Destan

DESTAN BİBLİYOGRAFYASI

(alfabetik)

 

Abdurrahman Han Destanı, İsa Özkan, Kültür Bak. Yay., Ankara, 1989.

Abdülvehhab Gazi Hazretleri ve Gaza Arkadaşları, Necati Demir, Kutlu Özen, Sivas, 1996.

Altay Türkleri’nin Kahramanlık Destanı Alıp Manaş, Metin Ergun, Kültür Bak. Yay., Ankara, 1998.

Alpamış Destanı, Fazıl Yoldaşoğlu, çev. Aysu Şimşek Canpolat, Aynur Öz, AKM Yay., Ankara, 2000.

Altay Destanı: Maaday Kara, haz. Emine Gürsoy Naskali, YKY, İstanbul, 1999.

Altay Destanları 1, İbrahim Dilek, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, 2004.

Altay Destanları 2, İbrahim Dilek, TDK Yay., Ankara, 2007.

Altay Destanları 3, İbrahim Dilek, TDK Yay., Ankara, 2007.

Altın Arığ Destanı, Fatma Özkan, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yardım Vakfı,Bilig Yay., Ankara, 1997.

Başkurt Halk Destanı Ural Batır, Metin Ergun, Gaynislam İbrahimov, Türksoy Yay., Ankara, 1996.

Başkurt Halk Destanları, Metin Ergun, Gaynislam İbrahimov, Türksoy Yay., Ankara, 2000.

Başlangıcından Günümüze Türk Destanları, Bilgehan Atsız Gökdağ, Kemal Üçüncü, Akçağ Yay., Ankara, 2007.

Battal Gazi Destanı, Hasan Köksal, Akçağ Yay., Ankara, 2003.

Battal Gazi Destanı, Necati Demir, Mehmet Dursun Erdem, Hece Yay., Ankara, 2006.

Battalnâmelerde Tip ve Motif Yapısı, Hasan Köksal, Kültür ve Turizm Bakanlığı MİFAD Yay., Ankara, 1984,

Bir Destan Kahramanı Salur Kazan, Ali Duymaz, Ötüken Yayınları, 1997.

Canıl Mırza (Abdılbalık Çorobayev Varyantı), haz. Aynek Caynakova, TT akt. Mehmet Aça, Ankara, 2004. (Kırgız)

Çağlar İçinde Türk Destanları, Mustafa Öztürk, Alioğlu Yayınları, 2000

Çağları İçinde Türk Destanları, Ali Öztürk, Emek Matbaacılık, İstanbul, 1980

Çora Batır Destanı, Hasan Ortekin, İstanbul, 1939.

Dânişmend Gazi Destanı, Necati Demir, Hece Yay., Ankara, 2006.

Dânişmend-nâme, Necati Demir, Akçağ Yay., Ankara, 2004.

Dede Korkut Ata Hikayelerinin Türkmenistan’da Derlenen Sözlü Varyantları, Yusuf Akgül, MEB Yay., 1997

Dede Korkut Kitabı 1, Muharrem Ergin, TDK Yay., Ankara, 1989.

Dede Korkut Kitabı, İncelemeler, Derlemeler, Aktarmalar, 2 cilt, Saim Sakaoğlu, Konya, 1998.

Dede Korkut Kitabı, Bekir Sami Özsoy, Akçağ Yay., Ankara, 2006.

Dede Korkut Oğuznameleri, Semih Tezcan, Hendrik Boeschoten, YKY, İstanbul, 2001.

Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine Notlar, Semih Tezcan, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 2001

Dede Korkut Oğuznâmeleri, 1. Kitap, M. Fahreddin Kırzıoğlu, Burhanettin Erenler Matbaası, İstanbul, 1952

Dede Korkut’ta Renkler, Seyfi Karabaş, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1996

Dede Korkut Tesirinde Teşekkül Eden Halk Hikayeleri, Ekici, Metin, AKM Yay., Ank., 1995.

Dedem Korkudun Kitabı, Orhan Şaik Gökyay, MEB Yay., İstanbul, 2004. (Kabalcı Yay., 2007.)

Dedem Korkut’un Kazan Bey Oğuz-nâmesi, Mustafa S. Kaçalin, Kitabevi Yay., İstanbul, 2006.

Deli Dumrul’un Bilinci, Bilgin Saydam, Metis Yay., İstanbul,  1997

Destanın Yapısı, Şakir İbrayev, aktaran: Ali Abbas Çınar, AKM Yay., Ankara, 1998

Destan Poetikası, Kamil N. Veliyev, TT akt. Halil Açıkgöz, İstanbul, 1989.

Ebâ Müslim-nâme 1, (Eski Türkiye Türkçesi), Necati Demir, Mehmet Dursun Erdem, Sibel Üst, Destan Yay., Ankara, 2007.

Ebâ Müslim-nâme 2, (Türkiye Türkçesi), Necati Demir, Mehmet Dursun Erdem, Sibel Üst, Destan Yay., Ankara, 2007.

Edigey, Rüstem Sulti, Türksoy Yay., Ankara, t.y..

Epope, Ali Canib Yöntem, Maarif Vekâleti, İstanbul, 1927

Gagavuz Destanları, Nevzat Özkan, TDK Yay., Ankara, 2007.

Gazavatnâmeler ve Mihaloğlu Ali Bey Gazavatnâmesi,  Agah Sırrı Levend, TTK Yay.,

Gizli Dede Korkut, Kemal Abdullah, TT akt. Ali Duymaz, Ötüken, 1997.

Göroğlu: Türkmen Halk Destanı, Annagulı Nurmemmet, Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilig Yay., 1996.

Hakas Destanı Altın Çüs (Giriş-Metin-Aktarma-Dizin), Erdal Şahin, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 2007.

Hakas Destanları I, Ekrem Arıkoğlu, TDK Yay., Ankara, 2007.

Hakas Folkloru ve Etnografyası Metinleri, N. Katanov, yay. haz. V. E. Maynogaşeva, çev. Fatma Özkan, Türksoy Yay., Ankara, 2000

Halk Edebiyatında Hamzanâmeler, Lütfi Sezen, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1991

Hazret-i Ali Destanı, (Türkiye Türkçesi),  Necati Demir, Mehmet Dursun Erdem, Destan Yay., Ankara, 2007.

Hazret-i Ali Cenkleri, (Eski Türkiye Türkçesi), Necati Demir, Mehmet Dursun Erdem, Destan Yay., Ankara, 2007.

Hz. Ali Cenknâmeleri, Jean-Louis Mattei, Kitabevi Yay., İstanbul, 2004.

In Quest of The Hero, Otto Rank, Lord Raglan, Alan Dundes, Princeton University Press.

İslamiyet Öncesi Türk Destanları, Saim Sakaoğlu, Ali Duymaz, Ötüken Yay., İstanbul, 2002.

Karaçay-Malkar Destanları, Ufuk Tavkul, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, 2004.

Karaçay-Malkar Folklorundan Destanlar, Ufuk Tavkul, Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilig Yay., 2001.

Karakalpak Destanları (Kırk Kız Destanı), Ceyhun Vedat Uygur, TDK Yay., Ankara, 2007.

Karşılaştırmalı Türk Destanları, M. Necati Sepetçioğlu, Akran Yay., İstanbul, 1990

Kazak Destanları 2, Metin Arıkan, TDK Yay., Ankara, 2007.

Kazak Destanları 3, Oktay Selim Karaca, TDK Yay., Ankara, 2007.

Kazak Türklerinin Destanları ve Destancılık Geleneği, Mehmet Aça, Kömen Yay., Konya, 2002.

Kazakistan’da Dede Korkut, Abdimalik Nisanbayev, haz. Dinara Düysabayeva, Banu Muhyayeva, Sadık Tural, AKM Yay., Ankara, 2000,

Kırgız Destanları 2, Abdıldacan Akmataliyev, M. Mukasov, Gülbara Orozova, TT akt. Caştekin Turgunbayer, TDK Yay., Ankara, 2007.

Kırgız Destanları 3, Kocacaş Destanı, haz. Abdıldacan Akmataliyev, Keneş Kırbaşev, TT akt. Fikret Türkmen, Gülsine Uzun, Baki Bora Hança, TDK Yay., Ankara, 2007.

Kırgız Destanları V, Eşimkul Menen Zuura, anlt.Cumagül Naruzbayev, haz. Fatma Çelebi, TDK Yay., Ankara, 2007.

Kırgız Destanları VI, Manas Destanı, anlt. Sagınbay Orozbakoğlu, haz. S. Musayev, A. A. Akmataliyev, TT akt. Fikret Türkmen, Şurubu Uraimova, TDK Yay., Ankara, 2007.

Kırgız Folkloru ve Tarihî Kahramanlar (Evlilik Geleneği ve Türküleri, Çocuk Folkloru, Edebî Eserî ve Tarihî Kahramanlar), Abdılacan Akmataliyev, aktaran: Kalmamat Kulamshaev, AKM Yay., Ankara, 2001.

Kirdeci Ali, Kesikbaş Destanı, haz. Mustafa Argunşah, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2002

Kococaş Destanı, Nerin Köse, Millî Folklor Yay., Ankara, 2002.

Korkut Ata, Fuzuli Bayat, Kara M Yay., 2003.

Köroğlu, Şamandan Âşıka, Alptan Erene, Fuzuli Bayat, Akçağ Yayınları, Ankara, 2003

Köroğlu Destanı, Azericeden çevirip uyarlayan İsa Öztürk, Adam Yay., İstanbul, 2003.

Köroğlu Destanı, Behçet Mahir, haz. Mehmet Kaplan, Mehmet Akalın, Muhan Bali, Atatürk Ün. Yay., Ankara, 1973.

Köroğlu Destanı, Pertev Naili Boratav, Adam Yayınları, İstanbul, 1984

Köroğlu Kolları, Ümit Kaftancıoğlu, Büyük Yayın Dağıtım, İstanbul, 1974.

Köroğlu, Antep Rivayeti, Hüseyin Bayaz, Karacan Yayınları, 1981.

Manas Destanı, Abdülkadir İnan, MEB Yay., İstanbul, 1992.

Manas Destanı, Keneş Yusupov, AKM Yay.,

Manas Destanı, Tuncer Gülensoy, Akçağ Yay., Ankara, 2002.

Manas Destanı (Kırgız Türkçesi Metin-Türkiye Türkçesi Çeviri), Wilhelm Radloff, yay. haz. Emine Gürsoy Naskali, Türksoy Yay., Ankara, 1995

Manas Destanı (W. Radloff) ve Kırgız Kültürü ile İlgili Tespit ve Tahliller, Naciye Yıldız, TDK Yay., Ankara, 1995,

Manas 1000 Bişkek Bildirileri, AKM Yay., 1997.

Manas Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni, AKM Yay., 1995.

Manas Destanı Üzerinde İncelemeler (Çeviriler-1),  yay. haz. Fikret Türkmen, TDK Yay., Ankara, 1995

Manas Destanının Tarihî Tabakaları, Şurubu Kayhan, Akçağ Yay., Ankara, 2005.

Müseyyeb-nâme, Mehmet Dursun Erdem, Hece Yayınları,
Nartlar, Asetin Halk Destanı
, Kayhan Yükseler, YKY, İstanbul, 1999.

Oğuz Kağan Destanı, Zeki Velidi Togan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., 1972.

Oğuz Kağan Destanı, W. Bang, G. Reşit Rahmeti, İstanbul Üniversitesi Yay., Burhaneddin Basımevi, 1936

Oğuz Kağan Destanı, Mehmet Kaplan, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1979

Oğuznamecilik Geleneği ve Andalıp Oğuznamesi, Mustafa Aça, IQ Yay., İstanbul, 2003.

Özbek Destanları II (Melike Ayyar Destanı), anlt. Fazıl Yoldaşoğlu, haz. Dilek Yücel, TDK Yay., Ankara, 2007.

Özbek Destanları III (Ayçınar Destanı), anlt. Kadir Rahimov, haz. Ayşe Solmaz, TDK Yay., Ankara, 2007.

Saltık Gazi Destanı, (Türkiye Türkçesi),  Necati Demir, Mehmet Dursun Erdem, Destan Yay., Ankara, 2007.

Saltık-nâme, ( Eski Türkiye Türkçesi),  Necati Demir, Mehmet Dursun Erdem, Destan Yay., Ankara, 2007.

Saltuk-nâme, 3 cilt, Ebül-Hayr-ı Rûmî, Şükrü Haluk Akalın, KTB Yay., Ankara, 1987, 1988, 1990.

Saltuk-nâme’de Tarihî, Dinî ve Efsanevî Unsurlar, Kemal Yüce, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, 1987,

Sarı Saltık, Popüler İslâm’ın Balkanlar’daki Destanî Öncüsü (XIII. Yüzyıl), Ahmet Yaşar Ocak, TTK Yay., Ankara, 2002

Şan Kızı Destanı, İbn Şams Tebir, çev. Avidan Aydın, Kültür Bak. Yay., Ankara, 1991.

Şor Kahramanlık Destanları, Metin Ergun, Akçağ Yay., Ankara, 2006.

Tarihte Efsanede ve Kahramanlık Destanlarında Atilla, Helmut Boor, çev. Y. Önen, Kültür Bak. Yay., Ankara, 1981.

The Hero: A Study in Tradition, Myth and Drama, Lord Raglan, first published in The Thinker’s Library, Suffolk, 1949,

The Poetics of Dede Korkut, Kamil Veli Nerimanoğlu,

The Singer of Tales, Albert B. Lord, Harvard University Press, New York, 1978

Tıva Kahramanlık Destanları, 2 cilt, Metin Ergun, Metin Aça, Akçağ Yay., Ankara, 2004.

Tuva Destanları, Ekrem Arıkoğlu, Buyan Borbaanay, TDK Yay., Ankara, 2007.

Türk Boylarının Destanları, Karl Reichl, çev. Metin Ekici, TDK Yay., Ankara, 2002

Türk Cumhuriyetlerini Meydana Getiren Eller ve Türk Destanları, Faruk Sümer, Ders Kitapları Yay., İstanbul, 1997.

Türk Destanlarında Güzellik, Destan, Masal ve Din Unsurları ile Yabancı Destanlarda Türk Kahramanları, Hamide Demirel, Ötüken Yayınları, İstanbul, 1995.

Türk Dünyası Epik Destan Geleneği, Özkul Çobanoğlu, Akçağ Yayınları, Ankara, 2003

Türk Dünyasında Köroğlu (İlk Kol), İnceleme ve Metinler, Metin Ekici, Akçağ Yay., Ankara, 2004

Uygur Halk Destanları 1, Alimcan İnayet, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, 2004.

Uygur Yazısıyla Yazılmış Uğuz Han Destanı Üzerine, Paul Pelliot, çev. Vedat Köken, TDK Yay., Ankara, 1995

Yusuf Bey Ahmet Bey “Bozoğlan” Destanı, İsa Özkan, Kültür Bak. Yay., Ankara, 1989.

 

 

 

 

 

 

DESTAN BİBLİYOGRAFYASI

(kronolojik)

 

Epope, Ali Canib Yöntem, Maarif Vekâleti, İstanbul, 1927

Köroğlu Destanı, Pertev Naili Boratav, İstanbul 1931 ( Adam Yayınları, İstanbul, 1984)

Oğuz Kağan Destanı, W. Bang, G. Reşit Rahmeti, İstanbul Üniversitesi Yay., Burhaneddin Basımevi, 1936

Çora Batır Destanı, Hasan Ortekin, İstanbul, 1939.

The Hero: A Study in Tradition, Myth and Drama, Lord Raglan, first published in The Thinker’s Library, Suffolk, 1949,

Dede Korkut Oğuznâmeleri, 1. Kitap, M. Fahreddin Kırzıoğlu, Burhanettin Erenler Matbaası, İstanbul, 1952

Gazavatnâmeler ve Mihaloğlu Ali Bey Gazavatnâmesi,  Agah Sırrı Levend, TTK Yay.,

The Singer of Tales, Albert B. Lord, Harvard University Press, New York, 1960 (8. pub. 1978)

Manas Destanı, Abdülkadir İnan, İstanbul 1972. (MEB Yay., İstanbul, 1992.)

Oğuz Kağan Destanı, Zeki Velidi Togan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., 1972.

Köroğlu Destanı, Behçet Mahir, haz. Mehmet Kaplan, Mehmet Akalın, Muhan Bali, Atatürk Ün. Yay., Ankara, 1973.

Köroğlu Kolları, Ümit Kaftancıoğlu, Büyük Yayın Dağıtım, İstanbul, 1974.

Oğuz Kağan Destanı, Mehmet Kaplan, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1979

Çağlar İçinde Türk Destanları, Ali Öztürk, Emek Matbaacılık, İstanbul, 1980 (Alioğlu Yayınları, 2000).

Köroğlu, Antep Rivayeti, Hüseyin Bayaz, Karacan Yayınları, 1981.

Tarihte Efsanede ve Kahramanlık Destanlarında Atilla, Helmut Boor, çev. Y. Önen, Kültür Bak. Yay., Ankara, 1981.

Battalnâmelerde Tip ve Motif Yapısı, Hasan Köksal, Kültür ve Turizm Bakanlığı MİFAD Yay., Ankara, 1984,

Saltuk-nâme, 3 cilt, Ebül-Hayr-ı Rûmî, Şükrü Haluk Akalın, KTB Yay., Ankara, 1987, 1988, 1990.

Saltuk-nâme’de Tarihî, Dinî ve Efsanevî Unsurlar, Kemal Yüce, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, 1987,

Abdurrahman Han Destanı, İsa Özkan, Kültür Bak. Yay., Ankara, 1989.

Dede Korkut Kitabı 1, Muharrem Ergin, TDK Yay., Ankara, 1989.

Destan Poetikası, Kamil N. Veliyev, TT akt. Halil Açıkgöz, İstanbul, 1989.

Yusuf Bey Ahmet Bey “Bozoğlan” Destanı, İsa Özkan, Kültür Bak. Yay., Ankara, 1989.

In Quest of The Hero, Otto Rank, Lord Raglan, Alan Dundes, Princeton University Press., New Jersey, 1990.

Karşılaştırmalı Türk Destanları, M. Necati Sepetçioğlu, Akran Yay., İstanbul, 1990

Halk Edebiyatında Hamzanâmeler, Lütfi Sezen, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1991

Şan Kızı Destanı, İbn Şams Tebir, çev. Avidan Aydın, Kültür Bak. Yay., Ankara, 1991.

Dede Korkut Tesirinde Teşekkül Eden Halk Hikayeleri, Ekici, Metin, AKM Yay., Ank., 1995.

Manas Destanı (Kırgız Türkçesi Metin-Türkiye Türkçesi Çeviri), Wilhelm Radloff, yay. haz. Emine Gürsoy Naskali, Türksoy Yay., Ankara, 1995

Manas Destanı (W. Radloff) ve Kırgız Kültürü ile İlgili Tespit ve Tahliller, Naciye Yıldız, TDK Yay., Ankara, 1995.

Nesir Halinde Yazılan Manas Destanı, Keneş Yusupov, haz. Fikret Türkmen, AKM Yay., Ankara, 1995.

Manas Destanı ve Etkileri Uluslararası Bilgi Şöleni, AKM Yay., 1995.

Manas Destanı Üzerinde İncelemeler (Çeviriler-1),  yay. haz. Fikret Türkmen, TDK Yay., Ankara, 1995

Türk Destanlarında Güzellik, Destan, Masal ve Din Unsurları ile Yabancı Destanlarda Türk Kahramanları, Hamide Demirel, Ötüken Yayınları, İstanbul, 1995.

Uygur Yazısıyla Yazılmış Uğuz Han Destanı Üzerine, Paul Pelliot, çev. Vedat Köken, TDK Yay., Ankara, 1995

Abdülvehhab Gazi Hazretleri ve Gaza Arkadaşları, Necati Demir, Kutlu Özen, Sivas, 1996.

Başkurt Halk Destanı Ural Batır, Metin Ergun, Gaynislam İbrahimov, Türksoy Yay., Ankara, 1996.

Dede Korkut’ta Renkler, Seyfi Karabaş, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1996

Göroğlu: Türkmen Halk Destanı, Annagulı Nurmemmet, Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilig Yay., 1996.

Altın Arığ Destanı, Fatma Özkan, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yardım Vakfı,Bilig Yay., Ankara, 1997.

Bir Destan Kahramanı Salur Kazan, Ali Duymaz, Ötüken Yayınları, 1997.

Dede Korkut Ata Hikayelerinin Türkmenistan’da Derlenen Sözlü Varyantları, Yusuf Akgül, MEB Yay., 1997

Deli Dumrul’un Bilinci, Bilgin Saydam, Metis Yay., İstanbul,  1997

Gizli Dede Korkut, Kemal Abdullah, TT akt. Ali Duymaz, Ötüken, 1997.

Manas 1000 Bişkek Bildirileri, AKM Yay., 1997.

Türk Cumhuriyetlerini Meydana Getiren Eller ve Türk Destanları, Faruk Sümer, Ders Kitapları Yay., İstanbul, 1997.

Altay Türkleri’nin Kahramanlık Destanı Alıp Manaş, Metin Ergun, Kültür Bak. Yay., Ankara, 1998.

Dede Korkut Kitabı, İncelemeler, Derlemeler, Aktarmalar, 2 cilt, Saim Sakaoğlu, Konya, 1998.

Destanın Yapısı, Şakir İbrayev, aktaran: Ali Abbas Çınar, AKM Yay., Ankara, 1998

Altay Destanı: Maaday Kara, haz. Emine Gürsoy Naskali, YKY, İstanbul, 1999.

Nartlar, Asetin Halk Destanı, Kayhan Yükseler, YKY, İstanbul, 1999.

Edigey, Rüstem Sulti, Türksoy Yay., Ankara, t.y..(1999 olabilir) (2000’de almışım)

Başkurt Halk Destanları, Metin Ergun, Gaynislam İbrahimov, Türksoy Yay., Ankara, 2000.

Alpamış Destanı, Fazıl Yoldaşoğlu, çev. Aysu Şimşek Canpolat, Aynur Öz, AKM Yay., Ankara, 2000.

Hakas Folkloru ve Etnografyası Metinleri, N. Katanov, yay. haz. V. E. Maynogaşeva, çev. Fatma Özkan, Türksoy Yay., Ankara, 2000

Kazakistan’da Dede Korkut, Abdimalik Nisanbayev, haz. Dinara Düysabayeva, Banu Muhyayeva, Sadık Tural, AKM Yay., Ankara, 2000,

Dede Korkut Oğuznameleri, Semih Tezcan, Hendrik Boeschoten, YKY, İstanbul, 2001.

Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine Notlar, Semih Tezcan, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 2001

Karaçay-Malkar Folklorundan Destanlar, Ufuk Tavkul, Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilig Yay., 2001.

Kırgız Folkloru ve Tarihî Kahramanlar (Evlilik Geleneği ve Türküleri, Çocuk Folkloru, Edebî Eserî ve Tarihî Kahramanlar), Abdılacan Akmataliyev, aktaran: Kalmamat Kulamshaev, AKM Yay., Ankara, 2001.

İslamiyet Öncesi Türk Destanları, Saim Sakaoğlu, Ali Duymaz, Ötüken Yay., İstanbul, 2002.

Kazak Türklerinin Destanları ve Destancılık Geleneği, Mehmet Aça, Kömen Yay., Konya, 2002.

Kirdeci Ali, Kesikbaş Destanı, haz. Mustafa Argunşah, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2002

Kococaş Destanı, Nerin Köse, Millî Folklor Yay., Ankara, 2002.

Manas Destanı, Tuncer Gülensoy, Akçağ Yay., Ankara, 2002.

Sarı Saltık, Popüler İslâm’ın Balkanlar’daki Destanî Öncüsü (XIII. Yüzyıl), Ahmet Yaşar Ocak, TTK Yay., Ankara, 2002

Türk Boylarının Destanları, Karl Reichl, çev. Metin Ekici, TDK Yay., Ankara, 2002

Battal Gazi Destanı, Hasan Köksal, Akçağ Yay., Ankara, 2003.

Korkut Ata, Fuzuli Bayat, Kara M Yay., 2003.

Köroğlu, Şamandan Âşıka, Alptan Erene, Fuzuli Bayat, Akçağ Yayınları, Ankara, 2003

Köroğlu Destanı, Azericeden çevirip uyarlayan İsa Öztürk, Adam Yay., İstanbul, 2003.

Oğuznamecilik Geleneği ve Andalıp Oğuznamesi, Mustafa Aça, IQ Yay., İstanbul, 2003.

Türk Dünyası Epik Destan Geleneği, Özkul Çobanoğlu, Akçağ Yayınları, Ankara, 2003

Altay Destanları 1, İbrahim Dilek, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, 2004.

Dedem Korkudun Kitabı, Orhan Şaik Gökyay, MEB Yay., İstanbul, 2004. (Kabalcı Yay., 2007.)

Canıl Mırza (Abdılbalık Çorobayev Varyantı), haz. Aynek Caynakova, TT akt. Mehmet Aça, Ankara, 2004. (Kırgız)

Dânişmend-nâme, Necati Demir, Akçağ Yay., Ankara, 2004.

Hz. Ali Cenknâmeleri, Jean-Louis Mattei, Kitabevi Yay., İstanbul, 2004.

Karaçay-Malkar Destanları, Ufuk Tavkul, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, 2004.

Tıva Kahramanlık Destanları, 2 cilt, Metin Ergun, Metin Aça, Akçağ Yay., Ankara, 2004.

Türk Dünyasında Köroğlu (İlk Kol), İnceleme ve Metinler, Metin Ekici, Akçağ Yay., Ankara, 2004

Uygur Halk Destanları 1, Alimcan İnayet, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, 2004.

Manas Destanının Tarihî Tabakaları, Şurubu Kayhan, Akçağ Yay., Ankara, 2005.

Battal Gazi Destanı, Necati Demir, Mehmet Dursun Erdem, Hece Yay., Ankara, 2006.

Dânişmend Gazi Destanı, Necati Demir, Hece Yay., Ankara, 2006.

Dede Korkut Kitabı, Bekir Sami Özsoy, Akçağ Yay., Ankara, 2006.

Dedem Korkut’un Kazan Bey Oğuz-nâmesi, Mustafa S. Kaçalin, Kitabevi Yay., İstanbul, 2006.

Şor Kahramanlık Destanları, Metin Ergun, Akçağ Yay., Ankara, 2006.

Altay Destanları 2, İbrahim Dilek, TDK Yay., Ankara, 2007.

Altay Destanları 3, İbrahim Dilek, TDK Yay., Ankara, 2007.

Başlangıcından Günümüze Türk Destanları, Bilgehan Atsız Gökdağ, Kemal Üçüncü, Akçağ Yay., Ankara, 2007.

Ebâ Müslim-nâme 1, (Eski Türkiye Türkçesi), Necati Demir, Mehmet Dursun Erdem, Sibel Üst, Destan Yay., Ankara, 2007.

Ebâ Müslim-nâme 2, (Türkiye Türkçesi), Necati Demir, Mehmet Dursun Erdem, Sibel Üst, Destan Yay., Ankara, 2007.

Gagavuz Destanları, Nevzat Özkan, TDK Yay., Ankara, 2007.

Hakas Destanı Altın Çüs (Giriş-Metin-Aktarma-Dizin), Erdal Şahin, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 2007.

Hakas Destanları I, Ekrem Arıkoğlu, TDK Yay., Ankara, 2007.

Hazret-i Ali Destanı, (Türkiye Türkçesi),  Necati Demir, Mehmet Dursun Erdem, Destan Yay., Ankara, 2007.

Hazret-i Ali Cenkleri, (Eski Türkiye Türkçesi), Necati Demir, Mehmet Dursun Erdem, Destan Yay., Ankara, 2007.

Karakalpak Destanları (Kırk Kız Destanı), Ceyhun Vedat Uygur, TDK Yay., Ankara, 2007.

Kazak Destanları 2, Metin Arıkan, TDK Yay., Ankara, 2007.

Kazak Destanları 3, Oktay Selim Karaca, TDK Yay., Ankara, 2007.

Kırgız Destanları 2, Abdıldacan Akmataliyev, M. Mukasov, Gülbara Orozova, TT akt. Caştekin Turgunbayer, TDK Yay., Ankara, 2007.

Kırgız Destanları 3, Kocacaş Destanı, haz. Abdıldacan Akmataliyev, Keneş Kırbaşev, TT akt. Fikret Türkmen, Gülsine Uzun, Baki Bora Hança, TDK Yay., Ankara, 2007.

Kırgız Destanları V, Eşimkul Menen Zuura, anlt.Cumagül Naruzbayev, haz. Fatma Çelebi, TDK Yay., Ankara, 2007.

Kırgız Destanları VI, Manas Destanı, anlt. Sagınbay Orozbakoğlu, haz. S. Musayev, A. A. Akmataliyev, TT akt. Fikret Türkmen, Şurubu Uraimova, TDK Yay., Ankara, 2007.

Özbek Destanları II (Melike Ayyar Destanı), anlt. Fazıl Yoldaşoğlu, haz. Dilek Yücel, TDK Yay., Ankara, 2007.

Özbek Destanları III (Ayçınar Destanı), anlt. Kadir Rahimov, haz. Ayşe Solmaz, TDK Yay., Ankara, 2007.

Saltık Gazi Destanı, (Türkiye Türkçesi),  Necati Demir, Mehmet Dursun Erdem, Destan Yay., Ankara, 2007.

Saltık-nâme, ( Eski Türkiye Türkçesi),  Necati Demir, Mehmet Dursun Erdem, Destan Yay., Ankara, 2007.

Tuva Destanları, Ekrem Arıkoğlu, Buyan Borbaanay, TDK Yay., Ankara, 2007.

 Müseyyeb-nâme, Mehmet Dursun Erdem, Hece Yayınları,

 

 

 
443130 ziyaretçiburayı ziyaret etti
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol