Yeni Türk Edebiyatı Genel Bibliyografya

 

 

 

 

 

YENİ TÜRK EDEBİYATI BİBLİYOGRAFYASI

 

 

I. EDEBİYAT TARİHİ

 

 

1.     Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye, Abdülhalim Memduh, 1889.

2.     Tarih-i Edebiyat Dersleri, İbrahim Necmi Dilmen, 1922.

3.     Tanzimat Edebiyatı Tarihi Notları, İbrahim Necmi Dilmen,

4.     Türk Teceddüt Edebiyatı Tarihi, İsmail Habib Sevük, 1924.

5.     Türk Edebiyatı Tarihi, İsmail Hikmet Ertaylan, Bakü, 1925.

6.     Türk Edebiyatı Tarihi, M. Fuat Köprülü, 2 c. 1928.

7.     Edebî Yeniliğimiz, İsmail Habib Sevük, İst. 1940.

8.     Avrupa Edebiyatı ve Biz, İsmail Habib Sevük, 2 c.

9.     Son Asır Edebiyatı Tarihi, Mustafa Nihat Özön, Ank. 1941.

10. Muasır Türk Edebiyatı Tarihi, Mustafa Nihat Özön,

11. Tanzimat'tan Zamanımıza Kadar Türk Edebiyatı, Hıfzı Tevfik Gönensay, İst. 1945.

12. XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Ahmet Hamdi Tanpınar, 1949.

13. Türk Edebiyatında Akımlar, Suut Kemal Yetkin, İst. 1967.

14. Büyük Türk Edebiyatı Tarihi, Vasfi Mahir Kocatürk, 1969.

15. Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Nihat Sami Banarlı, 2 c. M.E.B. yay. 1971.

16. Türk Edebiyatı Tarihi, I, Giriş, Agah Sırrı Levend, 1973.

17. Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Kenan Akyüz, Mas Matb. 4. bs. 1982.

18. 50 Yılın Türk Edebiyatı, Rauf Mutluay, İş Bankası Kültür Yay. İst. 1973.

19. Cumhuriyet Dönemi Türk Roman ve Öyküsü, Necla Pekolcay, İş Ban.

20. Türk Temaşası, Selim Nüzhet Gerçek,

21. Türk Tiyatrosu Tarihi, Refik Ahmet Sevengil,

22. Yakınçağlarda Türk Tiyatrosu, Refik Ahmet Sevengil,

23. Türk Tiyatrosunun Devirlere Taksimi, Cevdet Kudret,

24. Karagöz, Cevdet Kudret,

25. Ortaoyunu, Cevdet Kudret,

26. Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman, Cevdet Kudret,

27. Geleneksel Türk Tiyatrosu, Metin And,

28. Osmanlı Edebiyatı, Menemenlizâde Mehmet Tahir,

29. Edebiyat Tarihimizden, Hasan Ali Yücel,

30. Türk Tiyatro Tarihi, Memet Fuat,

31. Türk Tiyatro Tarihi(?), Niyazi Akı

32. Cumhuriyet Devri Türk Romanı, Alemdar Yalçın,

33. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Ahmet Oktay,

34. Arayışlar Devri Türk Edebiyatı, I. c. Tanzimat Edebiyatı, II. c. Servet-i Fünûn Edebiyatı, III. c. Meşrutiyet,        Hüseyin Tuncer,

 

 

II. ANSİKLOPEDİ

 

1.     Kâmusu'l-Ulûm ve'l-Maarif, Ali Suavi, 1870.

2.     Kâmusu'l-Alâm, 6 c. Şemsettin Sami, 1889-1899.

3.     İslâm Ansiklopedisi, 15 c. M.E.B. yay. 1941-1961.

4.     İslâm Ansiklopedisi, 8 c. Türkiye Diyanet Vakfı, 1991.

5.     Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 7 c. Dergâh yay. 19..

6.     Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, 6 c. İletişim Yay.

7.     Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, 10 c. İletişim Yay.

8.     Meydan-Larousse Ansiklopedisi, Meydan Yay. 13 c. İst. 1968.

9.     Türk Meşhurları Ansiklopedisi, İbrahim Alaettin Gövsa, 1945.

10. Türk Ansiklopedisi, 32 c. M.E.B. yay, 1943-?

11. Büyük Türk Klasikleri, 10 c. Ötüken Yay.

12. Türk Bestecileri Ansiklopedisi, Yılmaz Öztuna, İst. 1969.

13. Türk Musıkisi Ansiklopedisi, 3 c. Yılmaz Öztuna, 1972.

14. İstanbul Ansiklopedisi, 6 c. Reşat Ekrem Koçu, 1944-1980.

15. Meşhur Adamlar Ansiklopedisi, İbrahim Alaettin Gövsa, 4 c. 1933-38.

16. Sanat Ansiklopedisi, Celal Esat Arseven, M.E.B. yay, 1943-54.

17. Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Mehmet Zeki Pakalın, 3 c. 1946-56.

18. Türk Tiyatrosu Ansiklopedisi, Mustafa Nihat Özön, Baha Dürder, 1967.

19. Ünlü Türk Eseri, 2 c. Tahir Alangu, 1974.

20. Türkiye'de Kim Kimdir? Osman Nebioğlu, 1961-62.

               

III. BİYOGRAFİ

              

1.     Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmet Tahir, 3 c. 1914. 

2.     Son Asır Türk Şâirleri, İbnü'l-emin Mahmud Kemal İnal, 12 cüz M.E.B. yay. 1930-42.

3.     Türk Şâirleri, Saadettin Nüzhet Ergun,

              

IV. ANTOLOJİ

               

1.     Harabât, Ziya Paşa, 3 c. 1874-75.

2.     Nümûne-i Edebiyat-ı Osmaniye, Ebuzziya Tevfik,

3.     Müntehabât-ı Cedide, Mustafa Reşid, 2 c. 1885.

4.     Osmanlı Edebiyatı Nümûneleri, Mehmed Celal, 1894.

5.     Bedâyi-i Edebiyye, Bulgurluzâde Rıza, 3 c. 1909-10.

6.     Nefâis-i Edebiye, Midhat Cemal Kuntay, 2 c. 1911.

7.     Resimli Müntehabât-ı Edebiye, Refet Avni, Süleyman Bahri, 1919.

8.     Türk Edebiyatı Nümûneleri, Hasan Åli Yücel, Hıfzı Tevfik Gönensay, Hamamîzâde İhsan, 1927. (yarıda kalmış)

9.     Türk Edebiyatı Antolojisi, Ali Canib Yöntem, 1930.

10. Türk Saz Şâirleri Antolojisi, Fuat Köprülü, 1940.

11. Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, Kenan Akyüz, Ank. 1953.

12. Divan Şiirinde İstanbul, Asaf Halet Çelebi, 1953.

13. Tekke Şiiri Antolojisi, Vasfi Mahir Kocatürk, Ank. 1955.

14. Aşk İmiş Her Ne Var Ålemde, Abdülhak Şinasi Hisar, 1958.

15. Cumhuriyet'ten Sonra Hikâye ve Roman, Tahir Alangu,3 c.1959-68.  

16. Aşk Elçisi, İlhan Berk, 1960.

17. Türk Edebiyatı Antolojisi, Vasfi Mahir Kocatürk, 1961.

18. Türk Nesri Antolojisi, Vasfi Mahir Kocatürk, 1963.

19. Memleket Şiirleri Antolojisi, Osman Atillâ, 1967.

20. Türk Hikâye Antolojisi, Yaşar Nabi, Mustafa Baydar, M. Sunullah Arısoy, Varlık Yay. İst. 1967.

21. Başlangıcından Bugüne Türk Şiiri, Yaşar Nabi, 1968.

22. Türk Tasavvuf Şiiri Antolojisi, Abdülbaki Gölpınarlı, İst.1972. 

23. Varlık Şiirleri Antolojisi 1933-1973 (40 Yıl), haz. Ülkü Tamer, Varlık Yay. İst. 1974.

24. İkinci Yeni Antolojisi, Papirüs, sayı:41, Haz. Mehmet Doğan, Turgay Gönenç.

25. Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi, 5 c. haz. Mehmet Kaplan, Birol Emil, İnci Enginün, Zeynep Kerman, Necat Birinci, Abdullah Uçman, İ.Ü. Edb. Fak. Yay.

26. Yeni Türk Nesri Antolojisi, Şükrü Elçin, Muhtar Tevfikoğlu, K.T.B. Yay. Ank. 1987.

27. Atatürk Şiirleri Antolojisi, Mehmet Kaplan, Necat Birinci, K.T.B.Yay. Ank. 1986.

28. Kahramanlık Şiirleri Antolojisi, Necat Birinci, K.T.B.Yay.

29. İzahlı Divan Şiiri Antolojisi, Necmettin Halil Onan, M.E.B.Yay. İst. 1989.

30. Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman, Cevdet Kudret, 2 c.(1966-67) 3.c. 1991.

31. Anne Hikâyeleri, T.C. Devlet Bakanlığı, Ank. 1991.

32. Atatürk Devri Fikir Hayatı, 2 c. Mehmet Kaplan, İnci Enginün, Zeynep Kerman, Necat Birinci, Abdullah Uçman, K.B.Yay. Ank. 1992.

33. Atatürk Devri Türk Edebiyatı, 2 c. Mehmet Kaplan, İnci Enginün, Zeynep Kerman, Necat Birinci, Abdullah Uçman, K.B.Yay.  Ank. 1992.

34. Devrin Yazarlarının Kalemiyle Millî Mücadele ve Gazi Mustafa Kemal, 2 c. Mehmet Kaplan, İnci Enginün, Birol Emil, Necat Birinci, Abdullah Uçman, K.B.Yay. Ank. 1992.

35. Arayışlar Devri Türk Edebiyatı,I Tanzimat Edebiyatı,II Servet-i Fünûn, III Meşrutiyet Devri Türk Edebiyatı, Hüseyin Tuncer, Akademi Kitabevi, İzmir, 1992-94.

              

V. ARMAĞAN VE HATIRA

              

1.     Tanzimat I, Maarif Basımevi, İst. 1940.

2.     Namık Kemal Hakkında, Dil ve Tarih Coğrafya Fak. İst. 1942.

3.     Armağan, 1958-1959, M.E.B. Yay.

4.     Cumhuriyetin 50. Yılına Armağan, İ.Ü. Edb. Fak. İst. 1973.

5.     Tarih Dergisi, Ord. Prof. Dr. İsmail Hakkı Uzunçarşılı Hatıra Sayısı, sayı:32, Mart 1979, İ.Ü. Edb. Fak. İst. 1979.

6.     Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 2,Doğumunun 100. Yılında Atatürk'e Armağan, Ege Üni.Sos.Bil.Fak.Yay. İzmir, 1981.

7.     Doğumunun 100. Yılında Atatürk'e Armağan,İ.Ü.Edb.Fak. İst.1981.

8.     Türk Dili Ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 2, Prof. Dr. Harun Tolasa Özel Sayısı, Ege Üni. Sos. Bil. Fak. yay. İzmir, 1983.

9.     Macit Gökberk Armağanı, Türk Dil Kurumu yay. Ank. 1983.

10. Doğumunun 100. Yılında Ömer Seyfeddin, M.Ü. Fen. Edb. Fak. Yay.  İst. 1984.                       

11. Doğumunun 100. Yılında Yahya Kemal Beyatlı, M.Ü. Fen. Edb. Fak. Yay. İst. 1984.

12. Mehmet Kaplan'a Armağan, Dergah Yay. İst. 1984.

13. Ölümünün 50. Yılında Mehmet Akif Ersoy, M.Ü. Fen. Edb. Fak. Yay.  İst. 1986.                       

14. Ölümünün 100. Yılında Namık Kemal, M.Ü. Fen. Edb. Fak. Yay. İst. 1986.                        

15. Mehmet Kaplan İçin, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay. Ank. 1988.

16. Doğumunun 100. Yılında Yakup Kadri Karaosmanoğlu, M.Ü. Fen.Edb. Fak. Yay. İst. 1989.                       

17. Tanzimat (ilanının 150. yılı münasebetiyle) Türk Tarih Kurumu Yay.

18. Journal Of Turkısh Studies, Türklük Bilgisi Araştırmaları, Fahir İz Armağanı, 2 c. yay. Şinasi Tekin, Gönül A. Tekin, Harvard Unıversıty, 1990.

19. Doğumunun Yüzellinci Yılında Namık Kemal, Atatürk Kültür Merkezi Yay. Ank. 1993.

20. Erol Güngör İçin, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay.

21. Bir Jübilenin İntibaları, Kâmil Yazlıkçı, (A. Midhat Efendi)

               

VI. İLMî DERGİ

               

1.     Anadolu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi

2.     Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi

3.     Bir -Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi-, Hoca Ahmed Yesevî Vakfı, Yesevî Yay. İst. 1994.

4.     Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8, Haziran 1987.

5.     Edebiyat Dergisi, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

6.     Erdem, Türk Dil Kurumu Yay. (?)

7.     Ege Üniversitesi Sosyal Bİlimler Fakültesi dergisi

8.     Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bilimleri Araştırma Dergisi, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yay. sayı:19, Erzurum, 1991.

9.     Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 8-9, 1979-1980, İ.Ü. Edb. Fak. yay, İst. 1980.

10. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

11. Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı:1, Samsun, 1986.

12. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, sayı:2 (1983), 5 (1990), Konya

13. Türk Dili, Türk Dil Kurumu Yay.

14. Türk Dİli ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Ege Üniversitesi Sosyal Bİlimler Fakültesi, İzmir, 1982-89

15. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, İ.Ü. Edb. Fak. Yay.

16. Türk Dünyası Araştırma Dergisi

17. Türkiyat Mecmuası, İ.Ü. Türkiyat Enstitüsü

18. Türk Kültürü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü

19. Türk Kültürü Araştırmaları, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü 

20. Türkoloji Dergisi, Ankara Ü. D.T.C.F. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 10. c. Ank. 1992.

21. Türklük Araştırmaları Dergisi, M.Ü. Fen-Edb. Fak.

22. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,              

                                                                    

             

VII. TOPLU MAKALELER

(BAZI TEZLERİN SAYFA NUMARASI BELİRTİLMEMİŞ, LİSTEYE TEKRAR BAK.)

 

1.     Ziya Gökalp Külliyatı, haz. Fevziye Abdullah Tansel,c.1, Ank. 1935; Şiirleri ve Halk Masalları, c.2, Ank, 1952.

2.     Şinasi, Makaleler, haz. Fevziye Abdullah Tansel, Dün-Bugün Yayınevi, Ank. 1960.

3.     Edebiyat Araştırmaları, Fuad Köprülü, 1966.

4.     Makaleler ve İncelemeler, Abdülkadir İnan, Ank. 1968.

5.     Edebiyat Üzerine Makaleler, Ahmet Hamdi Tanpınar, haz. Zeynep Kerman,

6.     Yaşadığım Gibi, Ahmet Hamdi Tanpınar, haz. Birol Emil,

7.     Edebiyata Dair, Yahya Kemal Beyatlı, İst. Fetih Cem. Yay. İst. 1971.

8.     Edebiyat Meseleleri, Ali Nihad Tarlan, Ötüken Neşr. İst. 1981.

9.     Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar, 3 c. Mehmet Kaplan, Dergah Yay. 1.c. 1.bs. 1979, 2.c. 1987, 3.c.(1.bs.) 1985

10. Edebiyatın İçinden, Mehmet Kaplan,

11. Dil ve Kültür, Mehmet Kaplan,

12. Mehmet Kaplan'dan Seçmeler, Haz. İnci Enginün, Zeynep Kerman,

13. Sami Paşazâde Sezai'nin Hikâye -Hatıra- Mektup ve Edebî Makaleleri, haz. Zeynep Kerman, İ.Ü. Edb. Fak. Yay. İst.

14. Edebiyat Geleneği, Mustafa Miyasoğlu, Elifbe Yay. İst. 1981.

15. Destursuz Bağa Girenler, Orhan Şaik Gökyay, 1982.

16. Zamanın Elinden Tutmak, Edebiyat Nazariyâtı, Edebî Tenkit Örnekleri, Sadık K. Tural, Ötüken yay. İst. 1982.

17. Bile/Yazdı, Behçet Necatigil, haz. Ali Tanyeri, Hilmi Yavuz, Cem Yay. İst. 1983.

18. "Dil ve Edebiyata Dair Makaleler", Doğumunun 100. Yılında Ömer Seyfeddin, haz. Mustafa Argunşah, M.Ü. Fen-Edb. Fak. Yay. İst. 1984, s. 193-340.

19. Sanat ve Edebiyat Yazıları, Ömer Seyfettin, haz. Muzaffer Uyguner, Bilgi Yay. 1986(?).

20. Dil Konusunda Yazılar, Ömer Seyfettin, haz. Muzaffer Uyguner, Bilgi Yay. 1986(?).                                     

21. Ömer Seyfeddin'in Makaleleri, Mustafa Doğan, yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1967, XXXIII+187 s. T.776.                                              

22. Ömer Seyfeddin'in İzmir Gazetesindeki Yazıları (1908-1909), Nükhet Dizici, yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1980,

23. Dil ve Edebiyat Yazıları, Tevfik Fikret, haz. İsmail Parlatır, T.D.K. Yay. Ank. 1987.                                   

24. Namık Kemal'in Türk Dili ve Edebiyatı Üzerine Görüşleri ve Yazıları, Kâzım Yetiş, Edb. Fak. Basımevi, İst. 1989.

25. Sanat ve Edebiyat Yazıları, Orhan Okay, Dergah yay. İst. 1990.

26. Üç Eser (Bize Göre, Gurabâhâne-i Laklakan, Frankfurt Seyahatnâmesi) Ahmet Haşim, haz. Mehmet Kaplan, M.E.B. Yay. İst. 1989.

27. Bütün Eserleri II, Bize Göre/İkdam'daki Diğer Yazıları, Ahmet Haşim, haz. İnci Enginün, Zeynep Kerman, Dergah Yay. İst. 1991.

28. Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun Makaleleri, Muammer Yüzbaşıoğlu, yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1956, 306 s. T. 767.

29. Ahmet Midhat Efendi'nin Dile ve Edebiyata Dair Makaleleri, Fikret Balkış, yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1957-58, 269 s. T.521.

30. Ahmet Kutsi Tecer'in Makaleleri, Mine Tezkan, yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1974, 370 s. T.1520. 

31. Ali Canib Yöntem'in Tenkıdî Makaleleri, Münevver Akdeniz, yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1964, 5+489+15 s. T.626.

32. Cenab Şehabeddin'in Edebiyata Dair Makaleleri, Mehmet Ali Yalçın, yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1950-51, 98 s. T.360.

33. Faruk Nafiz Çamlıbel'in 1936-1945 Seneleri Arasında Yedi Gün Mecmuasında Çeşitli Konularla İlgili Makaleleri, Halil Gün Aygan, yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1978, XXV+290 s. T.1850.

34. Fuad Köprülü'nün İlk Makaleleri, Aynur İzler, yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1966, LVII+439 s.

35. Fuad Köprülü'nün Hayat ve Ülkü Mecmuasındaki Fikrî-İctimaî Yazıları, Halil Açıkgöz, yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1977, LXXXIII+330 s. T.1833.

36. Fuad Köprülü'nün Makaleleri (1914), Yaşar Mataracı, yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1977, s. T.1834.

37. Fuad Köprülü'nün 1913 Yılı Yazıları, Ahmet Coşkun, yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1977, s. T.1835.

38. Fuad Köprülü'nün Makaleleri (1915), Mustafa Ekinci, yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1978, s. T.1836.

39. Fuad Köprülü'nün Makaleleri (1916), Gülay Acan, yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1979, 62 s. T.2016.   

40. Fuad Köprülü'nün Makaleleri (1917), A.Yasemin Yüce,yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1979, s. T.2013.

41. Fuad Köprülü'nün Makaleleri (1918), s. Nur Ergün, yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1979, 129 s. T.2014.

42. Fuad Köprülü'nün Makaleleri (1920-21-22), Canan Çapan, yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1979, 106+VIII s. T.2017.

43. Fuad Köprülü'nün (1913-1916) İkdam, Tanin, Tasvîr-i Efkâr Gazetelerindeki Makaleleri, Zühal Yediyıldız, yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1980, L+244 s. T.2149.

44. Fuad Köprülü'nün Makaleleri (1923), Memduh Mahir Şen, yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1981, III+89 s. T.2353.

45. Fuad Köprülü'nün Makaleleri (1924), Ferşad Terzioğlu, yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1981, III+54 s. T.2167.

46. Halide Edib'in Makaleleri, Filiz Çullu, yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1968, CIX+657 s. T.864.

47. Halide Edib Adıvar'ın (Büyük Mecmua, Yedigün Mecmuası ve Tan Gazetesindeki) Makaleleri, Feyza Hepçilingirler, yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1971, XVI+361 s. T.1048.

48. Halide Edib Adıvar'ın (1955/58 Yılları Arasında Yeni İstanbul Gazetesinde Neşredilmiş Olan) Makaleleri, Ayşe Esentürk, yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1972, XXVII+300 s. T.1250.

49. Halid Ziya Uşşakîzâde'nin Makaleleri, Muazzez Yüce, yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1955-56, s. T.474.

50. Halid Ziya Uşaklıgil'in 1908 Yılında Sabah Gazetesinde Çıkan Makaleleri, Sema Uğurcan, yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1978, XLIX+278 s. T.1886.

51. Halit Ziya'nın Tanin Gazetesindeki Makaleleri 1913-14, Ozulay Ozulu, yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1980, 131 s. T.2108.

52. Hüseyin Cahit Yalçın'ın Edebiyata Dâir Makaleleri, Özden Çelebi, yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1964, 743 s. T. 627.

53. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Makaleleri, Sevim Arslan, yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1972, s. T.1353.

54. İsmail Habib Sevük'ün Cumhuriyet Gazetesinde Çıkan Edebî Makaleleri (1939-54), Nazlı Dinç, yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1972, XLII+998 s. T.1150.

55. Mehmet Rauf'un Türk Edebiyatına Ait Yazıları, Ülker Karcıoğlu, yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1965, 328 s. T.665.                                             

56. Orhan Seyfi Orhon'un Yazı Makaleleri, Yusuf Çınar, yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1978, s. T?1847.                   

57. Peyami Safa'nın Makaleleri, Yıldız Yoro, yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1971, 208 s. T.1037.

58. Peyami Safa'nın Makaleleri, Zuhal Emek, yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1972, 230 s. T.1251.

59. Peyami Safa'nın Tenkidî Makaleleri, Feriha Ünal, yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1964-65, 275 s. T.725.

60. Reşat Nuri Güntekin'in Makaleleri, Ali Aydın, yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1968, LXXIII+541 s. T.839.

61. Reşat Nuri Güntekin'in Tiyatro İle İlgili Makaleleri, Kemal Yavuz, yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1971, XL+323 s. T.1030.

62. Rıza Tevfik'in Tenkidî Makaleleri, Nursel Hız, yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1964, 449 s. T.683.

63. Rıza Tevfik'in Edebî Makaleleri (Yeni Sabah 1943-44), Zehra Dereli, yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1979, 162 s. T.2025.

64. Rıza Tevfik'in Edebiyatla İlgili Makaleleri (Yeni Sabah 1944),  Mualla Engün, yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1979, 111 s. T.2021.

65. Mustafa Şekip Tunç'un Sanat Ve Edebiyatla İle İlgili Makaleleri, Ahmet Korkmaz, yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1973, VIII+270 s. T?1393.

66. Yahya Kemal'in (Peyam, Peyam-ı Edebî, İleri ve Tevhid-i Efkâr'daki) Makaleleri, Gülsel Akatlı, yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1962, 369 s. T.587.

67. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Edebî Makaleleri, Hakkı Gürel, yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1969, 308 s. T.911.

68. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun İlk Makaleleri 1909-23 (Servet-i Fünun, Rübab, Dergah, Yeni Mecmua), İsa Gülal, yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1978, XVI+105 s. T.1877.

69. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Makaleleri (1920 İkdam Gazetesi), Yaşar Korkmaz, yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1980, VII+111+XI s. T.2203.

70. Ziya Paşa'nın Makaleleri, Mesude Özgünel, yayımlanmamış lisans tezi, İ.Ü. Edb. Fak. TDE Bl. 1954, 289 s. T.454.

71. Kaya Bilgegil'in Makaleleri, Zöhre Bilgegil, K.B.Yay.

72. Folklor Ve Edebiyat, 2 c. Pertev Nailî Boratav, Adam Yay. 

73. Edebiyat Araştırmaları, Şerif Aktaş,

74. Edebî Münakaşalar, Mustafa Nihat Özön,

75. Mülahazât-ı Edebiye, Ahmet Midhat,

76. Edebiyata Müteallik Bir İki Söz, Ebuzziya Tevfik,

77. Edebiyat-ı Cedide Menşei ve Esasları, Hüseyin Cahit,

              

VIII. BİBLİYOGRAFYA

             

1.     Namık Kemal Bibliyografyası, Mustafa Can, K.T.B.Yay.

2.     Ahmet Haşim Bibliyografyası, Müjgan Cunbur,

3.     Yakup Kadri Bibliyografyası,

4.     Hüseyin Rahmi Bibliyografyası,

5.     Şemsettin Sami Bibliyografyası,

6.     “Halid Ziya Uşaklıgil Bibliyografyası”, Zeynep Kerman, Ömer Faruk Huyugüzel, Türk Dili, S. 529, Ocak 1996, s. 164-248

IX. KATALOG

             

1.     İstanbul Kütüphâneleri Arap Harfli Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu 1828-1928, haz. Hasan Duman, İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi, İslâm Konferansı Teşkilatı, İst. 1986.

2.     Karadeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kataloğu 1985,

3.     Atatürk Üniversitesi Kataloğu, 1987-88,

 
439020 ziyaretçiburayı ziyaret etti
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol