Tevfik Fikret

TEVFİK FİKRET BİBLİYOGRAFYASI

 

         1. EDEBİYAT TARİHİ

 

         2. BİYOGRAFİK ESERLER

        

         2.a. kitap

         Akyüz, Kenan, Tevfik Fikret, Ank. 1947.

         Çamlıbel, Faruk Nafiz, Tevfik Fikret Hayatı ve Eserleri, İst. 1937.

         Ertaylan, İsmail Hikmet, Tevfik Fikret, İst. 1935.

         Ertaylan, İsmail Hikmet, Tevfik Fikret Hayatı Şahsiyeti Eserleri,

              İst. 1963. 

         Gövsa, İbrahim Alâeddin, Tevfik Fikret, İst. 1927.

         Kaplan, Mehmet, Tevfik Fikret ve Şiiri, İst. 1946. (a. e. Tevfik

              Fikret Devir Şahsiyet Eser, Dergâh Yay. İst. 1971.)

         Kaplan, Mehmet, Tevfik Fikret, Kültür Bak. Yay. Ank. 19??

         Kemalettin Şükrü, Tevfik Fikret Hayatı ve Şiirleri, İst. 1931.

         Kerâmet, Salih Nigar, Fikret'in Hayatı ve Eseri, İst. 1926.

         Kiper, Kadri Ziya, Tevfik Fikret Hayatı ve Eserleri, İ. Ü., T. D. E.

              B. mez. tezi, 1939/40, T. 118.

         Kunt, Ozan, Tevfik Fikret, İst. 1937.

         Nayır, Yaşar Nabi, Tevfik Fikret, Varlık Yay. İst. 1952.

         Öngay, Mehmet, Tevfik Fikret, İst. 1968.

         Resimli Gazete, Tevfik Fikret, İst. 1927.

         Rıza Tevfik, Tevfik Fikret, İst. 1945.

         Tanpınar, Ahmet Hamdi, Tevfik Fikret Hayatı Şahsiyeti Şiirleri ve

              Eserlerinden Seçme Parçalar, Semih Lütfi Kitabevi, İst. 1937.

         Unesco Türkiye Millî Komisyonu, Tevfik Fikret, Ank. 1967.

         Uraz, Murat, Tevfik Fikret Hayatı Edebî Şahsiyeti ve Şiirleri, İst.

              1945.

         Yücebaş, Hilmi, Bütün Cepheleriyle Tevfik Fikret Hayatı, Hatıraları,

              Şiirleri, İst. 1959.

        

 

         2.b. makale

         Ahmed Şuayb, "Son Yazılar", Servet-i Fünûn, S. 482, 25 Mayıs 1316.

         Cenab Şehabeddin, "Tevfik Fikret Bey", Servet-i Fünûn, S. 268, 18

              Nisan 1312.

         Cenab Şehabeddin, "Fikret'in Tasviri", Nesr-i Harb, Nesr-i Sulh ve

              Tiryaki Sözleri, Kanaat Kütübhânesi, Derisaadet, 1918, s.135-8.

         Ertaylan, İsmail Hikmet, "Fikret ve Hayatı", Düşünce mec. nüsha-ı

              mahsusa, 1334.

         Gökay, Fahrettin Kerim, "Tarihî Şahsiyetlerin Karakterolojik

              Tetkikleri", Tıp Fakültesi Mec. S. 527, 1944.

         Halman, Talat Sait, "Haluk'un Son Vedaı", Milliyet, 19-22 Haziran

              1966.

         Kaplan, Mehmet, "Tevfik Fikret", İslâm Ans. C. 12, s. ??

         Kaplan, Mehmet, "Tevfik Fikret", Vatan, S. 356, 19 Ağustos 1941.

         Kaplan, Mehmet, "Tevfik Fikret Hakkında İki Yanlış Hüküm", Çığır, S.

              128, Temmuz 1943, s. 25-27.

         K. Domaniç (Mehmet Kaplan), "Fikret Mizaç Şâiri", Çağlayan, C. 3, S.

              23-3, 30 Temmuz 1943.

         Kiper, Kadri Ziya, "Fikret'in Hayatı", Eyüp Halkevi Neşriyatı, Tan 

              Matb. İst. 1941, s. 30-40.

         Köprülü, Fuad, "Tevfik Fikret'e Dâir", Bugünkü Edebiyat, İst. 1924,

              s. 324-329.

         Mehmet Rauf, "Rübâb-ı Şikeste'nin İntişârı Münasebetiyle: Tevfik

              Fikret Hayatı ve Hususiyeti", Servet-i Fünûn, S. 469, 27 Kânun-

              ı Sânî 1315.

         Muallim mec. nüsha-ı mahsusa, İst. 1333/1917.

         Sâtı Bey, "Fikret'in İstifaları", Dergâh, S. 9-10, 20 Ağustos-5

              Eylül 1337.

 

        

              

 

         3. TEMATİK ARAŞTIRMALAR

 

         3.a. kitap

         Aynî, Mehmet Ali, Reybîlik, Bedbinlik, Lâilahîlik Nedir?, İst. 1927.

         Bilgegil, M. Kaya, Tevfik Fikret'in İlk Şiirleri, Erzurum, 1970.

         Eşref Edib, Tevfik Fikret'i Beş Cepheden Kırk Muharririn Tenkidi,

              İst. 1943.

         Eşref Edib, İnkılap Karşısında Åkif-Fikret, İst. 1940.

         Köprülü, Fuad, Tevfik Fikret ve Ahlâkı, .....

         Kerâmet, Salih Nigar, İnkılâp Şâiri Tevfik Fikret'in İzleri, İst.

              1943.

         Sertel, Sabiha Zekeriya, Tevfik Fikret - Mehmet Åkif Kavgası, İst.

              1940.

         Sertel, Sabiha Zekeriya, Tevfik Fikret İdeolojisi ve Felsefesi, İst.

              1946.

         Tanır, Ahmet Rauf, Tevfik Fikret ile Mehmet Åkif'in Şiirlerinde Hak

              ve Adalet Kavramı, İ. Ü., T. D. E. B. mez. tezi, 1975, T. 1645.

 

 

         3.b. makale

         3.b.1. şiir

         A. Nadir (Ali Ekrem Bolayır), "Şiirimiz", Servet-i Fünûn, S. 505-

              508, 2-26 Teşrin-i Sânî 1316.

         Ahmed Hikmet, "Eslâfta Dekadanlık ve Şeyh Galip", Servet-i Fünûn, S.

              393, 1Eylül 1314.

         Kaplan, Mehmet, "Dört Şehir ve Sis", Eyüp Halkevi Neşriyatı, Tan 

              Matb. İst. 1941, s. 23-29.

         Kaplan, Mehmet, Cenab Şehabeddin'in Şiirlerinde Pitoresk", Türk Dili

              ve Edebiyatı Dergisi, C.5, 3 Aralık 1953, s. 15-31.

         Kaplan, Mehmet, "Sis", Şiir Tahlilleri I, Dergâh Yay. İst. 1985, s.

              107-116.

         Kaplan, Mehmet,"Yahya Kemal",Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 2

         Kaplan, Mehmet, "İki Deniz Şiiri", .....

         Kaplan, Mehmet, "Tevfik Fikret Sosyal Şâir: Sis", İstanbul, 1945,

              C.3, S.36.   

         Kaplan, Mehmet, "Tevfik Fikret'te Pitoresk", İstanbul, 1943, C. 1,

              S. 1.

         Kaplan, Mehmet, "Fikret, Åkif ve Gökalp", Türk Edebiyatı, S. 36,

              Aralık 1974, s. 6-8.

         Kaplan, Mehmet, "Halûk'un Amentüsü", Şiir Tahlilleri I, .....

         Kerman, Zeynep, "Üç Ezan Şiiri", ......

         Köprülü, Fuad, "Halûk'un Defteri Münasebetiyle", Servet-i Fünûn, S.

              1045,1049, 1050, 2 Haziran, 30 Haziran, 1 Temmuz 1327.

         Köprülü, Fuad, "Halûk'un Defteri", Servet-i Fünûn, 1911, C. 41, S.

              1045.

         Okay, Orhan, "Tevfik Fikret ve Şiir Sanatı", Sanat ve Edebiyat

              Yazıları, Dergâh Yay. İst. 1990, s. 136-142.

         Okay, Orhan, "Tarih-i Kadîm Münakaşaları Dışında Tevfik Fikret ve

              Mehmet Åkif", Sanat ve Edebiyat Yazıları, Dergâh Yay. İst.

              1990, s. 143-158.

         Tuncer, Hüseyin, "Sis Şiirinde Nidâlar", Edebiyat Araştırma ve

              İncelemeleri, Akademi Kitb. İzmir 1994, s. 37-40.

         Tuncer, Hüseyin, "Resim Yaparken", Edebiyat Araştırma ve

              İncelemeleri, Akademi Kitb. İzmir 1994, s. 41-44.

         Tuncer, Hüseyin, "Krizantem", Edebiyat Araştırma ve İncelemeleri,

              Akademi Kitb. İzmir 1994, s. 45-47. 

         Tuncer, Hüseyin, "Peri-i Şiirime", Edebiyat Araştırma ve

              İncelemeleri, Akademi Kitb. İzmir 1994, s. 49-51. 

         Yalçın, Hüseyin Cahit, "Rübâb-ı Şikesti", Servet-i Fünûn, 1901, C.

              22, S. 551.

         Yalçın, Hüseyin Cahit, "Şâirin Yerine Ålim", Tanin, 12 Nisan 1910.

 

 

         3.b.2. nesir

         Cenab Şehabeddin, "Yeni Elfâz", Servet-i Fünûn, S. 333, 17 Temmuz

              1313.

 

 

         3.b.3. mukayeseli edebiyat

         Kaplan, Mehmet, "Tevfik Fikret ve François Copp‚e, Çığır, 1943, C.

              2, S. 43.

         Kaplan, Mehmet, Tevfik Fikret, Devir Şahsiyet Eser, Dergâh Yay. İst.

              1971, s.

 

 

         4. SANATKÅRLARIN GÖZÜYLE FİKRET

         Ahmed İhsan, Matbuat Hatıralarım, İSt. 1930-31.

         Beyatlı, Yahya Kemal, "Tevfik Fikret", "Tevfik Fikret ve Ziya

              Gökalp", Siyasî ve Edebî Portreler, İstanbul Fetih Cem. Yay.

              İst. 1986, s. 6-25.

         Karaosmanoğlu, Yakup Kadri, "Tevfik Fikret", Gençlik ve Edebiyat

              Hatıraları, İletişim Yay. 2. bs. İst. 1990, s. 200-218.

         Muallim mec. nüsha-ı mahsusa, İst. 1333/1917. (A. Hâmid, Z. Gökalp,

              Rıza Tevfik, H. Suphi, Y. Akçura, M. Emin vs.)

         Tanpınar, Ahmet Hamdi, "Fikret Hakkında", Edebiyat Üzerine

         Makaleler, haz. Zeynep Kerman, Dergâh Yay. 3. bs. İst. 1992, s. 

              260-269.

         Tanpınar, Ahmet Hamdi, "Tevfik Fikret", Edebiyat Üzerine Makaleler,

              haz. Zeynep Kerman, Dergâh Yay. 3. bs. İst. 1992, s. 525-527.

         Uşaklıgil, Halit Ziya, Kırk Yıl, İst. 1987, s. 422-698.

         Ünaydın, Ruşen Eşref, Tevfik Fikret'in Hayatına Dâir Hatıralar, İst.

              1919.

         Ünaydın, Ruşen Eşref, Diyorlar Ki, haz. Şemsettin Kutlu, İnkılap

              Ktb. İst. ?

         Yalçın, Hüseyin Cahit, Edebî Kavgalarım, İst. 1910.

         Yalçın, Hüseyin Cahit, Edebî Hatıralar, İst. 1935.

         Yalçın, Hüseyin Cahit, "Tevfik Fikret", Musavver Muhit, 1924, C. 1,

              S. 20.

         Yalçın, Hüseyin Cahit, "Tevfik Fikret Meselesi", Yedi Gün, 1939, C.

              14, S. 346.

 

 

         5. METİN NEŞRİ

         Halûk'un Defteri, haz. Asım Bezirci, Cem Yay. İst. 19??

         Rübâb-ı Şikeste, haz. Fahri Uzun, 6. bs., Rübâb-ı Şikeste ve Tevfik

              Fikret'in Diğer Bütün Eserleri, İst. 1962.

         Rübâb-ı Şikeste, haz. Asım Bezirci, Cem Yay. İst. 1984.

         Rübâbın Cevabı, haz. Halit Fahri Ozansoy, 2. bs. Arıcan Kitb., İst.

              1945.

         Şermin, haz. Türker Acaroğlu, 3. bs. 1961.

         Tarih-i Kadîm ve Doksan Beşe Doğru, haz. Hasan Åli Yücel, 1928.

         Tevfik Fikret, Son Şiirler, haz. Cevdet Kudret Solok, (t. y.).

         Tevfik Fikret ve Kitaplarında Çıkmayan Şiirleri, haz. Murat Uraz,

              1959.

         Eski Çağlar Tarihi, haz. A. Kadir, İst. 1965.

         Bugünün Diliyle Tevfik Fikret, haz. A. Kadir, İst. 1967.

         Tevfik Fikret Malumat'ta, İsmail Hikmet Ertaylan, T. T. Yay. ??,

              İst. 1965.

         Tevfik Fikret Mirsad'da, İsmail Hikmet Ertaylan, T. T. Yay. ??,

              İst. 1965.

         Tevfik Fikret Dil ve Edebiyat Yazıları, haz. İsmail Parlatır, T. D.

              K. Yay. Ank. 1987 (genişletilmiş 2. bs. 1993).

         Tevfik Fikret'in Nesirleri ve Nesirleri İçinde Edebî Şahsiyeti,

              Hayriye Yılgür, İ. Ü., T. D. E. B. mez. tezi, 1951/52, T. 387.

 

 

 

 

 

 
439014 ziyaretçiburayı ziyaret etti
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol