THE II

 

TÜRK HALK EDEBİYATI II DERS PLÂNI  
1. sınıf bahar yarıyılı
1. DERS:
a) Masal kavramı, sınıflandırılması, bölümleri, tipleri. Türk ve dünya kültüründe önemli masal kitaplarının tanıtılması.
            b) Masalın kökeniyle ilgili tezler.
c) Masal inceleme yöntemleri. Bu yöntemlere uygun inceleme örnekleri. 1. Psikanalitik metod. Kırmızı Başlıklı Kız masalının açıklanması.
 
2. DERS:
            2. Masalların inceleme yöntemlerinden olan Fin metoduna göre motif incelemeye örnekler verilmesi. 3. Propp metodunun getirdiği yenilikler ve ona yöneltilen eleştiriler açıklanır.
 
3. DERS:
Propp metoduna uygun örnekler çözümlenir. 4. Mesaj indekse uygun birkaç masal incelenir.
 
4. DERS:
            a) Halk hikâyelerinin kaynakları, çeşitleri, yapısı, anlatıma dayalı diğer türlerle benzerlik ve farklılıkları.
            b) Halk hikâyesi anlatma geleneğinin özellikleri.
            c) Türk romancılığına halk hikâyesindeki olay örgüsü şablonunun etkisi.
 
5. DERS:
            a) Dede Korkut Kitabı’nın üslûp, yapı, toplumsal ve kültürel özellikleri.
            b) Dede Korkut Kitabı’nın Yunan mitolojisiyle ve destanlarıyla olan benzerlikleri, farklılıkları, bunların sebeplerinin izahı.
            c) Axel Olrik’in Epik Anlatılar Kanunu’na uygun olarak Dede Korkut Kitabı’ndaki birkaç boyun incelenmesi.
            ç) Bamsı Beyrek boyunun Seyfi Karabaş’ın karşıt yansımalı yapı tezine göre sembolik unsurlarının çözümlemesi.
            d) Tepegöz boyunun Seyfi Karabaş’ın karşıt yansımalı yapı tezine göre sembolik unsurlarının çözümlemesi.
 
6. DERS:
            a) Leyla ile Mecnun’un hem mesnevi hem de halk hikâyesinde medeniyet, insan tipi, yapı, üslûp açısından karşılaştırılması.
            b) Kerem ile Aslı, Leyla ile Mecnun hikâyelerinin medeniyet, insan tipi, yapı, üslûp açısından karşılaştırılması.
            c) Kerem ile Aslı hikâyesindeki bazı motiflerle, dünya edebiyatındaki bazı eserlerde görülen motiflerin benzerlikleri. 
            ç) Ferhat ile Şirin mesnevisinin konu değişiklikleriyle halk hikâyeciliği geleneğine geçişinin açıklanması. 
            d) Dünya ve Türk halk edebiyatlarında görülen konu, motif ve tip benzerliklerinin halk bilimi kuramlarına göre izahı.
 
7. DERS:
a)      Fıkralarda ortaya çıkan gülme unsurlarının ve güldüren sanat türlerinin özellikleri.
b)      Fıkranın sınıflandırılması, yapı özellikleri.
 
8. DERS:
            a) Nasrettin Hoca’nın tarihî kişiliği. Nasrettin Hoca fıkralarındaki gülme mekanizmasının ve temaların örneklerle açıklanması. Ona mal edilen fıkralarla onun kişilik özelliklerinin karşılaştırılması.
            b) İncili Çavuş, Bekrî Mustafa’nın tarihî kişilikleri, bunların fıkralarının tema, yapı ve üslûp özellikleri.
c) Bektaşî fıkralarının tema ve üslûp özellikleri.
            ç) Nasrettin Hoca, İncili Çavuş, Bekrî Mustafa fıkralarının şahıs kadrosu, zaman, mekân, üslûp ve mesajları açısından karşılaştırılması.
 
 
1.       Anonim Türk Halk Edebiyatı Nesri, Erman Artun, Kitabevi Yay., İstanbul, 2004, 503 s.
2.       100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, Pertev Naili Boratav, Gerçek Yayınevi, 4. baskı, İstanbul, 1982, 237 s.
3.       Türk Halk Edebiyatı Anlatı Türler, Metin Karadağ, Karşı Yayınları, Ankara, 1995, IV+291 s.
4.       Türk Dünyasında Epik Destanlar, Özkul Çobanoğlu, Akçağ Yayınları, Ankara, 2003,    s.
5.       Masalın Biçimbilimi, Vladimir Propp, çev. Mehmet Rifat, BFS Yayını, İstanbul, 1985, 144 s.
6.       Elazığ Masalları, Umay Günay, Atatürk Üniversitesi Yayını, Ankara, 1975, XLIII+451 s.
7.       Erzurum Masalları, Bilge Seyidoğlu, Atatürk Üniversitesi Yayını, Ankara, 1975, XIII+500 s.
8.       Geleneksel Türk Tiyatrosu, Metin And, İnkılap Yayınevi, İstanbul 1985, 576 s.
9.       Gümüşhane Masalları, Saim Sakaoğlu, Atatürk Üniversitesi Yayını, Ankara, 1973, XVI+700 s.
10.    Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği, Pertev Naili Boratav, Adam Yayınları, İstanbul, 1988,     s.
 
 
441598 ziyaretçiburayı ziyaret etti
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol