Abdülhak Hamid

ABDÜLHAK HÅMİD BİBLİYOGRAFYASI

 

1. Edebiyat Tarihleri

 

2. Monografiler

1.     Akıncı, Gündüz, Abdülhak Hâmit Tarhan, Hayatı Eserleri ve Sanatı, Ankara Üniversitesi, D.T.C.F. Yay. Ankara, 1954.

2.     Bezirci, Asım, Abdülhak Hâmit, Gözlem Yay. 1982.

3.     Dilmen, İbrahim Necmi, Abdülhak Hâmid ve Eserleri, Kanaat Kütüphânesi, İstanbul, 1932.                 

4.     Dizdaroğlu, Hikmet, Abdülhak Hâmit Tarhan, Hayatı Sanatı Eserleri, Varlık Yay. İstanbul, 1953.

5.     Emre, Ahmed Cevad, Abdülhak Hâmid-Hayatı, Seçme Şiir ve Yazıları, Çığır Kitabevi, İstanbul, 1937.

6.     Enginün, İnci, Abdülhak Hâmid Tarhan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. Ankara, 1986.

7.     Ertaylan, İsmail Hikmet, Abdülhak Hâmid, Kanaat Kütüphânesi, İstanbul, 1932.

8.     Şehabeddin Süleyman, Abdülhak Hâmid-Tenkidât-ı Edebiyye, Hayatı ve Sanatkâr, Cihan Matb. İstanbul, 1913.

9.     Tarlan, Ali Nihat, Abdülhak Hâmid, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Mezunları Cemiyeti Yay. İstanbul, 1947.

 

3. Tematik Araştırmalar

        

a) Biyografi

1.     Akıncı, Ali Gündüz, "Hâmid'in Sanatı Üzerine", Türk Dili, 1953, C.III, S.25.

2.     Beyatlı, Yahya Kemal, Siyasî ve Edebî Portreler, İst. 1970, s. 1-5.

3.     Enginün, İnci, "Abdülhak Hâmit Tarhan", Millî Kültür, no.36, Ekim 1982, s. 51-56.

4.     Enginün, İnci Abdülhak Hâmid'in Bütün Eserleri, 1-3, Dergah Yay. 1979-1983, (önsözleri)

5.     Cevdet Kudret, "Şâir-i Azam", Varlık, 1958, S. 492.

6.     Çamlıbel, Faruk Nafiz, "Abdülhak Hâmid'i Nasıl Tanıdım?", Yedi Gün, 1941, C. XVIII, S. 488.

7.     Dânişmend, İsmail Hâmi, "Hâmid'in Otobiyografisi", Cumhuriyet, 13 Nisan 1942.

8.     Florinalı Nâzım, "Şâir-i Azam Abdülhak Hâmid Beyefendi ve Tercüme-i Halleri", Süs, 1922, S. 22.

9.     Gönensay, Hıfzı Tevfik, Hâmid-Son Yılları, Son Şiirleri, Vakit Matb. İstanbul, 1943.

10. Kaplan, Mehmet, "Abdülhak Hâmid", İstanbul, 1955, C. II, S. 4.

11. Karaosmanoğlu, Yakup Kadri, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, Bilgi yay. Ank. 1969. s. 237-267.

12. Köprülüzâde Mehmed Fuad, "Hâmid'in Sanatı", Ülkü, 1937, C. IX, S. 51.

13. Köprülüzâde Mehmed Fuad "Abdülhak Hâmid Müceddid", Türk Yurdu, 1913, C. V, S. 13.

14. Levend, Agah Sırrı, "Abdülhak Hâmit", Yeni Türk, 1937, C.V, S. 54.

15. Ozansoy, Munis Fâik, "Abdülhak Hâmid", Hisar, 1952, S. 23.

16. Süleyman Nazif, "Abdülhak Hâmid Bey", Servet-i Fünûn, 1911, C. XLI, S. 1044.

17. Tanpınar, Ahmet Hamdi, "Abdülhak Hâmid", Edebiyat Üzerine Makaleler, haz. Zeynep Kerman, Dergâh yay. 2. bs. İst. 1977, s. 253-257.

18. Tansel, Fevziye Abdullah, "Abdülhak Hâmid'in Karakterine Ait Notlar", Ülkü, 1940, C. IX, S.215.

19. Tansel, Fevziye Abdullah, Husûsî Mektuplarına Göre Namık Kemal ve Abdülhak Hâmid, Ank. 1949.

20. Tokgöz, Ahmet İhsan, "Hâmid", Servet-i Fünûn, 1942, C. XCI, S. 2382.

21. Yalçın, Hüseyin Câhid, "Matbûât Hayatı, Hâmid'in Ölümü", Fikir Hareketleri,1937, C. VII, S. 183.

22. Yalçın, Hüseyin Câhid "Hâmid'in Ölümü", Yedi Gün, 1937, C. IX, S. 215.

23. Yücel, Hasan Åli, "Hâmid'in Hayatı", Ülkü, 1937, C. IX, S. 51.

 

 

b) Bibliyografya

1.     Akün, Ömer Faruk, "Abdülhak Hâmid'in Eserlerinin ........

2.     Millî Kütüphâne, Abdülhak Hâmid Bibliyografyası, ?

 

        

c) Şiir

1.     Akıncı, Gündüz, "Makber'in Değeri", Hisar, 1956, S.29.

2.     Akün, Ö. Faruk, "Abdülhak Hâmid'in Merkad-ı Fatih'i Ziyaret Manzûmesi ve İçindeki Görüşler", Türk Dili  ve Edebiyatı Dergisi, C. 7, 1954, s. 61-104.

3.     Akyüz, Ali Kâmi, "Hâmid ve Makber", Yeni Türk, 1937, C.V, S. 54.

4.     Bilgegil, Kaya, Abdülhak Hâmid'in Şiirlerinde Ledünnî Meselelerden: Allah (Mevzûun Filoloji Bakımından Tedkiki) C.I, Ankara İlahiyat Fakültesi Yay. İst. 1959.

5.     Dânişmend, Nazan Hâmi, "Abdülhak Hâmid'te Şiir Atavizmi", Türklük, 1939, S.2.

6.     Enginün, İnci, "Hâmid'in Şiirlerinde Atatürk", Türklük Araştırmaları 19.., S. .., s. ..

7.     Kaplan, Mehmet, "Külbe-i İştiyâk", Şiir Tahlilleri I, Dergâh Yay. 5. bs. s. 69-77.

8.     Kaplan, Mehmet "Garam'daki İçtimaî ve Felsefî Fikirler", Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar I, Dergâh Yay. 1992, s. 301-313.

9.     Kaplan, Mehmet "Hâmid ve Annesi", Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar I, Dergâh Yay. 1992, s. 353-368.

10. Kaplan, Mehmet "Tabiat Karşısında Abdülhak Hâmid 1-2", Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar I, Dergâh Yay. 1992, s. 314-352.

11. Kaplan, Mehmet "Makber Mukaddimesi" Edebiyatımızın İçinden, Dergâh Yay. 1978, s. 66-69.

12. Kaplan, Mehmet "Devrân-ı Muhabbet", Türklük Bilgisi Araştırmaları, M.Ü. Yay. C.7, 1983, s. 277-286.

13. Kaplan, Mehmet "Merkad-i Fatih-i Ziyaret", Türklük Araştırmaları, 19.., C. ..

14. Köprülüzâde Mehmed Fuad, "Abdülhak Hâmid'in Şiirleri", Servet-i Fünûn, 1911, C. XL, S.1037.

15. Köprülüzâde Mehmed Fuad, "Makber Münasebetiyle", Bugünkü Edebiyat, İkbal Kütp. İst. 1924.

16. Tanpınar, Ahmet Hamdi, "Türk Şiirinde Büyük Ürperme:Hâmid", Yaşadığım Gibi, haz. Birol Emil, Dergâh Yay. s. 291-295.

17. Tanpınar, Ahmet Hamdi, "Makber'in Son Tab'ı Münasebetiyle" Oluş 1939, S. 23.

18. Tansel, Fevziye Abdullah, "Hâmid ve Makber", Ülkü, 1937, C.IX, S. 5.

19. Tansel, Fevziye Abdullah "Makber'de Leyla ve Mecnun ile Hüsn ü Aşk Tesirleri", Ülkü 1938, C. X, S. 59-60.

20. Yöntem, Ali Canib, "Hâmid Şâir", Türk Yurdu, C. V, S. 13.

21. Yöntem, Ali Canib "Hâmid-Fikret", Türk Yurdu, C. V, S. 20.

 

 

 

ç) Tiyatro

1.     Akyüz, Kenan, "Finten", Türkoloji Dergisi, A.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Ens. Yay. 1964, C. I, S. 1, s. 15-50.

2.     Enginün, İnci, "Cünûn-ı Aşk", Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Dergâh Yay. 1983, s. 110-122.

3.     Erozan, Celal Sahir, "Yine Tezer Hakkında", Servet-i Fünûn, 1909, C. XXXVI, S.929.                         

4.     Erozan, Celal Sahir "Müsâhabe-i Temâşâiyye: Tezer ve Finten Temsilleri Hakkında", Servet-i Fünûn, 1909, C.XXXVI, S.934.

5.     Fevzi Lütfi, "Ruhlar", Dergâh, 1922, C. III, S. 26.

6.     Kaplan, Mehmet, "Finten Piyesinde Çatışan...."

7.     Müfid Râtib, "Temâşâ Tenkidi: Finten Temsili Hakkında", Musavver Muhît, 1909, C.II, S. 23.

8.     Müfid Râtib, "Abdülhak Hâmid'in Şahsiyet-i Temâşâiyesi", Türk Yurdu, 1913, C. V, S. 13.

9.     Ozansoy, Munis Fâik, Abdülhak Hâmid ve Finten", Devlet Tiyatroları, 1956, S. 29.

10. Ömer Lütfü, Tecrübe-i İntikâd-Duhter-i Hindu, Türk Matbaası, Kahire, 1905.

11. Örik, Nahit Sırrı, "Abdülhak Hâmid'in Tiyatro Eserleri", Ülkü, 1937, C. X, S. 55-56.

12. Örik, Nahit Sırrı "Hâmid ve Tiyatrosu Hakkında Birkaç Umûmî Düşünce", Varlık, 1940, C. X, s. 110-122.

13. Özçelik, Tahir, "Hâmid'in Tiyatroları Devrinin Arabeski", Milliyet Sanat, Şubat 1982.

14. Parlatır, İsmail, "Nesteren ....   Bir Mektubu",

15. Sakaoğlu, Sâim, "Sabr u Sebat'ta Atasözü ve Deyimler" Mehmet Kaplan'a Armağan, Dergâh Yay.

16. Süleyman Nazif, "Liberte Hakkında Birkaç Söz", Türk Yurdu, 1913, C. V, S. 13.

 

 

d) mukayeseli edebiyat

1.     Akyüz, Kenan, "Abdülhak Hâmid Üzerinde Bî-Dil Tesiri", Türk Kültür ve Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar,

2.     Enginün, İnci, "Abdülhak Hâmid'in Oyunlarında İngilizler", Mukayeseli Edebiyat, Dergâh Yay. İst. 1992, s. 142-148.

3.     Enginün, İnci, "Byron ve Hâmid'in Sardanapal Piyesleri Üzerine Mukayeseli Bir  Araştırma", Mukayeseli Edebiyat, Dergâh Yay. İst.1992,s.78-100.

4.     Enginün, İnci, "Hâmid Hakkında İngilizce Neşriyatta Bulunan Bazı Notlar", Mukayeseli Edebiyat, Dergâh Yay. İst. 1992, s. 101-104.

5.     Grek ve Latin Mitolojisi İle İlgili Unsurlar, .........

6.     Rıza Tevfik (Bölükbaşı), Abdülhak Hâmid ve Mülâhazât-ı Felsefiyesi, haz. Abdullah Uçman, İ. Ü. Ed. Fak. Yay. İst. 1984, s. ....

7.     Sevük, İsmail Habib, Avrupa Edebiyatı ve Biz, .... s. ... (Ekrem ve Hâmid Üzerinde Lamartine Tesiri)

8.     Tanpınar, Ahmet Hamdi, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, .... s. 561-584, (Klasik Fransız Tiyatrosu ve Hâmid, Hâmid ve Shakespeare, Hâmid ve Hugo Tesiri)

 

 

e) fikrî yapısı üzerine makale ve kitaplar

1.     Enginün, İnci, "Abdülhak Hâmid ve Halk Kültürü", Türklük Bilgisi Araştırmaları, C. 6, 11982, s. 89-96. (Yeni Türk Edb. Arş. ...)

2.     Fındıkoğlu, Ziaeddin Fahri, "Hâmid Bir Feylesof Mudur?", Yeni Türk 1937, C. 5, S. 54.

3.     Kaplan, Mehmet, "Garam'da Felsefî ve İctimaî Fikirler", Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 1946, C. 1, S. 3-4.

4.     Rıza Tevfik (Bölükbaşı), Abdülhak Hâmid ve Mülâhazât-ı Felsefiyesi, haz. Abdullah Uçman, İ. Ü. Ed. Fak. Yay. İst. 1984.

 

 

f) çeşitli tematik makaleler

1.     Enginün, İnci, "Hâmid'de Uykusuzluk", Hürriyet Gösteri, S. 24, Kasım 1982, s. 73-74. (Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, ......)

2.     Enginün, İnci "Abdülhak Hâmid ve Halk Kültürü", Türklük Bilgisi Araştırmaları, C. 6, 11982, s. 89-96. (Yeni Türk Edb. Arş. ...) 

 

 

g) röportaj, anket, sohbet

Ruşen Eşref (Ünaydın), Diyorlar Ki, .....

        

 

4. METİN NEŞRİ

 

1.     Abdülhak Hâmid'in Hatıraları, haz. İnci Enginün, Dergâh Yay. 1995.

2.     Abdülhak Hâmid'in Mektupları, haz. İnci Enginün, Dergâh Yay. 1995.

3.     Bâlâdan Bir Ses, Abdülhak Hâmid Tarhan Bütün Şiirleri 2, haz. İnci Enginün Dergâh Yay. 1982.

4.     Bunlar Odur,Abdülhak Hâmid Tarhan Bütün Eserleri I, haz. İnci Enginün Dergâh Yay. 1979.

5.     Bütün Eserleri I: Sahra, Divaneliklerim, Bunlar Odur, haz. İnci Enginün, Dergâh Yay. 1979.

6.     Bütün Eserleri II: Makber, Ölü, Hacle, Bâlâdan Bir Ses, haz. İnci Enginün, Dergâh Yay. 1982.

7.     Bütün Eserleri III: Hep Yahut Hiç, haz. inci Enginün, Dergâh Yay. 1983. 

8.     Eşber, İsmail Hâmi Danişmend neşri, Kanaat Kitabevi, 1945.

9.     Finten, Kenan Akyüz neşri, 1959.

10. Makber, Sadi Irmak neşri 1939.

11. Makber, İsmail Hâmi Danişmend neşri, 1948.

12. Tarık Yahut Endülüs'ün Fethi, Sadi Irmak ve Behçet Kemal Çağlar'ın sadeleştirmesi ile 1960.

13. Tarık Yahut Endülüs'ün Fethi, İnci Enginün'ün sadeleştirmesi 1975.

14. Tezer Yahut Melik Abdurrahmani's-sâlis, İsmail Hâmi Danişmend neşri, 1945.

15. Lettres … Abdülhak Hâmid (1920-1927), Lucinne Abdülhak Hâmid Tarhan, Matbaacılık T.A.Ş. İst. 1932.

 

 

 
441592 ziyaretçiburayı ziyaret etti
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol