Türk Halk Edebiyatı

 TÜRK HALK EDEBİYATI

 GELİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİ (17.11.1996)

 

 

BİBLİYOGRAFYA

 

Acaroğlu, Türker; Ozan, Fıtrat; Türk Halkbilgisi ve Halk Edebiyatı Üzerine Seçme Yayınlar Bibliyografyası, Türk Dil Kurumu Yay. Ankara, 1972.

Karadağ, Metin, "U. Ü. Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi'nde Folklorla İlgili Öğrenci Bitirme Tezleri", Türk Halkbilimi  İncelemeleri, Alem Basım Yayın, 1. bs. Balıkesir, 1994.

Kayaoğlu, Gündağ, Halk Edebiyatı Üzerine Bibliyografya Denemesi, Anadolu Sanat Yay. ??

Urfalı, Erol, Türk Destanları Bibliyografyası, İst. 1969, 26 s. (İ. Ü. Edb.Fak. bitirme tezi.)

 

SÖZLÜK

Gölpınarlı, Abdülbâki, Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri, İst. 1977.

Hüseyin Kâzım Kadri, Türk Lûgatı, İst. 1943

H. Passonen, Çuvaş Sözlüğü, İst. 1950.

W. Radloff, Türk Lehçeleri Sözlüğü, 3 C. ? 1960.

Şemseddin Sâmî, Kamus-ı Türkî, İst. 1317.

Tarama Sözlüğü, T.D.K. Yay.,

Tanıklarıyla Derleme Sözlüğü, T.D.K. Yay.,

 

      

GENEL KONULAR

Atsız, Nihal, Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, 1943.

Banarlı, Nihat Sami; Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, 2 C. Millî Eğitim Bakanlığı Yay. İstanbul, 1971.

Boratav, Pertev Nailî; 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, Gerçek Yay. İst., 1969.

Boratav, Pertev Nailî; 100 Soruda Türk Halkbilimi, Gerçek Yay.İst. 1970.

Boratav, Pertev Nailî; Folklor ve Edebiyat, 2 C. Adam Yay. İstanbul, 1990.

Elçin, Şükrü; Halk Edebiyatına Giriş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. Ankara, 1981, 759 s. (3. bs. Akçağ Yay. Ankara, 1994.)

Elçin, Şükrü; Halk Edebiyatı Araştırmaları, 2 C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ank., 1988.

Kaplan, Mehmet; Tip Tahlilleri, Dergâh Yay. İstanbul, 1985.

Karadağ, Metin; Halk Edebiyatı Anlatı Türleri, Karşı Yay. Ankara, 1995.

Karadağ, Metin, Türk Halkbilimi İncelemeleri, Alem Basım Yayın, 1.bs., Balıkesir, 1994.

Köksal, Hasan; Millî Destanlarımız ve Türk Halk Edebiyatı, Üçdal Neşriyat, İstanbul, 1985.

Köprülü, Mehmet Fuat; Türk Halk Edebiyatı Ansiklopedisi, İstanbul, 1935.

Köprülü, Mehmet Fuat; Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, 1928.

Köprülü, Mehmet Fuat; Edebiyat Araştırmaları, Ankara, 1966.

Kunos, Ignacz; Türk Halk Edebiyatı, İkbal Yay. İstanbul, 1925.

Öztürk, Ali; Türk Anonim Edebiyatı, İstanbul, 1985.

Pekolcay, Necla, İslâmî Türk Edebiyatı, 1967.

Tan, Nail; Halk Bilimi Genel Bilgiler, Halk Kültürü Yay., İstanbul, 1986.

Ülkütaşır, M. Şakir; Cumhuriyet'le Birlikte Türkiye'de Folklor ve Etnografya Çalışmaları, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Yay. Ank., 1973.

 

 

                               

ÅŞIK EDEBİYATI

 

Alangu, Tahir; Çalgılı Kahvelerdeki Külhanbeyi Edebiyatı ve Nümûneleri, İstanbul, 1943.

Dizdaroğlu, Hikmet; Halk Şiirinde Türler, Türk Dil Kurumu Yay. Ank., 1969.

Eren, Hasan; Türk Saz Şâirleri Hakkında Araştırmalar, Ankara 1952.

Günay, Umay, Türkiye'de Åşık Tarzı Şiir Geleneği ve Rüya Motifi, Akçağ Yay. Ankara, 1993.

Kaygılı, Osman Cemal, İstanbul'da Semâi Kahveleri ve Meydan Şâirleri, İst., 1937.

Onay, Ahmet Talat; Halk Şiirlerinin Şekil ve Nev'i, İstanbul, 1928.

 

 

 

 

DESTAN

Artun, Erman, Tekirdağ Folkloru Araştırması, 1978.

Atsız, Nihal, Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, 1943.

Atsız, hazr. Nihal, Åşıkpaşaoğlu Tarihi, Ank. 1970.

Filizok, Rıza, Dünyanın Yaradılışı, Allah ve Cebrail, Turgutlu-Urganlı Derlemesi, 1982.

Gençosman, Kemal Zeki, Türk Destanları, İstanbul, 1972.       

Köksal, Hasan; Millî Destanlarımız ve Türk Halk Edebiyatı, Üçdal Neşriyat, İst., 1985.

Ögel, Bahaeddin; Türk Mitolojisi, Ankara, 1971.

Pekolcay, Necla, İslâmî Türk Edebiyatı, 1967.

 TEZ İÇİN DESTAN BİBLİYOGRAFYASI OLARAK KULLANILACAK.

 

(B) Kitabın Beyazıt Devlet Kütüphânesi’nde olduğunu gösterir.

(+) Eserin bende bulunduğunu gösterir.

 (FK) Eserin MSÜ Fen-Edb. Fak. Kütp.’nde bulunduğunu gösterir.

 

Mustafa Necati Sepetçioğlu, Kapı, Kilit, Türeyiş, Yaradılış

     Oğuznâme’deki tipler ;   Selçuklu, Osmanlı döneminde tip vs.

Emine Işınsu, Ak Topraklar

     Tiplemeler ve üslûp olarak Dede Korkut

Kemal Tahir, Devlet Ana (özellikle tiplar açısandan önemli)

Erol Toy, Azap Toprakları (Bedrettin ve Osmanlı  dönemi)

Nâzım Hikmet, Kuvâ-yı Milliye Destanı

Sevinç Çokum, Hilal Görününce’de Kırım destanlarıyla ilgili unsurlar var. Çorabatır tekerlemesi şeklinde kullanılmış, bu destanla ilgili unsuru araştır.

Ömer Seyfettin ve Kızılelma (O. Ş. Gökyay’ın makalesini oku.)

Faruk Nafiz Çamlıbel, Ergenekon, Akın, Özyurt

T. Oflazoğlu’nda tip olarak var.

Basri Gocul, Oğuzlama’da Orhun Åbideleri’ni kaynak olarak alır.

Nihal Atsız’ın Bozkurtlar’ında hocalar var.

     Osmanlı Fetret Devri

     Deli Kurt’ta Gökçen isimli kız sihrî, efsanevî özellikler gösterir.

Enis Behiç Koryürek, Millî Neşide

Mehmet Åkif, İstiklâl Marşı (yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım)

Behçet Kemal Çağlar, Atatürk’ü Dinlerken şiiri

Fazıl Hüsnü Dağlarca, Üç Şehitler Destanı, Mustafa Kemal şiiri.

Vasfi Mahir Kocatürk, İstiklâl Savaşı Destanı

Nurettin Özyürek, Mustafa Kemal Paşa

Şükûfe Nihal, Ankara şiiri

 

1.   (Folk kültürü, kitle kültürü ve pop kültürü için bkz.) Metin Karadağ, Türk Halk Edebiyatı Anlatı Türleri, Karşı Yay. Ank. 1995, s. 53.

 

ANTROPOLOJİ

 

1.   Frazer, James G., Altın Dal, 2 C., çev. Mehmet H. Doğan, Payel Yay. İst. 1991, 1992.

2.   Leach, Edmund, Lévi-Strauss, çev.Ayla Ortaç, Afa Yay. İst. 1985. (+)

3.   Levi-Strauss, Claude, Din ve Büyü, çev. ve der. Ahmet Güngören, Yol Yay.2. bs. 1993.

4.   Levi-Strauss, Claude, Yaban Düşünce, çev. Tahsin Yücel, Yapı Kredi Yay. İst. 1994.

5.   Malinowski, Bronislaw, Büyü, Bilim ve Din,  çev. Saadet Özkal,  Kabalcı Yay. İst. 1990.

6.   Malinowski, Bronislaw, İnsan ve Kültür, çev. M. Fatih Gümüş, V YAy. Ank. 1990. (+)

7.   Saran, Nephan, Antropoloji, ınkılâp Kitabevi, İst. 1993. (+)

 

 MİTOLOJİ

 

1.   Aktay, Salih Zeki, Mitoloji, İst. t. y.(B)

2.   Aktunç, Hulki,“Bir Ahlakın Karanlığı: Ebyb ile Narkissos”,Varlık, S.1015,Nisan1992,s.13-14.(+)

3.   Alkan, Erdoğan, “Şiir ve Mitoloji”, Varlık, S. 1015, Nisan 1992, s. 17-20.(+)

4.   Alplaçin, Oğuz Haluk, Mitolojinin Tükenmez Pınarı Eski Grek ve Roma Dinleri, İst. 1972.(B)

5.   Ataç, Nurullah Ata, Mitoloji, İst. 1932.(B)

6.   Buckley, E. F. Mitolojiden Masallar, çev. Orhan Petek, İst. 1985. çocuk gençlik dizisi(B)

7.   Candan, Mazhar, “Mitologya Üzerine”, Varlık, S. 1015, Nisan 1992, s. 5-6. (+)

8.   Dilmen, Emel, Mitologyadan Ünlü Kişiler, İst. 1961. (B)

9.   Cömert, Bedrettin, Mitoloji ve İkonografi, Ank. 1980.(B)                                                                                                                                                                                                       

10. Doğanç, Ayhan, “Mitoloji Üstüne”, Folklor dergisi, S. 6, s. 10.

11. Dorsay, Atilla, Mitos ve Kuşku, 1966-1977 Arası Amerikan Sinemasına Bakışlar, İst. 1971.(B)

12. Eliade, Mircae, Mitlerin Özellikleri, çev. Sema Rifat, Simavi Yay. İst. 1993. (+)

13. Erhat, Azra, Mitoloji Sözlüğü, İst. 1972.(B)

14. Ertop, Konur, “Bizim ıçin Mitologya”, Varlık, S. 1015, Nisan 1992, s. 21-22. (+)

15. Eyüboğlu, ısmet Zeki, “Anadolu Söylencesinde Bitkiler”, Varlık, S.1015,Nisan1992,s.15-16.(+)

16. Fromm, Erich, Rüyalar, Masallar, Mitoslar, çev. Aydın Arıtan, Kaan H.Ökten, Arıtan Yay. İst. 1992. (+)

17. Granger, Ernest, Mitoloji, çev. Nurullah Ataç, sadl. Müzehher Erim, İst. 1979.(B)

18. Hamilton, Edith, Mitologya, çev. Ülkü Tamer, İst. 1964.(B)

19. Hooke, Samuel Henry, Ortadoğu Mitolojisi, çev. Alaeddin Şenel, ımge Ktb. Ank. 1991.

20. İnal, Gülseli, “Güney Noktasındaki Yıldız ve Gudea Cyl”, Varlık, S. 1015, Nisan 1992,s. 10-12. (Sümer mitolojisi üzerine) (+)

21. İnan, Abdülkadir, Tarihte ve Bugün Şamanizm, T. T. K. Yay. Ank. 1986. (+)

22. Karadağ, Metin, Türk Halk Edebiyatı Anlatı Türleri, Karşı Yay. Ank. 1995, s. 20-46. (+)

23. Koçu, Reşat Ekrem, Mitoloji, İst. 1939.(B)

24. Kurnaz, Selim, Mitoloji ve Tarihten Seçmeler, İst. 1960.(B)

25. Levi-Strauss, C., Mit ve Anlam, çev. Şen Süer, Selahattin Erkanlı, Alan Yay. İst. 1986.

26. ??? Mitoloji Yunan ve Roma, İst. 1957.(B)

27. Necatigil, Behçet, 100 Soruda Mitologya, İst. 1969.(B)

28. Oskay, Ünsal, “Söylencenin Tarihsizliği”, Varlık, S. 1015, Nisan 1992, s. 2-4. (+)

29. Ögel, Bahaeddin, Türk Mitolojisi, 2 C. Ank. 1971.(B)(+)

30. Ögel, Bahaeddin, Türk Mitolojisi, C. 1, Ank. 1983.(B)(+)

31. Önder, Ali Rıza, “Türkiye’de Mitoloji Çalışmalarına Bir Bakış”, I. Uluslararası Türk Folklor Semineri Bildirileri  (8-14 Ekim 1973. Ankara) Ank. 1974, s. 140-147. (Önder’in makalesine ek: Saim Sakaoğlu, “Bir Mitoloji Bibliyografyası Üzerine” Halkbilimi,1(3),Ocak-Şubat 1974, s.29-30

32. Pima Kızılderilileri, “Dünyanın Oluşumu”, Varlık, S. 1015, Nisan 1992, s. 9. (+)

33. Seyidoğlu, Bilge, Mitoloji Üzerine Araştırmalar-Metinler ve Tahliller, Erzurum 1992.

34. Şapolyo, Enver Behnan, Dünya Efsaneleri, Mitoloji, İst. 1966.(B)

35. Teksoy, Rekin (çev.), Mitoloji, Efsaneler, İst. 1967.(B)

36. Tollu, Cemal, Mitoloji Yunan ve Roma, İst. 1957.(B)

37. Turan,Güven, “Mitosları Yaşayanlar”, Varlık, S. 1015, Nisan 1992, s. 8-9. (+)

38. Türkiye İş Bankası, Mitolojik Hikâyelerin Çoğunun Anadolu’da Doğduğunu Biliyor         Muydunuz?, Ank. 1969.(B)

39. Uraz, Murat, Türk Mitolojisi, İst. 1967.(B)(+)

40. Ülken, Hilmi Ziya, Türk Kozmogonisi, Türk Mitolojisi (Murat Uraz’ın kitabından)

41. Ünver, Süheyl, Türk Mitolojisinde Yaşayan Lokman Hekim ve Hipokrat, İst. 1941.(B)

42. Yavuz, Hilmi, “Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış Üzerine”, Yazın Üzerine, Bağlam Yay. İst. 1987, s. 66-72. (ılgisi için bkz. Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 1, ıletişim Yay. 2. bs. İst. 1987, s. 25-32.) (Mitoloji -roman  bağlantısı için ayrıca bkz. Ünsal Oskay, “Masal Semantiğinden Romanın Semantiğine Geçiş Sorunu”, Varlık, S.1001,Şubat 1991, s. 27-30. (+)

 

EFSANE

A-KİTAP

1.   Antony, Evelyn, Efsane (The Legend), çev. Meltem Pusat, İst. 1979. (Hürriyet Yay. Dev Romanlar)(B)

2.   Cassirer, Ernest, Devlet Efsanesi, çev. Necla Arat, İst. 1984.(B)

3.   Çelik, Osman, Efsaneler Hikâyeler Portreler, Ank. 1987. (eser,yazarın Nartlar adlı hikâye kitabınının ilaveli 2. baskısı)(B)

4.   Emre, Ahmet Cevat, Ondördüncü Asır Betikleri, .....

5.   Hacı Bektâş-ı Veli, Vilâyetnâme, yayınlayan: Abdülbaki Gölpınarlı, İst., 1958.

6.   Karadağ, Metin, Türk Halk Edebiyatı Anlatı Türleri, Karşı Yay. Ank.1995, s. 222-240.(+)

7.   Kaygusuz Abdal, Menâkıbnâme, Prof. Dr. Abdurrahman Güzel'e âit yazma

8.   Köy Öğretmenleri ile Haberleşme ve Yardımlaşma Derneği, Efsane Derlemeleri, İst.        1975.(B)

9.   Mutlu, Belkıs, Efsanelerin İzinde Yakın Doğudan Kuzey Avrupaya, İst. 1968.(B)

10. Ocak, Ahmet Yaşar, Türk Halk İnançlarında ve Edebiyatında Evliya Menkıbeleri, Ank.      1993.

11. Ocak, Ahmet Yaşar, Bektaşi Menâkıbnâmelerinde İslâm Öncesi İnanç Motifleri,İst.1993(+)

12. Orkun,  Hüseyin Namık, Türk Efsaneleri, İst. 1943.(B)

13. Önder, Mehmet, Anadolu Efsaneleri, Ank. 1966

14. Önder, Mehmet, Efsane ve Hikâyeleriyle Anadolu Şehir Adları, Ank. 1969.(B)

15. Örnek, Sedat Veyis, 100 Soruda ılkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane, Gerçek Yay. 2.bs. 1988.  (1. bs.1971)

16. Öztürk, Ali, Türk Anonim Edebiyatı, Bayrak Yay. 2. bs. İst. 1986, s. 141-170. (+)

17. Paşayev, Sednik, Azerbaycan Halg Efsaneleri, Yazıcı (Yayınevi), Baku, 1987.

18. Püsküllüoğlu, Ali, Efsaneler, Ank. 1971.(B)

19. Sakaoğlu, Saim, Anadolu-Türk Efsanelerinde Taş Kesilme Motifi ve Bu EfsanelerinTip Kataloğu, Ank. 1980.(B)

20. Sarıyüce, Hasan Lâtif, Efsaneleriyle Güzel Anadolumuz, 1987.(B)

21. Seyidoğlu, Bilge, Erzurum Efsaneleri (Erzurum’da Belli Yerlere Bağlı Olarak Derlenmiş Efsaneler Üzerine Bir ınceleme), Kül. ve Tur. Bak. Yay. Ank. 1985. (doktora tezi, 1978.)

22. Suphi, Efsaneha-i Ebu Ali Sina, Tahran, 1333.(B)

23. Sümer, Faruk, Eshâbü’l-Kehf  (Yedi Uyurlar), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay. İst. 1989.

24. Şapolyo, Enver Behnan, Türk Efsaneleri, İst. 1955.(B)

25. Yavuz, Muhsine Helimoğlu, Diyarbakır Efsaneleri Üzerine Bir Araştırma (Derleme-İnceleme) 1, Ank. 1989.

26. Yavuz, Muhsine Helimoğlu, Diyarbakır Efsaneleri 2 ve Diyarbakır Üzerine Sekiz Bildiri, Ank. 1990.

27. Yüce, Kemal, Saltuknâmede, Tarihî, Dinî ve Efsanevî Unsurlar, Kül. ve Tur. Yay. Ank. 1987.

 

B-MAKALE

28. Boratav, Pertev Naili, “Yaralı Top Efsanesi”, Ülkü (yeni seri), C.1,  S. 9, 1942.

29. Elçin, Şükrü, “Al-karı”, Türk Folklor Araştırmaları, S. 193, Ağustos 1965.

30. Olgun, Yusuf, “Folklor Teorilerine Göre Efsanelerin Değerlendirilişi”, Millî Folklor, C.3,Yıl:5, S. 20, Kış 1993, s.55-57.

31. Radloff, W., “Kan Püdey (Altayca Bir Bahadır Efsanesi)”, bugünkü  Türkçesi: Saadeddin Buluç, Türk Amacı, S. 7, II. Kânun 1943.

32. Zajaczkowski, Wlodzimierz, “Karaylar ve Onların Folkloru”, Türk Kültürü Araştırmaları, Timurtaş Armağanı, Ankara, 1983.

 

DESTAN

 

Beyazıt Devlet Kütüphânesi’ndeki kitaplar da yazılacak. Dosyalara bak.

 

A-KİTAP

1.   Atsız, Türk Edebiyatı Tarihi, İst. 1943.

2.   Banarlı, Nihat Sâmi, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İst. 1971. (+)

3.   Çelebioğlu, Âmil, Ramazannâme, 1001 Temel Eser (FK)

4.   Demircioğlu, Yusuf Ziya, Anadolu Köylerinin Türküleri, İst. 1939.

5.   Elçin, Şükrü, Halk Edebiyatına Giriş, Kül. ve Tur. Bak. Yay. Ank. 1986, s. 72-156. (+)

6.   Ergin, Muharrem, Orhun Âbideleri, İst. 1964. (+)

7.   Firdevsî, Şehnâme, çev. Necati Lûgal, İst. 1956.

8.   Gençcan, Mehmet İhsan, Çanakkale Savaşlarından Menkıbeler, Kül. Bak. Yay. Ank.1990.

9.   Gençosmanoğlu, Kemal Zeki, Türk Destanları, İst. 1972.

10. İzgi, Özkan, Kutluk Bilge Kül Kağan ve Uygurlar, Kül. ve Tur. Bak. Yay.Ank. 1986. (s.101, 110 arasında Uygurların Türeyiş Efsanesi var.) 

11. Karadağ, Metin, Türk Halk Edebiyatı Anlatı Türleri, Karşı Yay. Ank. 1995, s. 47-154. (+)

12. Kâşgarlı Mahmud, Divânü Lûgati’t-Türk, yay. Besim Atalay, 3 C. Ank. 1939,1940, 1941.

13. Kononov, A. N., Şecere-i Terâkime, Moskova-Leningrad, 1958.

14. Köksal, Hasan, Millî Destanlarımız ve Türk Halk Edebiyatı, Üçdal Neşriyat, İst. 1985.

15. Köprülü, M. Fuad, Türk Edebiyatı Tarihi, İst. 1928. (+)

16. Ögel, Bahaeddin, Türk Mitolojisi, 2 C. Ank. 1971.(+)

17. Ögel, Bahaeddin, Türk Mitolojisi, C. 1, Ank. 1983.(+)

18. Önder, Mehmet, Efsane Türk, Destan ve Öyküleriyle Anadolu Kentleri, Milliyet Yay. 1989.

19. Özkan, İsa, Yusuf Bey-Ahmet Bey (Bozoğlan) Destanı, Kültür Bak. Yay. Ank., 1989.

20. Öztürk, Ali, Çağları İçinde Türk Destanları, Ank. 1980.

21. Öztürk, Ali, Türk Anonim Edebiyatı, Bayrak Yay. 2. bs. İst. 1986, s. 170-220. (+)

22. Paşayev, Sednik, Azerbaycan Halg Efsaneleri, Yazıcı (Yayınevi), Baku,1987.

23. Radloff, Proben der Volksliteratur der Nordlichen Türkischen Stämme,St. Petersburg, 1885.

24. Reşîdüddin, Câmiü’t-Tevârih (Tarih-i Oğuz ve Türkân ve Hikâyât-ı Cihangîr-i o) yay. Zeki Velidî Togan, İst. 1972.

25. Sepetçioğlu, Mustafa Necati, Karşılaştırmalı Türk Destanları, İst. 1990.

26. Sepetçioğlu, Mustafa Necati, Türk Destanları, İst. 1972.

27. Tonguç, Sencer, Epikten Romansa, İ. Ü. Edb. Fak. Yay. İst. 1988.  

28. Türk Edebiyatı dergisi, Destan ve Mitoloji Özel Sayısı, S. 145, Kasım 1985.

29. Urfalı, Erol, Türk Destanları Bibliyografyası, İst. 1969, 26 s. (İ. Ü. Edb.Fak. bitirme tezi.)                                                    

 

B-MAKALE

 

30. Akün, Ömer Faruk, “Eski Bir Şeyh Şâmil Destanı”, Atsız Armağanı, İst. 1978.

31. Alptekin, Ali Berat - Şimşek, Esma, “Türk Destanlarının Motif Yapısı”, Türk Dünyası Araştırmaları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay. S. 65, Nisan 1990.

32. Aslanoğlu, İbrahim, “Kiziroğlu Mustafa Bey”, Türk Folkloru, S. 78, 1985.

33. Belge, Murat, “Epik”, Edebiyat Üstüne Yazılar, Yapı Kredi Yay. İst. 1994, s. 365-390. (+)

34. Boratav, P. N., “Destan. Roman ve Cemiyet”, Folklor ve Edebiyat II, İst. 1983, s. 65...

35. Boratav, P. N., “Türk Destanları”, Folklor ve Edebiyat II, İst. 1983, s.  73...

36. Çelik (Kırzıoğlu), M. F., “Karslı Eski Bır Âşıkımız”, Doğuş Dergisi, S. 47, 1939.

37. Ercilasun, Ahmet B., “Alp Er Tonga, Ergenekon, Bozkurt Destanları”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, İst. 1975, 1976.

38. Gökalp, Mehmet, “Kiziroğlu Mustafa Kolu; Kiziroğlu ve Köroğlu”, Türk Folklor Araştırmaları, S. 103, 1958.

39. Gürsoy-Naskali Emine, “Destanın Tarifi”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten 1992,Türk Dil Kurumu Yay., Ank. 1995, s. 1-8. (+)

40. İnan, Abdülkadir,“Türk Destanlarına Genel Bir Bakış”,Makaleler ve ıncelemeler, Ank.1968. (+)

41. Kırzıoğlu, M. Fahreddin, “Karslı Üç Eski Şaz Şâiri”, Türk Folklor Araştırmaları Yıllığı, 1976.

42. Kırzıoğlu, M. Fahreddin, “Dicle Kürtleri Arasında Afrâsiyab ile Dede Korkut Oğuznâmeleri Geleneği”, XVI. Milletlerarası Altaistik Kongresi Bildirileri, 1973, Ank.1979.

43. Gürsoy-Naskali, Emine, “Destanın Tarifi”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten 1992, Ankara, 1995, s. 1-8.

44. Togan, Zeki Velidî, “Türk Destanının Tasnifi”, Atsız Mec. S. 3, 4, 5, İst. 1931.

 

 

ERGENEKON

 

1.   Akkan, Oğuz, Ergenekon, Şiir ve Manzumeler, Bursa, 1946.(B)

2.   Berköz, Haydar, İkinci Ergenekon, 1919-1922, C. 1, İst. 1965.(B)

3.   Besleyici, Hadi, Ergenekon, İst. 1974. (Çocuk Kitapları)(B)

4.   Çay, Abdulhaluk, Türk Ergenekon Bayramı (Nevrûz), Ank. 1984.(B)(+)

5.   Dilibal, Hilmi, Terkedilen Ülke (Ergenekon), İst. 1966.(B)

6.   Ergenekon Köylü ve ışçi Partisi Tüzüğü, İst. t.y.(B)

7.   İstanbul Ülkü Ocakları Birliği, Ergenekon, İst. 1970.(B)

8.   Karaosmanoğlu, Yakup Kadri, Ergenekon, İst. 1929.(B)(+)

9.   Kocatürk, Vasfi Mahir, Ergenekon, İst. 1941.(B)

10. Mehmed Sadık (neşr.), Ergenekon Yolları, İst. 1953. (Şiirler Mecmuası)

11. Meram, Ali Kemal, Ergenekon Büyük Göç, İst. 1981.(B)

12. Nihat Şevki,  Ergenekon, t.y. (B)

13. Öngay, Mehmet Necati, Ergenekon’dan Doğan Güneş, İst. 1935.(B)

14. San’an, M. S., Ergenekon Yolları, Ank. 1952. (B)

15. Şapolyo, Enver Behnan, Ergenekon, İst. 1954. (B)

16. Tayanç, Muin Memduh, Ergenekon, Kastamonu, 1941.(B)

17. Ural, Orhan, Üç Destan, Oğuz Kağan, Ergenekon, Köroğlu,  Ank. 1972. (B)

 

OĞUZ KAĞAN

 

1.   Aşku, Vehbi Cem, Oğuz Destanı, 1935.(B)

2.   Baltacıoğlu, İsmayıl Hakkı, Oğuz Masalı, İst. 1941. (Çocuk Hikâyeleri)(B)

3.   Bang, W.; Arat, R. Rahmeti, Oğuz Kağan Destanı, İst. 1936.(B)

4.   Banguoğlu, Tahsin, Oğuz Lehçesi Üzerine, Ank. 1960.(B)

5.   Banguoğlu, Tahsin, Oğuz ve Oğuzeli Üzerine, Ank. 1960.(B)

6.   Baskakov, N. A., “Oğuz, Oğuz-Kağan Etimolojisi Üzerine”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, S. 24’ten ayrıbasım, İst. 1986.(B)

7.   Batu, Selahattin, Oğuzata, beş perdelik manzum dram, Ank. 1961.(B)

8.   Burdurlu, İbrahim Zeki, Köroğlu, Karacaoğlan, Oğuz Destanı, 1969.(B)

9.   Burdurlu, İbrahim Zeki, Oğuz Kağan, Köroğlu, Karacaoğlan, 2. bs. İzmir, 1971.(B)

10. Caferoğlu, Ahmet, “Anadolu Etnik Yapısının Oğuz-Türkmen-Yörük Üçlüsü”, İst. 1973. (İslâm Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, C. V, Cüz: 1-4’ten ayrıbasım)(B)

11. Donuk, Abdülkadir, “Oğuz Kağan Destanı’nda Yanlış Yorumlanan Terim: Üleştirmek mi? İliştirmek mi?” Tarih Enstitüsü Dergisi, S. 13, 1983-1987’den ayrıbasım.(B)

12. Eraslan, Kemal, “Yazıcı-zâde’nin Oğuz-nâme’si”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten 1992,Türk Dil Kurumu Yay., Ank. 1995, s.  29-35. (+)

13. Gocul, Basri, Türk Millî Destanı Oğuzlama, Bursa, 1951.(B)

14. Gocul, Basri, En Kahraman Milletin Destanı Oğuzlama(Oğuznâme),Ek,Bursa,1952.(B)

15. Gocul, Basri, Türk Dili Destanı Oğuzlama, (su... ateş...Türk)üçünden ürk,Bursa,1971.(B)

16. Gocul, Basri, Oğuznâme, (Soyumuzun Destanı), Ank. 1973.(B)

17. Göktürk, Hilmi, Anadolu’nun Dağında Ovasında Oğuz Mührü, C. ıı, (B)

18. Gönensay, Hıfzı Tevfik, Oğuz Destanı ve ıki Masal, İst. 1948.(B)

19. Gücüyener, Şükrü Fuad, Türk Cihan Harbinde Tanıdığım Kahramanlar 6: Erzincanlı Oğuz  Amca, 1948.(B)

20. Gürtunca, Mehmet Faruk, Oğuz Han, 5 perdelik piyes-dram, İst. 1971.(B)

21. İzbudak, Veled Çelebi, Oğuz Ata, Orhun Abideleri, 1937.(B)

22. Jirmonskiy, V. M. , Kitab-ı Korkud ve Oğuz Destanı Geleneği, çev. İsmail Kaynak, Ank.  1961.(B)

23. Kalelizâde, K. Şükrü, Oğuz Han, İst. 1932. (B)

24. Kaplan, Mehmet, Oğuz Kağan Destanı, Edebî Bir Tahlili, İst. 1979.(B)(+)

25. Kaplan, Mehmet, “Oğuz Kağan Destanı ile Dede Korkut Kitabında Eşya ve Aletler”, Ank. 1958. (Jean Deny Armağanı’ndan ayrı basım)(B) (Makale olarak Ed. Arş.da var.)(+)

26. Korkud, Refik, Oğuz Türkleriyiz, Ank. 1968.(B)

27. Nalbantoğlu, Muhittin, Oğuz Destanı, İst. 1982. (Türk Çocuğu Temel Kitapları)(B)

28. Orkun, Hüseyin Namık, Oğuzlara Dâir, Ank. 1953.(B)

29. Özdeş, Oğuz, Oğuz Han, Büyük Türk Romanı, İst. 1964.(B)

30. Sertkaya, Osman Fikri, “Oğuz Kağan Destanı üzerine bazı mülahazalar”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten 1992,Türk Dil Kurumu Yay., Ank. 1995,  9-27. (+)

31. Sümer, Faruk, Oğuzlar, (Türkmenler) tarihleri, boy teşkilatı, destanları, Ank. 1967.(B)(+)

32. Sümer, Faruk, Oğuzlara Ait Destanî Mahiyette Eserler, Ank. 1960.(B)

33. Şapolyo, Enver Behnan, Oğuz Han, İst. 1959.(B)

34. Togan, Zeki Velidî, Oğuz Destanı, Reşideddin Oğuznâmesi, Tercüme ve Tahlili, İst. (B)

35. Ural, Orhan, Üç Destan, Oğuz Kağan, Ergenekon, Köroğlu,  Ank. 1972. (B)

36. Yazıcı, Mustafa, Oğuz Han’dan Korutürk’e Kadar Devlet ve Hükümet Başkanları ile Mehmetçik, Ank. 1976.(B)

 

DEDE KORKUT

 

1.   Akalın, L. Sami, Dede Korkut Kitabının Folklor Bakımından Değerlendirilmesi, İst.1969.(B)

2.   Binyazar, Adnan, Dedem Korkut, İst. 1973. (B)

3.   Caferoğlu, Ahmet, “Dedem Korkut Hikâyelerinin Antroponim Yapısı”, Ank. 1960. (Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1959’dan ayrıbasım)(B)

4.   Dağlı, Abay, Dede Korkut, Oyun 3 perde, İst. 1977.(B)

5.   Ekiz, Osman Nuri, Dede Korkut, İst. 1986.(B)

6.   Ertan, Ali, Dede Korkut, t. y.(B)

7.   Gençosmanoğlu, Niyazi Yıldırım, Dede Korkut’tan Salur Kazan Destanı, İst. 1976.(B)

8.   Gençosmanoğlu, Niyazi Yıldırım, Dede Korkut’tan Boğaç Han Destanı,  İst. 1977.(B)

9.   Öz, Erdal, Dedem Korkut Öyküleri, Destansı Öyküler, İst. 1979. (Çocuk Dizisi)(B)

10. Serhat A.Ş. Dedem Korkut’tan Hikâyeler, İst. 1983. (B)

11. Toprak, Bekir, Er Meydanı, Dede Korkut’tan Hikâyeler, Ank. 1986.(B)

 

BATTAL GAZİ

 

1.   Ayyıldız, Hasan, Tam ve Hakiki Battal Gazi, 1967.(B)

2.   Çağlar, Behçet Kemal, Battal Gazi Destanı, 1968.(B)

3.   Gediz, Füruzan, Battal Gazi Yahut Alp Aslan’ın Cenk Hikâyeleri, 1945.(B)

4.   İnönü Üniversitesi, Birinci Battalgazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu Tebliğler,1986.(B) (ıkinci sempozyumun tebliğleri de var.)

5.   Korgunal, Muharrem Zeki, Battal Gazi, 1936.(B)

6.   Kozanoğlu, Aptullah Ziya, Battal Gazi Destanı, 1965.(B)

7.   Köksal, Hasan, Battalnâmelerde Tip ve Motif Yapısı  (fotokopi olarak var.)(+)

8.   B.  Büyük Resimli Battal Gazi Hikâyesi, 1986.(B)

9.   Sakaoğlu, Saim, “Battal-nâme”,  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten 1992,Türk Dil Kurumu Yay., Ank. 1995, s. 67-74. (+)

10. Sertoğlu, Murat, Battal Gazi, 1982. (Battal Gazi’nin Oğlu ve Battal Gazi’nin Torunu da  var.)(B)

11. Soku, Ziya Şakir, Battal Gazi, 1953.(B)(+)

 

SALTUK GAZİ

 

1.   Akalın, Şükrü Haluk, Saltuknâme, Kültür Bak. Yay.

2.   Akalın, Şükrü Haluk, “Ebü’l-hayr-ı Rûmî’nin Saltuk-nâme’si”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten1992,Türk Dil Kurumu Yay., Ank. 1995, s. 37-59. (+)

3.   Yüce, Kemal, “Saltuk-nâme’nin Türk kültür tarihi bakımından önemi”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten1992,Türk Dil Kurumu Yay., Ank. 1995, s.  61-66. (+)

4.   Yüce, Kemal, Saltuknâmede, Tarihî, Dinî ve Efsanevî Unsurlar, Kül. ve Tur. Yay. Ank. 1987.

 

KÖROĞLU

 

1.   Arsunar, Ferruh, Köroğlu, Ank. 1963.(B)

2.   Azerbaycan SSR Elmler Akademiyası, Köroğlu, Bakü, 1956.(B)

3.   Başgöz, ılhan, Köroğlu, 1957.(B)

4.   Bayaz, Hüseyin, Köroğlu Antep Rivayeti, İst. 1981.(B)

5.   Bayrav, Süheyla, Köroğlu Destanı Üzerine,  1977.(B)

6.   Behçet Mahir, derl. Kaplan, Mehmet; Akalın, Mehmet; Bali, Muhan; Köroğlu Destanı, Ank. 1973.(B) (ZK)

7.   Berk, ılhan, Köroğlu, Ank. 1955. (şiir)(B)

8.   Boratav, Pertev Naili, Köroğlu Destanı,  İst. 1931.(B)(+)

9.   Boratav, Pertev Naili, “Köroğlu Kimdir”, Yurt ve Dünya, Ank., Ağustos 1942, s. 1034.

10. Burdurlu, ıbrahim Zeki, Köroğlu Destanı,  İzmir, 1965.(B)

11. Burdurlu, ıbrahim Zeki, Üç Destan, Oğuz Kağan, Köroğlu, Karacaoğlan, İzmir, 1971.(B)

12. B. Tam Köroğlu,  İst. 1970.(B)

13. Fındıkoğlu, Ziyaeddin Fahri, “Notlar, Köroğlu’na Ait Notlara İlave”, Türkiyat Mec. 5. C.(B)

14. Gökçeli, Yaşar Kemal, Üç Anadolu Efsanesi, Köroğlu’nun Meydana Çıkışı,Karacaoğlan, Alageyik, İst. 1967. (B)(+)

15. Gülensoy, Tuncer, “Sultan Baba ve Köroğlu”, Köroğlu Sempozyumu, Fırat Üniversitesi,          Bingöl, 1987.(B)

16. Gürses, Muharrem, Köroğlu, İst. 1945. (tiyatro)(B)

17. Hüseyin (neşr.), Köroğlu Hikâyesi, İst. 1330(B)

18. Kırzıoğlu, M. F. “Köroğlu’nun Şahsiyeti”, Folklor Postası, no: 18, 19, İst., 1946, s. 3-6.

19. Korok, Daniş Remzi, Köroğlu, İst. 1937.(B)

20. Kocaosmanoğlu, M. Hayatı Sanatı Şiirleriyle Köroğlu, İst. 1960.(B)

21. Konukçu, Enver, Köroğlu’na Kadar Bingöl,  1987.(B)

22. Korgunal, Muharrem Zeki, Köroğlu Yavrusu Köroğlu’nun Oğlu Kara Hasan,  İst. 1936.(B)

23. Korok, Daniş Remzi, Köroğlu, İst. 1937.(B)

24. Korok, Daniş Remzi, Köroğlu’nun Oğlu Kara Hasan, İst. 1937.(B)

25. Köksal, Yaşar, Köroğlu, İst. 1959.(B)

26. Köroğlu Semineri Bildirileri, Kültür Bakanlığı Yay., Ank., 1983,

27. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Köroğlu Semineri  Bildirileri, Ank. 1983.(B)(+)

28. Maarif Kitaphânesi,  Köroğlu ile Selma,  İst. 1956.(B)

29. Makal, Tahir Kutsi, Köroğlu, İst. 1975.(B)(+)

30. Okay, Haşim Nezihi, Köroğlu ve Dadaloğlu, İst. 1970.(B)

31. Özgeç, E. Köroğlu Hayatı ve Şiirleri, İst. 1976.(B)

32. Öztelli, Cahit, Köroğlu ve Dadaloğlu, Hayatı Sanatı Şiirleri, İst. 1953.(B)(+)

33. Öztelli, Cahit, Üç Kahraman Şâir Köroğlu, Dadaloğlu, Kuloğlu,  İst. 1974.(B)

34. Özzorluoğlu, S. Tevfik, Köroğlu Öyküsü, İst. 1940.(B)

35. Paşayev, Sednik, Azerbaycan Halg Efsaneleri, Yazıcı (Yayınevi),Baku,1987, (Köroğlu Efsaneleri bölümü varmış.)

36. Saygun, Ahmed Adnan (müzik), Batu, Selahaddin (söz), Köroğlu, üç perde, dokuz sahnelik opera, İst. 1978.(B)

37. Seçmen, Hüseyin, Köroğlu’nun Yaşamı Sanatı Şiirleri, İst. 1983.(B)(+)

38. Sertoğlu, Murat, Meşhur Halk Kahramanı Köroğlu, İst. 1959.(B)(+)

39. Ses-Film, Köroğlu, İst. (t. y.) M. N. Özön’ün sinema tarihi kronolojisine bak.(B)

40. Seyda, Mehmet, Köroğlu, Destan, İst. 1969.(B) (FK)

41. Sultan Baba ve Köroğlu Sempozyumu Tebliğleri, Elazığ 1987.

42. Tezel, Naki, Köroğlu Masalı, İst. 1939.(B)

43. Ural, Orhan, Üç Destan, Oğuz Kağan, Ergenekon, Köroğlu, Ank. 1972.(B)

44. Ün, Ekrem Zeki, Dadaloğlu, Köroğlu, ses ve piano için nota, İst. 1972.(B)

45. Yeni Sabah Basımevi, Köroğlu ile Selma, , İst. 1943.(B)

46. Yiğit, Hasan, Köroğlu, İst. 1981. (çocuk kitabı)(B)

47. Yurdatap, Selami Münir, Tam Köroğlu Hikâyesi,  İst. 1968.(B)

48. Yurdatap, Selami Münir, Resimli Köroğlu, İst. 1977.(B)

 

MANAS

 

1.   Aytmatov, Cengiz, Yıldırım Sesli Manasçı, ...

 

      

HALK HİKÅYESİ

(P. N. Boratav’ın Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği kitabında geniş bibliyografya var.)

 

           

1) HALK HİKÅYECİLİĞİ

a) kitaplar

1.   Bâli, Muhan, Halk Edebiyatında Nesir, Erzurum, 1982.

2.   Başgöz, İlhan, Biyografik Türk Halk Hikâyeleri, Ank. 1949.

3.   Boratav, Pertev Nâilî, Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği, Ank. 1946. (2. bs. Adam Yay. İst. 1991)

4.   Eberhard, Wolfram, Minstrel Tales From Southeastren Turkey (Güneydoğu Anadolu Saz Şâirlerinin Hikâyeleri), University of California Press, 1955.

5.   Gölpınarlı, Abdülbâki, Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri, İst. 1977.

6.   Güloğlu, Faruk Rıza, Halk Kitaplarına Dâir, İst. 1937.

7.   Köprülü, Mehmet Fuat; Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, 1928.      

8.   Karadağ, Metin, Erzurum ve Çevresinden Derlenen Halk Hikâyeleri Üzerinde Araştırmalar, basılmamış doktora tezi, Erzurum, 1984.

9.   Kartarı, Hasan, Doğu Anadolu'da Åşık Edebiyatının Esasları, Ank. 1977.

10. Kunoş, Ignatz, Turkische Volkbucher in Klein Asien, 1928.

11. Özön, Mustafa Nihat, Türkçe'de Roman, İst. 1935.

12. Sevük, İsmail Habib, Edebiyat Bilgileri, İst. 1943.

13. Spies, Otto, Türkische Volksbücher (Türk Halk Kitapları), çev. Behçet Gönül, 1941.

14. Yalgın, Ali Rıza, Cenupta Türkmen Oymakları, (Kısım 1), İst. 1931-1932.

 

b) makaleler

1.   Başgöz, İlhan, "Türk Halk Hikâyelerinde Söz Kalıpları", Folklor Yazıları,  ? ? s. 39.

2.   Elçin, Şükrü, "Tuz Ekmek Hakkı Deyimi Üzerine", Reşit Rahmeti Arat İçin, Ank. 1966, s. 164-170.

3.   Elçin, Şükrü, "Kitabî, Mensur, Realist İstanbul Halk Hikâyeleri", Hacettepe Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi, C. !, S. 1, 1969.

4.   Kırzıoğlu, M. Fahreddin, "Halk Hikâyelerinde "Döşeme" Söyleme Geleneği", Türk Dili, S. 207, 1968. Macdonald, D. B. "Hikâye", İslâm Ansiklopedisi. MEB yay. C.5, İst. 1950.

5.   Tural, Sadık K., "Gerçek, Hakikat ve Edebiyat Eserinde Gerçek Kavramları Üzerine Bir Deneme", Türk Kültürü Araştırmaları, (İbrahim Kafesoğlu'na Armağan) Ank. 1985'ten ayrıbasım.

6.   Ülkütaşır, Şâkir, "Bâzı Halk Tâbirleri", T.F.A. S. 4,5, Ekim-Kasım 1949.

 

 

2) HALK HİKÅYELERİ ÜZERİNE İNCELEMELER VE METİNLER

 

A) ÅŞIK BİYOGRAFİLERİ

Aslan, Ensar, Çıldırlı Åşık Şenlik (hayatı, şiirleri, hikâyeleri), Ank. 1975.

Elçin, Şükrü, "Hikâye-i Cezayir Dayılarından Ali Dayı", T.F.A. S. 58, Eylül, 1962.

 

 

B) KÖROĞLU

Arsunar, Ferruh, Köroğlu Maraş Rivayeti, Ank. 1963.

Aslanoğlu, İbrahim,"Kiziroğlu Mustafa Bey", Türk Folkloru, S. 78, 1985.

Boratav, Pertev Nâilî, Köroğlu Destanı, İst. 1931.

Elçin, Şükrü, "Köroğlu Hakkında Notlar (Yeni İstanbul Rivâyeti)", Ülkü, C. X, S. 57-58, 1937.

Gökalp, Mehmet, "Kiziroğlu Mustafa Kolu, Kiziroğlu ve Köroğlu", Türk Folklor Araştırmaları, S. 103, 1958, S. 279, 1972.

Kaplan, Mehmet; Akalın, Mehmet; Bâli, Muhan, Köroğlu Destanı, Ankara, 1973.

        

        

C) ŞAH İSMAİL

Şah İsmail, (taşbasma), 1328.

 

        

Ç) KEREM İLE ASLI

Elçin, Şükrü, Kerem ile Aslı Hikâyesi, Ank. 1949.(2. bs. 1979?)

Hikâyet-i Kerem Han, 1266 tarihli yazma.

Kerem İle Aslı Hikâyesi, İst. 1827, İkbal Kütüphânesi baskısı.

 

        

D) GÜNDEŞLİOĞLU

Elçin, Şükrü, "Gündeşlioğlu Hikâyesi ve Ona Kaynaklık Eden Manzume", (tebliğ, 1970), Halk Edebiyatı Araştırmaları, 1977.

 

        

E) FERRUHDİL İLE MEHMED BEY

Elçin, Şükrü, "Dâstân-ı Kıssa-i Şâd ile Gam (Ferruhdil ile Mehmed Bey'in Hikâyesi)", Türk Kültürü Araştırmaları, C. XVI/1-2, Ank. 1976.

 

        

F) SANSAR MUSTAFA

Elçin, Şükrü, "Sansar Mustafa Hikâyesi", Türk Kültürü Araştırmaları, C. XVI/1-2 ?, Ank. 1977-1978.

        

        

G) DEDE KORKUT

Ergin, Muharrem, Dede Korkut Kitabı, Ank. 1964.

Gökyay, Orhan Şaik, Dedem Korkudun Kitabı, İstanbul, 1973.

        

Ğ) TAHİR İLE ZÜHRE

Hikâye-i Tâhir ile Zühre, (taşbasma) 1st. 1300.

Türkmen, Fikret, Tahir ile Zühre, Ank. 1983.

 

        

H) MEDDAH HİKÅYELERİ

Jacob, Georg, Vortage Türkischer Meddah's, (Türk Meddah Hikâyeleri), Berlin, 1904.

Köprülü, M. Fuad, "Meddahlar", Türkiyât Mec. C. 1, İst. 1925.

Nutku, Özdemir, Meddahlık ve Meddah Hikâyeleri, Ank. 1976.

 

        

I) KAYIKÇI KUL MUSTAFA

Köprülü, M. Fuad, Kayıkçı Kul Mustafa ve Genç Osman Hikâyesi, İst. 1930.

        

        

İ) GENÇ OSMAN

Köprülü, M. Fuad, Kayıkçı Kul Mustafa ve Genç Osman Hikâyesi, İst. 1930.

 

        

J) DÅNİŞMEND

Mélikoff, Irene, La Geste De Melik Dânişmend, Dânişmendnâme, Tome II, Paris, 1960.

 

        

K) KARACAOĞLAN

Radlof, Wilhelm, Proben VII, Petersburg, 1896. (Karacaoğlan ile İsmigân Sultan)

 

        

L) ÅŞIK GARİP

Türkmen, Fikret, Åşık Garip Hikâyesi Üzerine Mukayeseli Bir Araştırma, Ank. 1973.

 

        

M) ERCİŞLİ EMRAH İLE SELVİHAN

Bâli, Muhan, Ercişli Emrah ile Selvihan Hikâyesi -Varyantların Tespiti ve Halk Edebiyatı Bakımından Önemi-, Ank. 1973.

 

        

N) YARALI MAHMUT

Aslan, Ensar, Yaralı Mahmut Hikâyesi Üzerinde Bir İnceleme, Diyarbakır, 1990.

 

        

        

HALK TİYATROSU

        

1.   And, Metin, Geleneksel Türk Tiyatrosu, Ankara, 1969.

2.   Elçin, Şükrü, Anadolu Köy Orta Oyunları (Köy Tiyatrosu), Ankara, 1977.

3.   Gerçek, Selim Nüzhet, Türk Temâşâsı, İstanbul, 1942.

4.   Kazmaz, Süleyman, Köy Tiyatrosu, Ankara, 1950.

5.   Köprülü, Mehmet Fuat, "Meddahlar", Türkiyat Mecmuası, C. 1, İstanbul, 1925.

6.   Kudret, Cevdet, Ortaoyunu, Ankara, 1973.

7.   Kudret, Cevdet, Karagöz, 3 C. 1970.

8.   Nutku, Özdemir, Meddahlık ve Meddah Hikâyeleri, Ankara, 1976.

9.   Sevengil, Refik Ahmet, Eski Türklerde Dram Sanatı, İstanbul, 1959.

10. Siyavuşgil, Sabri Esat, Karagöz (Psiko-sosyolojik Bir Deneme), Ankara, 1941.

11. Tecer, Ahmet Kutsi, Köylü Temsilleri, Ankara, 1940.

12. Türkmen, Nihal, Ortaoyunu, İstanbul, 1971.

 

MASAL

 

1.   Akkoyunlu, Ziyad A. Binbir Gece Masallarının Türk Masallarına Tesiri, basılmamış doktora tezi, Ank., 1982.

2.   Alangu, Tahir Billûr Köşk, İst., 1961.

3.   Alangu, Tahir Keloğlan Masalları, 1967.

4.   Alangu, Tahir Türkiye Folkloru Elkitabı, Adam Yay., 1. bs., İst., 1983, s. 243-343.

5.   Alptekin, Ali Berat Taşeli Platosu Masallarında Motif ve Tip Araştırması, basılmamış doktora tezi, Erz., 1982.

6.   Aytekin, Halil Hayvan Masalları

7.   Boratav,  Pertev Naili Az Gittik Uz Gittik, Adam Yay.nda 1. bs., İst., 1992. (1. bs. 1969)

8.   Boratav, Pertev Naili Contes Turcs, 1955.

9.   Boratav, Pertev Naili Folklor ve Edebiyat 2, Adam Yay., 2. bs., İst., 1991, s. 271-291.

10. Boratav, Pertev Naili Halk Edebiyatı Dersleri, Ank., 1942.

11. Boratav, Pertev Naili Wolfram Eberhard, Typen Türksicher Volksmarchen,

12. Boratav, Pertev Naili Zaman Zaman İçinde,Tekerlemeler-Masallar, Adam Yay.nda 1.bs.,İst.,1992. (1. bs.1958)

13. Boratav,Pertev Naili Türkische Volksmarchen, 1967.

14. Ekrem, Selma (Namık Kemal’in torunu), Turkish Fairy Tales, 1964.

15. Günay, Umay Elazığ Masalları (İnceleme), Atatürk Üniv. Yay., Ankara, 1975.

16. Güney, Eflatun Cem, Az Gittim Uz Gittim, 1961.

17. Güney, Eflatun Cem, Bir Varmış Bir Yokmuş, 1956.

18. Güney, Eflatun Cem, En Güzel Türk Masalları, 1948.

19. Güney, Eflatun Cem, Evvel Zaman İçinde, 1957.

20. Güney, Eflatun Cem, Gökten Üç Elma Düştü, 1960.

21. Güney, Eflatun Cem, Masallar, Kültür Bak. Yay., 3. bs., Ank., 1992.

22. Huret, Gédéon Les Contes Populaire, Paris, 1923.

23. Jarring, G. Materials to the Knoulledge of Estern Türki I. text from Khotan and Yarkent, Lund, 1964, s. 35.

24. Kale, Nevzat Konya Merkezi ve Köyleri Masalları, Selçuk Üniv. tamamlanmamış doktora tezi

25. Karadağ, Metin, La Nube Enamorada, Madrid, 1990. (İspanyolca)

26. Kunoş, Ignatz Türk Halk Edebiyatı, İst., 1945.

27. Lord, Albert B. The Singer of Tales, Atheneum, Harvard University Press, New York, 1965

28. Özçelik, Mehmet Afyonkarahisar Masalları Üzerinde Bir Çalışma, Selçuk Üniv. tamamlanmamış doktora tezi

29. Propp, Vladimir Masalın Biçimbilimi, çev. Mehmet Rifat, Sema Rifat, B/F/S Yay., İst., 1985.

30. Saatçı, Suphi Kerkük Çocuk Folkloru, 1984.

31. Sakaoğlu, Saim, Gümüşhane Masalları, Ank., 1975.

32. Sarıyüce, Hasan Lâtif Anadolu Masalları, C. I,II, T. İş Bankası Yay., 1. bs., Tnk., 1993.

33. Saussey, Edmond Türk Halk Edebiyatı, çev., İlhan Başgöz, Ank., 1952.

34. Seyidoğlu, Bilge, Erzurum Halk Masalları, Metinler ve Açıklamalar, Atatürk Üniv. Yay., Ank., 1975.

35. Şimşek, Esma Yukarıçukurova Masallarında Motif ve Tip Araştırması, basılmamış doktora tezi, 1990.

36. Tatar Ertegileri, Kazan, 1956.

37. Tezel, Naki İstanbul Masalları, 1938.

38. Tezel, Naki Keloğlan Masalları, 1936.

39. Tezel, Naki Türk Masalları, C. I-II, Kültür Bak. Yay., Ank., 1992, s. 232+162.

40. Tuğrul, Mehmet Malatya’dan Derlenmiş Masallar, 1946.

41. Uysal, Ahmet Edip; Walker, W. S. Tales Alive İn Turkey, 1966.

42. Yusuf Ziya (Demircioğlu), Yörüklerde Köylülerde Hikâyeler Masallar, 1934.

 

çeşitli KİTAPLARDAKİ masalla ilgili bölümler

Şükrü Elçin, “Masal”, Halk Edebiyatına Giriş, K.T.B. Yay., 2. bs., Ank., 1986, s. 368-443.

Ali Öztürk, “Masal” Anonim Halk Edebiyatı,

Carl Brockelmann, “Mesel, Masal”, İslâm Ansiklopedisi, M.E.B. Yay., C. 8, İst., 1960.

Hüseyin Kâzım Kadri, Türk Lûgatı, C. 4, İst., 1943, s. 333.

H. Passonen, Çuvaş Sözlüğü, İst., 1950.

W. Radloff, Türk Lehçeleri Sözlüğü, C.I, 1960, s. 791; C. III, 1960, s. 2021.

Şemseddin Sâmî, Kamus-ı Türkî, İst., 1317, s. 1289, 1355.

 

MÜSTAKİL MAKALELER

Halit Bayrı, “Halk Masalları Hakkında”, Halk Bilgisi Haberleri, S. 187, 1986.

Saim Sakaoğlu, “Doğu Anadolu Halk Masallarında Devlet Fikri”, Millî Kültür, Kasım 1977, s. 69.

Cafer Bekirov, “Nar Kamış”, haz. Ayşe Akbaş, Emel, S. 146, 1985.

Şükrü Elçin, “Keloğlan’la Denizaygırı”, Türk Folklor Araştırmaları, S. 187, Şubat 1965.

Şükrü Elçin, “Horoz Masalı”, Türk Folklor Araştırmaları, S. 212, Mart 1967.

Tahir Alangu, Türkiye Folkloru Elkitabı, Adam Yay., 1. bs., İst., 1983, s. 243-343  (13 makale var).

Hayri Özel, “Vermeyince Mâbud Ne Yapsın Mahmud”, Türk Folklor Araştırmaları, S. 277,  1972.

Hüsrev Hâtemî, “Azerbaycan Folklorundan Derlemeler”, Türk Kültürü, S. ?? (Ş. Elçin’in kitabından)

 

 

ESERLERİNDE MASALLARI KULLANANLAR

Ziya Gökalp, Şiirler ve Halk Masalları, araş. ve yay. haz. Fevziye Abdullah Tansel, T.T.K. Yay., Ank., 1989.

Metin Eloğlu, şiirlerinde

Oğuz Tansel, şiirlerinde

Orhan Veli, Nasreddin Hoca’yı konu edinen şiirleri

 

Nazım Hikmet, Sevdalı Bulut,Masal Gibi adlı şiiri

Ahmed Midhat Efendi, Kıssadan Hisse, İst., 1273.

Reşat Nuri Güntekin, Kızılcık Dalları

Ahmet Hamdi Tanpınar’da masalı olmak kaçacak sığınacak muhayyel dünyası olmak anlamında kullanılmış

Refik Halit, Ay Peşinde ve Memleket Hikâyeleri

Sabahattin Ali, Sırça Köşk, Hasan Boğuldu  adlı hikâyeleri

Ömer Seyfettin, Binecek Şey, Kurbağa Duası, Ali Yoz’un Kavağı, Başını Vermeyen Şehit adlı hikâyeleri

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ses Duyan Kız adlı hikâyesi

Necati Cumalı, Boş Beşik adlı oyunu

Necip Fazıl, Sabır Taşı adlı oyunu

Yaşar Kemal, İnce Memed, Orta Direk adlı romanlarında gerek söyleyiş gerekse konu itibariyle

Fakir Baykurt, Yılanların Öcü ve Onuncu Köy adlı romanlarında “           

Kemal Bilbaşar, Cemo ve Memo romanlarında          

 

 

FIKRA

 

Göker, Cemil, Gülme ve Güldüren Sanat Türleri, Kül. Bak. Yay., Ank., 1989 ??

Gölpınarlı, Abdülbaki, Nasreddin Hoca, İstanbul, 1961.

Levend, Ågâh Sırrı, "Türk Edebiyatında Fıkra", Türk Dili, sayı:231, 1971.

Sakaoğlu, Saim, Türk Fıkraları ve Nasreddin Hoca, Konya 1992.

Yıldırım, Dursun, Türk Edebiyatında Bektaşî Tipine Bağlı Fıkralar, Ankara, 1976.

 

 

HALK EDEBİYATI ANTOLOJİLERİ

 

Başgöz, İlhan; İzahlı Halk Edebiyatı Antolojisi, Ahmet Halit Yay. İstanbul, 1956.

Boratav, Pertev Nailî; Fıratlı, Halil Vedat; İzahlı Halk Şiiri Antolojisi, Millî Eğitim Yay. Ankara, 1946.

Elçin, Şükrü; Türk Halk Edebiyatı Antolojisi, Kültür Bakanlığı Yay. Ankara, 1990.

Köprülü, Mehmet Fuat; Türk Saz Şâirleri II,III, Antoloji, İstanbul, 1940.

Makal, Tahir Kutsi; Halk Şiiri Antolojisi, İstanbul, 1978.

 

TEKKE EDEBİYATI BİBLİYOGRAFYASI

(DOÇ. DR. ABDULLAH UÇMAN HAZIRLADI.)

A. KİTAPLAR

 

1.   Abdülbâki Gölpınarlı; Türk Tasavvuf Şiiri Antolojisi; Milliyet Yay., İstanbul 1972.

2.   Abdülbâki Gölpınarlı; Tasavvuf'tan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri; İnkılâp ve Aka Yay., İst.-1977.

3.   Abdülbâki Gölpınarlı; 100 Soruda Tasavvuf; Gerçek Yay.; 2. bs.; İstanbul 1985.

4.   Abdülbâki Gölpınarlı; Melâmiler ve Melâmilik; Gri Yayın, İstanbul 1992 (Tıpkıbasım).

5.   Abdülbâki Gölpınarlı; Alevi-Bektaşi Nefesleri, İstanbul 1963.

6.   Abdülbâki Gölpınarlı; Kaygusuz Vizeli Alaeddin, İstanbul 1933.

7.   Abdülbâki Gölpınarlı; Mevlâna'dan Sonra Mevlevîlik, İstanbul 1953.

8.   Abdülbâki Gölpınarlı; 100 Soruda Türkiye'de Mezhepler ve Tarîkatler, İst.-1969.

9.   Abdülkadir Karahan; Türk Kültürü ve Edebiyatı, M.E.B. Yay., İstanbul, 1988, s. 221-269.

10. Mahir İz; (Haz. M. E. Düzdağ); Tasavvuf; Kitabevi, 5. bs., İst.-(? bs. 1969) 1990.

11. Mâhir İz; (Haz: M. E. Düzdağ); Din ve Cemiyet; Kitabevi, İstanbul 1990.

12. Fuad Köprülü; Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar; (2. bs. Ankara 1963) 6. bs., Diyanet İşleri Bşk. Yay. No:118, Ankara 1976.

13. Åsaf Hâlet Çelebi; Eşrefoğlu Divanı, İstanbul 1944.

14. Sadettin Nüzhet Ergun; Bektaşi Şâirleri, İstanbul 1930.

15. Nihat Özön; Edebiyat ve Tenkid Sözlüğü, İstanbul 1954.

16. Cem Dilçin; Türk Şiir Bilgisi, Ankara 1983.

17. Bursalı Mehmed Tahir; Osmanlı Müellifleri, C.I, İstanbul 1330. (Haşim Baba:s.189-190)

18. İskender Pala; Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Ankara 1990.

19. Rıza Tevfik (M. Clément Huart ile); Textes Houroûfîs, Leiden 1909.

20. Rıza Tevfik; Abdülhak Hâmid ve Mülâhazât-ı Felsefiyesi, İst.-1334/1918.

21. Rıza Tevfik; Abdülhak Hâmid ve Mülâhazât-ı Felsefiyesi (Haz: Abdullah Uçman), İ.Ü. Yay., İstanbul 1984.

22. Rıza Tevfik; Serâb-ı Ömrüm, 2. bs. İstanbul 1949, (Rıza Tevfik'in kendi devriyeleri hkk: s. 277-280)

23. Gibb, Osmanlı Şiiri Tarihi,

24. Abdullah Uçman; Rıza Tevfik'in Tekke ve Halk Edebiyatı İle İlgili Makaleleri, Ankara 1982.

25. Mustafa Kara; Bursa'da Tarikatler ve Tekkeler; Uludağ Yay., Bursa 1990.

26. Mustafa Kara; Tasavvuf ve Tarikatler Tarihi; 2. bs., Dergâh Yay., İst. (? bs. 1985) 1990.

27. İsmail Fennî; (Haz: Mustafa Kara); Vahdet-i Vücûd ve İbn-i Arabî, İstanbul 1991.

28. Ahmet Serdaroğlu; Usûl-i Hadis ve Mevzuât-ı Aliyyü'l-Kârî Tercemesi,  Ankara 1966.

29. Abdullah Aydınlı; Doğuş Devrinde Tasavvuf ve Hadis; Seha Neşriyat, İst. 1986.

30. Kelebâzî (Haz: Süleyman Uludağ); Doğuş Devrinde Tasavvuf ve Ta'arruf; Dergâh Yay., İst.  1979.

31. Azizüddîn Nesefî (Trc: Mehmet Kanar); Tasavvufta İnsan Meselesi; Dergâh Yay., İst. 1990.

32. İbn Haldun (Haz: Süleyman Uludağ); Tasavvufun Mâhiyeti (Şifâü's-sâil); 2. bs., Dergâh Yay., İst. 1984.

33. Martin Lings; (Trc: ?); Tasavvuf Nedir?; Akabe Yay., İst.  1986.

34. Ömer Ziyâüddîn Dağıstanî (Çev: İrfan Candan/Yakup Çiçek); Tasavvuf ve Tarikatlerle İlgili Fetvalar; Seha Neşriyat; İstanbul (t.y.).

35. Demir; Tasavvufî Hikâyeler; 2. bs., Demir Kitabevi, İstanbul 1981.

36. Erhan Yetik; İsmail-i Ankaravî; İşaret Yay., İstanbul 1992.

37. Muhammed İhsan Oğuz; 21 Soruda Tasavvufî Gerçekler; Oğuz Yay.,İst.-1991.

38. Hasan Lutfi şuşud; İslâm Tasavvufunda Hâcegân Hânedânı; Boğaziçi Yay.,İstanbul 1992.

39. Mehmed Ali Aynî; (Sadeleştiren: Hüseyin Rahmi Yanarlı); Tasavvuf Tarihi, ? bs.; Akabe Yay.; İst.-1985.

40. Mehmed Ali Aynî; (Sadeleştiren: Hüseyin Rahmi Yanarlı); Tasavvuf Tarihi,  2. bs.?; Kitabevi, İstanbul 1992.

41. Åmiran Kurtkan; Sosyolojik Açıdan Tasavvuf ve Lâiklik; Kutsun Kitabevi,İstanbul 1977.

42. Ataullah İskenderî (Haz: Mustafa Kara); Tasavvufî Hikmetler (Hikem-iAtâiyye); Dergâh Yay, İst. 1990.

43. Mehmet Bayraktar; Tasavvuf ve Modern Bilim, Seha Neşriyat, İst.-1989.

44. İbn Arabî (Çev: Mahmut Kanık); İlâhî Aşk; 2. bs., İnsan Yay.,İst.-1992.

45. Margareth Smith (Çev:Ö zlem Eraydın); Bir Kadın Sûfî: Râbia; İnsan Yay,İstanbul 1991.

46. Necmüddin Kübra(Haz:Mustafa Kara);Tasavvufî Hayat,Dergâh Yay,İst.-1980.

47. Süleyman Uludağ; İslâm Düşünce Yapısı (Selef, Kelâm, Tasavvuf,Felsefe); Dergâh Yay., İst.-1979.

48. Süleyman Uludağ; Tasavvuf Terimleri Sözlüğü; Marifet Yay., İst.-1991.

49. Ahmet Güner; Tarikatler; Milliyet Yay., İstanbul 1986.

50. Abdurrahman Güzel; Tekke ve Zâviyelerin İslâm Düşüncesindeki Yeri ve İlgası, Kemalist Atılım Birliği Yayını No:14, Ankara 1992.

51. Abdurrahman Güzel; "Tekke Şiiri"; Türk Dili Dergisi (Türk Şiiri Özel Sayısı III -Halk Şiiri-), Sayı:445-450; Ocak-Haziran 1989,s.251-454.

52. Nurettin Topçu; Mevlâna ve Tasavvuf; Hareket Yay., İstanbul 1974.

53. Cavit Sunar; Ana Hatlariyle İslâm Tasavvufu Tarihi; A. Ü., İlâhiyat Fak. Yay.:143, Ankara 1978.

54. Cavit Sunar; Tasavvuf Felsefesi veya Gerçek Felsefe; A. Ü., İlâhiyat Fak. Yay.:119, Ankara 1974.

55. Cavit Sunar; Tasavvuf Tarihi; A. Ü., İlâhiyat Fak. Yay.:130; Ankara

56. Clayer, Nathalie; Les Halvetis dans l'aire balkanique de la  fin du XVe siécle à nos jours, Brill, Leiden (Holland) 1994

57. Necip Fâzıl Kısakürek; Batı Tefekkürü ve İslâm Tasavvufu; Büyük Doğu Yay., İstanbul 1982.

58. Vasfi Mâhir Kocatürk; Tekke Şiiri Antolojisi; 2. bs., Edebiyat Yayınevi, Ankara 1968.

59. Hayrani Altıntaş; Tasavvuf Tarihi; 2. bs., A. Ü., İlâhiyat Fak. Yay.:190, Ankara 1991.

60. Şahin Kamil;Tarikatlerin Gördüğü Hizmetler ve Kaldırılışı; Ankara(t.y.).

61. Gündüz İrfan; Osmanlılarda Devlet-Tekke Münasebetleri, İstanbul 1984.

62. Mustafa Kara; Tekkeler ve Zâviyeler; Dergâh Yay., İstanbul 1977.

63. Hüsamettin Erdem; Panteizm ve Vahdet-i Vücûd Mukayesesi; Kültür Bakanlığı Yay.; Ankara 1990.

64. Feridüddîni Attar (Haz. M.Z.K.) Tezkiretü'l-Evliya; Dilek Matbaası, İstanbul (t.y.).

65. M.Å sım Çalıkoğlu; Sümbül Efendi ve Merkez Efendi; (1.bs:1957/2.bs:1968)

66. Ahmed Avni Konuk; (Haz: Mustafa Tahralı/Selçuk Eraydın) Fusûsu'l-Hikem Tercüme ve Şerhi, C. I, İstanbul 1987, sh. 107-179. (Devir meselesi ve özellikle insanın eşref-i mahlûkat ve yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın halîfesi olduğu konusu hakkında geniş bilgi)

67. Kâmil Yılmaz; Azîz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarîkatı, İst.-1982.

68. Schimmel, A. Marie ?; Tasavvufun Boyutları (çev: Ender Gürol), Arma Yay., İst. Ekim 1991.

69. Hasan Åli (Yücel) Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış I. Kitap, Remzi Kitaphanesi, İst.-1932, s. 25-94:Tekke Edebiyatı.

70. Åmil Çelebioğlu; Kanûnî Sultan Süleyman Devri Türk Edebiyatı; M.E.B. Yay.; İstanbul 1994, s. 20-30.

71. Ågâh Çubukçu; Türk-İslâm Düşüncesi Hakkında Araştırmalar, Kültür Bak.  Yay.; Ankara 1992, 400 s.

72. Belkıs Temren; Tasavvuf Düşüncesinde Demokrasi, Kültür Bak. Yay.,  Ankara 1995.

73. Belkıs Temren; Bektaşiliğin Eğitsel ve Kültürel Boyutu; Kültür Bak.   Yay., Ankara 1994.

74. Mehmed Zahid Kotku; Nefsin Terbiyesi; Seha Neşriyat, İst. 1983.

 

B- MAKALELER:

 

1.   Abdullah Uçman; “Devriyyeler Üzerine Rıza Tevfik'in Yayımlanmamış Bir Makalesi”,  Türklük Araştırmaları  Dergisi, sayı:7 Åmil Çelebioğlu Armağanı), yıl:1991-1992, İst.-1993, s. 537-564.

2.   Abdullah Uçman; “Çoban Baba'nın İstihracnâmesi”, Tarih ve Toplum, Cilt:21, sayı:121, Ocak 1994, s. 23-24.

3.   Abdullah Uçman; “XV.  Yüzyılın büyük ahlâkçısı Eşrefoğlu Rûmî”, Sur, sayı:9, Kasım 1976, s. 11-16.

4.   Abdullah Uçman; “Oğlanlar Şeyhi İbrahim Efendi Kimdir?”, Türk Edebiyatı, sayı:132, Ekim 1984, s. 72.

5.   Rıza Tevfik; “Devriyyeler”, Peyâm-ı Edebî; nr:25,10 Mart 1330/25 Mart 1914.

6.   Rıza Tevfik; “Yunus Emre Hakkında Biraz Daha Tafsilât”, Büyük Duygu;  nr:10-13, 10 Temmuz 1329/23 Temmuz 1913, s. 117-183.

7.   Rıza Tevfik; “Manzum Türkçe Mev'izelerden Birkaç Nümûne Daha”, Peyâm-ı Edebî, nr:18-63, 11 Kânun-ı Evvel 1335/1919.

8.   Rıza Tevfik; “Arşî ve Gaybî”, Peyâm-ı Edebî; nr:38, 15 Mayıs 1330/28 Mayıs 1914.

9.   Rıza Tevfik; “İbrahim Efendi”, Peyâm-ı Edebî; nr:44, 26 Haziran 1339/9 Temmuz 1914.

10. Rıza Tevfik; “İnsanın Ulüvv-i Şânı”, Peyâm-ı Edebî; nr:29, 31 Mart 1330/13 Nisan 1914.

11. Rıza Tevfik; “Keşfül-gıtâ”, Peyâm-Sabah, nr:1236-1166,12 Mayıs 1338/1922.

12. Fuad Köprülü; “Abdal”, Türk Halk Edebiyatı Ansiklopedisi, C. I, İstanbul 1935, sh. 24-27.

13. Uzun; “Devr”; Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi; C.II, İst.-1977, s.280.

14. Abdurrahman Güzel; “Niyâzî-i Mısrî'nin Gözden Kaçan Bir Eseri: Risale-i Devriyye”, Türk Kültürü Araştırmaları; XVII-XXI/1-2, Ankara 1983, s.121-137.

15. Abdurrahman Güzel; “Yunus Emre'nin Devriyesi ?”, Türk Dili; sayı:445-450, s. 323-324.

16. Fevziye Abdullah Tansel; ”Olanlar Şeyhi İbrahim Efendi ve Devrîyesi”, A.Ü. İlâhiyat Fak. Dergisi; C. XVII, sayı:? s. 187-199.

17. Mehmet Önder; “Halk Ozanı Karamanlı Gufrânî ve Bir Devriyesi”, III. Uluslararası Halk Edebiyatı Semineri, Eskişehir 1989, s.297-300.

18. Mustafa Kara; “Melâmetiye”, İ.Ü. İktisat Fak. Mecmuası Prof. Dr. Sabri Ülgener'e Armağan, C. 43, sayı:1-4, 1984-85,  İst.-1987,s.561-598.

19. İsmail Kara; “Oğlan Şeyh, İsmâil Ma'şukî”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C.VII, İstanbul 1990, s.101-102.

20. Ahmet Yaşar Ocak; “Kanûnî Sultan Süleyman Devrinde Osmanlı Resmî Düşüncesine Karşı Bir Tepki Hareketi: Oğlan Şeyh İsmail-i Mâşûkî”, Osmanlı Araştırmaları, C.X, İstanbul 1990, s. 49-58.

21. Ahmed Ateş; “İbn Yemîn”, İslâm Ansiklopedisi, C.V/II, s. 835-836.

22. Süleyman Uludağ-Nurettin Bayburtlugil; “Aynülkudât el-Hemedânî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi; C. IV, İstanbul 1991, s. 280-282.

23. Abdülbâki Gölpınarlı; “Niyâzî”, İslâm Ansiklopedisi, C. IX, s. 305-307.

24. Abdülbâki Gölpınarlı;”Niyâzî-i Mısrî”, Şarkiyat Mecmuası, C.VII, İst.1972, s.183-226.

25. Abdülbâki Gölpınarlı; “Celvetiye”, İslâm Ansiklopedisi, C.III, s. 69.

26. Baha Tanman-H. Kâmil Yılmaz; “Bandırmalızâde Tekkesi”, Türkiye Diyanet  Vakfı İslâm Ansiklopdesi; C. V., İstanbul 1992.

27. ? ; “Hurûfîlik”, İslâm Ansiklopdesi; C.V/I, s.598-600.

28. Mehmed Çavuşoğlu; “Tasavvuf” Dîvanlar Arasında, Umran Yay., Ankara 1981, s. 119:

 

 
439014 ziyaretçiburayı ziyaret etti
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol