Kadın 1

KADIN ARAŞTIRMALARI BİBLİYOGRAFYASI

 

1. KİTAPLAR

 

1.     Aksoy, Ömer Asım, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, 1, Atasözleri Sözlüğü, İnkılâp Ktb., 8. bs., İst., 1993, 486 s. (+)

2.     Altındal, Aytunç, Türkiye’de Kadın, Anahtar Kitaplar, 5. bs., İst., 1991, 248 s.

3.     Anger, Burçay, Tarih Boyunca Erkek Gibi Kadınlar, Kaynak Yay, İst., 1998.

4.     Arsel, İlhan, Şeriat ve Kadın, Tümdü, 10. bs., İst., 1992, 447 s. (+)

5.     Bachofen, J. Jakob, Söylence, Din ve Anaerki, çev. Nilgün Şarman, Payel Yay., İst., 1997, 319 s.

6.     Bele, Tansu, Erkek Yazınında Kadın, Kaynak Yay., 1. bs., İst., 1998, 84 s. (+)

7.     Bele, Tansu, Kadın-Yazın-Siyasa, Pencere Yay., İst., 2001, 149 s. (s. 58-75 arasında “Sessiz Ev’de Cumhuriyet Kadını” başlıklı yazı var.)

8.     Berktay, Fatmagül, Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın, Metis Yay., İst., 2000, 240 s.

9.     Briffault, Robert, Analar, çev. Şemsa Yeğin, Payel Yay., İst., 1990, 349 s.

10. Cıbıroğlu, Yıldız, Kadının Yazısız Tarihi, Payel Yay., İst., 1996.

11. Çeri, Bahriye, Türk Romanında Kadın, 1923-1938 Dönemi, Simurg Yay., İst., 1996, 255 s. (+)

12. Doğramacı, Emel, Türkiye’de Kadının Dünü ve Bugünü, T. İş Bank. Kül. Yay., 2. bs., Ank., 1992, 149 s. (+)

13. Durakbaşa, Ayşe, Halide Edib, Türk Modernleşmesi ve Feminizm, İletişim Yay., İst., 2000, 262 s. (+)

14. Eliade, Mircea, Kutsal ve Dindışı, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Gece Yay., Ankara, 1992, 116-125. (+)

15. Ergener, Reşit, Ana Tanrılar Diyarı Anadolu, ....... ?

16. Ersoy, Tolga, Menopoz ve Kültür, Öteki Yay., 1. bs., 1998.

17. Graber, Gustav Hans, Kadın Psikolojisi, çev. Kâmuran Şipal, Cem Yay., 2. bs., İst., 1998, 286 s. (+)

18. Hassan, Ümit, Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler, V Yay., 1. bs., Ank., 1986, 363 s. (+)

19. İrvan, Süleyman; Binar, Mutlu, der. ve çev., Kadın ve Popüler Kültür, Ark Yay., Ank., 1995, 200 s. (+)

20. Kalan, İlknur, Kadın ve Adalet, Kaynak Yay., İst., 1998.

21. Kurnaz, Şefika, Cumhuriyet Öncesinde Türk Kadını (1839-1923), Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yay., Ank., 1990, 189 s. (+)

22. Mercier, Michel, Le Roman Féminin, Presses Universitaires De France, 1976, 248 s. (+)

23. Miche, Andrée, Feminizm, çev. Şirin Tekeli, Kadın Çevresi Yay., İst., 1984, 160 s. (s.1-61 arası fotokopi var.)

24. Reed, Evelyn, Kadının Evrimi 1,2, Anaerkil Klandan Ataerkil Aileye, çev. Şemsa Yeğin, Payel Yay., 2. bs., 1994, 349+256 s.

25. Salahaddin Asım, Osmanlıda Kadınlığın Durumu, haz. Metin Martı, Arba Yay., İst., 1989, 187 s. (+)

26. Sözer, Önay, Kadın ve Benzeri, Bir Kadın Ütopisi, Varlık Yay., İst., 1993, 120 s. (+)

27. Taşkıran, Tezer, Cumhuriyetin 50. Yılında Türk Kadın Hakları, Başbakanlık Basımevi, Ank., 1973.

28. Topaloğlu, Bekir, İslâmda Kadın, Ahmet Sait Matbaası, İst., 1973.

29. Türköne, Mualla, Eski Türk Toplumunun Cinsiyet Kültürü, Ark Yay., Ank., 1995, 252 s. (+)

30. Uslu, editör: A. Didem, 20. Yüsyıl Amerikan Edebiyatında Kadın, Dokuz Eylül Yay., İzmir, 1999.

31. Ünal, Asife, Yahudilik’te, Hıristiyanlık’ta ve İslâm’da Evlilik, K.B. Yay., Ank., 1998, XIX+250 s. (+)

32. 21. Yüzyılın Eşiğinde Örf ve Âdetlerimiz (Türk Töresi), uzmanlar kurulunun tebliğleriyle hazırlanmıştır; Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İst., 1993, 200 s. (+)

33. Yoloğlu, Güllü, Türklerin Aile Merasimleri, aktaran: Aljira Topalove, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara, 1999, XII+180 s. (+)

34. Yurtbaşı, Metin, Sınıflandırılmış Türk Atasözleri, Özdemir Yay., Ankara, 1995, s. 24-26, 64-68, 93-101, 147-149. (+)

 

 

2. DERGİLERİN ÖZEL SAYILARI

 

1.     Tarih ve Toplum, sayı: 207, Mart 2001. (+)

2.     Tarih ve Toplum, sayı: 219, Mart 2002. (+)

3.     Toplumsal Tarih, sayı: 87, Mart 2001. (+)

4.     Toplumsal Tarih, sayı: 99, Mart 2002. (+)

 

 

3- MAKALELER

 

3.1. Kuramsal Yazılar

1.     Aksoy, Nazan, “‘Almantürk Edebiyatında Kadın Kimliği”, Batı ve Başkaları, Düzlem Yay., İst., 1996, s. 103-112. (+)

2.     Andaç, Feridun, “Yazınımızda ‘Kadın Yazar’ İmajı”, Varlık, sayı: 1014, Mart 1992, s. 10-11. (+)

3.     Başdemir, Kürşat, “Tanrı Ana’nın Savaşçıları”, Bilim ve Ütopya, sayı: 47, Mayıs 1998, s. 28-29. (+)

4.     Başdemir, Kürşat, “Amazonlar’ın Öyküsü”, Bilim ve Ütopya, sayı: 47, Mayıs 1998, s. 30-31. (+)

5.     Baydar, Oya, “‘Kadınlık Durumu’Üzerine Dağınık Düşünceler”, Varlık, sayı: 1014, Mart 1992, s. 2-4. (+)

6.     Bilecik, Fahrünnisa, “Orta Asya Destanlarında Bir Evlilik Türü”, Bozkırdan Bağımsızlığa Manas, yay. haz. Emine Gürsoy Naskali, TDK Yay., Ank., 1995, s. 234-240. (+)

7.     Çandarlıoğlu, Gülçin, “Türk Toplumunda Kadın”, Hayat Tarih Mecmuası, C. I, sayı: 4, Mayıs 1966, s. 22-27. (+)

8.     Enginün, İnci, “Türk Kadın Yazarları”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Dergah Yay., 2. bs., İst., 1991, s. 268-281. (+)

9.     Enginün, İnci, “Ziya Gökalp ve Aile”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Dergah Yay., 2. bs., İst., 1991, s. 436-444. (+)

10. Enginün, İnci, “Millî Mücadele’de Türk Kadını”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Dergah Yay., 2. bs., İst., 1991, s. 503-515. (+)

11. Erkmen, Nazan, “Türk Mitolojisinde Kadın ve Kız Çocuğunun Yeri”, Bilim ve Ütopya, sayı: 47, Mayıs 1998, s. 32-34. (+)

12. Ertop, Konur, “Eski Edebiyatımızda Kadının Yeri Yurdu”, Varlık, sayı: 1014, Mart 1992, s. 5-6. (+)

13. Gürbüz, Nilgün, “Kadının Tarihsel Gelişimi ve... 8 Mart”, İskenderiye Yazıları, sayı: 8, Mart 1997, s. 17-18. (+)

14. İleri, Selim, “Biten (İki) Yüzyıldan Gelen Yüzyıla Türk Romanında Kadın Portreleri”, Varlık, sayı: 1105, Ekim 1999, s. 24-31. (+)

15. İnal, Günseli, “AY Kraliçe ve Güneş Kral”, Varlık, sayı: 1014, Mart 1992, s. 12-13. (+)

16. İnan, Abdülkadir, “‘Adaş’ ve ‘Sağdıç’ Kelimelerinin En Eski Anlamları”, Makaleler ve İncelemeler, C. 1, Türk Tarih Kurumu Yay., 2. bs., Ank., 1987, s. 295-304. (+)

17. İnan, Abdülkadir, “Altay Türklerinde Kadınlar Diline Mahsus Sözler”, Makaleler ve İncelemeler, C. 1, Türk Tarih Kurumu Yay., 2. bs., Ank., 1987, s. 359-361. (+)

18. İnan, Abdülkadir, “Göçebe Türk Boylarında Evlâtlık Müesseseleriyle İlgili Gelenekler”, Makaleler ve İncelemeler, C. 1, Türk Tarih Kurumu Yay., 2. bs., Ank., 1987, s. 305-316. (+)

19. İnan, Abdülkadir, “Türk Mitolojisinde ve Halk Edebiyatında Kadın”, Makaleler ve İncelemeler, C. 1, Türk Tarih Kurumu Yay., 2. bs., Ank., 1987, s. 274-280. (+)

20. İnan, Abdülkadir, “Umay İlâhesi Hakkında”, Makaleler ve İncelemeler, C. 1, Türk Tarih Kurumu Yay., 2. bs., Ank., 1987, s. 397-399. (+)

21. İnan, Abdülkadir, “Yağmur Duası Çömçe Gelin”, Makaleler ve İncelemeler, C. 1, Türk Tarih Kurumu Yay., 2. bs., Ank., 1987, s. 480-481. (+)

22. İplikçi, Müge, “Çağdaş Kültür Ürünlerinde Kadın İmgesi Nasıl Değerlendirilebilir?”, Varlık, sayı: 1074, Mart 1997, s. 30-32. (+)

23. İzgi, Özkan, “İslâmiyetten Önceki Türklerde Kadın”, Türk Kültürü Araştırmaları, yıl: XI-XIV, Türk Kül. Arş. Ens. Yay., Ank., 1975, 145-160. (+)

24. Kahraman, Hasan Bülent, “Kadınlar Erkekleri Kıskanıyor (!)”, Radikal, 7 Mart 1997, s. 9. (+)

25. Kaplan, Mehmet, “Dede Korkut Kitabında Kadın”, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 1, Dergâh Yay., İst., 1992, s. 41-54. (+)

26. Menteşe, Oya Batum, “Toplumsal Kimlik ve Kadın Yazarlığı”, Varlık, sayı: 1134, Mart 2002, s. 3-8. (+)

27. Öz, Fatma, “Ana Ocağından Baba Ocağına Geçişte ‘Al Ruhu’”, Varlık, sayı: 1112, Mayıs 2000, s. 18-20. (+)

28. Öz, Fatma, “Ana Tanrıçanın Değişen Bedeni”, Varlık, sayı: 1074, Mart 1997, s. 27-29. (+)

29. Sağol, Gülden, “Manas Destanında Evlilik Geleneği”, Bozkırdan Bağımsızlığa Manas, yay. haz. Emine Gürsoy Naskali, TDK Yay., Ank., 1995, s. 224-233. (+)

30. Sezer, Sennur, “Kadın Yazarlarımızın Kadın Kahramanları”, Varlık, sayı: 1014, Mart 1992, s. 7-9. (+)

31. Şenel, Adam, “Aşkın Tarihini Yeniden Yazmak”, Bilim ve Ütopya, sayı: 49, Temmuz 1998, s. 18-25. (+)

32. Yaltkaya, Korkut, “Aşk Organiktir”, Bilim ve Ütopya, sayı: 49, Temmuz 1998, s. 29-31. (+)

33. Yavuz, Muhsine Helimoğlu, “Masal Anaları”, Folklor/Edebiyat, sayı: 7, Haziran 1996, s. 23-30. (+)

34. Yücel, Tahsin, “Söz Töreleri”, Varlık, sayı: 1074, Mart 1997, s. 33-36. (+)

35.  

 

3.2. Metin İncelemeleri

1.     Aksoy, Nazan, “Fatma Aliye Hanım’ın ‘Muhazarat’ında Kadın Açısı”, Batı ve Başkaları, Düzlem Yay., İst., 1996, s. 85-102. (+)

2.     Ateş, Nihat, “Tarihin Denize Döküldüğü Anlar”, Varlık, sayı: 1134, Mart 2002, s. 15-17. (Sevim Burak ve Jaklin Çelik’in hikâyeleri üzerine.) (+)

3.     Engin, İsmail, “Atasözleri ve Evlilik Hukuku”, III. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri, Eskişehir, ...... s. 137-147. (+)

4.     Karaküçük, Suna, “Mutsuz Anneler, Daha Mutsuz Kızları Üç Yirmidört Saat”, Varlık, sayı: 1134, Mart 2002, s.18-20. (Peride Celal’in Üç Yirmidört Saat adlı romanı üzerine.) (+)

5.     Kerman, Zeynep, “Abdülhak Hâmid ve Kadınlar”, Yeni Türk Edebiyatı İncelemeleri, Akçağ Yay., Ank., 1998, s. 15-23. (+)

6.     Kerman, Zeynep, “Ahmed Haşim ve Kadınlar”, Yeni Türk Edebiyatı İncelemeleri, Akçağ Yay., Ank., 1998, s. 186-192. (+)

7.     Kerman, Zeynep, “Romancılarımızın İdeal Kadın Tipleri”, Yeni Türk Edebiyatı İncelemeleri, Akçağ Yay., Ank., 1998, s. 259-267. (+)

8.     Onural, Neşe, “Türk ve Alman Destanlarında Kadın Kişilikleri”, Kurgu Dergisi, sayı: 8, 1990, s. 263-273. (+)

9.     Öğünlü, Sema, “Avradın Malı, Eşşeğin Nalı”, Radikal İki, 3 Mart 2002, s. 4. (Türk atasözlerinde kadın.) (+)

10. Reddy, Nilüfer Mirzaoğlu, “Çalıkuşu: Feminist Bir Okuma”, Kuram, sayı: 10, Ocak 1996, s. 75-78. (+)

11. Tuncer, Hüseyin, “ Zavallı Çocuk-Vuslat ve İçli Kız Piyeslerinin Mukayesesi”, Edebiyat Araştırma ve İncelemeleri, Akademi Kitabevi, İzmir, 1994, s. 13-18. (+)

12. Yeşilyurt, Türkân, “Şiir Yorumunda Marksist-Feminist Açı”, Varlık, sayı: 1134, Mart 2002, s. 9-14. (1970’li yılların toplumcu gerçekçi şairleri üzerine.) (+)

13.  

 

4. RÖPORTAJLAR

1. Turanlı, İsmet S., “Muayenede Kadının Duyarlılığına Saygı Gösterilmeli”, röp. yapan : Firdevs Gümüşoğlu, Bilim ve Ütopya, sayı: 47, Mayıs 1998, s. 25-27. (+)

 

5. KİTAP ELEŞTİRİSİ

1.Perinçek, Feyza, “Erkek Gibi Kadınlar!”, Bilim ve Ütopya, sayı: 49, Temmuz 1998, s. 82-84. (+)

2.Perinçek, Şule, “Erkek Yazınında Kadın”, Bilim ve Ütopya, sayı: 48, Haziran 1998, s. 91. (+)

 

 

6. BİBLİYOGRAFYA

 

Kadın Araştırmaları Merkezi’nin bir Kadın Araştırmaları Bibliyografyası var, fakat yetersiz bir bibliyografya.

 

1.     Durakbaşa, Ayşe, Halide Edib, Türk Modernleşmesi ve Feminizm, İletişim Yay., İst., 2000, s. 249-262. (+)

2.     Kurnaz, Şefika, Cumhuriyet Öncesinde Türk Kadını (1839-1923), Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Yay., Ank., 1990, s. 157-168. (+)

3.     Türköne, Mualla, Eski Türk Toplumunun Cinsiyet Kültürü, Ark Yay., Ank., 1995, s. 243-252. (+)

4.     Yeşilyurt, Türkân, “Şiir Yorumunda Marksist-Feminist Açı”, Varlık, sayı: 1134, Mart 2002, s. 13-14. (+)

 

(+)  işareti kütüphanemde bulunduğunu gösterir.

 

 
439014 ziyaretçiburayı ziyaret etti
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol