Muallim Naci

 

MUALLİM NÅCİ BİBLİYOGRAFYASI

 

         1. EDEBİYAT TARİHİ

 

         2. BİYOGRAFİK ARAŞTIRMALAR

         2.a. kitap

         Hüseyin Avni, Muallim Nâci, Kanaat Kütüphânesi, İst. 1932.

         İsmail Hakkı, Osmanlı Meşâhir-i Üdebâsı, 1. defter, Muallim Nâci,

              İst. 1311.

         Salâhî, Muallim Nâci, Şirket-i Mürettibiye Matb., İst. 1310.

         Tarakçı, Celâl, Muallim Nâci, Kültür Bak. Yay. Ank. 1994.

         Uçman, Abdullah, Muallim Nâci, İst. 1974.

        

 

         2.b. makale

         Ali KEmal, "Üstâd Ekrem ve Muallim Nâci", Peyâm (ilâve), S. 37, 22

              Mayıs 1330.

         Faik Reşad, "Nâci Merhûma Ait Bir Vak'a", Amid-i Sevda Mec. S. 2, 26

              Mart 1325.

         Fuad Köprülü, "Muallim Nâci", Servet-İ Fünûn, 1910, C. 39, S. 1003.

         Osman Fahri, "Tarih-nüvis-i Salâtîn-i Ål-i Osman Şâir-i Şehîr Merhûm 

              Muallim Nâci Efendi", Maarif, 2. sene, 4.C. S.93, 4 Mayıs 1893. 

         Tansel, Fevziye Abdullah, "Nâci", İslâm Ans. M.E.B. Yay. ?? C.

         Tansel, Fevziye Abdullah, "Muallim Nâci ile Recaizâde Arasındaki

              Münakaşalar ve Bu Münakaşaların Sebeb Olduğu Edebî Hadiseler",

              Türkiyat Mec. C. 10, 1953.

         Yöntem, Ali Canib, "Muallim Nâci ve Mehazları", İstanbul Mec. S. 11,

              1 Mayıs 1944.

         Yöntem, Ali Canib, "Muallim Nâci Hayatı Ahlâkı", İstanbul Mec. S.

              14, 15 Temmuz 1944.

         Yöntem, Ali Canib, "Muallim Nâci Sakız Dönüşü", İstanbul Mec. S. 16,

              15 Temmuz 1944.

         Yöntem, Ali Canib, "Muallim Nâci Tercüman-ı Hakikat'te", İstanbul

              Mec., S. 19, 1 Eylül 1944.

         Yöntem, Ali Canib, "Muallim Nâci ve Edebî ve Şahsî Değeri", İstanbul

              Mec., S. 22, 15 İlkteşrin 1944.

         

                  

         2.c. tez

         Kutluk, İbrahim, Muallim Nâci, İst.1941, İ.Ü. Kitaplığı Tez No: 445.  

         Yurtman, İsmet, Mullim Nâci, İ. Ü. Edb. Fak. Türkoloji Böl. mez.

              tezi, No: 144.

 

 

         3. TEMATİK ARAŞTIRMALAR

         3.a. bibliyografik

         Tansel, Fevziye Abdullah, "Muallim Nâci'nin Dinî Eserleri", Diyanet

              İşleri Bakanlığı Dergisi, Ank. 1962.

 

 

         3.b. tenkîd

         Ercilasun, Bilge, Servet-i Fünûn'da Edebî Tenkit, M.E.B. Yay.

              (Muallim Naci ile ilgili bölümler)

         Levend, Agah Sırrı, Türk Dilinin Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, Türk

              Dil Kurumu Yay. ? s.

         Tansel, Fevziye Abdullah, "Muallim Nâci ile Recaizâde Arasındaki

              Münakaşalar ve Bu Münakaşaların Sebeb Olduğu Edebî Hadiseler",

              Türkiyat Mec. C. 10, 1953.

         Uçman, Abdullah, "Tanzimat Devrinde Tenkit", 150. Yılında Tanzimat,

              Türk Tarih Kurumu Yay. 1989, s. ??

         Yöntem, Ali Canib, "Muallim Nâci, Takdir-i Elhan ve Deneme

              Gürültüsü", İstanbul Mec., S. 20, 15 Eylül 1944.

 

 

         3.c. şiir

         Kaplan, Mehmet, "Köylü Kızın Şarkısı", Şiir Tahlilleri I, Dergâh

              Yay. s. ??

         Köprülüzâde Mehmed Fuad, "Tehâlüf-i Ezvaak", Muallim Nâci

              münasebetiyle, Servet-i Fünûn, 1911, C. 40, S. 1023.

         Mehmed Rüşdi, "Muallim Nâci ve Sünbüle", Mecmua-ı Ebuzziya, sene 8,

              cüz 78, 1316.

         Şeyh Vasfi, "Mullim Nâci Merhûmun Åteş-pâre'sine Dâir Bazı izahât-ı

              Vecize", Eşref, aded 15-16, 24 Haziran 1909.

         Tanpınar, Ahmet Hamdi, "Muallim Nâci ve Şiirleri", XIX. Asır Türk

              Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Kitb. s. 593.

         Yöntem, Ali Canib, "Tercüman-ı Hakikat Edebiyatı", Yeni Mecmua, C.

              3, S. 66, 1918.

 

 

         3.ç. nesir

         Cenab Şehabeddin, "Nesr-i Nâci ve Nesr-i Şâir", Peyâm-ı Sabah, S.

              1144 (11304), 9 Şubat 1922.               

         Cenab Şehabeddin, "Nâci ve Nesr-i Nâci", Peyâm-ı Sabah, S. 1158

              (11588), 23 Şubat 1922.

         Levend, Agah Sırrı, Türk Dilinin Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, Türk

              Dil Kurumu Yay. ? s.

         Tanpınar, Ahmet Hamdi, "Mensur Eserleri ve Dil", XIX. Asır Türk

              Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Kitb.

         Tansel, Fevziye Abdullah, "Muallim Nâci'nin Türk Dilinin

              Sadeleştirilmesi, Dil Cemiyeti Kurulması Hakkındaki

              Düşünceleri", Türk Kültürü, S. 100, yıl 9, Şubat 1971.

         Yöntem, Ali Canib, "Tercüman-ı Hakikat Edebiyatı", Yeni Mecmua, C.

              3, S. 66, 1918.

        

 

 

         3.d. tercüme

         Enginün, İnci, Tanzimat Devrinde Shakespeare, ??

         Mehmed Rüşdi, "Sünbüle'nin Almanca'ya Çevrilmesi", ??

         Tansel, Fevziye Abdullah, "Muallim Nâci ve Tercüme", Tercüme

              Dergisi, S. 22, C. 4, 19 İkinci Teşrin 1943.

         Uysal, Ali, Emile Zola'nın Thérèse Raquin İsimli Eserinin Muallim

              Nâci Tarafından Yapılan Tercümesi, M.S.Ü. TDEB lisans tezi,

              İst. 1993.

        

 

         4. METİN NEŞRİ

         ??? Ömer'in Çocukluğu, Trabzon Uzun Yay.

         Dilipak, Abdurrahman, Ömer'in Çocukluğu, ??

         Durbaş, Refik, Mavili Alaca Baston,

         Düzdağ, M. Ertuğrul, Ömer'in Çocukluğu, İst. 1969.

         Şeyh Vasfi, Yadigar-ı Nâci, 1897.

         Yalçın, Alemdar - Hayber, Abdülkadir, Istılâhât-ı Edebiye, Akabe

              Yay. (sadeleşmiş metin) yılı?

 

                       tezleri yaz

         Şiirler

         Muallim Nâci'nin Mektupları

         Ömer'in Çocukluğu ve Medrese Hatıraları

         Istılâhât-ı Edebiye

         İnan, Ayşe, Mütercem (:Muallim Nâci), M.S.Ü. TDEB lisans tezi, İst.

              1989.

         Uysal, Ali, Emile Zola'nın Thérèse Raquin İsimli Eserinin Muallim

              Nâci Tarafından Yapılan Tercümesi, M.S.Ü. TDEB lisans tezi,

              İst. 1993.                        

 

 
441593 ziyaretçiburayı ziyaret etti
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol