Ali Suavi

         ALİ SUAVİ BİBLİYOGRAFYASI

 

         1. GENEL KİTAPLAR

         Edebiyat tarihlerinde Ali Suavi'den bahseden kısımlar.

         Abdurrahman Şeref, Tarih Musahabeleri, İst. 1339.

         Bilgegil, Kaya, Yakınçağ Türk Kültür ve Edebiyatı Üzerine

              Araştırmalar, C.1, Ank. 1976, C.2, Erzurum, 1980.

         Çelik, Hüseyin, Osmanlı Yanlısı İngiliz Dış İşler Komiteleri, ...

         Ebuzziya Tevfik, Yeni Osmanlılar Tarihi, 3 C. İst. 1974.

         Fazlı Necib, Külhani Edibler, İst. 1930.

         Hanioğlu, Şükrü, Doktor Abdullah Cevdet ve Dönemi, İst. 1981.

         Hanioğlu, Şükrü, Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük,

              C.I, İst. 1989.

         İskit, Server R., Türkiye'de Neşriyât Hareketlerine Bir Bakış, İst.

              1939.

         Karal, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, C.VII, Islahat Fermanı Devri,

              Ank. 1956.

         Kuran, Ahmed Bedevi, Osmanlı İmparatorluğu'nda İnkılap Hareketleri

              ve Milli Mücadele, İst. 1956.

         Kutay, Cemal, Örtülü Tarihimiz, C.I-II, İst. 1979.

         Levent, Agah Sırrı, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri,

              T.D.K. Yay. Ank. 1972.

         Mekteb-i Sultanî (Mekteb-i Sultanî'nin 50. sene-i devriye'yi tesisi

              münasebetiyle yayınlanmıştır), İst. 1915.

         Meriç, Cemil, Mağaradakiler, İst. 1978.

         Müftüoğlu, Mustafa, Yakın Tarihimizde Siyasî Cinayetler, Tanzimat

              Devri, İst. 1987.

         Pakalın, Mehmed Zeki, Tanzimat Maliye Nazırları, C.2, İst. 1940.

         Soku, Ziya Şakir, V. Murat'ın Hayatı, İst. 1943.

         Süleymanpaşazâde Sami, Süleyman Paşa Mahkemesi, C.1, İst. 1328.

         Tunaya, Tarık Zafer, Türkiye'de Siyasal Partiler, C.1, İst. 1984.

         Türköne, Mümtaz'er, Siyasî İdeoloji Olarak İslâmcılığın Doğuşu, İst.

              1991.

         Tütengil, Orhan Cahit, Yeni Osmanlılardan Bu Yana İngiltere'de Türk

              Gazeteciliği, İst. 1969.

         Ülken, Hilmi Ziya, Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi, İst. 1979.

          

         2. BİYOGRAFİK MAHİYETTE ARAŞTIRMALAR

          a) Kitaplar

         Atay, Falih Rıfkı, Başveren İnkılapçı, İst. 1951.

         Çelik, Hüseyin, Ali Suavî ve Dönemi, İletişim Yay. 1. bs. İst. 1994.

         Danişmend, İ. Hami, Ali Suavî'nin Türkçülüğü, Ank. 1942.

         Doğan, İsmail, Tanzimat'ın İki Ucu Münif Paşa ve Ali Suavî, İst.

              1991.

         Kaplan, Behice, Ali Suavî, Türkiyat Enstitüsü, 1943-1944 Mezuniyet

              Tezi, 69 s. T.161.

         Kuntay, Midhat Cemal, Sarıklı İhtilalci Ali Suavî, İst. 1946.

          

          b) Makaleler

         Abdurrahman Adil, "Ali Suavî", Hadisât-ı Hukukiye, Cüz 11, İst.

              Eylül 1923, s. 143-147.

         Akyüz, Yahya, "Galatasaray Lisesi'nin Islâhına İlişkin Ali Suavî'nin

              Girişimlerini Gösteren Bir Belge", Belleten C.XLVI, Ocak 1982,

              s. 122-129.

         Abdullah Cevdet, "Ali Suavî et Gapone", İçtihad, no:3, Şubat 1905,

              s. 11-12.

         Aksoy, Mehmet, "Mekteb-i Sultanî ve Ali Suavî", Türk Kültürü,

              yıl:XII, S.150-152.

         Ali Ekrem, "Ali Suavî Sultan Abdülhamid'i Nasıl İskat Edecekti",

              Haftada Bir Gün, no:12-16.

         Atay, Neş'et Halil, "Ali Suavî Kendine Göre", İstanbul Mecmuası,

              S.25-33, 1944.

         Gövsa, İbrahim Alaettin, "Ali Suavî", Yedigün, C.XII, no:300, 1938.

         Gözler, Fethi, "Ali Suavî'yi Tanımalıyız", Türk Kültürü, no:64,

              1968, s. 2-4.

         İskit, Server Rifat, "Kaynar Bir Adam", Resimli Tarih Mecmuası, C.4,

              S.42, s.2374-2376.

         Mehmed Tahir (Bursalı), "Ali Suavî Efendi", Hâdisât-ı Hukukiye, Cüz

              12, Teşrîn-i Sâni 1923, s. 171-172.

         Murad Bey (Mîzancı), "Ali Suavî Merhum", Mîzan, 28 Haziran 1897,

              Cenevre, s. 1-2.

         Uçman, Abdullah, "Ali Suavî", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm

              Ansiklopedisi, C. II, s. 445-448.

         Uzunçarşıuavî'nin Hive Hanlığı ve Türkistan'da Rus

              Yayılması, İst. 1977.

          

         4. ALi SUAVî'NİN ESERLERİNİ TANITAN YAZILAR

         Kuran, Ercüment, "Ali Suavî'nin Hive Fi Muharrem 1290 Başlıklı

              Kitabı ve Osmanlı Devleti'nde Türkçülüğün Doğuşu", Türkestan

              Als Historicher Factor und Politische Idee Ferstschrif Gür

              Baymirza Hayıtzu, Köln, 1988, s. 97-101.

         Sevük, Gülen, "Ali Suavî'nin Hive Adlı Kitabının Tetkiki ve Muasır

   

          

         5.FİKİRLERİYLE İLGİLİ YAZILAR

         Abdurrahman Adil, "Ali Suavî ve Efkâr-ı Siyasiyesi", Hadisât-ı

              Hukukiye, İst. Teşrîn-i sâni 1923, s. 167-170.

         Abdurrahman Adil, "Hakimiyet-i Halk ve Ali Suavî", Hadisât-ı

              Hukukiye, Cüz 6, İst. 1923, s. 73-74.

         Akyüz, Yahya, "Okula Gazete Sokan Öğretmen Ali Suavî ve Günümüz

              Eğitiminde Benzer Örnekler", C.XLII, no:167, 1978, s. 437-444.

         Dizdaroğlu, Hikmet, "Ali Suavî'de Dil Anlayışı", Türk Dili, 1958, C.

              VII, S.80.

         Karahan, Abdülkadir, "Bilinmeyen Bir Mektubuna Göre Ali Suavî'nin

              Mısır Yönetiminde Bir Afrika Devleti Kurma Hayali", VII. Türk

              Tarih Kongresine Sunulan Bildiriler, T.T.K. Yay. C.II, 1973, s.

              586-590.

         Tansel, Fevziye Abdullah, "Arap Harflerinin Islâhı ve Değiştirilmesi

              Hakkında İlk Teşebbüsler ve Neticeleri", Belleten, C.XVII,

              1953, s. 223-249.

         Ünver, Süheyl, "Ali Suavî'nin Görüşü İle Türkler ve Türklük", Hayat-

              Tarih, no:4, 1974, s.7-9.

        

 

 
441601 ziyaretçiburayı ziyaret etti
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol