OKUMA LİSTESİ 

OKUMA LİSTESİ

 

 

Abdullah, Kemal, Gizli Dede Korkut, T. T. Akt. Ali Duymaz, Ötüken Yay., İstanbul, 2012.

Aksan, Doğan, Halk Şiirimizin Gücü, Bilgi Yay., Ankara, 1999.

Alpaslan, Gonca Gökalp, XIX. Yüzyıl Yazılı Anlatılarında Sözlü Kültür Etkileri, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 2002.

Alptekin, Ali Berat, Halk Hikâyelerinin Motif Yapısı, Ankara, 2002.

Alptekin, Ali Berat, Halk Bilimi Araştırmaları, Akçağ Yay., 2015.

And, Metin, Minyatürlerle Osmanlı-İslam Mitologyası, Akbank Yay., İstanbul, 1998.

And, Metin, Oyun ve Bügü, Yapı Kredi Yay., gen. 2. Bs., İstanbul, 2012.

Araz, Rıfat, Harput’ta Eski Türk İnançları ve Halk Hekimliği, AKM Yay., Ankara, 1995.

Artun, Erman, Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı, Karahan Kitabevi, 4. Bs., Adana, 2011, 514 s.

Artun, Erman, Dinî-Tasavvufî Halk Edebiyatı, Karahan Kitabevi, 4. Bs., Adana, 2011, 401 s.

Artun, Erman, Anonim Türk Halk Edebiyatı Nesri, Karahan Kitabevi, 5. Bs., Adana, 2011, 552 s.

Artun, Erman, Türk Halk Edebiyatına Giriş, Karahan Kitabevi, 6. Bs., Adana, 2011, 406 s.

Artun, Erman, Türk Halkbilimi, Karahan Kitabevi, 7. Bs., adana, 2011, 512 s.

Başgöz, İlhan, Biyografik Türk Halk Hikâyeleri, Ankara, 1949.

Başgöz, İlhan, Folklor Yazıları, Adam Yay., 1. bs., İst., 1986, 254 s.

Başgöz, İlhan, Karac’oğlan, Cem Yay., 1984, 184 s.

Bayat, Fuzuli, Türk Mitolojisi, 2 c., Ötüken Yay., İstanbul, 2007.

Bayat, Fuzuli, Türk Şaman Metinleri, Piramit Yay., Ankara, 2004.

Beydili, Celal, Ansiklopedik Türk Mitolojisi Sözlüğü, Yurt Kitap Yay., Ankara, 2006.

Boratav, Pertev Nâilî, 100 Soruda Türk Folkloru, Gerçek Yay., İstanbul, 1984.

Boratav, Pertev Nâilî, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, Gerçek Yay., İstanbul, 1984.

Boratav, Pertev Nâilî, Folklor ve Edebiyat, 1, Adam Yay., 2. bs., İst., 1991, 466 s. [1. bs., 1982]

Boratav, Pertev Nâilî, Folklor ve Edebiyat, 2, Adam Yay., 2. bs., İst., 1991, 521 s.

Boratav, Pertev Nâilî, Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği, İstanbul, 1991.

Bozkurt, Fuat, Türklerin Dini, Cem Yay., İstanbul, 1995.

Campbell, Joseph, Kahramanın Sonsuz Yolculuğu, çev. Sabri Gürses, Kabalcı Yay., İstanbul, 2000.

Campbell, Joseph, Tanrının Maskeleri, Batı Mitolojisi, çev. Kudret Emiroğlu, İmge Ktb., 1. bs., Ank., 1992, 468 s.

Campbell, Joseph, Tanrının Maskeleri, Doğu Mitolojisi, çev. Kudret Emiroğlu, İmge Ktb., 1. bs., Ank., 1993, 560 s.

Campbell,Joseph, Tanrının Maskeleri, İlkel Mitoloji, çev. Kudret Emiroğlu, İmge Ktb., 1. bs., Ank., 1992, 527 s.

Çobanoğlu, Özkul, Âşık Tarzı Kültür Geleneği ve Destan Türü, Akçağ Yay.,  Ank., 2000, XIII+386 s.

Çobanoğlu, Özkul, Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Akçağ Yay., Ank., 1999, 344 s.

Çobanoğlu, Özkul, Türk Dünyası Epik Destan Geleneği, Akçağ Yay., Ankara, 2003.

Çoruhlu, Yaşar, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, Kabalcı Yay., İstanbul, 2000.

Dede Korkut Kitabı I, haz. Muharrem Ergin, Türk Dil Kurumu Yayını, Ankara, 1989, XVII+251+97+154 s.

Duymaz, Ali, Kerem ile Aslı Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2001, 312 s.

Eliade, Mircae, Dinsel Düşünceler Tarihi, 4 cilt, çev. Ali Berktay, Kabalcı Yay., 2. Bs., İstanbul, 2009.

Eliade, Mircae, İmgeler ve Simgeler, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Yay., Ankara, 1992.

Eliade, Mircae, Kutsal ve Dindışı, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Yay., Ankara, 1991.

Eliade, Mircae, Mitlerin Özellikleri, çev. Sema Rifat, Simavi Yay., İstanbul, 1993.

 

Eliade, Mircae, Şamanizm, çev. İsmet Birkan, İmge Ktb., 3. Bs., Ankara, 2014.

Eröz, Mehmet, Eski Türk Dini (Gök Tanrı İnancı) ve Alevîlik  Bektaşilik, TDAV Yay., İstanbul, 1992, 160 s.

Filizok, Rıza, Ziya Gökalp’ın Edebî Eserlerinde Halk Edebiyatı Tesiri Üzerine, KB Yay., Ank., 1991, 328 s.

Fromm, Erich, Rüyalar, Masallar, Mitoslar, çev. Aydın Arıtan, Kaan H. Ökten, Arıtan Yay., 2. bs., İst., 1992, 280 s.

Gökbel, Ahmet, Anadolu Varsaklarında İnanç ve Âdetler, AKM Yay., Ankara, 1998.

Günay, Umay, Elazığ Masalları (İnceleme), Atatürk Üniv. Yay., Erzurum 1975.

Hassan, Ümit, Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler, V Yay., Ankara, 1986.

İnan, Abdülkadir, Tarihte ve Bugün Şamanizm, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 1986.

Kalafat, Yaşar, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, AKM Yay., Ankara, 1990.

Kaplan, Mehmet, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar 3, Tip Tahlilleri, Dergâh Yay., 2. bs., İst., 1991, 204 s.

Karabaş, Seyfi, Bütüncül Türk Budunbilimine Doğru, YKY, İstanbul, 1999.

Karadağ, Metin, Türk Halk Edebiyatı Anlatı Türleri, Karşı Yay. Ankara, 1995.

Kaya, Doğan, Ansiklopedik Halk Edebiyatı Sözlüğü, Akçağ Yayınları, Ankara,

Kaya, Muharrem, Mitolojiden Efsaneye, Bağlam Yay., İstanbul, 2007.

Kaya, Muharrem, Türk Romanında Destan Etkisi, Ankara, 2004.

Köprülü, Fuad, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Diyanet İşleri Başk. Yay., 5. bs., Ank., 1980, XXXII+430 s.

Köprülü, M. Fuad, Edebiyat Araştırmaları 1, Ötüken Yay., 3. bs., İst., 1989, XVI+470 s.

Köprülü, M. Fuad, Edebiyat Araştırmaları 2, Ötüken Yay., İst., 1989, 693 s.

Köprülü, M. Fuad, Türk Edebiyatı Tarihi, Ötüken Neşr., 3. bs., 1981, 437 s., 16x23,5 cm.

Mitolojiler Sözlüğü, 2 cilt, Dost Kitabevi Yay., Ankara, 2000.

Nutku, Özdemir, Meddahlık ve Meddah Hikâyeleri, Ankara, 2002.

Ocak, Ahmet Yaşar, Alevî Bektaşî İnançlarının İslam Öncesi Temelleri, İletişimYay., 2. bas., İstanbul, 2000.

Oğuz, M. Öcal v.d., Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay., Ankara, 2004.

Ögel, Bahaeddin, Türk Mitolojisi, 2 C., Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 1971.

Ögel, Bahaeddin, Türk Mitolojisi, 2 cilt, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 1986, 1995.

Örnek, Sedat Veyis, 100 Soruda İlkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane, Gerçek Yay., 2. Bs., İstanbul, 1988.

Örnek, Sedat Veyis, Türk Halkbilimi, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 2000.

Özarslan, Metin, Ferhat ile Şirin Mukayeseli Bir Araştırma, Doğu Kütüphanesi Yay., İstanbul, 2006.

Özarslan, Metin, Erzurum Âşıklık Geleneği, Akçağ Yay., Ankara, 2001.

Öztürk, Ali, Çağları İçinde Türk Destanları, Ankara, 1980.

Pehlivan, Gürol, Dede Korkut Kitabı’nda Yapı, İdeoloji, Yaratım,

Propp, Vladimir, Folklor Teori ve Tarih, çev. Necdet Hasgül, Tolga Tanyel, Avesta Yay., İst., 1998, 142 s.

Roux, Jean-Paul, Orta Asya’da Kutsal Bitkiler ve Hayvanlar, çev. Aykut Kazancıgil, Lale Arslan, Kabalcı Yay., İst., 2005.

Roux, Jean-Paul, Türklerin Moğolların Eski Dini, çev. Aykut Kazancıgil, İşaret Yay., İstanbul, 1998.

Sakaoğlu, Saim, Gümüşhane ve Bayburt Masalları, Akçağ Yay., Ankara, 2002.

Sakaoğlu, Saim, Efsane Araştırmaları, Kömen Yay., Konya, 2009.

Saydam, Bilgin, Deli Dumrul’un Bilinci, Metis Yay., İstanbul, 1997.

Schimmel, Annemarie, Sayıların Gizemi, çev. Mustafa Küpüşoğlu, Kabalcı Yay., İstanbul, 2000.

Seyidoğlu, Bilge, Erzurum Halk Masalları Üzerinde Araştırmalar, Atatürk Üniv. Yay., Ank., 1975.

Şenel, Alaattin, İlkel Topluluktan Uygar Topluma, Bilim ve Sanat Yay., Ankara, 2001.

Taş, İsmail, Türk Düşüncesinde Kozmogoni-Kozmoloji, Kömen Yay., Konya, 2002.

Türkmen, Fikret, Aşık Garip Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi Yay., Ank., 1974, 345 s.

Yıldırım, Dursun, Türk Edebiyatında Bektaşi Fıkraları, Akçağ Yay., Ankara, 1999.

Yıldız, Naciye, Manas Destanı, (W. Radloff) ve Kırgız Kültürü ile İlgili Tespit ve Tahliller, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, 1995.

 

 

 

 

 

 

 

 
441595 ziyaretçiburayı ziyaret etti
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol