Fıkra

FIKRA BİBLİYOGRAFYASI

 

 

Alevi-Bektaşi Fıkraları, Battal Pehlivan, Alev Yay., İstanbul, 1995.

Fıkralarımız Üstüne, İlhan Başgöz, Adam Yay., İstanbul, 1986.

Manzûm Nasreddin Hoca Fıkraları, Fuad Köprülü, haz. Atâ Çatıkkaş, Üçdal Neş., İst., 1980

Nasreddin Hoca Bibliyografyası Üzerine Bir Deneme, A. Esat Bozyiğit, KTB MİFAD Yay., Ank., 1987

Nasreddin Hoca Latifelerinin Şerhi (Burhaniye Tercümesi) Transkripsiyon, İnceleme, Metin, Fikret Türkmen, Akademi Kitabevi, İzmir, 1999.

Nasreddin Hoca Sempozyumu  Bildirileri, K.B. HAGEM Yay., Ank., 1997

Nasreddin Hoca ve Hikâyelerinin Yeniden Değerlendirilmesi, Kaya Erginer, Arba Yay., İst., 1990.

Nasreddin Hoca, Abdülbaki Gölpınarlı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1961.

Nasreddin Hoca, Hayatı, Kişiliği, Fıkraları, Alpay Kabacalı, Özgür Yayın Dağıtım, İst., 1991.

Nasreddin Hoca, Pertev Naili Boratav, Yapı Kred Yay., İst., 1995.

Nasreddin Hoca’dan Fıkralar, Sabri Koz, Sanat Yay., İstanbul, 1984.

Nasreddin Hoca’nın Dünyası, haz.. İrfan Ünver Nasrattınoğlu, T. İş Bank. Yay., Ank., 1996.

Nasreddin Hoca’ya Armağan, haz. M. Sabri Koz, Oğlak Yay., 1. bs., İst., 1996.

Nasreddin Hodja et Ses Histoires Turques, Jean-Paul Garnier, René Julliard, 30, Rue de L’Université, 30 Paris, VIIe, 1958.

Nasrettin Hoca Fıkraları, Eflatun Cem Güney, Varlık Yay., İst., 1995.

Nasrettin Hoca Fıkraları, Nuri Taner, Ortipa Yay., İstanbul, 1996.

Nasrettin Hoca Fıkraları, Yusuf Çotuksöken, Özgür Yay., İstanbul, 1996.

Nasrettin Hoca, Şükrü Kurgan, KB Yay., 2. bs., Ank., 1996.

Şiirlerle Nasreddin Hoca Fıkraları, M. Halistin Kukul, T. İş Bank. Kül. Yay., 1. bs., İst., 1989

Türk Edebiyatında Bektaşi Fıkraları, Dursun Yıldırım, Akçağ Yay., Ank., 1999

Türk Fıkraları ve Nasreddin Hoca, Saim Sakaoğlu, Selçuk Üniv. Yay., Konya, 1992

 

 

 

 

 
441599 ziyaretçiburayı ziyaret etti
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol