Mitoloji Ödevi

 

TÜRK MİTOLOJİSİ ÖDEVİNİN PLÂNIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
 
1.  a) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri halk edebiyatıyla ilgili metinlerin yer aldığı bir kitabı inceleyeceklerdir. İnceleme kitapları ödev kapsamına girmez. Bu kitaplarda incelemeden sonra metin yer alıyorsa ödev için ele alınabilir. (Ödev yapmak için önerilen kitapların listesi dersin hocasından temin edilebilir.)
  b) Tarih Bölümü öğrencileri de kendi bilim alanlarıyla ilgili yine metin yayını kitapları inceleyebilirler. İnceleme kitaplarının inceleme bölümü hariç metin bölümü de ödev olarak hazırlanabilir. Tevârih-i Âl-i Osman’dan Tarih-i Cihangüşa’ya kadar pek çok tarih kitabı, seyahatnameler ele alınabilir.
  c) Efsane, masal, halk inançları vs. derlemesi yapıp bunun üzerinde 
  de inceleme yapabilirsiniz.
2.      Öncelikle incelenen kitaptaki mitolojik veya mitolojiyle bağlantılı unsurlar tespit edilecektir. Mitolojik unsur, kısa ise tırnak içinde alıntı yapılarak, uzun ise birkaç cümlede özetlenerek belirtilmelidir. Mutlaka alıntı yapılan yerin sayfa numarası yazılmalıdır. Bunu metnin içine yazabileceğiniz gibi dipnot olarak sayfanın altına da koyabilirsiniz. (Dipnotlarda, kullanılan kaynağın bibliyografik künyesi şu sıra ile belirtilmelidir: Yazarın adı soyadı, kaynak makale ise tırnak içinde makalenin adı, kitabın adı, varsa çevireni, yayınevinin adı, kaçıncı baskı olduğu, yayın yeri ve tarihi, alıntı yaptığınız sayfa numarası veya numaraları, kitabın tamamını kullandıysanız kitabın sayfa sayısı. Ödev olarak kullandığınız kaynakla ilgili olarak ilk dipnota, “alıntı yapılan yerlerin sayfa numaraları bundan sonra metin içinde gösterilecektir” diye bir not düşüp metinde parantez içinde sayfa numarasını belirtebilirsiniz. Kullandığınız başka bir kaynağa tekrar gönderme yapmak için, yazarın soyadı, adı geçen eserin kısaltması olan a.g.e. kısaltması ve sayfa numarası şeklinde bir yöntem kullanılmalıdır. Eğer arka arkaya aynı kaynağa gönderme yapılıyorsa sadece aynı eserin kısaltması olan a.e.’den sonra sayfa numarası belirtilmelidir. Bir yazarın birden fazla kitabı, makalesi kullanılmışsa tekrarlamalarda yazarın soyadı, kitabın/makalenin adı, sayfa numarası yazılmalıdır.)
3.    Tespit ettiğiniz unsurun Türk mitolojisiyle bağlantısını açıklamalısınız. Ayrıca bu unsurun metindeki işlevini belirtiniz. Bu unsur neden mitolojiyle bağlantılıdır sorusu cevaplandırılmış olmalıdır. Eğer doğrudan bir ilgi yoksa nasıl bir değişim olmuştur, bunun izahı yapılmalıdır. Bazı masallarda hayvanlar kurgusal bir unsur olarak kullanılır, doğrudan mitolojik bir unsur olmayabilir ama belirli kavramlar için neden o hayvanlar kullanılmış sorusu hayvan sembolizmi düşünülerek cevaplandırılmalıdır.
4.      İncelenen kitaptaki unsurlar teogoni, eskatoloji, antropogoni, eskatoloji çerçevesinde sınıflandırılırsa karmaşıklığı ve tekrarları önler. Kutsal ruhlar, cinlerle ilgili efsanelerde geçen unsurlar teogonik anlatılara girebilir. İnsanların yaratılışı, insanların kutsal varlıklara karşı görevleriyle ilgili efsanelerde karşımıza çıkan unsurlar antropogoniye sokulabilir. Hayvanlarla, ağaç ve bitkilerle ilgili unsurlar, yeryüzündeki varlıklar olmaları sebebiyle kozmogoni başlığında incelenebilir. Ama bu belirttiklerim metni doğru anlayarak yapılmalıdır, ezbere bir şekilde bunları bu tasnife yerleştirmeyiniz.
5.      Türk mitolojisiyle ilgili kaynak kitapları okuyarak bu incelemeyi tamamlayabilirsiniz: 
And, Metin, Minyatürlerle Osmanlı-İslam Mitologyası, Akbank Yay., İstanbul, 1998.
Araz, Rıfat, Harput’ta Eski Türk İnançları ve Halk Hekimliği, AKM Yay., Ankara, 1995.
Bayat, Fuzuli, Türk Şaman Metinleri, Piramit Yay., Ankara, 2004.
Bayat, Fuzuli, Türk Mitolojisi, 2 c., Ötüken Yay., İstanbul, 2007.
Beydili, Celal, Ansiklopedik Türk Mitolojisi Sözlüğü, Yurt Kitap Yay., Ankara, 2006.
Bozkurt, Fuat, Türklerin Dini, Cem Yay., İstanbul, 1995.
Çoruhlu, Yaşar, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, Kabalcı Yay., İstanbul, 2000.
Eliade, Mircae, İmgeler ve Simgeler, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Yay., Ankara, 1992.
Eliade, Mircae, Kutsal ve Dindışı, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Yay., Ankara, 1991.
Eliade, Mircae, Mitlerin Özellikleri, çev. Sema Rifat, Simavi Yay., İstanbul, 1993.
Gökbel, Ahmet, Anadolu Varsaklarında İnanç ve Âdetler, AKM Yay., Ankara, 1998.
İnan, Abdülkadir, Tarihte ve Bugün Şamanizm, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 1986.
Kalafat, Yaşar, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, AKM Yay., Ankara, 1990.
Kaya, Muharrem, Mitolojiden Efsaneye, Bağlam Yay., İstanbul, 2007.
Mitolojiler Sözlüğü, 2 cilt, Dost Kitabevi Yay., Ankara, 2000.
Ocak, Ahmet Yaşar, Alevî Bektaşî İnançlarının İslam Öncesi Temelleri, İletişimYay., 2. bas., İstanbul, 2000.
Ögel, Bahaeddin, Türk Mitolojisi, 2 cilt, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 1986, 1995.
Roux, Jean-Paul, Türklerin Moğolların Eski Dini, çev. Aykut Kazancıgil, İşaret Yay., İstanbul, 1998.
Roux, Jean-Paul, Orta Asya’da Kutsal Bitkiler ve Hayvanlar, çev. Aykut Kazancıgil, Lale Arslan, Kabalcı Yay., İst., 2005.
Schimmel, Annemarie, Sayıların Gizemi, çev. Mustafa Küpüşoğlu, Kabalcı Yay., İstanbul, 2000.
Taş, İsmail, Türk Düşüncesinde Kozmogoni-Kozmoloji, Kömen Yay., Konya, 2002.
 
441599 ziyaretçiburayı ziyaret etti
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol