Roman

ROMAN BİBLİYOGRAFYASI

1. ROMAN TEORİSİ

 

A. ROMAN TEORİSİYLE İLGİLİ KİTAPLAR

 

Stanzel, Franz K, Roman Biçimleri, çev. Fatih Tepebaşılı, Çizgi Kitabevi, Konya, 1997, 105 s.

Tobias, Ronald B., Roman Yazma Sanatı, çev. Mehmet Harmancı, Say Yay., 1. bs., İst., 1996, 275 s.

Boynukara, Hasan, Roman’da Bakış Açısı ve Anlatılış, Boğaziçi Yay., İst., 1997, 241 s.

Robbe-Grillet, Alain, Yeni Roman, çev. Asım Bezirci, Ara Yay., 2. bs., İst., 1989, 144 s.

Roman Dünyası ve İncelemesi, Roland Bourneur ve Réal Quellet, çev. Hüseyin Gümüş, KB Yay., 1. bs., Ank., 1989, 245 s., 13,5x19,5 cm.

Roman Kavramı ve Türk Romanının Doğuşu, Durali Yılmaz, KB Yay., 1. bs., Ank., 1990, 141 s.

Roman Kuramı, Georg Lukacs, çev. Sedat Umran, Say Yay., 1. bs., 1985, 1551 s., 13,5x19,5 cm.

Roman Sanatı, Edward Morgan Forster, çev. Ünal Aytür, Adam Yay., 1. bs., 1982, 228 s.

Roman Sanatı, Kléber Haedens, çev. Yaşar Nabi, Varlık Yay., İst., 1961, 79 s., 12x17 cm.

Roman Sanatı, Milan Kundera, çev. İsmail Yerguz, Afa Yay.,İst., 1989, 187 s.

Barthes, Roland, Anlatıların Yapısal Çözümlemesine Giriş, çev. Mehmet Rifat - Sema Rifat, Gerçek Yay., 1. bs., 1988, 86 s.

 

B. ROMAN TEORİSİYLE BAĞLANTILI BÖLÜMLERİN OLDUĞU KİTAPLAR

 

Özdemir, Emin, Yazı ve Yazınsal Türler, Karacan Yay., İst., 1981, 346 s.

Edebiyat Bilimi, 1, Gennadiy N. Pospelov, çev. Yılmaz Onay, Bilim ve Sanat Yay., 1. bs., Ank., 1984, 264 s., 13x19,5 cm.

Edebiyat Bilimi, 2, Gennadiy N. Pospelov, çev. Yılmaz Onay, Bilim ve Sanat Yay., 1. bs., Ank., 1985, 410 s., 13x19 cm.

Edebiyat Biliminin Temelleri, René Wellek - Austin Warren, çev. Ahmet Edip Uysal, KTB Yay., 1. bs., Ank., 1983, 480 s. 13,5x19,5 cm.

Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Berna Moran, Cem Yay., 3. bs., İst., 1978, 314 s., 13,5x19,5 cm.

Aytür, Necla, Amerikan Romanında Gerçekçilik (1870-1900), A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yay., Ank., 1987, 156 s. 16x24 cm.

 

2. MONOGRAFİLERDEKİ ROMANLAR

 

A. TEMATİK MONOGRAFİLER

 

Kaplan, Ramazan, Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Köy, KTB Yay., 1. bs., 1988, Ank., 344 s., 13,5x19,5 cm)

Karpat, Kemal, Çağdaş Türk Edebiyatında Sosyal Konular, Varlık Yay., 2. bs., İst., 1971, 104 s.

Edebiyatçılar Derneği Yay., Yaşar Kemal Günleri 21-22 Mayıs 1993, 1. bs., Ank., 1993, 109 s.

Gökalp, Altan; Dino, Güzin; Deleage, Jean-Pierre; Gürsel, Nedim; Rondeau, Daniel; Muhidine, Timour, Gündoğar, Carole; Tuncer, Yaşar; Yılancıoğlu, Seza; Adam, Philippe,  Yaşar Kemal’i Okumak, çev. Nedret Tanyolaç Öztokat, Erdim Öztokat, Adam Yay., 1. bs., İst., 1998, 144 s.

Timur, Taner, Osmanlı-Türk Romanında Tarih, Toplum ve Kimlik, Afa Yay., İst., 1991, 396 s., 12,5x19,5 cm.

Freud, Jung, Adler, Psikanaliz Açısından Edebiyat, çev. Selahattin Hilav, Ataç Ktb., 78 s., 11,5x16,5 cm.,

Türk Romanı (İlk Dönem 1872-1900), Robert P. Finn, çev. Tomris Uyar, Bilgi Yay., 1. bs., 1984, 244 s., 13x19,5 cm.

Roman Kavramı ve Türk Romanının Doğuşu, Durali Yılmaz, KB Yay., 1. bs., Ank., 1990, 141 s.

Moran, Berna, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 1, (Ahmet Mithat’tan A. H. Tanpınar’a),  İletişim Yay., 2. bs., İst., 1987, 328 s., 13x19 cm.

Moran, Berna, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 2, (Sabahattin Ali’der Yusuf Atılgan’a),  İletişim Yay., 1. bs., İst., 1990, 248 s., 13x19,5 cm.

Moran, Berna, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 3, (Sevgi Soysal’dan Bilge Karasu’ya),  İletişim Yay., 1. bs., İst., 1994, 138 s.

Alangu, Tahir, Cumhuriyet’ten Sonra Hikâye ve Roman, Antoloji, 1. C. 1919-1930, İstanbul Matbaası Yay., İst., 1959, 317 s., 13x19 cm.

Alangu, Tahir, Cumhuriyet’ten Sonra Hikâye ve Roman, Antoloji, 2. C. 1930-1940, İstanbul Matbaası Yay., İst., 1965, 441 s., 13x18 cm.

Türk Romanında Köye Doğru, Gündüz Akıncı, AÜ DTCF Yay., Ank., 1961, 39 s.

Türk Romanının Doğuşu, Güzin Dino, Cem Yay., İst., 1978, 203 s. 13,5x19,5 cm.

Türk ve Dünya Romanlarında Modernizm, Sevim Kantarcıoğlu, KTB Yay., 1. bs., Ank., 1988, 320 s.

Kıymaz, Ahmet, Romanda Millî Mücadele, (1918-1928 Arası), Akçağ Yay., Ank., 1991, X+294 s.

Parlatır, İsmail, Tanzimat Edebiyatında Kölelik, TTK Yay., Ank., 1992, 227 s.

Şölçün, Sargut, Tarih Bilinci ve Edebiyat Bilimi, Dayanışma Yay., 1. bs., Ank., 1982, 196 s.

Türkiye’de Popüler Kültür, Ahmet Oktay, Yapı Kredi Yay., 3. bs., İst., 1985, 273 s.

MÜ Fen-Edb. Fak. Yay., Doğumunun 100. Yılında Yakup Kadri Karaosmanoğlu, İst., 1989, 239 s.

Ölümünün 100. Yılında Namık Kemal, MÜ Fen-Edb. Fak. Yay., İst., 1988, 234 s.

Atatürk Kültür Merkezi yay., Doğumunun Yüzellinci Yılında Namık Kemal, Ank., 1993, 280 s.

Mehmet Kaplan’a Armağan, Dergâh Yay., 1. bs., İst., 1984, 328 s.

Mehmet Kaplan’dan Seçmeler 1, İnci Enginün, Zeynep Kerman, KTB Yay., Ank., 1988, 537 s., 13,5x19 cm.

Mehmet Kaplan’dan Seçmeler 2, İnci Enginün, Zeynep Kerman, KTB Yay., Ank., 1988, 346 s., 13,5x19 cm.

Mehmet Kaplan İçin, haz. Zeynep Kerman, TKAE Yay., Ank., 1988, 264 s., 16x24 cm.

Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri 1 (1860-1923), Kenan Akyüz, İnkılap Ktb., 6. bs., İst. 1994, 270 s.

Gerçeklik ve Roman, A. Mümtaz İdil, Dayanışma Yay., 1. bs., Ank., 1983, 136 s.

Aksoy, haz. Nazan; Aksoy, Bülent, Berna Moran’a Armağan, Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış, İletişim Yay., 1. bs., İst., 1997, 262 s., kitapta on beş yazı var.

Dergâh Yay., İnci Enginün’e Armağan, 1. bs., İst., 1997, 328 s.

Jung, Carl Gustav, Ulysses ve Picasso Üzerine Denemeler, çev. Mazhar Candan, Düşün Yay., İst., 1995, 80 s.

Kavcar, Cahit, Batılılaşma Açısından Servet-i Fünûn Romanı, KTB Yay., 1. bs., Ank., 1985, 286 s., 13,5x19,5 cm.

Parla, Jale, Babalar ve Oğullar, Tanzimat Romanının Epistemolojik Temelleri, İletişim Yay., 1. bs., İst., 1990, 128 s. 13x19 cm.

Ecevit, Yıldız, Orhan Pamuk’u Okumak, Gerçek Yay., 1. bs., İst., 1996, 219 s.

 

B. BİYOGRAGİK MONOGRAFİLER

 

 

Önal, Hatice İlknur, Halikarnas Balıkçısı, KB Yay., Ank.,1997, IX+229 s.

Recaizade Mahmut Ekrem, İsmail Parlatır, KTB Yay., 1. bs., Ank., 1985, 133 s., 13x19,5 cm.

Rado, Şevket, Ahmet Mithat Efendi, KBYay., 1. bs., Ank., 1986, 220 s. 13, x 19,5 cm.

Akgül, Hasip, Oğuz Atay’ın Yaşam Oyunu, Akış Yay., İst., 1996, 132 s.

Ecevit, Yıldız, Oğuz Atay’da Aydın Olgusu, Ara Yay., 1. bs., İst., 1989, 110 s.

Seyppel, Tatjana, Oğuz Atay’ın Dünyası, çev. Tanıl Bora,  İletişim Yay., 1. bs., İst., 1989, 113 s.

Korkmaz, Ramazan, Sabahattin Ali, Yapı Kredi Yay., 1. bs., İst., 1997, 397 s.

Sabahattin Ali, Asım Bezirci, Gözlem Yay.,  2. bs., İst., 1979, 222 s.

Taş, Songül, Samim Kocagöz, Yazar-Eser-Üslûp, K.B. Yay., Ank., 1998, XIV+272 s.

İdil, Mümtüz, Bir Sevgi’nin Öyküsü, Sevgi Soysal, K.B. Yay., 1. bs., Ank., 1998, XIII+155 s.

Bennet, Joan, Virginia Wolf, Romancı Olarak Sanatı, çev. Feyza Kantur, Haldun Onuk, Alaz Yay., 1. bs., İst., 1984, 179 s.

Refik Hâlid Karay, Şerif Aktaş, KTB Yay., 1. bs., Ank., 1986, 150 s., 13x19 cm.

Yardım, Mehmet Nuri, Refik Halit Karay, Hayatı-Sanatı-Eserleri, Boğaziçi Yay., İst., 1997, 160 s.

Halide Edib Adıvar, İnci Enginün, KB Yay., 2. bs., Ank., 1989, 277 s., 13x19,5 cm.

Halide Edib, Yakup Kadri ve Reşat Nuri’nin Romanlarında Nesil Çatışmaları, Abdülkadir Hayber, MEB Yay., İst., 1993, 410 s.

Halide Edib Adıvar’ın Eserlerinde Doğu ve Batı Meselesi, İnci Enginün, MEB Yay.’da 1. bs., İst., 1995, 619 s.

Namık Kemal, Ali Ekrem, MEB Yay., 2. bs., İst., 1992, 126 s.

Namık Kemal, Önder Göçgün, KTB Yay., 1. bs., Ank., 1987, 207 s., 13,5x19,5 cm.

Namık Kemal (Hayatı, Sanatı, Eserleri), Hikmet Dizdaroğlu, Varlık Yay., 4. bs., İst., 1959, 1/3 s. 12x17 cm.

Namık Kemal, Mehmet Kaplan, [fotokopi], İÜ Edb. Fak. Yay., İst., 1948, 240 s.

Reşat Nuri Güntekin, Birol Emil, KB Yay., 1. bs., Ank., 1989, 232 s., 13,5x19,5 cm.

Reşat Nuri Güntekin, Olcay Önertoy, TDK Yay., Ank., 1983, 152 s.

Hüseyin Cahit Yalçın’ın Hayatı, Hikâye ve Romanları Üzerine Bir Araştırma, Ömer Faruk Huyugüzel, KTB Yay., 1. bs., Ank., 1982, 166 s., 13,5x19,5 cm. (1988, Cağaloğlu)

Hüseyin Rahmi Gürpınar, Önder Göçgün, KB Yay., 1. bs., Ank., 1990, 274 s., 13,5x19,5 cm.

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Romanları ve Romanlarında Şahıslar Kadrosu, Önder Göçgün, KTB Yay., 1. bs., İst., 1987, 689 s., 13,55x19,5 cm.

Çiftlikçi, Ramazan, Yaşar Kemal, Yazar-Eser-Üslup, KB Yay., 1. bs., Ank.,1997, XVI+571 s.

Fethi Naci, Reşat Nuri’nin Romancılığı, Oğlak Yay., 1. bs., İst., 1995, 287 s

Kara Kitap Üzerine Yazılar, der. Nüket Esen, Can Yay., İst., 1992, 286 s.

Kocakaplan, İsa, Cengiz Dağcı’nın Dört Romanı, MEB Yay., 1. bs., İst., 1992, 172 s.

İleri, Selim, Aşk-ı Memnû Ya Da Uzun Bir Kışın Siyah Günleri, B/F/S Yay., İst., 1985, 130 s. 13,5x19,5 cm.

Naci, Fethi Bir Hikâyeci: Sait Faik, Bir Romancı: Yaşar Kemal, Gerçek Yay., 1. bs., İst., 1990, 199 s.

Önertoy, Olcay, Halit Ziya Uşaklıgil Romancılığı ve Romanımızdaki Yeri, KB Yay.

Yaşar Kemal, Yaşar Kemal Kendini Anlatıyor, Alain Bosquet’nin Yaşar Kemal’le Konuşmaları, Toros Yay., İst., 1993, 205 s.

 

 

3. ÇEŞİTLİ ROMANLARLA İLGİLİ MAKALELERİN YER ALDIĞI KİTAPLAR

 

(HANGİ ROMANLAR OLDUĞU YAZILACAK.)

 

Mukaleseli Edebiyat, İnci Enginün, Dergâh Yay., 1. bs., 1992, 295 s.

Gerçekçilik Savaşı, Attilâ İlhan, BDS Yay., İst., 1991, 190 s., 13x20 cm.

Fethi Naci (Kalpaklıoğlu), Eleştiri Günlüğü, Özgür  Yayın Dağıtım, 1. bs., İst., 1986, 271 s.

Fethi Naci (Kalpaklıoğlu), Eleştiri Günlüğü 5, “Kıskanmak”, Oğlak Yay., 1. bs., İst., 1998, 318 s.

Turan, haz. Metin, Pertev Naili Boratav’a Armağan, K.B. Yay., Ank., 1998, XI+564 s.

Kerman, Zeynep, Yeni Türk Edebiyatı İncelemeleri, Akçağ Yay., İst., 1998, 522 s.

Kudret, Cevdet, Bir Bakıma, İnkılap ve Aka, İst., 1977, 400 s.

Necatigil, Behçet, Bile / Yazdı, Yazılar, basıma haz. Ali Tanyeri, Hilmi Yavuz, İst., 1983, 468 s. 13x19 cm. [1. bs. 1979, Ada Yay.]

Naci, Fethi, Eleştiri Günlüğü, Özgür Yayın Dağıtım, 1. bs., Gst., 1986, 271 s.

Edebiyat Dersleri (Cervantes, Çehov, Tolstoy, Turgenyev, Flaubert, Kafka), Vladimir Nabokov, çev. Fatih Özgüven, Nihal Akbulut, Ada Yay., İst., 1988, 268 s.

Seçme Romanlar (Yazarları, Özetleri, Eleştiriler, Kaynakları), Refika Taner, Asım Bezirci, Varlık Yay., 3. bs., 1983, 424 s., 11x16 cm.

Aytaç, Gürsel, Çağdaş Türk Romanları Üzerine İncelemeler, Gündoğan Yay., 1. bs., Ank., 1990, 504 s., 13x19 cm.

Geçerken.. (Denemeler, Değinmeler), Adalet Ağaoğlu, Remzi Ktb., İst., 1986, 187 s.

Özön, Mustafa Nihat, Türkçe’de Roman, haz. Alpay Kabacalı, İletişim Yay., 2. bs., İst., 1985, 242 s., 16x23,5 cm.

Aytaç, Gürsel, Çağdaş Türk Romanları Üzerine İncelemeler

Akatlı, Füsun, Zamanı Yaşatan Roman / Zamana Direnen Şiir, Roman ve Şiir Üzerine Eleştirel Denemeler, Boyut Yay., 1. bs., İst., 1997, 207 s.

Yavuz, Hilmi, Kültür Üzerine, Bağlam Yay., İst., 1987, 168 s., 13,5x19,5 cm.

Fethi Naci (Kalpaklıoğlu), 60 Türk Romanı, Oğlak Yay., 1. bs., İst., 1998, 480 s.

Fethi Naci, 100 Soruda Türkiye’de Roman ve Toplumsal Değişme, Gerçek Yay., 2. bs., İst., 1990, 517 s., 13,5x19,5 cm.

Tanpınar, Ahmet Hamdi, Yaşadığım Gibi, haz. Birol Emil, Dergâh Yay., 2. bs., İst., 1996, 470 s.

Folklor ve Edebiyat, 1, Pertev Nailî Boratav, Adam Yay., 2. bs., İst., 1991, 466 s. [1. bs., 1982]

Folklor ve Edebiyat, 2, Pertev Nailî Boratav, Adam Yay., 2. bs., İst., 1991, 521 s. [1. bs., 1983]

Edebiyat Araştırma ve İncelemeleri, Hüseyin Tuncer, Akademi Ktb., İzmir, 1994, 217 s.

İletişim Yay., Yusuf Atılgan’a Armağan, 1. bs., İst., 1992, 514 s.

Gümüş, haz. Semih, Fethi Naci’ye Armağan, Oğlak Yay., İst., 1997, 192 s.

Akatlı, haz. Füsun; Müge Gürsoy Sökmen, Bilge Karasu Aramızda, Metis Yay., 1. bs., İst., 1997, 253 s.

Birol Emil, Türk Kültür ve Edebiyatından 1, Meseleler, Akçağ Yay., 1. bs., Ank., 1997, 284 s.

Emil, Birol, Türk Kültür ve Edebiyatından 2,  Şahsiyetler, Akçağ Yay., 1. bs., Ank., 1998, 543 s.

Edebiyat Üstüne Yazılar, Murat Belge, Yapı Kredi Yay., 1. bs., İst., 1994, 448 s.

Edebiyat Üzerine Makaleler, Ahmet Hamdi Tanpınar, haz. Zeynep Kerman, Dergâh Yay., 3. bs., İst., 1992, 547 s.

Edebiyat Yazıları, 1, Gürsel Aytaç, Gündoğan Yay., 1. bs., Ank., 1990, 472 s.

Edebiyat Yazıları, 2, Gürsel Aytaç, Gündoğan Yay., 1. bs., Ank., 1991, 278 s.

Burian, Orhan, Denemeler Eleştiriler, yay. haz. Vedat Günyol, Cem Yay., 1. bs., İst., 1993, 312 s.

Burian, Orhan; Günyol, Vedat, Konuşmalar 1945-1950, Eyuboğlu, Sabahattin, Günyol, Vedat, Çağdaş Türk Edebiyatının Kıyıcığında, Cem Yay., 1. bs., İst., 1995, 87 s.

Çelik, Naci, Romanda Hesaplaşma, Türkiye Defteri Yay., 1. bs., Ank., 1971, 132 s.

Doğan, Mehmet H., Birikime Dayanmak, Aydın Yay., 1. bs., İzmir, 1979, 176 s.

Önertoy, Olcay, Cumhuriyet Dönemi Türk Roman ve Öyküsü, T. İş Bank. Kül. Yay., 1. bs., Ank., 1984, 397 s., 16x24 cm.

Helimoğlu Yavuz, Muhsine, Düş Düşün ve Gerçek, Deneme / İnceleme, Ürün Yay., 1. bs., Ank., 1998, 267 s.

 

 

4. ROMAN TEORİSİYLE İLGİLİ MAKALELER

 

 

 

5. ROMAN İNCELEMELERİNİN YER ALDIĞI MAKALELER

 

 
441601 ziyaretçiburayı ziyaret etti
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol