Halk Hikâyeleri

HALK HİKÂYELERİ BİBLİYOGRAFYASI

(kronolojik)

 

Esman und Zeidschan, ein Türkischer Volksroman aus Keinassien, Otto Spies, Anthropos, Wien, 1925.

Türkische Volksbücher, Otto Spies, Leipzig, 1929. (Türk Halk Kitapları, Mukayeseli Masal Bilgisine Bir İlâve, çev. Behçet Gönül, İstanbul, 1941.)

Scah İsmajil und Gülüzar Ein Türkischer Volksroman, Hans-August Fischer, Leipzig, 1929.

Âşık Kerem, Besim Atalay, İstanbul, 1930.

Köroğlu Destanı, Pertev Naili Boratav, İstanbul 1931. (Adam Yay., İstanbul, 1984.)

Türkçe’de Roman, Mustafa Nihat Özön, İstanbul, 1936 (2. bs., haz. Alpay Kabacalı, İletişim Yay., İstanbul, 1985.)

Halk Kitaplarına Dair, F. Rıza Güloğul, İstanbul, 1937.

Kerem ile Aslı Hikâyesi (Araştırma-İnceleme), Şükrü Elçin, MEB Yay., Ankara, 1948. (Akçağ Yay., Ank., 2000.)

Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği, Pertev Boratav, 1948 (Adam Yay., İstanbul, 1988.)

Ministrel Tales From Southeastern Turkey, Wolfram Eberhard, California: Berkeley, 1955.

Üzbek Halk Dostanları, 2 C., Taşkent, 1957 (11 hikâye)

Anadolu Halk Resimleri, Malik Aksel, İstanbul, 1960.

Tahir ile Zühre, Eflatun Cem Güney, Yeditepe Yay., İst., 1960.

Azerbaycan Destanları, 5 C., yay. haz. Ehliman Ahundov, M. H. Tehmasib, H. Araslı, Nureddin Seyidov, Bakü, 1965, 1966, 1967, 1969, 1972. (4. cilt Köroğlu ve 14 kol, diğer ciltlerde Kurbanî’den Kamal’a hikâyeler)

Âşık Emrah, Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Şiirleri, Necati Turgut Göksel, Niğde, 1966 (yazarın ağabeyi Emrullah Efendi’den derlediği Emrah ile Selvi Han Hikâyesi).

Köroğlu Destanı, Behçet Mahir, haz. Mehmet Kaplan, Mehmet Akalın, Muhan Bali, Atatürk Ün. Yay., Ankara, 1973.

Ercişli Emrah ile Selvi Han Hikâyesi Varyantların Tesbiti ve Halk Hikâyeciliği Bakımından Önemi, Muhan Bâli, Atatürk Üniv. Yay., Ank., 1973.

Aşık Garip Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma, Fikret Türkmen, Atatürk Üniversitesi Yay., Ank., 1974.

Halk Hikâyeleri, Ergun Sav, T. İş Bank. Kül. Yay., Ank., 1974.

Şark Edebiyatında Ferhat Kıssası, Erkin Vahidov, Taşkent, 1974.

Çıldırlı Âşık Şenlik, Hayatı, Şiirleri ve Hikâyeleri, Ensar Aslan, Ankara, 1975. (Çıldırlı Âşık Şenlik, Hayatı-Şiirleri-Karşılaşmaları-Hikâyeleri, 2. bs., Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yay., Diyarbakır, 1992.)

Meddahlık ve Meddah Hikâyeleri, Özdemir Nutku, İş Bankası Yay., Ankara, 1976 (AKM Yay., 2. bs., Ank., 1997.)

Doğu Anadolu’da Âşık Edebiyatının Esasları, Hasan Kartarı, Ankara, 1977.

Azerbaycan Mehebbet Dastanları, M. H. Tehmasib, T. Ferzeliyev, İ. Abbasov, N. Seyidov, Bakı, 1979.

Şirvan Şah ile Şemail Banu Hikâyesi Üzerinde Bir Araştırma, Metin Karadağ, Erzurum, 1981.

Kirmanşah Hikâyesi, Ali Berat Alptekin, Erzurum, 1981 (Akçağ Yay., Ankara, 1999.)

Tahir ile Zühre, Fikret Türkmen, KTB Yay., 1. bs., Ank., 1983.

Ruhsatî’nin Ugru ile Kadı Hikâyesi, Doğan Kaya, İstanbul, 1985.

Mahirî ile Mahitaban Hikâyesi, Mehmet Gökalp, İstanbul, 1985.

Garacaoğlan, Halide Gulieva-Gafgazlı, Bakü, 1985.

Azerbaycan Halk Hikâyeleri, Altan Araslı, Ankara, 1986.

Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi, Umay Günay, AKM Yay., Ankara, 1986.

Âşık İsmeti ile Kapı Güzeli, Kadir Pürlü, Sivas, 1989.

Resimli Taşbaskısı Halk Hikâyeleri, Gül Derman, AKM Yay., Ank., 1989.

Yaşayan Türk Halk Hikâyelerinden Seçmeler, Ahmet Edip Uysal, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara, 1989.  (Metinlerin çoğu masal.)

Halk Hikâyelerini İnceleme Yöntemleri, Yaralı Mahmut Hikâyesi Üzerinde Bir İnceleme, Ensar Aslan, Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yay., Diyarbakır, 1990.

Halk Edebiyatımızda Hamzanameler, Lütfi Sezen, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1991.

Çıldırlı Âşık Şenlik, Hayatı-Şiirleri-Karşılaşmaları-Hikâyeleri, Ensar Aslan, 2. bs., Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yay., Diyarbakır, 1992.

Hikâye-i Garibe, Bayburtlu Zihnî, haz. Saim Sakaoğlu, Ahmet Sevgi, Kuzucular Ofset, Konya, 1992.

Mahmut ile Nigâr Hikâyesi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Doğan Kaya, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1993.

Köroğlu Ayaklanması, (İnceleme-Belgeler-Deyişler-Kaynakça), A. Haydar Avcı, Ortadoğu Yay., İstanbul, 1994.

Köroğlu Gürcistan’da, L. G. Çlaidze, çev. Hacı Ali Necefoğlu, Habib İdrisî, Taş Medrese Yay., Erzurum, 1994.

Dede Korkut Hikâyeleri Tesiri ile Anadolu’da Teşekkül Eden Halk Hikâyeleri, AKM Yay., Ankara, 1995.

Köroğlu, Bir Toplumsal Direnişin Destanı, Nejat Birdoğan, Kaynak Yay., İstanbul, 1996.

Hurşit ile Mahmihri Hikâyesi, Saim Sakaoğlu, Ali Duymaz, KB HKAGM Yay., Ank., 1996.

Nevruz Bey Hikâyesi (İnceleme-Metinler), Ali Duymaz, Millî Folklor Yay., Aydın, 1996.

Göroğlu, Türkmen Halk Destanı, Görogly, Türkmen Halk Dessanı, C. I-VIII, Bilig (Ahmet Yesevi Üniversitesi’ne Yardım Vakfı Yay., Ankara, 1996. (İlk beş cildi latin harfleriyle Türkmence ve Türkçe, son üç cildi kiril alfabeleriyle Türkmence)

Sürmelibey Hikâyesi/İnceleme-Metin, Nerin Köse, Millî Folklor Yay., Ankara, 1996.

Sarı Defterdekiler, Folklor Derlemeleri, Yaşar Kemal, haz. Alpay Kabacalı, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 1997. (2. bs. İş Bankası Yay., 2002)

Türk Halk Hikâyelerinde Gurbet, Nerin Köse, Millî Folklor Yay., İzmir, 1997.

Halk Hikâyelerinin Motif Yapısı, Ali Berat Alptekin, Akçağ Yay., Ank., 1997.

Meddah Behçet Mahir’in Bütün Hikâyeleri I, Behçet Mahir, haz. Saim Sakaoğlu, Ali Berat Alptekin, Yurdanur Sakaoğlu, Esma Şimşek, AKM Yay., Ankara, 1997.

Eski Türk Edebiyatında Mensur Hikâyeler, Hasan Kavruk, MEB Yay., Ankara, 1998.

Proben VIII, Wilhelm Radlof, Ignaz Kunos, haz. Saim Sakaoğlu, Metin Ergun, TDK Yay., Ankara, 1998. (Köroğlu, Şah İsmail hikâyeleri, Âşık Garip türküleri, Âşık Kerem türküleri)

Dede Korkut Kitabı, İncelemeler, Derlemeler, Aktarmalar, 2 C., Saim Sakaoğlu, Sel-Ün Vakfı Yay., Konya, 1998.

Züleyha’nın Aşk Derdi/Hz. Yusuf Kıssası, Celal Settari, çev. Mehmet Kanar, İnsan Yay., İstanbul, 1998.

Meddah Behçet Mahir’in Bütün Hikâyeleri II, Behçet Mahir, haz. Saim Sakaoğlu, Ali Berat Alptekin, Yurdanur Sakaoğlu, Esma Şimşek, AKM Yay., Ankara, 1999.

Türklerin Kökleri Dilleri ve Halk Edebiyatı I, Wilhelm Radloff, Eğitim ve Kültür Vakfı Yay., Ankara, 1999.

Ercişli Emrah, Gökyüzünde Bölük Bölük Turnalar, Ali Saracoğlu, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1999.

Bize Derler Çakırca, 19. ve 20. Yüzyılda Ege’de Efeler, Halil Dural, yay. haz. Sabri Yetkin, Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul, 1999.

Halk Hikâyelerinde Doğum Motifi, Mustafa Cemiloğlu, VİPAŞ Yay., Bursa, 1999.

Bir Meddah Hikâyesi: Börekçi Güzeli, Ünver Oral, KB Yay., Ank., 1999.

Muhayyelât Üzerinde Bir İnceleme, Recep Duymaz, Arma Yay., İst., 1999.

Sosgertli Âşık Mehmet Hicranî’nin Hikâyeleri, Erdoğan Altınkaynak, Giresun, 1999.

Halk Hikâyeleri Araştırmaları, Çukurovalı Âşık Mustafa Köse ve Hikâye Repertuvarı, İsmail Görkem, Akçağ Yay., Ankara, 2000.

Halk Hikâyeleri I, (Âsumân ile Zeycân, Âşık Garip ile Bezirgan Kızı, Hurşid ile İlik Hanım, Murad Şah), haz. Doğan Kaya, Sabri Koz, Kitabevi Yay., İst., 2000.

Leyla ve Mecnun Romanı Dâstân-ı Leylî vü Mecnûn, Mehmet Kahraman, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 2000.

Kerem ile Aslı Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma, Ali Duymaz, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 2001.

Hemra ve Hurlika Hikâyesinin Üç Eş-Metni Üzerinde Bir Değerlendirme, Naciye Yıldız, AKM Yay., Ankara, 2001.

Güneydoğu Anadolu’dan Âşık Hikâyeleri, Wolfram Eberhard, çev. Müfide Kocaoğlan van der Hoeven, TDK Yay., Ankara, 2002.

Çankırı Masalları, Dehri Dilçin, yay. haz. Cem Dilçin, Okuyan Adam Yay., Ankara, 2002 (Şifaî ile Selvi Han, Esman ile Zeycan, Yılan Bey, Hürü).

Türk Halk Hikâyelerinde Zaman, Zeynel Abidin Makas, Akademi Kitabevi Yay., İzmir, 2002.

Mûsıkîli Arzu-Kamber Hikâyesi (Taşköprü Ağzı), Süleyman Şenel, Milenyum Yay., İstanbul, 2002.

Derdiyok ile Zülf-i Siyah, Nükhet Tör, Ankara, 2002.

Kazakistan Sahası Halk Hikâyeciliği Geleneği, Ayşe Yücel Çetin, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 2003.

Realist Halk Hikâyelerinden Tayyarzâde Hikâyesi ile Hançerli Hanım Hikâyesi Üzerine Bir Tahlil Denemesi, Boyut Tan Matbaacılık, Ankara, 2003.

Meddah Kitabı, haz. Ünver Oral, Kitabevi Yay., İstanbul, 2003.

Aslı-Kerem Hikâyesinin Türkmence Varyantı, Sultan Tulu, Ürün Yay., Ankara, 2005.

Horasandan Masallar ve Halk Hikâyeleri, Sultan Tulu, Ürün Yay., Ankara, 2005.

Ferhat ile Şirin Mukayeseli Bir Araştırma, Metin Özarslan, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, 2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALK HİKÂYELERİ BİBLİYOGRAFYASI

(kitap adına göre alfabetik)

 

Anadolu Halk Resimleri, Malik Aksel, İstanbul, 1960.

Aslı-Kerem Hikâyesinin Türkmence Varyantı, Sultan Tulu, Ürün Yay., Ankara, 2005.

Âşık Emrah, Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Şiirleri, Necati Turgut Göksel, Niğde, 1966 (yazarın ağabeyi Emrullah Efendi’den derlediği Emrah ile Selvi Han Hikâyesi).

Aşık Garip Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma, Fikret Türkmen, Atatürk Üniversitesi Yay., Ank., 1974.

Âşık İsmeti ile Kapı Güzeli, Kadir Pürlü, Sivas, 1989.

Âşık Kerem, Besim Atalay, İstanbul, 1930.

Âşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi, Umay Günay, AKM Yay., Ankara, 1986.

Azerbaycan Destanları, 5 C., yay. haz. Ehliman Ahundov, M. H. Tehmasib, H. Araslı, Nureddin Seyidov, Bakü, 1965, 1966, 1967, 1969, 1972. (4. cilt Köroğlu ve 14 kol, diğer ciltlerde Kurbanî’den Kamal’a hikâyeler)

Azerbaycan Halk Hikâyeleri, Altan Araslı, Ankara, 1986.

Azerbaycan Mehebbet Dastanları, M. H. Tehmasib, T. Ferzeliyev, İ. Abbasov, N. Seyidov, Bakı, 1979.

Bir Meddah Hikâyesi: Börekçi Güzeli, Ünver Oral, KB Yay., Ank., 1999.

Bize Derler Çakırca, 19. ve 20. Yüzyılda Ege’de Efeler, Halil Dural, yay. haz. Sabri Yetkin, Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul, 1999.

Çankırı Masalları, Dehri Dilçin, yay. haz. Cem Dilçin, Okuyan Adam Yay., Ankara, 2002 (Şifaî ile Selvi Han, Esman ile Zeycan, Yılan Bey, Hürü).

Çıldırlı Âşık Şenlik, Hayatı, Şiirleri ve Hikâyeleri, Ensar Aslan, Ankara, 1975. (Çıldırlı Âşık Şenlik, Hayatı-Şiirleri-Karşılaşmaları-Hikâyeleri, 2. bs., Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yay., Diyarbakır, 1992.)

Çıldırlı Âşık Şenlik, Hayatı-Şiirleri-Karşılaşmaları-Hikâyeleri, Ensar Aslan, 2. bs., Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yay., Diyarbakır, 1992.

Dede Korkut Hikâyeleri Tesiri ile Anadolu’da Teşekkül Eden Halk Hikâyeleri, AKM Yay., Ankara, 1995.

Dede Korkut Kitabı, İncelemeler, Derlemeler, Aktarmalar, 2 C., Saim Sakaoğlu, Sel-Ün Vakfı Yay., Konya, 1998.

Derdiyok ile Zülf-i Siyah, Nükhet Tör, Ankara, 2002.

Doğu Anadolu’da Âşık Edebiyatının Esasları, Hasan Kartarı, Ankara, 1977.

Ercişli Emrah ile Selvi Han Hikâyesi Varyantların Tesbiti ve Halk Hikâyeciliği Bakımından Önemi, Muhan Bâli, Atatürk Üniv. Yay., Ank., 1973.

Ercişli Emrah, Gökyüzünde Bölük Bölük Turnalar, Ali Saracoğlu, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1999.

Eski Türk Edebiyatında Mensur Hikâyeler, Hasan Kavruk, MEB Yay., Ankara, 1998.

Esman und Zeidschan, ein Türkischer Volksroman aus Keinassien, Otto Spies, Anthropos, Wien, 1925.

Ferhat ile Şirin Mukayeseli Bir Araştırma, Metin Özarslan, Doğu Kütüphanesi, İstanbul, 2006.

Garacaoğlan, Halide Gulieva-Gafgazlı, Bakü, 1985.

Göroğlu, Türkmen Halk Destanı, Görogly, Türkmen Halk Dessanı, C. I-VIII, Bilig (Ahmet Yesevi Üniversitesi’ne Yardım Vakfı Yay., Ankara, 1996. (İlk beş cildi latin harfleriyle Türkmence ve Türkçe, son üç cildi kiril alfabeleriyle Türkmence)

Güneydoğu Anadolu’dan Âşık Hikâyeleri, Wolfram Eberhard, çev. Müfide Kocaoğlan van der Hoeven, TDK Yay., Ankara, 2002.

Halk Edebiyatımızda Hamzanameler, Lütfi Sezen, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1991.

Halk Hikâyeleri Araştırmaları, Çukurovalı Âşık Mustafa Köse ve Hikâye Repertuvarı, İsmail Görkem, Akçağ Yay., Ankara, 2000.

Halk Hikâyeleri I, (Âsumân ile Zeycân, Âşık Garip ile Bezirgan Kızı, Hurşid ile İlik Hanım, Murad Şah), haz. Doğan Kaya, Sabri Koz, Kitabevi Yay., İst., 2000.

Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği, Pertev Boratav, 1948 (Adam Yay., İstanbul, 1988.)

Halk Hikâyeleri, Ergun Sav, T. İş Bank. Kül. Yay., Ank., 1974.

Halk Hikâyelerinde Doğum Motifi, Mustafa Cemiloğlu, VİPAŞ Yay., Bursa, 1999.

Halk Hikâyelerini İnceleme Yöntemleri, Yaralı Mahmut Hikâyesi Üzerinde Bir İnceleme, Ensar Aslan, Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yay., Diyarbakır, 1990.

Halk Hikâyelerinin Motif Yapısı, Ali Berat Alptekin, Akçağ Yay., Ank., 1997.

Halk Kitaplarına Dair, F. Rıza Güloğul, İstanbul, 1937.

Hemra ve Hurlika Hikâyesinin Üç Eş-Metni Üzerinde Bir Değerlendirme, Naciye Yıldız, AKM Yay., Ankara, 2001.

Hikâye-i Garibe, Bayburtlu Zihnî, haz. Saim Sakaoğlu, Ahmet Sevgi, Kuzucular Ofset, Konya, 1992.

Horasandan Masallar ve Halk Hikâyeleri, Sultan Tulu, Ürün Yay., Ankara, 2005.

Hurşit ile Mahmihri Hikâyesi, Saim Sakaoğlu, Ali Duymaz, KB HKAGM Yay., Ank., 1996.

Kazakistan Sahası Halk Hikâyeciliği Geleneği, Ayşe Yücel Çetin, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 2003.

Kerem ile Aslı Hikâyesi (Araştırma-İnceleme), Şükrü Elçin, MEB Yay., Ankara, 1948. (Akçağ Yay., Ank., 2000.)

Kerem ile Aslı Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma, Ali Duymaz, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 2001.

Kirmanşah Hikâyesi, Ali Berat Alptekin, Erzurum, 1981 (Akçağ Yay., Ankara, 1999.)

Köroğlu Ayaklanması, (İnceleme-Belgeler-Deyişler-Kaynakça), A. Haydar Avcı, Ortadoğu Yay., İstanbul, 1994.

Köroğlu Destanı, Behçet Mahir, haz. Mehmet Kaplan, Mehmet Akalın, Muhan Bali, Atatürk Ün. Yay., Ankara, 1973.

Köroğlu Destanı, Pertev Naili Boratav, İstanbul 1931. (Adam Yay., İstanbul, 1984.)

Köroğlu Gürcistan’da, L. G. Çlaidze, çev. Hacı Ali Necefoğlu, Habib İdrisî, Taş Medrese Yay., Erzurum, 1994.

Köroğlu, Bir Toplumsal Direnişin Destanı, Nejat Birdoğan, Kaynak Yay., İstanbul, 1996.

Leyla ve Mecnun Romanı Dâstân-ı Leylî vü Mecnûn, Mehmet Kahraman, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 2000.

Mahirî ile Mahitaban Hikâyesi, Mehmet Gökalp, İstanbul, 1985.

Mahmut ile Nigâr Hikâyesi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Doğan Kaya, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 1993.

Meddah Behçet Mahir’in Bütün Hikâyeleri I, Behçet Mahir, haz. Saim Sakaoğlu, Ali Berat Alptekin, Yurdanur Sakaoğlu, Esma Şimşek, AKM Yay., Ankara, 1997.

Meddah Behçet Mahir’in Bütün Hikâyeleri II, Behçet Mahir, haz. Saim Sakaoğlu, Ali Berat Alptekin, Yurdanur Sakaoğlu, Esma Şimşek, AKM Yay., Ankara, 1999.

Meddah Kitabı, haz. Ünver Oral, Kitabevi Yay., İstanbul, 2003.

Meddahlık ve Meddah Hikâyeleri, Özdemir Nutku, İş Bankası Yay., Ankara, 1976 (AKM Yay., 2. bs., Ank., 1997.)

Minstrel Tales From Southeastern Turkey, Wolfram Eberhard, California: Berkeley, 1955.

Muhayyelât Üzerinde Bir İnceleme, Recep Duymaz, Arma Yay., İst., 1999.

Mûsıkîli Arzu-Kamber Hikâyesi (Taşköprü Ağzı), Süleyman Şenel, Milenyum Yay., İstanbul, 2002.

Nevruz Bey Hikâyesi (İnceleme-Metinler), Ali Duymaz, Millî Folklor Yay., Aydın, 1996.

Proben VIII, Wilhelm Radlof, Ignaz Kunos, haz. Saim Sakaoğlu, Metin Ergun, TDK Yay., Ankara, 1998. (Köroğlu, Şah İsmail hikâyeleri, Âşık Garip türküleri, Âşık Kerem türküleri)

Realist Halk Hikâyelerinden Tayyarzâde Hikâyesi ile Hançerli Hanım Hikâyesi Üzerine Bir Tahlil Denemesi, Boyut Tan Matbaacılık, Ankara, 2003.

Resimli Taşbaskısı Halk Hikâyeleri, Gül Derman, AKM Yay., Ank., 1989.

Ruhsatî’nin Ugru ile Kadı Hikâyesi, Doğan Kaya, İstanbul, 1985.

Sarı Defterdekiler, Folklor Derlemeleri, Yaşar Kemal, haz. Alpay Kabacalı, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 1997. (2. bs. İş Bankası Yay., 2002)

Scah İsmajil und Gülüzar Ein Türkischer Volksroman, Hans-August Fischer, Leipzig, 1929.

Sosgertli Âşık Mehmet Hicranî’nin Hikâyeleri, Erdoğan Altınkaynak, Bizim Gençlik Yay., Giresun, 1999.

Sürmelibey Hikâyesi/İnceleme-Metin, Nerin Köse, Millî Folklor Yay., Ankara, 1996.

Şark Edebiyatında Ferhat Kıssası, Erkin Vahidov, Taşkent, 1974.

Şirvan Şah ile Şemail Banu Hikâyesi Üzerinde Bir Araştırma, Metin Karadağ, Erzurum, 1981.

Tahir ile Zühre, Eflatun Cem Güney, Yeditepe Yay., İst., 1960.

Tahir ile Zühre, Fikret Türkmen, KTB Yay., 1. bs., Ank., 1983.

Türk Halk Hikâyelerinde Gurbet, Nerin Köse, Millî Folklor Yay., İzmir, 1997.

Türk Halk Hikâyelerinde Zaman, Zeynel Abidin Makas, Akademi Kitabevi Yay., İzmir, 2002.

Türkçe’de Roman, Mustafa Nihat Özön, İstanbul, 1936 (2. bs., haz. Alpay Kabacalı, İletişim Yay., İstanbul, 1985.)

Türkische Volksbücher, Otto Spies, Leipzig, 1929. (Türk Halk Kitapları, Mukayeseli Masal Bilgisine Bir İlâve, çev. Behçet Gönül, İstanbul, 1941.)

Türklerin Kökleri Dilleri ve Halk Edebiyatı I, Wilhelm Radloff, Eğitim ve Kültür Vakfı Yay., Ankara, 1999.

Üzbek Halk Dostanları, 2 C., Taşkent, 1957 (11 hikâye)

Yaşayan Türk Halk Hikâyelerinden Seçmeler, Ahmet Edip Uysal, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara, 1989.  (Metinlerin çoğu masal.)

Züleyha’nın Aşk Derdi/Hz. Yusuf Kıssası, Celal Settari, çev. Mehmet Kanar, İnsan Yay., İstanbul, 1998.

 

 

 

 

 

 
441600 ziyaretçiburayı ziyaret etti
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol