Ahmet Midhat Efendi

         AHMED MİDHAT EFENDİ BİBLİYOGRAFYASI

 

 

         1. EDEBİYAT TARİHLERİ

 

         2. MONOGRAFİLER

 

         Ali Kemal, Ahmet Midhat Efendi, Bir Safha-ı Tarih, İstanbul, 1913, s. 19-30.

         Baydar, Mustafa, Ahmed Midhat Efendi, Hayatı Sanatı Eserleri, Varlık Yay. İst. 1954.

         Ertaylan, İsmail Hikmet, Ahmed Midhat, Kanaat Kütüphânesi, İst. 1932.

         İbrahim Alaeddin (Gövsa) başkanlığında heyet, Ahmed Midhat Efendi, Sebat Matb. 1927. 

         Kudret, Cevdet, Ahmed Midhat, T.D.K. Yay. Ank. 1962.

         Necatigil, Behçet, Musullu Süleyman kitabının başında bir inceleme, Milliyet Yay. 1971.

         Ortaç, Şükran, Ahmet Midhat Efendi, İst. 1954.

         (?)Rado, Şevket, Ahmet Mithat, Kültür ve Turizm Bak. Yay. Ank. 1986. 

         Rızaeddin bin Fahreddin, Ahmed Midhat Efendi, Vakit matb. Orenburg, 1913.

         Siyavuşgil, Sabri Esat, Ahmed Midhat Efendi Mürebbî, Kenan Basımevi, İst. 1946.

         Tuncor, Ferit, Arıkan S., Ahmet Midhat, 1953.

         Uraz, Murat, Ahmet Mithat, İst. 1940.

         Yazgıç Kâmil, Ahmed Midhat Efendi-Hayatı ve Hatıraları, Tan Basımevi, İst., 1940.

 

        

         3. TEMATİK ARAŞTIRMALAR

           

            a) biyografik makaleler

         Abdurrahman Şeref, "Ahmet Midhat Efendi", Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası, 1913, C. VI, S.18.

         Baydar, Mustafa, "Ahmed Midhat Efendi'den Bazı Hatıralar", Cumhuriyet, 17 Ocak 1854.

         Cenab Şehabeddin, "Ahmed Midhat ve Åsârı", Servet-i Fünûn,25 Kânun-ı  evvel 1924, S. 6/1480.

         Çalapala, Rakım, "Ahmet Midhat Efendi", Aylık Ans. 1944, C. I, s.  67-68.

         Duru, Kazım Nami, "Merhûmun Terceme-i Hâli ve Menâkıbı", Türk Yurdu, 1913, C.3, S.6 (30).

      Duru, Kâzım Nami, "Ahmet Midhat Efendi'nin Hayat ve Menâkıbı", Türk Yurdu, 1913, C.3, S.8 (32)-9 (33).

         Gezgin, Hakkı Süha, "Ahmet Midhat", Türk Yurdu, C.2, S.37.

         Halil Edhem, "Ahmet Midhat Efendi", Şehbal, 1912, C.3, S.70.

         Nigar Hanım, "Matem-i Milliye Munzam Bir Keder", Şehbal, 1912, C.3, S.70.

         Siyavuşgil, Sabri Esat, "Ahmed Midhat Efendi", İstanbul, C. 5, 1946,  s. 55-58.

         Siyavuşgil, Sabri Esat, "Ahmed Midhat Efendi", İslâm Ans. C. 1, M.E.B. yay. İst. 1987.  s. 184-187.

         Tarzi, Mahmut, "Merhum Ahmed Midhat", İstanbul, 1945, C. 3, s. 28.

         Yazgıç Kâmil, "Yazılmamış Hatıralar", Vakit, 7, 14-15 Şubat 1944.

 

 

 

 

 

 

 
441600 ziyaretçiburayı ziyaret etti
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol