Tekke Edebiyatı

TEKKE EDEBİYATI BİBLİYOGRAFYASI

(kronolojik)

 

 

Bektaşilik, F. W. Hasluck, İstanbul, 1928.

Bektaşi Şairleri, Sadettin Nüzhet Ergun, Devlet Mat., İstanbul, 1930. (1944 ve 1945’te yeni baskıları var.)

XVI. Asrın Sonuna Kadar Türk Şairleri, M. Fuat Köprülü, Evkaf Bas., İstanbul, 1930.

Melâmilik ve Melâmiler, Abdülbaki Gölpınarlı, İstanbul, 1931.

Kaygusuz Vizeli Alaeddin, Abdülbâki Gölpınarlı, İstanbul 1933.

Halk Edebiyatı Antolojisi, Sadettin Nüzhet Ergun, Devlet Mat., İstanbul, 1938.

XVII. Asır Saz Şairleri, M. Fuat Köprülü, Kanaat Kit., İstanbul, 1939.

Halk Edebiyatı Dersleri, Pertev Naili Boratav, DTCF Yay., Ankara, 1942.

Eşrefoğlu Divanı, Âsaf Hâlet Çelebi, İstanbul 1944.

Bektaşiliğin İçyüzü, M. Tevfik Oytan, Maarif Kütb., İstanbul, 1948.

Türk Saz Şairleri Hakkında Araştırmalar, Hasan Eren, TTK Yay., Ankara, 1952.

Develili (Everekli) Seyranî, Haşim Nezihi Okay, Maarif Kütb., İstanbul, 1953.

Buyruk, Sefer Aytekin, Emek Yay., Ankara, 1958.

Âşık Ruhsati Hayatı ve Şiirleri, Eflatun Cem Güney, Çetin Eflatun, İstanbul, 1963.

Mevlevî Âdap ve Erkânı, Abdülbaki Gölpınarlı, İstanbul, 1963.

Saz Şiiri Antolojisi, Vasfi Mahir Kocatürk, Ayyıldız Matb., Ankara, 1963.

Edebiyat Araştırmaları, M. Fuat Köprülü, TTK Yay., Ankara, 1966.

Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, M. Fuat Köprülü, Diyanet Vakfı Yay., Ankara, 1966.

Tekke Şiiri Antolojisi, Türk Edebiyatında Dinî ve Tasavvufî Şiirler, Vasfi Mahir Kocatürk, Edebiyat Yay., Ankara, 1968. (1995’te de baskısı var)

İzahlı Türk Halk Edebiyatı Antolojisi, İlhan Başgöz, Ararat Yay., İstanbul, 1968.

Kul Nesimî, Cahit Öztelli, Türk Etnografya ve Turizm Derneği Yay., Ankara, 1969.

100 Soruda Tasavvuf, Abdülbaki Gölpınarlı, Gerçek Yay., İstanbul, 1969.

100 Soruda Türkiye'de Mezhepler ve Tarîkatler, Abdülbâki Gölpınarlı, İstanbul, 1969

100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, Pertev Naili Boratav, Gerçek Yay., İstanbul, 1969.

Pir Sultan Abdal, Cahit Öztelli, Milliyet Yay., İstanbul, 1971.

Yunus Emre’den Seçmeler, Abdülbaki Gölpınarlı, İstanbul, 1971.

Oyun ve Büyü, Metin And, İş Bankası Yay., İstanbul, 1974.

Tasavvuf Felsefesi, Cavit Sunar, Ankara Üniv. Yay., Ankara, 1974.

Türk Halk Hareketleri ve Devirler, Çetin Yetkin, İstanbul, 1974.

Sümmanî, Haşim Nezihi Okay, Maarif Yay., İstanbul, 1975.

Yunus Emre, Hayatı, Sanatı, Şiirleri, Abdülbaki Gölpınarlı, İstanbul, 1975.

İslami Türk Edebiyatı, Necla Pekolcay, Selçuk Eraydın, İrfan Yay., 3. baskı, İstanbul, 1976.

Kul Himmet Üstadım, İbrahim Aslanoğlu, İstanbul, 1976.

Türk Edebiyatında Bektaşî Tipine Bağlı Fıkralar, Dursun Yıldırım, Ankara, 1976.

Âşık Ali İzzet Özkan, İlhan Başgöz, İş Bankası Yay., Ankara, 1979.

Babailer İsyanı, Ahmet Yaşar Ocak, İstanbul, 1980.

Kaygusuz Abdal, Abdurrahman Güzel, Kültür Bak. Yay., Ankara, 1981.

Folklor ve Edebiyat, Pertev Naili Boratav, Adam Yay. İstanbul, 1982.

Rıza Tevfik'in Tekke ve Halk Edebiyatı İle İlgili Makaleleri, Abdullah Uçman, Ankara, 1982

Tasavvufun Boyutları, Annemarie Schimmel, Aslan Yay., İstanbul, 1982. (çev: Ender Gürol, Arma Yay., İst. 1991)

Bektaşî Menakıbnamelerinde İslam Öncesi İnanç ve Motifleri, Ahmet Yaşar Ocak, Enderun Yay., İstanbul, 1983.

Divan-ı Hikmet’ten Seçmeler, Kemal Eraslan, Kül. Tur. Bak. Yay., Ankara, 1983. (2. bs. 1991)

Mevlana’dan Sonra Mevlevilik, Abdülbaki Gölpınarlı, İnkılap ve Aka Yay., İstanbul, 1983.

Pir Sultan Abdallar, İbrahim Aslanoğlu, Erman Yay., İstanbul, 1984.

Pir Sultan’ın Dostları, Cahit Öztelli, Özgür Yay., İstanbul, 1984.

Yunus Emre, Cahit Öztelli, Özgür Yay., İstanbul, 1984.

Türk Halk İnançlarında ve Edebiyatında Evliya Menkıbeleri, Ahmet Yaşar Ocak, Kültür Bak. Yay., Ankara, 1984.

İslâm-Türk İnançlarında Hızır Yahut Hızır-İlyas Kültü, Ahmet Yaşar Ocak, TKAE Yay., Ankara, 1985 (Genişletilmiş 2. baskı, 1990)

Söz Mülkünün Sultanları, İbrahim Aslanoğlu, Erman Yay., İstanbul, 1985.

Yunus Emre, Sabahattin Eyüboğlu, Cem Yay., İstanbul, 1985.

Doğuş Devrinde Tasavvuf ve Hadis, Abdullah Aydınlı, Seha Neşriyat, İst. 1986.

Bektaşilik Alevilik Nedir, Bedri Noyan, Doğuş Matb., Ankara, 1987.

Saltuk-nâme’de Tarihî, Dinî ve Efsanevî Unsurlar, Kemal Yüce, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, 1987.

Türk Edebiyatı Tarihi, C. 1, Agâh Sırrı Levend, TTK Yay., Ankara, 1988.

Oniki İmam, Abdülbaki Gölpınarlı, Der. Yay., 2. bs., İstanbul, 1989.

Osmanlılarda Devlet/Tekke Münasebetleri, İrfan Gündüz, İstanbul, 1989.

Pir Sultan Abdal, Muzaffer Uyguner, Bilgi Yay., Ankara, 1989.

Bektaşî Nefesleri ve Şairleri (13. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Kadar), Turgut Koca, Maarif Kitaphanesi, İstanbul, 1990.

Menakıb-ı Hacı Bektaş-ı Veli “Vilayetname”, Abdülbaki Gölpınarlı, İnkılap Kit., İstanbul, 1990.

Tarih, Heteredoksi ve Babâiler, Ahmet Yaşar Ocak, Dergah Yay., İstanbul, 1990. (1996’da Babailer İsyanı)

Tarih Boyunca Bektaşilik, Yaşar Nuri Öztürk, İstanbul, 1990.

Tarih İçinde Türk Edebiyatı, Faruk Kadri Timurtaş, Boğaziçi Yay., İstanbul, 1990.

Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, Mustafa Kara, Dergah Yay., İstanbul, 1985 (2. bs. 1990.

Bursa'da Tarikatler ve Tekkeler, Mustafa Kara, Uludağ Yay., Bursa 1990

Türkiye’de Alevîlik ve Bektaşîlik, Mehmet Eröz, Kültür Bak. Yay., Ankara, 1990.

Vilayetname, Abdülbaki Gölpınarlı, İnkılap Kit., İstanbul, 1990.

Yozgatlı Hüznî Divanlarından Seçmeler, M. Öcal Oğuz, Feryal Matb., Ankara, 1990.

Yunus Emre Divanı, 2 c., Mustafa Tatçı, Kültür Bak. Yay., Ankara, 1990.

Bektaşilik ve Edebiyatı, Besim Atalay, Ant Yay., 2. bs., İstanbul, 1991.

Pir Sultan Abdal, Abdülbaki Gölpınarlı, Pertev Naili Boratav, Dergah Yay., İstanbul, 1991.

Şah İsmail Hatâyî, Nejat Birdoğan, Can Yay., İstanbul, 1991.

Vahdet-i Vücûd ve İbn-i Arabî, İsmail Fennî, haz. Mustafa Kara, İstanbul 1991.

Yunus Emre Divanı ve Risâletü’n-Nushiye, Abdülbaki Gölpınarlı, Dergah Yay., İstanbul, 1991.

Yunus Emre Divanı, Risaletü’n-Nushiye, Tenkitli Metin, Mustafa Tatçı, Kültür Bak. Yay., Ankara, 1991.

Alevi Bektaşî Nefesleri, Abdülbaki Gölpınarlı, İnkılap Kit., 2. bs., İstanbul, 1992.

Eski Türk Dini ve Alevilik Bektaşilik, TDAV, İstanbul, 1992.

Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, Ahmet Talat Onay, Diyanet Vakfı Yay., Ankara, 1992.

Mahdumkulu Divanı, Himmet Biray, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1992.

Menakıpnameler, Ahmet Yaşar Ocak, TTK Yay., Ankara, 1992.

Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Sufilik: Kalenderiler, Ahmet Yaşar Ocak, TTK Yay., Ankara, 1992.

Yozgatlı Halk Şairi Nazi, M. Öcal Oğuz, Feryal Matb., Ankara, 1992.

Yunus Emre ve Tasavvuf, Abdülbaki Gölpınarlı, İnkılap Kit., İstanbul, 1992.

Aleviliğin Toplumsal Boyutları, Fuat Bozkurt, Tekin Yay., İstanbul, 1993.

Alevi Bektaşî Araştırmaları, İrene Melikof, Cem Yay., İstanbul, 1993.

Ansiklopedik Alevilik Bektaşîlik Terimleri Sözlüğü, Esat Korkmaz, Ant Yay., İstanbul, 1993.

Pir Sultan Abdal, Yaşamı-Sanatı-Şiirleri, Ali Yıldırım, Ayyıldız Yay., Ankara, 1994.

Yozgat’ta Halk Şairliğinin Dünü ve Bugünü, M. Öcal Oğuz, Kültür Bak. Yay., Ankara, 1994.

Semahlar, Fuat Bozkurt, Cem Yay., İstanbul, 1995.

Adana Âşıklık Geleneği ve Âşık Feymanî, Erman Artun, Adana, 1996.

Alevilerde Semah, İlhan Erseven, Ant Yay., İstanbul, 1996.

Ozanlık Gelenekleri ve Türk Saz Şairi Tarihi, Metin Turan, Doğuş Mat., Ankara, 1996.

Türk Halk Şiirlerinin Şekil ve Nev’i, Ahmet Talat Onay, haz. Cemal Kurnaz, Akçağ Yay., Ankara, 1996.

Türk Sufiliğine Bakışlar, Ahmet Yaşar Ocak, İletişim Yay., İstanbul, 1996.

Alevilik-Bektaşilik Söyleşileri, Ayhan Aydın, Ankara, 1997.

Arapgirli Âşık Fehmi Gür, Ramazan Çiftlikçi, Arapgir Postası Yay., Malatya, 1997.

Âşıklar Divanı, Günümüz Âşıkları, Nazım İrfan Tanrıkulu, İstanbul, 1997.

Bektaşî Gülleri, Cahit Öztelli, 3. baskı, Özgür Yay., İstanbul, 1997.

Edebiyattan İçeri, Mustafa Tatçı, Akçağ Yay., Ankara, 1997.

Kul Himmet, İbrahim Aslanoğlu, İstanbul, 1997.

Tasavvuf, Mahir İz, haz. M. Ertuğrul Düzdağ, Kitabevi Yay., İstanbul, 1997.

Tasavvuf Mahiyet Büyükleri ve Tarikatlar, Mahir İz, Türdav Yay., t.y.

Tekke Şiiri, Dinî ve Tasavvufî Şiirler Antolojisi, Ahmet Necdet Sözer, İnkılap Kit., İstanbul, 1997.

Türk Edebiyatında Hz. Ali Cenknameleri, İsmet Çetin, Ankara, 1997.

Alevi-Bektaşî Şiirleri Antolojisi, 5 c., İsmail Özmen, Kültür Bak. Yay., Ankara, 1998.

Anadolu’da Aleviler ve Tahtacılar, Yusuf Ziya Yörükan, Kültür Bak. Yay., Ankara, 1998.

Eski Türk Edebiyatında Mensur Hikâyeler, Hasan Kavruk, MEB Yay., Ankara, 1998.

Hacı Bektaş, İrene Melikof, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul, 1998.

Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler (15.-17. Yüzyıllar), Ahmet Yaşar Ocak, Türk Tarih Vakfı Yay., İstanbul, 1998.

Âşık Ruhsati, Doğan Kaya, Sivas, 1999.

Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı, Abdurrahman Güzel, Akçağ Yay., Ankara, 1999.

Halk Şiirimizin Gücü, Doğan Aksan, Bilgi Yay., İstanbul, 1999.

Yunus Emre, İlhan Başgöz, Cumhuriyet Gazetesi Yay., İstanbul, 1999.

Adana Halk Kültürü Araştırmaları, Erman Artun, Adana, 2000.

Âşık Tarzı Kültür Geleneği ve Destan Türü, Özkul Çobanoğlu, Akçağ Yay., Ankara, 2000.

Ümmî Sinan, Azmi Bilgin, MEB Yay., İstanbul, 2000.

Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı, Erman Artun, Akçağ Yay., Ankara, 2001.

Dinî-Tasavvufî Halk Edebiyatı, Erman Artun, Akçağ Yay., Ankara, 2002.

Tahtacılar, Mersin Tahtacıları Üzerine Bir Araştırma, Ali Selçuk, Yeditepe Yay., İstanbul, 2004.

Mersin Tahtacıları, Nilgün Çıblak, Ürün Yay., Ankara, 2005.

Tarihten Teolojiye İslam İnançlarında Hz. Ali, haz. Ahmet Yaşar Ocak, TTK Yay., Ankara, 2005. (11 makale var.)

 

Abdullah Uçman’ın bibliyografya listesinden eklenenler:

 

Doğuş Devrinde Tasavvuf ve Ta'arruf, Kelebâzî (Haz: Süleyman Uludağ), Dergâh Yay., İst.  1979.

Tasavvufta İnsan Meselesi, Azizüddîn Nesefî (Trc: Mehmet Kanar), Dergâh Yay., İst. 1990.

Tasavvufun Mâhiyeti (Şifâü's-sâil), İbn Haldun (Haz: Süleyman Uludağ), 2. bs., Dergâh Yay., İst. 1984.

Tasavvuf Nedir?, Martin Lings, (Trc: ?), Akabe Yay., İst.  1986.

Tasavvuf ve Tarikatlerle İlgili Fetvalar, Ömer Ziyâüddîn Dağıstanî (Çev: İrfan Candan/Yakup Çiçek), Seha Neşriyat, İstanbul (t.y.).

Tasavvufî Hikâyeler, Demir, 2. bs., Demir Kitabevi, İstanbul 1981.

İsmail-i Ankaravî, Erhan Yetik, İşaret Yay., İstanbul 1992.

21 Soruda Tasavvufî Gerçekler, Muhammed İhsan Oğuz, Oğuz Yay.,İst.-1991.

İslâm Tasavvufunda Hâcegân Hânedânı, Hasan Lutfi şuşud, Boğaziçi Yay.,İstanbul 1992.

Tasavvuf Tarihi, Mehmed Ali Aynî, (Sadeleştiren: Hüseyin Rahmi Yanarlı),? bs., Akabe Yay., İst.-1985. (2. bs.?, Kitabevi, İstanbul 1992.)

Sosyolojik Açıdan Tasavvuf ve Lâiklik, Âmiran Kurtkan, Kutsun Kitabevi, İstanbul 1977.

Tasavvufî Hikmetler (Hikem-iAtâiyye), Ataullah İskenderî (Haz: Mustafa Kara), Dergâh Yay, İst. 1990.

Tasavvuf ve Modern Bilim, Mehmet Bayraktar, Seha Neşriyat, İst.-1989.

İlâhî Aşk, İbn Arabî (Çev: Mahmut Kanık), 2. bs., İnsan Yay.,İst.-1992.

Bir Kadın Sûfî: Râbia, Margareth Smith (Çev: Özlem Eraydın), İnsan Yay,İstanbul 1991.

Tasavvufî Hayat, Necmüddin Kübra (Haz:Mustafa Kara), Dergâh Yay, İst., 1980.

İslâm Düşünce Yapısı (Selef, Kelâm, Tasavvuf,Felsefe), Süleyman Uludağ, Dergâh Yay., İst.-1979.

Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Süleyman Uludağ, Marifet Yay., İst.-1991.

Tarikatler, Ahmet Güner, Milliyet Yay., İstanbul 1986.

Tekke ve Zâviyelerin İslâm Düşüncesindeki Yeri ve İlgası,Abdurrahman Güzel, Kemalist Atılım Birliği Yay., Ankara 1992.

Mevlâna ve Tasavvuf, Nurettin Topçu, Hareket Yay., İstanbul 1974.

Ana Hatlariyle İslâm Tasavvufu Tarihi, Cavit Sunar, A. Ü., İlâhiyat Fak. Yay.:143, Ankara 1978.

Tasavvuf Felsefesi veya Gerçek Felsefe, Cavit Sunar, A. Ü., İlâhiyat Fak. Yay.:119, Ankara 1974.

Tasavvuf Tarihi, Cavit Sunar, A. Ü., İlâhiyat Fak. Yay.:130, Ankara

Tasavvuf Tarihi, Hayrani Altıntaş, 2. bs., A. Ü., İlâhiyat Fak. Yay.:190, Ankara 1991.

Tarikatlerin Gördüğü Hizmetler ve Kaldırılışı, Şahin Kamil,Ankara(t.y.).

Osmanlılarda Devlet-Tekke Münasebetleri, Gündüz İrfan, İstanbul 1984.

Tekkeler ve Zâviyeler, Mustafa Kara, Dergâh Yay., İstanbul 1977.

Panteizm ve Vahdet-i Vücûd Mukayesesi, Hüsamettin Erdem, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1990.

Tezkiretü'l-Evliya, Feridüddîni Attar (Haz. M.Z.K.) Dilek Matbaası, İstanbul (t.y.).

Sümbül Efendi ve Merkez Efendi, M. Âsım Çalıkoğlu, (1.bs:1957/2.bs:1968)

Fusûsu'l-Hikem Tercüme ve Şerhi, Ahmed Avni Konuk, (Haz: Mustafa Tahralı/Selçuk Eraydın) C. I, İstanbul 1987, sh. 107-179. (Devir meselesi ve özellikle insanın eşref-i mahlûkat ve yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın halîfesi olduğu konusu hakkında geniş bilgi)

Azîz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarîkatı, Kâmil Yılmaz, İst.-1982.

Kanûnî Sultan Süleyman Devri Türk Edebiyatı, Âmil Çelebioğlu, M.E.B. Yay., İstanbul 1994, s. 20-30.

Türk-İslâm Düşüncesi Hakkında Araştırmalar, Âgâh Çubukçu, Kültür Bak.  Yay., Ankara 1992, 400 s.

Tasavvuf Düşüncesinde Demokrasi, Belkıs Temren, Kültür Bak. Yay.,  Ankara 1995.

Bektaşiliğin Eğitsel ve Kültürel Boyutu, Belkıs Temren, Kültür Bak.   Yay., Ankara 1994.

Nefsin Terbiyesi, Mehmed Zahid Kotku, Seha Neşriyat, İst. 1983.

 

 

 
441596 ziyaretçiburayı ziyaret etti
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol