Mehmet Rauf

         MEHMED RAUF BİBLİYOGRAFYASI

 

         1. EDEBİYAT TARİHİ

 

         2. BİYOGRAFİK ARAŞTIRMALAR

 

            a) kitap

         Akalın, L. Sami, Mehmet Rauf, Varlık Yay. 1953.

         Coşkun, Erdoğan, Mehmet Rauf, Toker Yay. İst. 1976.

         Es, Hikmet Feridun, Bugün De Diyorlar Ki, Remzi Kitabevi, İst. 1932, s. 143.

         Huyugüzel, Ömer Faruk, Hüseyin Cahit Yalçın'ın Hikâye ve Romanları Üzerinde Bir Araştırma, Kültür Bak. Yay. 1982.

         Karaosmanoğlu, Yakup Kadri, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, Ank. 1969, s. 20-22.

         Nayır, Yaşar Nabi, Edebiyatçılarımız Konuşuyor, Varlık Yay. İst. 1976, s. 10.

         Ruşen Eşref, Diyorlar Ki, ......

         Uşaklıgil, Halit Ziya, Sanata Dair, C. III, 1955, s. 283.

         Uşaklıgil, Halit Ziya, Kırk Yıl, C. III-V, İst., 1936.

         Yalçın, Hüseyin Cahit, Edebî Hatıralar, Akşam Kitaphânesi, İst. 1935, s. 150-151.

         Yalçın, Hüseyin Cahit, Kavgalarım, Tanin Matb. İst. 1326/1910.

         Yücel, Hasan Åli, Edebiyat Tarihimizden, C. 1, Ank. 1957, s. 24.

 

        

            b) makale

         Dizdaroğlu, Hikmet, "Bütün Hayatı Aşkla Dolu Bir Yazar, Mehmet Rauf", Varlık, S. 461, 1 Eylül 1967, s. 10.

         Es, Hikmet Feridun, "Eylül Muharririnin 24 Saati... Merhûmun Son Günlerinde", Muhît, S. 40, Şubat 1932, s. 18-19.

         Gezgin, Hakkı Süha, "Edebî Portreler: Mehmet Rauf", Yeni Mecmua, S. 14, 4 Ağustos 1939.

         Hisar, Abdülhak Şinasi, "Geçmiş Zaman Edipleri: Mehmet Rauf", Türk Yurdu, S. 262, Kasım 1956, s. 369-374.

         İleri, Selim, "Aşk Vurgunu Bir Yazar",Milliyet,16 Haziran 1989,s.10.  

         İleri, Selim, "Bir Romancının Heykeli", Milliyet, 16 Haziran 1989,  s.10.    

         Karaosmanoğlu, Yakup Kadri, "Mehmet Rauf'u Nasıl Tanıdım", Hayat, S. 1, Ocak 1965, s. 8-10.

         Menzel, Theodor, "Mehmet Rauf", İslâm Ans. C. VII, s. ...

         Parlatır, İsmail, "Mehmet Rauf", Türk Ans. C. 27, Millî Eğitim  Basımevi, Ank. 1978, s. 238-239.

         Sedes, Selâmi İzzet, "Mehmet Rauf", Aylık Ans. s. 278.

         Sedes, Selâmi İzzet, "Mehmet Rauf Merhum ve Eserleri", Resimli Şark, S. 14, Şubat 1932, s. 4-6.

         Son Posta, "Eylül Muharriri Mehmet Rauf'un Son Demleri", S. 515, 30 Kânun-ı evvel 1931, s. 1,11.

 

 

            c) tez

         Başol, Cahide, Mehmet Rauf Hayatı ve Eserleri, İ. Ü. Edb. Fak. T.D.E.B. mez. tezi Türkiyat Araştırmaları Merkezi, nr. 36,  İst. 1939.

         Ertana, Baha,  Mehmet Rauf Hayatı ve Eserleri, A. Ü., D.T.C.F. mez. tezi, nr. 6, Ank. 1941.

         Tarım, Rahim, Mehmet Rauf'un Hayatı ve Hikâyeleri Üzerine Bir Araştırma, M. Ü. Türkiyat Araş. Ens. yayımlanmamış doktora tezi, İst. 1992.

 

 

         2. TEMATİK ARAŞTIRMALAR

 

         2.a. hikâye ve roman

         2.a.1. makaleler ve denemeler

         Alptekin, Turan, "Bir Aşk Sonatı Eylül", Hürriyet Gösteri, S. 132,  Kasım 1991.

         Belge, Murat, "Eylül", Cumhuriyet Kitap, S. 54, 28 Şubat 1991  (Halkın Dostları, S. 8, Ekim 1970).

         Birinci, Ali, "Müstehcenlik Tartışmaları Tarihinde Bir Zanbağın Hikâyesi", Dergâh, C. 2, S. 16, Haziran 1991, s. 18-20.

         Coşkun, Erdoğan, "Mehmet Rauf'un Romanlarında Musıkî", Hisar, S. 129, Eylül 1974, s. 23-26.

         Coşkun, Erdoğan, "Mehmet Rauf'un Romanlarında Musıkî Sohbetleri", Hisar, S. 130, Ekim 1970, s. 23-24.

         Coşkun, Erdoğan, "Mehmet Rauf'un Romanlarında Tabiat ve Hayvan Sesleri", Hisar,S.132,Aralık 1974,s.12-13.

         Fahreddin Celâl, "Karanfil ve Yasemin", Süs, S. 48, 10 Mayıs 1340/1924, s. 12-13.

         Fevzi Lütfü, "İlk Temas İlk Zevk", Dergâh, 1922, C. 3, S. 25.

         Hakkı Behic, "Musahâbe-i Edebiye: Eylül", Mecmua-ı Edebiye, S. 42, 9 Ağustos 13177 / 22 Ağustos 1901.

         Has-Er, Melin, "Ferdâ-yı Garam Romanında Kadın Kahramanlar", Mehmet Kaplan İçin, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay., Ank., 1988, s. 105-114.

         Kantarcıoğlu, Sevim, "Modern Roman Teknikleri ve Mehmet Rauf'un Eylül'ü", Millî Kültür, C. 3, S. 3, 4, Ağustos, Eylül 1981.

         Kaplan, Mehmet, "Mehmet Rauf, Girdab", Hikâye Tahlilleri, Dergâh Yay. 1993?, s. ?? (Yol, C. 2, S. 17, 26 Nisan 1966).

         Kerman, Zeynep, "Mehmet Rauf'un Halâs Romanı", Doğumunun 100. Yılında Atatürk'e Armağan, İst. 1981, s. 407-418.

         Kerman, Zeynep, "Romancılarımızın İdeal Kadın Tipleri I, II", Hürriyet Gösteri, S. 113-114, Nisan-Mayıs 1990.

         Kerman, Zeynep, "Eylül Romanında Musıkî I, II", Millî Kültür, C. 2, S. 11-12, Nisan, Mayıs 1981.

         Kocagöz, Samim, "Tanzimat ve Hikâye: Mehmet Rauf", Servet-i Fünûn, 1940, C. 88, S. 2294.

         Ozansoy, Halid Fahri, ""Eylül, Ada ve Mehmet Rauf", Havadis, yıl:2, S. 696, 23 Eylül 1958, s. 2, 5.

         Öztürk, Serhat, "Tarihin Unutulan Yüzünü Okumak", Güneş, 6 Ocak 1991.

         Şüyun, Faruk, "Doksan Yıl Sonra Mehmet Rauf ve Eylül", Hürriyet Gösteri, S. 132, Kasım 1991.                     

         Tekşen, Adnan, "Toplumumuzun Eylül'ü ve Mehmet Rauf", Yönelişler, S. 2, Mayıs 1981, s. 32-39.

         Yalçın, Hüseyin Cahit, "Eylül Yazarı Mehmed Rauf", Servet-i Fünûn, S. 531, 3 Mayıs 1317 / 16 Mayıs 1901.

 

        

         2.a.2. tezler

         Akalp, Muallâ, Mehmet Rauf'un Roman ve Hikâyelerinde Kadın Güzelliği, Atatürk Ü., Edb. Fak. T. D. E. B. mez. tezi, Erzurum, 1971, nr. YT 71/1.

         Altındağ, Ayla, Mehmet Rauf'un Hikâyeciliği, "Son Emel" ve  "Pervaneler", İ. Ü., T. D. E. B., mez. tezi, İst. 1966, T. 736.

         Arman, Tülin, Mehmet Rauf'un Romanlarında Kadın Tipleri, A. Ü., D. T. C. F., T. D. E. B. mez. tezi,  Ank. (t. y.), nr. 133.

         Coşkun, Erdoğan, Mehmet Rauf'un Romanlarında Ses ve Musıkî, İ. Ü., T. D. E. B., mez. tezi, İst. 1956-1957, T. 536.

         Demirkızdıran, Sabahat, Mehmet Rauf'un Romanlarında Kadın Tipleri, İ. Ü., T. D. E. B., mez. tezi, İst. 1954, T. 453.

         Ekici, Metin, Handan ve Eylül Romanlarının İncelenmesi, Atatürk Ü., Edb. Fak. T. D. E. B. mez. tezi, Erzurum, 1984, nr. YT 84/5.

         Güler, Nâile, Mehmet Rauf'un Romanlarında Kelime Hazinesi, Dil ve Üslûp Özellikleri, A. Ü., D. T. C. F., T. D. E. B. mez. tezi, Ank. 1972, nr. 300.

         Oğuztan, Firuzan, Mehmet Rauf ve Romanları, A. Ü., D. T. C. F., T. D. E. B. mez. tezi, Ank. 1967, nr. 13.

         Pirimoğlu, Ayla, Süs Mecmuası'nın İncelenmesi, Atatürk Ü., Edb. Fak. T. D. E. B. mez. tezi, Erzurum, 1984, nr. YT 84/9.

         Saruhan, Özden, Mehmet Rauf'un Romanlarında Psikolojik Tahliller, A. Ü., D. T. C. F., T. D. E. B. mez. tezi, Ank. 1965, nr. 177.

         Sunay, Sibel, Mehmet Rauf'un Romanlarında "Aşk Teması", A. Ü., D. T. C. F., T. D. E. B. mez. tezi, Ank. (t. y.), nr. 139.

         Şen, Meliha, Mehmet Rauf'un Romanlarında Ruh Hâllerinin Beden Yapıları Üzerinde Etkileri, Atatürk Ü., Edb. Fak. T. D. E. B. mez. tezi, Erzurum, 1979, nr. YT 79/26.

         Tarım, Rahim, Mehmet Rauf'un Hayatı ve Hikâyeleri Üzerine Bir Araştırma, M. Ü. Türkiyat Araş. Ens. yayımlanmamış doktora tezi, İst. 1992.

         Toksoy, Tamamgül, Süs Mecmuası'nın İncelenmesi, Atatürk Ü., Edb. Fak. T. D. E. B. mez. tezi, Erzurum, 1984, nr. YT 84/10.

         Tunaşar, Aysel, Servet-i Fünûn Edebiyatında Hikâye, İ. Ü., T. D. E. B., mez. tezi, İst. 1954-1955, T. 374.

         Yanılmaz, Ersen, Mehmet Rauf'un Romanlarında Erkek Tipleri, A. Ü., D. T. C. F., T. D. E. B. mez. tezi, Ank. (t. y.), nr. 152.

         Yıldız, Ahmet, Mehmet Rauf'un Hukâye ve Mensur Eserlerinde Vokabüler, Kelime Hazinesi, Dil ve Üslûp Özellikleri, A. Ü., D. T. C. F., T. D. E. B. mez. tezi, Ank. (t. y.), nr. ?

         Yürek, Zerrin, Mehmet Rauf ve Küçük Hikâyeleri, A. Ü., D. T. C. F., T. D. E. B. mez. tezi, Ank. 1952, nr. 72. 

        

            b) tenkit

         Celâl Sahir (Erozan), "Edebiyatta Yenilik Makalesi Hakkında", Hak (ilavesi) S.5,18 Mayıs 1328/31 Mayıs 1912.

         Ercilasun, Bilge, Servet-i Fünûn'da Edebî Tenkit, ..... s. ...

         Hamdullah Suphi (Tanrıöver), "Fecr-i Åti'nin İflâsı - Mehmet Rauf'a Cevap", Servet-i Fünûn, S. 1107, 9 Ağustos 1328 / 22 Ağustos 1912, s. 340-345.

         Tarım, Rahim, "Bir Münakaşa Etrafında Yakup Kadri ve Mehmet Rauf", Doğumunun 100. Yılında Yakup Kadri Karaosmanoğlu, M. Ü. Yay. İst. 1989, s. 145-175.

 

            c) mukayeseli edebiyat

         Karaosmanoğlu, Yakup Kadri, "Edebî Bahis: Eylül Müellifi", Milliyet, S. 1118, 24.03.1929, s. 1-2. (Beadelaire ile mukayesesi; ayrıca Şehabeddin Süleyman, Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye, Sancakçıyan Matb. İst. 1328/1912, s. 367-369; Edmond Saussey, Asiateurs(?) Turcs Contanporains Extraits Choisis, Paris, 1935, s. 114.

 

 

            ç) tiyatro

         C. H. "Yeni Sahne'de Leke", Pâyitaht, S. 22, Mayıs 1336/1920, s.2-4.

         E. G. "Mehmet Rauf Bey ve Tem

         Reşat Nuri (Güntekin), "Eser ve Zât, Mehmet Rauf Bey: Cidâl Münasebetiyle", Genç Kalemler, 1911, C. 2, S. 8.

 

         3. METİN NEŞRİ

         3.a. makale

         Gökberk, M. Ali, "Eylül Yazarı Mehmet Rauf'un Mektubu", Adam Sanat, S. 199, Kasım 1982, s. 26-27.

 

         3.b. tezler

         Karcıoğlu, Ülker, Mehmet Rauf'un Türk Edebiyatına Dair Yazıları, İ. Ü. T. D. E. B. mez. tezi, İst. 1965, T. 665.

         Saruhan, Adnan, Mehmet Rauf'un Telif Piyesleri, İ. Ü. T. D. E. B. mez. tezi, İst. 1971, T. 1141.

         Tanrıkul, Şükran, Mehmet Rauf'un Piyesleri, A.Ü., D.T.C.F.,  mez. tezi, Ank. 1949, nr. 32.

 

 

 

 
441600 ziyaretçiburayı ziyaret etti
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol