Özgeçmiş-Aralık 2014

Ö Z G E Ç M İ Ş

Aralık 2014
KİMLİK :
 
Adı, Soyadı : Muharrem Kaya
İş Unvanı : Prof. Dr. 
İş Yeri: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Doğum Yılı : 1969   
Doğum Yeri : Yıldızeli/Sivas
Yabancı Diller : İngilizce, Fransızca
İş Telefonu : +90 0212 498 41 41 – 4385 (dahilî)
E-mail: kaya_muharrem@hotmail.com
             m.kaya@iku.edu.tr
 

EĞİTİM :
1994-1999    Doktora : Marmara Üniv. Türkiyat Arş. Ens., Yeni Türk Edebiyatı 
1992-1994    Yüksek Lisans: Marmara Üniv. Türkiyat Arş. Ens., Yeni Türk Edebiyatı
1987-1991    Lisans:Mimar Sinan Üniv. Fen-Edb. Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Böl.
1983-1987    Lise: Pendik Lisesi
 

GÖREVLER:

 
OKUTTUĞU DERSLER :
 
İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tarafımdan verilen dersler şunlardır:
Halk Edebiyatına Giriş (s)
Halk Edebiyatı Örnekleri I-II (s)
Halk Edebiyatı I-II
Halk Edebiyatı Alan Bilgisi (s)
Folklor (s)
Halkbilimi Kuramları (doktora)
Proje (s)
 
MSGSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde 1994-2014 yılları arasında şu dersler verilmiştir:
Türk Halk Edebiyatı I- IV
Halk Bilimi I-IV (s)
Türk Destanları (s)
Türk Halk Hikayeleri (s)

Türk Mitolojisi I-II (s)
Türk Halk Edebiyatı Metin İncelemeleri I-II (s)
Proje (s)
Metin İncelemesi (Eski Türk Edebiyatı Yüksek Lisans seminer dersi)

MSGSÜ Matematik bölümünde 1. ve 2. sınıfın 1. yarı yıl Türkiye’de Kültür (s), 2. yarı yıl
Popüler Kültür ve Gündelik Hayat (s) dersleri 2001’den 2006’ya kadar tarafımdan verilmiştir.


MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak Yeni Türk Edebiyatı Yüksek Lisans programında Yeni Türk Edebiyatında Eski Türk Edebiyatı Etkileri dersini 2006-2007 öğretim yılının güz yarı yılında; Yeni Türk Edebiyatı Doktora programında Yeni Türk Edebiyatında Türk Halk Edebiyatı Etkileri dersini 2007-2008 öğretim yılının güz yarı yılında verdim.

ARAŞTIRMALAR :

1. Yüksek Lisans Tezi, Ömer Seyfettin’in Eserlerinde Halk Kültürü Unsurları, Marmara
Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 1994. 
2. Doktora Tezi, Romanlarımızda Türk Destanlarının Devamı, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 1999 (Türk Romanında Destan Etkisi adıyla
     yayınlanmıştır.).
3. Birgi Efsaneleri, MSGSÜ Yaz Çalıştayı, 10-30 Ağustos 2006.
4. Birgi Folkloru, MSGSÜ Yaz Çalıştayı, Damla Destanoğlu, Selda Gökalp, Hande Kahraman, Senim Handa Tanay
adlı öğrencilerimle birlikte, 10-30 Ağustos 2007.
5. Koşuburnu Köyü’nda Hıdrellez, TRT’nin belgesel yönetmenlerinden Servet Somuncuoğlu yönetimindeki belgesel
çekimi projesi, 5-7 Mayıs 2010. Zamana Karşı adıyla TRT Belgesel’de 10-17-24 Mart 2011’de üç bölüm halinde yayınlandı.
6. Koşuburnu Köyü Halk Kültürü İncelemesi, MSGSÜ BAP tarafından desteklenen 2012-02 numaralı proje, 2012-2013.
7. Kırklareli Sınır Köylerinin Halk Kültürü İncelemesi, MSGSÜ BAP tarafından desteklenen proje, 2013-2014.
 
 
KİTAPLAR:

1.     Halit Ziya Uşaklıgil, Aşk-ı Memnu, yay. haz. Muharrem Kaya, Özgür Yayınları’nda 1. basım, İstanbul, Eylül 2001, 514 s.
2.     Türk Romanında Destan Etkisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, Ankara, 2004, 384 s.
3.     Mitolojiden Efsaneye, Türk Mitolojisinin Türkiye’deki Efsanelerde İzleri, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2007, 215 s.
4.     Kerem ile Aslı, İnkılap Kitabevi, 2012, 191 s.
5.     Halil Edhem, Elvâh-ı Nakşiye Koleksiyonu, yay. haz. Muharrem Kaya, MSGSÜ Yayını, Şubat 2014, 195 s.
6.     Manas’ın Yolculuğu (Joseph Campbell’in Yöntemine Göre Manas Destanının İncelenmesi), Bilge Karınca Yay., 2014, 136 s.

 
MAKALELER :


1.     Eski Türk İnanışlarının Türkiye’deki Halk Hekimliğinde İzleri, Folklor/Edebiyat, sayı: 25, 2001/1, s. 199-218.

2.     Gönül Hanım, Bozkurtlar ve Ağrıdağı Efsanesi Romanlarında Köken Miti, Folklor/Edebiyat, sayı: 26, 2001/2, s. 105-110. (23 Kasım 2000’de Destan Sempozyumu’nda sunulan “Gönül Hanım, Bozkurtlar ve Ağrıdağı Efsanesi Romanlarında Mitolojik Bir Unsur Olarak Kutsal Mekân” başlıklı bildirinin genişletilmiş şeklidir.)

3.     Cumhuriyet Döneminde Bir Battal Gazi Romanı, Folklor/Edebiyat, sayı: 27, 2001/3, s. 171-178. (14 Kasım 2000’de Sanat ve İnanç Sempozyumu’nda sunulan “Kozanoğlu’nun Battal Gazi Romanı Çerçevesinde Cumhuriyet Dönemindeki Yönetim, İnanç, Sanat Bağlantısı” başlıklı bildirinin genişletilmiş şeklidir.)

4.     Oğuz Atay’ın Yapıtlarında Yaşamöyküsel Unsurlar, Adam Sanat, sayı: 183,Nisan 2001, s. 76-81.

 
5.     Tatminsizlikten Yasak Aşka: Aşk-ı Memnû, Turnalar, sayı: 5, Ocak 2002, s. 26-30.

6.     Türk Halk Anlatılarında Kadın, Toplumbilim, sayı: 15, Mayıs 2002, s. 49-54.

7.     Divânü Lûgati’t Türk’ün Halkbilimi Açısından Önemi, Folklor/Edebiyat, sayı:31, 2002/3, s.39-49.   (9 Nisan 1999’da, Divânü Lûgati’t Türk’ü Tanıtım Paneli’nde sunulan bildirinin genişletilmiş şeklidir.)

8.     Binboğalar Efsanesi Romanının Mitolojik Bir Yorumu, Geçmişten Geleceğe Yaşar Kemal, Adam Yayınevi, İstanbul, Ocak 2003, s. 115-123. (16 Mayıs 2002’de, Uluslar Arası Yaşar Kemal Sempozyumu’nda sunulan bildiri metnidir.) 

9.     İnce Memed Romanında Destan Etkisi, Hürriyet Gösteri, sayı: 254, Aralık 2003, s. 10-15.

10. Türk Halk Edebiyatında Deli Dumrul ve Dünya Kültüründeki Benzerleri, Folklor/Edebiyat, sayı: 37, 2004/1, s. 235-238.

11. Millî Mücadele Döneminin Hatıradan Edebî Esere İzleri (Halide Edip ve Yakup Kadri’den İkişer Örnek), Sanat Çevresi, sayı: 327, Ocak 2006, s. 44-50.
 

12. Şamanist Türk Mitolojisinin Erzurum Efsaneleri’ndeki İzleri, Orta Asya’dan Anadolu’ya Türk Sanatı ve
Kültürü Üzerine Araştırmalar Nejat Diyarbekirli’ya Armağan
, Yeni TürkiyeYayınları, Ankara, 2006, s. 563-572.

13. Modern Lirik Şiirin Ölçütleri ve Hilmi Yavuz’un Şiiri, Hürriyet Gösteri, sayı: 281, Haziran 2006, s. 38-41.

14. Ergenekon Destanı’ndan Yararlanan Eserler Üzerine Bir Değerlendirme, Fen Edebiyat, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, MSGSÜ yayını, sayı: 5, 2006, s. 105-123.

15. Karacaoğlan’ın Şiirlerinde İmgeler, Hürriyet Gösteri, sayı: 286, Ocak 2007, s. 68-69.
 
16. Türk Mitolojisinde Anne, Psikanaliz Yazıları, Annelik, İlkbahar 2007, Bağlam Yay., s. 75-97.
 
17. Türk Halk Kültüründe Korku, Hürriyet Gösteri, sayı: 292, KIŞ (Aralık-Ocak-Şubat) 2007-2008, s. 110-112.

18. Dede Korkut Kitabı ve Manas Destanı’nda Av Kültünün İzleri, Sosyal Bilimler, MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010 Bahar, sayı: 1, s. 114-121. (aynı yazıya ayrıca şu internet adresinden de ulaşılabilir:  http://www.actaturcica.com/sayi1/96_106.pdf

19. Destandan Halk Hikâyesine Değişen Beden Tasvirleri, Beden Kitabı, Kitabevi Yay., İstanbul, 2009, s. 201-213.

20. Genç Temuçin Romanında Halk Kültürü Unsurları, Zeynep Kerman Kitabı, Dergah Yay., İstanbul, 2010, s. 264-277

21. Yunus Emre Batılı Anlamda Hümanist Midir?, Eski Yeni, Eskişehir Valiliği Yayını, sayı: 15, Mayıs 2010, s. 78-79.

22. Eski Uygarlıklardan Günümüzeİlkbahar Bayramları, Hürriyet Gösteri, sayı: 303, Ocak-Şubat-Mart 2011, s. 68-74.
 
23. Türkiye’de Hıdrellez, Hürriyet Seyahat, 2 Mayıs 2011 Pazartesi, s. 14. (Hürriyet gazetesinin verdiği bu seyahat ekinde, editör, yer
darlığını gerekçe göstererek metni kısaltarak “Çanakkale’den Antep’e Tüm Yurtta Bahar Sevinci” başlığıyla yayınlamıştır.)

24. Nasreddin Hoca Fıkralarında İroni, Hürriyet Gösteri, sayı: 304, Nisan-Mayıs-Haziran 2011, s. 33-37. (24-25 Ekim 2008 tarihinde, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, İstanbul’da düzenlenen, Doğumunun 800. Yılında Nasreddin Hoca Sempozyumu’nda sunulan bildiri metnidir). 

 
25. MSGSÜ’de Yapılan Türk Halkbilimi Çalışmaları, Zeynep Kerman Armağanı, haz. Alev Sınar, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2013, s. 285-292. (18 Nisan 2012’de, İstanbul’da, Marmara Üniversitesi’nde düzenlenen, İstanbul’da Halkbilimi Çalışmaları Paneli’nde sunulan bildirinin genişletilmiş şeklidir.)
 

26. İstanbul’un Çalgılı Kahvehanelerinin Halk Edebiyatı Açısından Önemi, Türk Edebiyatına Açılan Pencere İnci Enginün Armağanı, haz. Hülya Argunşah, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara, 2014, s. 329-336.

27.  Halide Edib Adıvar’ın İdeal Öğretmen Tipi: Tatarcık, Varlık, sayı: 1281, Haziran 2014, s. 53-56.
 

 28. Kendi Mitolojisini Kuran Şair: Bedri Rahmi Eyüboğlu, Hürriyet Gösteri, sayı: 312, Nisan-Mayıs-Haziran 2014, s. 82-91

29. Drina Köprüsü ve El Greko’ya Mektuplar Romanlarında ‘Öteki’ Türkler, Müslümanlar, Hürriyet Gösteri, sayı: 313, Ağustos-Eylül-Ekim 2014, s. 90-110.

 
30. İmam Birgivi'nin Birgi Dede'ye Dönüşümü, Aydın Oy Armağanı, editörler: M. Sabri Koz, Muharrem Kaya, İstanbul, 2014.
 
31. George Dumezil ve Türk Mitolojisi, Kitap-lık, Yapı Kredi Yayınları, yayımda.

32. Ömer Seyfeddin’in Eserlerinde Halk Kültürü Unsurlarının Kullanılması Üzerine Tespitler ve Yorumlar, Kubbealtı Akademi dergisi, yayımda.

 


BİLDİRİLER :


1.     Divânü Lügati’t Türk’te Bulunan Halk Bilimi Unsurları, 9 Nisan 1999, Divânü Lügati’t Türk’ü Tanıtım Paneli, Kültür Bakanlığı, İl Halk Kütüphanesi, İstanbul.

2.     Kozanoğlu’nun Battal Gazi Romanı Çerçevesinde Cumhuriyet Dönemindeki Yönetim, İnanç, Sanat Bağlantısı, 13-15 Kasım 2000, Sanat ve İnanç Sempozyumu, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul.
3.     Gönül Hanım, Bozkurtlar ve Ağrıdağı Efsanesi Romanlarında Mitolojik Bir Unsur Olarak Kutsal Mekân, 22-24 Kasım 2000, Destan Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, İstanbul. 

 4.     Binboğalar Efsanesi Romanının Mitolojik Bir Okuma Denemesi, 16-18 Mayıs 2002, Uluslar Arası Yaşar Kemal Sempozyumu, Bilkent Üniversitesi, Ankara.

5.     Modern Lirik Şiirin Ölçütleri ve Hilmi Yavuz’un Şiiri, 29 Nisan 2006, 70. Yaşında Hilmi Yavuz’a Saygı, Türkiye Yazarlar Birliği,
Kızlar Ağası Medresesi, İstanbul.

6.     Türk Halk İnançları ve Türk Mitolojisiyle Bağlantıları, 24 Ağustos 2006, Birgi, İzmir.
 
7.     Dede Korkut Kitabı ve Manas Destanı’nda Av Kültünün İzleri, 15-16 Kasım 2006, Uluslar Arası Av Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

8.     Destandan Halk Hikâyesine Değişen Beden Tasvirleri, 04-05 Nisan 2007, Türk Kültüründe Beden Uluslar Arası Sempozyum, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

 
9.    Türk Mitolojisinin Anadolu’daki İzleri, 17 Ağustos 2007, Birgi, İzmir.
10. Türk Mitolojisi ve Müzik, 2 Ocak 2008, İSMEK (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları), Fındıkzade, İstanbul.
(Müzikle ilgili bölümü Vural Yıldırım anlattı.)

11. Nasreddin Hoca Fıkralarında İroni, 25 Ekim 2008, Doğumunun 800. Yılında Nasreddin Hoca Sempozyumu 24-25 Ekim 2008,, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, İstanbul.

12. Ömer Seyfeddin’in Eserlerinde Halk Kültürü Unsurlarının Kullanılması Üzerine Tespitler ve Yorumlar, 6 Mart 2010, Ölümünün 90. Yılında Ömer Seyfettin’i Anma Toplantısı, Beyazıt Devlet Kütüphanesi, ESKADER (Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları
Derneği), İstanbul.
13. Eski Uygarlıklardan Günümüze İlkbahar Bayramları, 23 Mart 2010, Türk Kültüründe Nevruz, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul. (Aynı konu Mart 2011’de Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi’nde tekrarlandı.)

14. Drina Köprüsü ve El Greko’ya Mektuplar Adlı Romanlarda Türk Kimliğinin Yansıtılması Üzerine Yorumlar, Sanatta
Kimlik ve Etkileşim, 11 Mayıs 2010, Uluslararası Sempozyum, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 10-13 Mayıs 2010, İstanbul.

15. İstanbul’un Çalgılı Kahvehanelerinin Halk Edebiyatı Açısından Önemi, 10 Aralık 2010, Edebiyat Mevsimi, 2. İstanbul Edebiyat
Festivali 6-11 Aralık 2010, Türkiye Yazarlar Birliği, Kızlar Ağası Medresesi, İstanbul.

16. Kendi Mitolojisini Kuran Şair: Bedri Rahmi Eyüboğlu, Bedri Rahmi Eyüboğlu 100 Yaşında Sempozyumu, 15 Aralık 2011, MSGSÜ, İstanbul.
17. MSGSÜ’de Yapılan Türk Halkbilimi Çalışmaları, İstanbul’da Halkbilimi Çalışmaları Paneli, Marmara Üniversitesi, 18 Nisan 2012, İstanbul.
 
18. George Dumezil ve Türk Mitolojisi, Yapı Kredi Yayınları, 25 Nisan 2012, İstanbul.

19. Türk Mitolojisinin Gündelik Hayatımızdaki Yeri, İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen-Edebiyatı Fakültesi, 26 Kasım 2014.

KİTAP TANITIMI:

 

1.     Sanat ve İnanç Kitabı Üzerine, Sanat Çevresi, sayı: 307, Mayıs 2004, s. 60-65.

 

2.     Dede Korkut’tan Orta Oyunu’na Edebiyatın Kapısını Oluşturanlar, Hürriyet Gösteri, sayı:287, Şubat 2007, s. 88-89.

  3.     Kitap Korsanlığında Son Nokta, Hürriyet Gösteri, KIŞ (Aralık-Ocak-Şubat) 2007-2008, sayı: 292, s. 66-67.  (Murat Uraz’ın Türk Mitolojisi ile Bayram Erdoğan’ın Sorularla Türk Mitolojisi kitapları üzerine.)

4.     Minyatürlerle Osmanlı-İslâm Mitologyası, Cumhuriyet Kitap, sayı: 942, 6 Mart 2008, s. 4-5.

TELEVİZYONDA YAPILAN KONUŞMALAR:

 

1.     Pişmemiş Yemeğe Soğan Doğranmaz atasözünün açıklanması, Star Tv, ? Temmuz 2009. (Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ün söylediği atasözünün anlamının açıklanması.)

2.     Ergenekon destanının Türk Gladio’suna ad olmasının açıklanması, Star Tv, ? Ağustos 2009.

3.     Bayramların Halk Kültürü Açısından Önemi, TRT 2 televizyonu, 10 veya 11 Eylül 2010.

4.     Cemre Düştü, TV Net, ? Mart 2010,

5.     Koşuburnu Köyü’nde Hıdrellez Kutlamaları, TRT Belgesel, 10, 17, 24 Mart 2011.

6.     DestanTürü ve Destanların Günümüze Etkisi, TRT Avaz televizyonu, 3 Temmuz 2011.

 

RÖPORTAJLAR:

1.     Gelenek ve Sanat Sergisi Üzerine, Şükran Çifci ile yapılan mülakat, Yeni Şafak gazetesi Pazar eki, … Mayıs 2010, s. 2.

2.     Koşuburnu Köyü Folkloru, Yeniçağ Gazetesi, 5.3.2011 Cumartesi, s. 2

3.     Devletin Edebiyatı Yönlendirmesi, Aksiyon dergisi, sayı: 867, 18-24 Temmuz 2011. (röportaj nisan ayında yapıldı)

4.     Fadime Ana Eli, TRT’ye sunulan proje için röportaj, 26.10.2011.

ATIFLAR:
1.     Cumhuriyet Döneminde Tarihî Roman, Zeki Taştan, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı, Doktora tezi, İstanbul, 2000. (Romanlarımızda Türk Destanlarının Devamı adlı doktora tezime.)

 2.     Türk Mitolojisinin Ana Hatları, Yaşar Çoruhlu, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2002. (Romanlarımızda Türk Destanlarının Devamı
adlı doktora tezime.)

 3.     Tutunamayanlar’dan ‘Babama Mektup’”, Seval Şahin, Adam Sanat, sayı: 210, Temmuz 2003, s. 38-47. (“Oğuz Atay’ın Yapıtlarında Yaşamöyküsel Unsurlar” başlıklı makaleme.)

4.     Anonim Türk Halk Edebiyatı Nesri, Erman Artun, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2004, s.16, 19, 495. (“Eski Türk İnanışlarının Türkiye’deki Halk Hekimliğinde İzleri” makaleme.)

 5.     “Adana’da Halk Hekimliği”, Erman Artun, Kebikeç, sayı: 12, s. 45. (“Eski Türk İnanışlarının Türkiye’deki Halk Hekimliğinde İzleri” makaleme.)

6.     Türk Halkbilimi, Erman Artun, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2004, s. 99, 102, 112, 395.   (“Eski Türk İnanışlarının Türkiye’deki Halk
Hekimliğinde İzleri” makaleme.)

7.     “Popüler Roman”, S. Dilek Yalçın Çelik, Türk Edebiyatı Tarihi, 3. cilt, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2006, s. 391.
(“Cumhuriyet Döneminde Bir Battal Gazi Romanı” başlıklı makaleme.)

8.     “Aynadaki Bulanık Yüz: Tutunamayanlar”, Taner Namlı, Bizim Külliye, sayı: 27, Mart/Mayıs 2006, s. 46. (“Oğuz Atay’ın Yapıtlarında Yaşamöyküsel Unsurlar” başlıklı makaleme.)

9.     “Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Türk Romanı”, Hülya Argunşah, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt: 4, sayı: 8, 2006, s. 93. (Türk Romanında Destan Etkisi adlı kitabıma.)

10. “II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Türk Romanında Yeni Açılımlar”, Osman Gündüz, Türkiye Araştırmaları Literatür
Dergisi
, cilt: 4, sayı: 8, 2006, s. 150. (Türk Romanında Destan Etkisi adlı kitabıma.)

11. “Türk Edebiyatında Roman: Cumhuriyet Devri”, M. Fatih Andı, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt: 4, sayı: 8, 2006, s. 174. (Türk Romanında Destan Etkisi adlı kitabıma.)

12. “Türk Edebiyatında Tarihî Romanlar Üzerine Yapılmış Tezler”, Zeki Taştan, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt: 4, sayı: 8, 2006, s. 578, 579, 582. (Türk Romanında Destan Etkisi adlı kitabıma.)

13. Türk Kültüründe Ağaç Kültü, Pervin Ergun, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay., Ankara, 2004, s. 419. (“Eski Türk İnanışlarının Türkiye’deki Halk Hekimliğinde İzleri” makaleme.)

14. “M. Necati Sepetçioğlu’nun Türk Mitolojisi ve Destan Geleneği Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme”, İsmail Görkem, Mustafa Necati Sepetçioğlu, editör: Hülya Argunşah, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, 2007, s. 191.

15. “Mustafa Necati Sepetçioğlu Bibliyografyası”, Şamil Yeşilyurt, Mustafa Necati Sepetçioğlu, editör: Hülya Argunşah, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, 2007, s. 384.

16. “Adana Halk İnançları İçinde Nazara Bağlı Hastalık, Ölüm Anlatıları ve bunlardan Korunmak İçin Uygulanan Yöntemler”, Zekiye
Çağımlar, 
http://turkoloji.cu.edu.tr/CUKUROVA/makaleler/zekiye_cagimlar_adana_nazar.pdf  (“Eski Türk İnanışlarının Türkiye’deki Halk Hekimliğinde İzleri” makaleme.)

17. “Halk Edebiyatı Metinlerinin Çocuk Edebiyatına Kaynak Olması ve Örneklem Olarak Dede Korkut Hikâyeleri”, Hüseyin Özcan, Turkish Studies, volume 3/2, spring 2008, s. 590, 602. (Türk Romanında Destan Etkisi adlı kitabıma.)

 18. “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Halk Kitaplarını Modernleştirme Çabaları”, Serdar Öztürk, Kebikeç, sayı: 21, 2006, s. 71. (Türk Romanında Destan Etkisi adlı kitabıma.)

19. “Çukurova Konar-Göçer Türkmenlerinin Halk Kültürlerinde Eski Türk İnançlarının İzleri”, Erman Artun,

http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/artun_konar_gocer.pdf    s. 20 (“Eski Türk İnanışlarının Türkiye’deki Halk Hekimliğinde İzleri” makaleme.)

 20. “Türklerde İslamiyet Öncesi İnanç Sistemleri-Öğretileri-Dinler”, Erman Artun, http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/erman_artun_inanc_sistemleri.pdf  (“Eski Türk İnanışlarının Türkiye’deki Halk Hekimliğinde İzleri” makaleme.)

 

21. “Çukurova’da Halk Hekimliği ve İlgili Uygulamalarda Eski Türk İnançlarının İzleri”, Nilgün Çıblak, Türk Kültürü, sayı: 507-508,
yıl: XLIII, 2005, s. 214 (22).  http://turkoloji.cu.edu.tr/CUKUROVA/makaleler/nilgun_ciblak_cukurova_halk_hekimligi_eski_inanclar.pdf
 (“Eski Türk İnanışlarının Türkiye’deki Halk Hekimliğinde İzleri” makaleme.)

 

 22.  www.mehmetyardimci.com/hocanin/hocayazilar/gelenekseltas.doc (Mitolojiden Efsaneye kitabıma.)

 

23. Türk Halk Edebiyatında Anlatıma Dayalı Türler ve Halk Bilimi, Mehmet Yardımcı, Ürün Yay., Ankara, 2008, s. 11, 18, 31, 285. (Mitolojiden Efsaneye kitabıma.)

 

 

24. “Ömer Seyfettin’in Makalelerinde Folklora Bakış”, Ali Duymaz, 1. Dünden Bugüne Ömer Seyfettin Sempozyumu 09-11 Mart 2007 Bildiriler, Gönen Belediyesi Kültür Yay., İstanbul, 2007, s. 1-14. (Ömer Seyfettin’in Eserlerinde Halk Kültürü Unsurları adlı yüksek
lisans tezime ve Türk Romanında Destan Etkisi adlı kitabıma.)

 

 

25. “Ömer Seyfettin’in Kaleme Aldığı Destanlar Üzerine Bir Değerlendirme”, Ali Dumaz, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 12, sayı 21, Haziran 2009, s. 413-421. (Türk Romanında Destan Etkisi adlı kitabıma.)

 

 

26. “Türk Edebiyatında Orta Asya’dan Söz Eden İlk Roman: Gönül Hanım”, Mümine Çakır, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), s. 247-262. (“Gönül Hanım, Bozkurtlar ve Ağrıdağı Efsanesi Romanlarında Köken Miti” başlıklı makaleme.)

 

TANITIM VE DEĞİNMELER:

1.     Hilmi Yavuz, Bilkent’te, Yaşar Kemal Sempozyumu, Zaman, 29.5.2002, s. 17. (Binboğalar Efsanesi Romanının Mitolojik Bir Okuma Denemesi başlıklı bildirime.)
2.      “Türk Romanında Destan Etkisi”, A. Şebnem Birkan, Cumhuriyet Kitap, 25 Ağustos 2005, sayı: 810, s. 18. (Türk Romanında Destan Etkisi adlı kitabımın tanıtımı.)

3.     “Türkler Kamos Görür, Albastı’dan Korkar”, Hale Kaplan Öz, Yeni Şafak Kitap, 3 Ekim 2007, sayı: 22, s. 5. (Mitolojiden Efsaneye
       kitabımın tanıtımı.)
4.     “Bunlar da Köy Efsanesi”, Ali Kemal Erdem, Sabah Pazar, 14 Ekim 2007, s. 7. (Mitolojiden Efsaneye kitabımla ilgili kısa tanıtım.)
5.     “Türkler Nelerden Korkar!”, Ürün Dirier, Yeni Aktüel, sayı: 131, 10-16 Ocak 2008, s. 60-63. (Mitolojiden Efsaneye kitabımın tanıtımı.)
6.     “Osmanlı Cumhuriyeti sarayını arıyor”, Kültürazzi, Hürriyet Pazar, 20 Ocak 2008, s. 18. (“Bir intihal vakası da Türk mitolojisinde” alt başlığıyla şu yazım gündeme getirilmiş: Kitap Korsanlığında Son Nokta, Hürriyet Gösteri, KIŞ (Aralık-Ocak-Şubat) 2007-2008, sayı: 292, s. 66-67. )

 

İDARİ GÖREVLER:

 

1.     MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayınlanan Sosyal Bilimler dergisinin editörlüğü, 2007-2014.
2.     MSGSÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Kurulu, Lisans Üstü Projeler Yürütücü Sekreterliği, 2011-2014.
3.     Kültür Bakanlığı, İstanbul İl Kültür Müdürlüğü, Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) Kurulu üyeliği, 2011.
4.     MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, 2011-2014.
5.     MSGSÜ ÖYP Koordinatörü, 2012-2014.

  6.  MSGSÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi Kurulu, Doçent Temsilcisi, 2014.

YÖNETİLEN BİTİRME TEZLERİ (PROJE DERSİ TEZLERİ)
1. Fatma Gamze Hasanoğlu, Türk Masallarında Dev Motifi, 2008, 47 s. (Uçar Leyli, Zaman Zaman İçinde, Elazığ Masalları, Gümüşhane Masalları, Niğde Masalları, Proben VIII, Sivas Masalları, Masallar ve Eğitimsel İşlevleri kitapları incelenmiş.)

2. Damla Destanoğlu, Türk Masallarında Üvey Anne Motifi, 2008, 46 s. (Kars Masalları, Niğde Masalları, Zaman Zaman İçinde,
Elazığ Masalları, Masallar ve Eğitimsel İşlevleri, Proben VIII, Gümüşhane Masalları, Erzurum Masalları, Yukarıçukurova Masalları kitapları incelenmiş.)

 3. Ülkü Akgün, Masallarda Keloğlan Motifinin İncelenmesi, 2008, 43 s. (Taşeli Masalları, Kars Masalları, Niğde Masalları,
Uçar Leyli, Zaman Zaman İçinde, Elazığ Masalları, Sivas Masalları, Proben VIII, Masallar ve Eğitimsel İşlevleri kitapları incelenmiş.)


4. Sinem Yaklav, Masallarda Derviş Tipi Üzerine Bir İnceleme, 2008, 43 s. (Kars Masalları, Niğde Masalları, Uçar Leyli, Az Gittik
Uz Gittik, Zaman Zaman İçinde, Elazığ Masalları, Proben VIII, Yukarıçukurova Masalları, Masallar ve Eğitimsel İşlevleri kitapları incelenmiş.)


5. Selda Gökalp, Kırklareli Halkevi ve Batı Yolu Dergisi, 2008, 18 s. 

6. Cansu Ebru Eyyüboğlu, Âşıklık Geleneği ve Günümüzde Etkileri, 2008, 68 s. (Karslı Maksut Koca, Veli Akbulak, Yenal Yılmaz
adlı âşıkların, âşıklık eğitimi, repertuvarı ve sanatını icrasının tespiti.)


7. Gül Esra Aksüt, Mahfirûz Sultân ile Raznihân Hikâyesi, 2008, 23+30 s. (İÜ Merkez Kütüphane’de bulunan nüshanın yeni harflere
aktarılması ve hikâyenin incelenmesi.)

8. Seda Soysev, Doğumdan Ölüme Abhaz Gelenekleri, 2008, 32 s. (Adapazarı’ndaki Abhazların doğum, sünnet, evlilik, ölüm
gelenekleri ve gündelik hayatı.)


9. Cansu Ebru Eyyüboğlu, Billûr Köşk, Helvacı Güzeli, Kahveci Güzeli, Ağlayan Nar ile Gülen Ayva Hikâyelerinin Çevirisi,
2009, 31+40 s. (Billûr Köşk Hikâyeleri adlı kitabın 1-91. sayfalarının Latin alfabesine aktarılması.)


10. Seda Soysev, Billur Köşk Hikâyeleri, 2009, 33+40 s. (Billûr Köşk Hikâyeleri adlı kitabın 63-160. sayfaları arasında yer alan
Ağlayan Nar ile Gülen Ayva, Murâdına Nail Olan Dilber, Murâdına Nail Olmayan Dilber, Tasa Kuşu ve Zümrüd ü Anka Kuşu masallarının Latin alfabesine aktarılması.)


11. Musa Orkan Özcan, Billur Köşk Hikâyeleri s. 160-271, 2009, 33+56 s. (Billûr Köşk Hikâyeleri adlı kitabın 160-271 sayfaları
arasında yer alan Zümrüd ü Anka Kuşu, Hırsız ile Yemenici, İğci Baba, Kel Oğlan, Hırsız ile Yankesici, Cefâ ile Sefâ, Ali Cengiz, Saka Güzeli, Karayılan masallarının Latin alfabesine aktarılması.)


12. Cihan Ayşe Çamlıdağ, Sivas, Taşeli, Niğde, Yukarıçukurova Masallarında Görülen Mitolojik Unsurlar, 2009, 43 s.

13. Hande Kahraman, Türk Halk Şiirinde İnsan (Karaca Oğlan, Âşık Veysel ve Gevherî), 2010, 90 s.

14. Bahar Baytar, Yunus Emre, Âşık Ruhsati, Dadaloğlu Şiirlerindeki Kader Anlayışı, 2010, 46 s.

15. Bahar Baytar, Türk Halk Şiirinde Nevruz, 2010, 36 s.

16. Gizem Sevinç, Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin Birinci Cildindeki Halk Bilimi Unsurlarının Tespiti Üzerine Bir Çalışma, 2010,
106 s.

17. Fatma Özsavran, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’ndeki (Cilt II) Halk Edebiyatı Unsurları, 2010, 105 s.

18. Mehtap Erol, Evliya Çelebi Seyahatnamesi 3. Cildinde Bulunan Halkbilimsel Unsurlar Üzerine Bir Çalışma, 2010, 170 s.

19. Lütfi Kaya, Meşhur ve Mütearif Hoca Nasreddin Letaifi Kenarında Mah-Firuz Sultan ile Raz-Nihan Hikayeleri, 2010, 35 s.

20. Seycan Çoban, Binbir Gece Masalları, Şehrazat ve Masalların Türk Edebiyatındaki Akisleri, 2012, 35 s.

21. Duygu Selin Kurucan, Altay Destanlarındaki Mitolojik Unsurlar, 2012, 27 s.

22. Hüseyin Uğurtay, Kırgız Destanlarında Mitolojik Unsurlar (Cilt 3) Kococaş Destanı., (Cilt 5) 2012, 42 s.

23. Birol Çınar, Kırgız Destanları’nda (2 ve 6) Mitolojik Unsurlar, 2012, 24 s.

24. Deniz Ustabaş, Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin Beşinci Cildindeki Halk Bilimi Unsurlarının Tespiti Üzerine Bir Çalışma, 2012,
50 s.


25. Deniz Ustabaş, Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin Yedinci Cildindeki Halk Bilimi Unsurlarının Tespiti Üzerine Bir Çalışma, 2012, 51 s.

26. Deniz Özge Çelik, Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin Sekizinci Cildindeki Halk Bilimi Unsurlarının Tespiti Üzerine Bir Çalışma, 2012, 40 s.


27. Aslı Dilmen, Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin Dokuzuncu Cildindeki Halk Bilimi Unsurlarının Tespiti Üzerine Bir Çalışma, 2012, 63 s.

28. Anıl Türkgeldi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi: 10. Kitap “Mısır, Sudan, Habeşistan, Somali, Cibuti, Kenya, Tanzanya” Halk Bilimi Unsurlarının Tespiti Üzerine Bir Çalışma, 2012, 88 s.

29. Kübra Erbalıkçın, Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin 6. Cildinde Bulunan Halk Kültürü Unsurları, 2013. 42 s.

30.  Kübra Güler, Altay Masallarında ve Sivas Efsanelerinde Demonik Unsurlar, 2013, 40 s.


31. Mehmet Can Kıldır, Kazak Destanları 1-3. Ciltte Bulunan Mitolojik Unsurlar, 2013, 37 s.

32. Oğuzhan İlter, Halkalı’ya Taşınan Kars ve Iğdır Folkloru Derlemeleri, 2013, 46 s.

 

YÜKSEK LİSANS TEZ SINAVI JÜRİ ÜYELİĞİ:

1.     Süleyman Öz, Doğu ve Güney Doğu Anadolu Sözlü Kültüründe Hikaye Anlatıcılığı, MSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı Genel Sosyoloji ve Metodolojisi programı, 19.12.2003.
2.     Ömer Paçal, Ulus İnşa Sürecinde Cumhuriyet-Demokrasi İlişkisi ve Türkiye Örneği, MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı Genel Sosyoloji ve Metodolojisi programı, 10.10.2006.

3.     Ahmet Burhanettin Özgen, Karanlığın Aydınlığı: Melankoninin Tarihsel, Psikanalitik, Sosyolojik ve Felsefi Boyutları Üzerine
Bir Araştırma, MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı Genel Sosyoloji ve Metodolojisi programı, 18.10.2006.

4.     Ayhan Şahintaş, Oyun ve Teknolojisi: Oyunun Tarihsel Gelişimi ve Günümüzde Kullanım Alanı, MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sosyoloji Anabilim Dalı Genel Sosyoloji ve Metodolojisi programı, 18.07.2006

5.     Umut Selvi, Solaryum’dan Solar Beach’e Plajlar Şehri İstanbul, MSGSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, Kentsel Planlama programı, 29.01.2010.

6.     Cansever Kayapunar, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, görevlendirme:
13.10.2009.

7.     Adelga İbragimova, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, görevlendirme:
28.10.2009.


8.     Sezin Oktay, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, görevlendirme: 28.10.2009.

9.     Zehra Hamarat, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, görevlendirme: 9.6.2010.

10. Funda Türkmen, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, görevlendirme: 17.6.2011.

11. Gizem Ünsal, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, görevlendirme: 8.7.2011.

DOKTORA YETERLİK KOMİTESİ:
1.     Ayşegül Ergişi, MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı programı, 12.11.2008.
2.     Aslı Kantarcı, MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı programı, 12.11.2008.
3.     Sibel Işık, MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı programı, 12.11.2008
4.     Fatih Bakırcı, MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Dili programı, Ekim 2009.
5.     Ahmet Ünal, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Edebiyatı programı, Haziran 2010.
6.     Bairma Ochirova, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Edebiyatı programı, Haziran 2010.
7.     Janyl Myrza Bapaeva, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Edebiyatı programı, Haziran 2010.

 

DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ ÜYELİĞİ:

 

1.     Esra Keskinkılıç Akdaş, Gelibolulu Mustafa Âli’nin Teşrifatnamesi, MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Dili programı, görevlendirme: 22.03.2006, toplantı: 15.5.2006.
 
2.     Zehra Canan Bayer, Cumhuriyet Dönemi (1923-1950) Türk Ressamlarının Türk Resim Sanatının Gelişimine Yazıları ile Katkıları, MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat programı, görevlendirme:
3.     Tuncay Gezgin, Osmanlı’nın Modernleşme Sürecinde Türk Edebiyatı ve Resminde Geleneksel Kimlik ve Yaşantının Sunumu (1876-1923), MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı Türk İslam Sanatları programı, görevlendirme: 11.12.2009.
4.     Janly-Myrza Bapaeva, Van Kırgızları’nın Folkloru, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Edebiyatı Bilim
Dalı, görevlendirme 2.11.2010, ilk toplantı: 27.4.2011, 2. Ekim 2011.

 
5.     Nezire Gamze Ilıcık, Son Dönem Türk Romanında Halk Kültürü ve Halk Edebiyatı Unsurlarının Tespiti ve İncelenmesi, , İstanbul
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı, görevlendirme Ekim 2011, ilk toplantı: 26.10.2011

6.     Ahmet Ünlü, Altay Destanlarında Aile, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı,
görevlendirme Haziran 2011. 2. toplantı 27.12.2011.

7.     Bairma Ochirova, Türk ve Buryat Efsanelerinde Dağ Kültü, , İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Edebiyatı
Bilim Dalı, görevlendirme Haziran 2011. 2. toplantı 27.12.2011.

DOKTORA TEZ SINAVI JÜRİ ÜYELİĞİ:

1.     Zehra Canan Bayer, Cumhuriyet Dönemi (1923-1950) Türk Ressamlarının Türk Resim Sanatının Gelişimine Yazıları ile Katkıları, MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat programı, 03.02.2009, 20.05.2009.

2.     Esra Keskinkılıç Akdaş, Gelibolulu Mustafa Âli’nin Teşrifatnamesi, MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Dili programı,

 3.     Ferhat Aslan, Ayasofya Efsaneleri, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, görevlendirme: 20.11.2009, sınav: 2.12.2009.

YARDIMCI DOÇENTLİK ATAMA KOMİSYONU ÜYELİĞİ:

1.     Ferhat Aslan, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, görevlendirme: 10.12.2009.

2.     Esra Keskinkılıç Akdaş, MSGSÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, görevlendirme: 26.12.2011.

HAKEMLİK YAPILAN BİLİMSEL MAKALELER:

1.     “Muhabbet: Ruhsal Bir Bilgi Ortamı”, Millî Folklor, 14.11.2009.

2.     “Yemek, Kültür ve Kimlik” Millî Folklor, 02.02.2010.

3.     “Ali Canip Yöntem’in Halk Edebiyatı Ve Halk Edebiyatı Öğretimi Üzerine Görüşleri”, Millî Folklor, 10.02.2010.

4.     "Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Karadut Şiirinde Halk Kültürü İzleri”, Emel Koşar, MSGSÜ, Sosyal Bilimler, sayı: 1, Bahar 2010.

 

5.     “İlkçağ’da Homeros Şiirine Farklı Bir Gözle Bakmak: Yeniplatoncu Porphyrios’un Odysseia’daki “Su Perileri -Nymphalar- Mağarası” Tasvirine Getirdiği Yorum”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, 04.05.2011.

6.     “Terekeme –Karapapah Türkleri Ağzına Ait Sözcüklerden Örnekler-Muş-Bulanık Çevresi”, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, 04.05.2012.

7.     “Alageyik Hikâyesi’nde Ve Dağlar Devrildiğinde Romanında “Ebedî Nişanlı” Motifi Üzerine Bir Karşılaştırma”, İstanbul
Üniversitesi Türkiyat Mecmuası, 04.05.2012.

8.     “Axel Olrik’in Halk Anlatılarının Epik Yasaları Bağlamında “Ağalık” Adlı Karagöz Oyunu Çözümlemesi”, İstanbul Üniversitesi,
Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 30.09.2013.

9.     “A Protagonist Between Fiction and Reality: Felatun Bey”, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi,, 28.11.2013.

10. “Anlatıda bir Cevelân: Karı-Koca Masalı’nda İstitrâtî Anlatı ve İşlevi”, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, 28.11.2013.

11. “Muhayyelât-ı Ahmet Midhat: Söylemsel Bir Strateji Olarak ‘Seyahat-ı Zihniye’”, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi,
28.11.2013.

12. “Dinî Şahsiyetler Etrafında Oluşan Anlatı Türlerinin Tasnif Ve Derlenmesi Üzerine Düşünceler: Aziz Mahmud Hüdâyî Örneği”, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi, 05.04.2014

  

 
 
441601 ziyaretçiburayı ziyaret etti
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol