Recaizade Ekrem

RECÅîZÅDE EKREM BİBLİYOGRAFYASI

        

         

         1- Edebiyat tarihi

         

         Abdülhalim Memduh, Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye, Ohannes Matbaası,

              İstanbul, 1303.

         Akı, Niyazi, XIX. yy. Türk Tiyatrosu Tarihi, Ankara Üniversitesi

              Basımevi, Ankara, 1963.

         Akyüz, Kenan, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Mas

              Matbaacılık, 6. bs. İst. 1983.

         And, Metin, Tanzimat ve İstibdat Dönemi Türk Tiyatrosu, Türkiye İş

              Bankası Kültür Yayınları, Ank. 1972.

         Cevdet Kudret, Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman, Varlık Yay. İst.

              1965.

         Dilmen, İ. Necmi, Tarih-i Edebiyat Dersleri, Matbaa-i Åmire, İst.

              1925.

         ......  Tanzimat Edebiyatı Tarihi Notları, Alaeddin Kral Basımevi,

              Ank. 1942.

         Ertaylan, İ. Hikmet, Türk Edebiyatı Tarihi, Bakü, 1925-1926.

         İnal, İ. Mahmut Kemal, Son Asır Türk Şâirleri, Millî Eğitim

              Basımevi, İst. 1969.

         Kaplan, Mehmet, Şiir Tahlilleri, İskender Matbaası, İst. 1963.

      

 

         2- Monografiler

 

         Ali Ekrem, Recaîzâde Mahmut Ekrem, Evkâf-ı İslâm Matb. İst. 1339.

         İsmail Hakkı, Ekrem Bey, Mahmut Bey Matb. İst. 1890.

         İsmail Hikmet, Recaîzâde Ekrem, Kanaat Kütph. İst. 1932.

         Kurgan, Şükrü, Recaîzâde Ekrem, Varlık Yay. İst. 1954.

         Parlatır, İsmail, Recaîzâde Mahmut Ekrem, Hayatı, Sanatı, Eserleri,

              A.Ü. D.T.C.F. Yay. Ank. 1982. (a.e. Kültür Bak. Yay. 1986)

 

 

         3- Makaleler

 

         A) Genel

        

         Abdullah Cevdet, "Üstad Ekrem", İctihad, 1913, 4. C. 90. S.

         ......  "Recaîzâde Ekrem", Türk Yurdu, 1313, 5. C. 117. s.

         Abdurrahman Şeref, "Ekrem Bey Merhûmun Mekteb-i Mülkiye Muallimliği"

              Talebe Defteri, No:19, 30 Kânûn-ı sâni 1329.

         Ahmet İhsan, "Recaîzâde Ekrem", Servet-i Fünûn, 89. C. 2321.S.

         Ahmet Midhat, "Şemsâ", Ma'lûmât,I.c. 25.S.

         Ahmet Rasim, "Risâle-yi Pejmürde Hakkında Mülâhazât-ı Edebiye",

              Mecmua-i Ebuzziya, VI. C. 70. S.

         Akşam (gazete), "Vefâtının 26. Yıldönümü Yâdedilen Recaîzâde

              Ekrem", No:7295, 8 Şubat 1939.

         Ali Canib, "Üstad Ekrem İçin", TürkYurdu, yıl:3,11. S. 6 Şubat 1329.

         Ali Kâmi, "Recaîzâde Ekrem Bey", İctihâd, IV. C. 90. S.

         Ali Kemal, "Üstad Ekrem ve Muallim Naci", Peyâm, 22 Mayıs 1330.

         Ali Suad, "Muhsin Bey", Mekteb, 1893, yıl:3, 1.S.

         .....  "Edebiyat Muallimi Ekrem Bey", Türk Yurdu, yıl:3, 11. S. 6

              Şubat 1329.

         .....  "Üstad Ekrem'in Resimleri", Türk Yurdu, 6. C. 3.S. 3Nisan

              1330.

         Ercüment Ekrem, "Recaîzâde Mahmut Ekrem", Aylık Ansiklopedi, 1945,

              I.C,269-270. s.

         Es, H. Feridun, "Edebiyatımızda Üstad Diye Andığımız Kıymetli

              Çehre", Akşam, No:9525, 23 Nisan 1945.

         .....  "Üstad Ekrem Meşhur Yalısını Niçin Sattı", Akşam, No:9526, 26

              Nisan 1945.

         .....  "Vezni Bozulmayan Meşhur Mısra Nasıl Söylendi", Akşam,

              No:9528, 28 Nisan 1945.

         .....  "Recaîzâde'nin Çalışma Tarzı ve Yazı Ådetleri", Akşam,

              No:9529, 29 Nisan 1945.

         .....  "Kütüphânesinin Üst Rafındaki Küçük Sepet sandık", Akşam,

              No:9532, 2 Mayıs 1945.                                   

         .....  "Büyükada'da Tatlı Bir Sürgün Hayatı", Akşam, No:9535, 5

              Mayıs 1945.

         .....  "Tarabya'da Bir Bahçede Pierre Loti ile Nasıl Buluşurlardı?",

              Akşam, No:9536, 6 Mayıs 1945.

         ..... "Tozu Dumana Katarak Gelen Arabada Kimler Vardı?", Akşam,

              No:9539, 9 Mayıs 1945.

         ..... "Büyük Bir Edebiyatçının Bilmediğimiz İç Dünyası", Akşam,

              No:9540, 10 Mayıs 1945.

         ..... "Åşiyan Müzesine Konulacak Olan Üç Tabloya Dair", Akşam,

              No:9542, 12 Mayıs 1945.

         ..... "Halit Ziya Hakkında Dikkate Değer Bir Mektup", Akşam,

              No:9543, 13 Mayıs 1945.

         Hakkı Tarık, "Ekrem Bey İçin", Türk Yurdu, yıl:3, 11. S., 6 Şubat

              1329.                                                       

         Halid Fahri, "Ekrem Bey İçin", Rübâb, No:102, 30 Kânûn-ı sâni 1329.

         ..... "Recaîzâde Ekrem", Son Posta, 3 Şubat 1329.

         Hamdullah Suphi, "Üstâd Ekrem", Türk Yurdu, yıl:3, 11. S., 6 Şubat 

              1329.                                                         

         Hüseyin Dâniş, "Bir Üstâd-ı Edeb", Peyâm, 12. S. 23 Kânûn-ı sâni

              1329.

         Hüseyin Hüsnü, "Ekrem Bey İçin", Rübâb, No:102, 30 Kânûn-ı sâni

              1329.

         İsmail Zühtü, "Ekrem Bey İçin", Rübâb, No:102, 30 Kânûn-ı sâni 1329.

         Kâzım Nâmi, "Üstâd Ekrem İçin", Türk Yurdu, yıl:3, 11. S. 6 Şubat

              1329.                                                       

         Köprülüzâde M. Fuat, "Üstâd Ekrem", Türk Yurdu, yıl:3, 11. S., 6 Şubat 1329.

         Mahmut Sadık, "Recaîzâde Mahmut Ekrem Bey", İctihâd, 4. C. 90. S.

         M. Neyyir, "Elîm Bir Hâdise", Peyâm, 23 Kânûn-ı sâni 1329.

         Mehmet Rauf, "Ekrem Bey ve Servet-i Fünûn", Peyâm, 23 Kânûn-ı sâni

              1329. 

         Mehmet Tevfik, "R. Ekrem Bey", Peyâm, 30 Kânûn-ı sâni 1329.

         Mustafa Halûk, "Üstâd Ekrem'e", Türk Yurdu, yıl:3, 11. S. 6 Şubat

              1329.                                                       

         Nigar B. Osman, "Recaîzâde Mahmut Ekrem Bey", Türk Yurdu, yıl:3, 11.

              S. 6 Şubat 1329.

         Osman Fahri, "Bir Dehâ-yı Edeb", Peyâm, 12. S. 23 Kânûn-ı sâni 1329.

         Rıza Tevfik, "R. Ekrem Bey", Peyâm, 12. S. 23 Kânûn-ı sâni 1329.

         ..... "Ekrem Bey İçin", Rübâb, No:102, 30 Kânûn-ı sâni 1329.

         ..... "Üstâd Ekrem", Türk Yurdu, yıl:3, 11. S. 6 Şubat 1329.

         Selâhaddin Enis, "Ekrem Bey", Rübâb, No:102, 30 Kânûn-ı sâni 1329.

         Sançar, Nejdet, "Recaîzâde Ekrem'in Eserleri ve Eserlerinin Çeşitli

              Basımları", Türk Kütüphânecileri Derneği Bülteni, 1956,

              5.C. 2.S. 

         Suad Fahri, "Ålem Yine Ol Ålem, Devrân Yine Ol Devrân", Peyâm, 12.

              S. 23 Kânûn-ı sâni 1329. 

         Süleyman Nesib, "Üstâd Ekrem İçin", Türk Yurdu, yıl:3, 11. S. 6

              Şubat 1329.                                                    

         Süleyman Sırrı, "Ekrem Bey İçin", Rübâb, No:102, 30 Kânûn-ı sâni

              1329. 

         Şahabeddin Süleyman, "Ekrem Bey", Rübâb, No:102, 30 Kânûn-ı sâni 1329.

         Şardağ, Rüştü, "Mahmut Ekrem Recaîzâde", Varlık, 7.C. 134. S.

         Tanpınar, Ahmet Hamdi, "Recaîzâde Mahmud Ekrem", Edebiyat Üzerine

              Makaleler, haz. Zeynep Kerman, 3. bs. İst. 1992, s.248-252

              (a.e. İslâm Ansiklopedisi, M.E.B. Yay. 4. C. s. 218-221)

         Tansel, Fevziye Abdullah, "Muallim Naci ile Recaîzâde Ekrem

              Arasındaki Münâkaşalar", Türkiyat Mecmuası, 1953, IX. C.

         Tasvir-i Efkâr (gazete), "Üstâd Ekrem'in Hayat-ı Edebiyyesi", 20

              Kânûn-ı sâni 1329.

         Tevfik Fikret, "Ekrem Bey", Servet-i Fünûn, X.C. 258. S.

         Uşşâkîzâde Halit Ziya, "Üstâd Ekrem", Türk Yurdu, yıl:3, 11. S. 6 

              Şubat 1329.                                                  

         Ünsel, Cemal Edip, "Recaîzâde Ekrem", Ülkü, I.C. 4.S.

         Yetkin, Suud Kemal, "Büyük Bir Yol Gösterici", Akşam, 5 Şubat 1939.

         Ziya Gökalp, "Üstâd Ekrem İçin", Türk Yurdu, yıl:3, 11. S. 6 

              Şubat 1329.                                               

     

         B) Roman

 

         Dino, Güzin, "Araba Sevdası'nın Kuruluşu Hakkında Bir Deneme",

              DTCFD, IX. C. 4.S.

         .....  "Recaîzâde Ekrem'in Araba Sevdası Romanında Gerçekçilik",

              Türkiyât Mecmuası, XI. C.

         Es, Hikmet Feridun, "Araba Sevdası Romanı Nasıl ve Ne Zaman

              Yazıldı?", Akşam, No:9533, 3 Mayıs 1945.

         Gökşen, E. Naci, "İlk Gerçekçi Romanımız:Araba Sevdası", Türk Dili,

              Roman Özel Sayısı:154, Temmuz 1964, 622. s.

         İsmail Gaspirenski, "Ekrem Beyefendi'nin (Sâime)si", Vakit,

              No:10571, 15 Mart 1947.

         Kerman, Zeynep, "Araba Sevdası" Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,

              3.C.

         Kudret, Cevdet, Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman, 1. C.

         Sevin, Acar,   Türklük Araştırmaları,

         Tansel, Fevziye Abdullah, "Araba Sevdası", Ülkü, 17. C. 97. S.

        

         C) Şiir

        

         Kaplan, Mehmet, "Yakacık'ta Akşamdan Sonra Mezarlık Ålemi" Şiir

              Tahlilleri I, Dergâh Yay. 9. bs. İst. 1985.

         Köprülüzâde M. Fuat, "Nijad Ekrem", Servet-i Fünûn, 42. C. 1083.S.

              387. s.

         Menemenlizâde Tâhir, "Zemzeme", Güneş, I.C. 1.S. 5.s.

         Sâmi Paşazâde Sezâî Bey, "Zemzeme", Güneş, I.C. 5.S.

         Siyavuşgil, S. Esat, "Recaîzâde Ekrem'de Şiir Telâkkisi", Varlık,

              VII. C. 135. S.

         Şahabeddin Süleyman, "Nijad Ekrem", Rübâb, No:9, 22 Mart 1328.

 

         Ç) Mukayeseli Edebiyat

        

         Kaplan, Mehmet "Ekrem ve Hâmit Üzerinde Lamartine'nin Tesiri",

              İstanbul Halk Evleri Dergisi, I. C. 12. S. 15 Mayıs 1944.

         Kerman, Zeynep, "Recaîzâde Ekrem'in Batı Edebiyatından Yapmış Olduğu

              Tercümeler" E.Ü. Ahmet Caferoğlu özel sayısı

     

         D) Tenkid

        

         Kaplan, Mehmet, "İki Retorik Kitabı", Çağlayan, 26/6, 1. Teşrîn

              1943.

        

 

         4- Metin neşri

 

         Çok Bilen Çok Yanılır, yay. haz. İsmail Parlatır, A.Ü. D.T.C.F. Yay.

              Ankara, 1983,

         Araba Sevdası, yay. haz. M. Emin Agar, Enderun Yay. İst. 1991.

         Araba Sevdası, yay. haz. M. Nihat Özön,

         Araba Sevdası, yay. haz. Zeynep Kerman,

         

 

 

           

          

 

 
441601 ziyaretçiburayı ziyaret etti
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol