, sf. 21-42.

Köprülüzâde Mehmed Fuad, "Şinasî'nin Şiirleri", Servet-i Fünûn, 1911, C.XLI, S.1052.

Köprülüzâde Mehmed Fuad, "Şinasî'nin Şiirleri", İkdam, nr. 6246, 28 Haziran 1330 (11 Temmuz 1914).

Mahmud Hilmi, "Şinasî'nin Divanı", Edebiyat-ı Umumiye Mecmuası, 1334, nr. 79, sf. 898-901, nr. 80, sf. 920-924.

         

b)TİYATRO ESERİYLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

         

Akı, Niyazi, Türk Tiyatro Edebiyatı Tarihi, Dergah Yay. ....  (Şâir Evlenmesi sf. 59-64)

(Dilmen), İbrahim Necmi, "Şâir Evlenmesi Mudhikesi", Yarın, 1922, S.120.

Enginün, İnci, "Şâir Evlenmesi", Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Dergah Yay. 1. bs. İst. 1983, sf. 11-18. (Millî Kültür, C.3, nr.8, Ocak 1982)

Kudret, Cevdet, "Şâir Evlenmesi Basıldıktan Sonra", Yeditepe Dergisi, S.200, 16-31 Mayıs 1959.

(Kurbanoğlu), Şerif Hulûsi, "Şâir Evlenmesi", Ülkü Dergisi, C. XVI, S.93, İkinciteşrin 1940, Ank.

Özön, haz Mustafa Nihat, Şâir Evlenmesi, Remzi Kitabevi, İst. 1. bs. 1940 (önsöz s. 1-44).

Sevengil, Refik Ahmet, Tanzimat Tiyatrosu, İst. 1961, s. 11-52.

(Sevengil), Refik Ahmet, "Şâir Evlenmesi Piyesinin Yüzüncü Yıldönümü", Devlet Tiyatrosu, S.2, 1958.

Sokullu, Sevinç, Türk Tiyatrosunda Komedyanın Evrimi, Kültür Bakanlığı Yay. ... sf. ..

Tecer, Ahmet Kutsi, "Şâir Evlenmesi Nasıl Yazıldı?", Vatan, S.6532, 22 Haziran 1959, İst.

(Tecer), Ahmet Kutsi, "Şâir Evlenmesi'ni Okurken", İstanbul, 1954, S.4.

         

c) FİKRî, SOSYAL, KÜLTÜREL GÖRÜŞLERİYLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

          

Kaplan, Mehmet, "Yeni Aydın Tipi Büyük Reşat Paşa ve Şinasî", Tip Tahlilleri, Dergah Yay. 1985, sf. 167-176.

Mardin, Şerif, Jöntürklerin Siyasî Fikirleri,.....

Tarlan, Ali Nihat, "Tanzimat Edebiyatında Hakikî Müceddit", Tanzimat I, Maarif Matbaası, İst. 1940, sf. 596-617.

Ülken, Hilmi Ziya, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yay. 2.bs. 1991, sf. ...

Ülken, Hilmi Ziya, "Tanzimat'tan Sonra Fikir Hareketleri", Tanzimat I, Maarif Matbaası, İst. 1940.

 

d) MUKAYESELİ EDEBİYATLA İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

         

Akıncı, Gündüz, Batıya Yönelirken Şinasî, A.Ü. D.T.C.F. Yay. Ayyıldız Matb. Ank. 1962.

Anhegger, Robert, "Türk Edebiyatında Ağustosböceği ile Karınca Hikâyesi", Türkiyat Mec. C.IX, İst. 1951.

Gür, Muhammed, Süleyman Nazif'in Resimli Gazete'deki Makaleleri (1924-1925), İ.Ü. Edb. Fak. basılmamış mezuniyet tezi, 1981, LIII+139 s. T.2220.

İlim-Kültür ve Sanatta Gerçek, "Şinasî ve Edebiyatımızda Batı Tesiri", C. 3, S. 17, 1979, s. 29-38.

Özdemir, Şit, Süleyman Nazif'in Servet-i Fünûn'da Çıkan Batı Edebiyatıyla İlgili Makaleleri (1909-1926), İ.Ü. Edb. Fak. basılmamış mezuniyet tezi, 1976/77, XIX+330 s. T.1851.

Süleyman Nazif, "Garb Edebiyatının Edebiyatımıza Tesiri-Şinasî", Peyam-ı Sabah, nr.1101, 28 Kânun 1337.

 

e) GAZETECİLİKLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

           

Ahmed Rasim, Matbûât Tarihine Medhâl: İlk Büyük Muharrirlerden Şinasî, Yeni Matbaa, İst. 1927.

Akün, Ömer Faruk, "Şinasî'nin Bugüne Kadar Ele Geçmeyen Fatin Tezkiresi Baskısı", Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. XI, 1961.  

Deliorman, Altan, İlk Türk Gazetesi,.....

Ergin, Osman, Muallim M. Cevdet'in Hayatı, Eserleri, Kütüphânesi, İst. 1987 ? s. 30. (Burada Lugat-ı Şinasî'nin ona ait olmadığı  belirtilir.)

Ertuğ, Hasan Refik, "Türk Gazeteciliğinin Doğuşu", Yıllık, S.2, 1961, İst.

Ertuğ, Hasan Refik, ? "Türk Basını Nasıl Doğdu ve Gelişti", Yeni  Türkiye 1959, s. 160-171.

Ertuğ, Hasan Refik, ? "Türk Gazeteciliğinin Doğuşu", Yıllık, 1961.

İskit, Server, "Ågâh Efendi Pîrimiz Şinasî Üstadımızdır", Kalem Dergisi, S.2, 15 Nisan 1938, Ank.

İskit, Server, "Amme Efkârımız ve İlk Gazetelerimiz", Gazete Enstitüsü Dergisi, İst. 1960.

Kaplan, Mehmet, "Nesir Sanatı ve Türk Nesri", İstanbul, S.41, 1 Ağustos 1945, İst.

Kayı, Hilal, ? Tanzimat Nesrine Umumî Bir Bakış: Şinasî, Namık Kemal .... İ. Ü. yayımlanmamış lisans tezi, 1940.

Özön, Mustafa Nihat, "Edebiyatımızda Münakaşalar II", Oluş Dergisi, S.2, 7 İkinciteşrin 1939, Ank.

Özön, Mustafa Nihat, "Edebiyatımızda Münakaşalar III", Oluş Dergisi, S.3, 15 İkincikânun 1939, Ank.

Uygu, Şinasî, Şinasî ve Tasvir-i Efkâr Gazetesi, İ. Ü.'nde yapılan doktora tezi. 

 

 
441601 ziyaretçiburayı ziyaret etti
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol