Mitoloji Ödevi Kitapları

 

TÜRK MİTOLOJİSİ (S) DERSİNİN ÖDEVİ İÇİN ÖNERİLEN KİTAP LİSTESİ
 
EFSANE
 
 1. Osman Bayatlı, Bergama’dan Efsaneler, Âdetler, İstanbul, 1941. (+)
 2. Hüseyin Namık Orkun, Türk Efsaneleri, İstanbul, 1943.
 3. Ali Rıza Önder, Yaşayan Anadolu Efsaneleri, Kayseri, 1955.
 4. Mehmet Önder, Konya Efsaneleri, Konya, 1963.
 5. Cemil Cahit Güzelbey, Gaziantep Evliyaları, Gaziantep, 1964.
 6. Selma Aktan, Hakiki Anadolu Efsaneleri, 2 cilt, Adana, 1965.
 7. Mehmet Önder, Şehirden Şehire Anadolu Efsaneleri, Ankara, 1966. (İş Bankası Yayınları, 1. baskı, 1995) (+)
 8. Enver Behnan Şapolyo, Türk Efsaneleri, İstanbul, 1966.
 9. Murat Uraz, Türk Mitolojisi, İstanbul, 1967. (+)
 10. Fehmi Anlaroğlu, Dilden Dile Nesilden Nesile Anadolu Efsaneleri, Ankara, 1968.
 11. İhsan Ünver Nasrattınoğlu, Afyonkarahisar Efsaneleri, Ankara, 1973.
 12. Mustafa Necati Sepetçioğlu, Türk-İslâm Efsaneleri, İstanbul, 1975.
 13. İsmail Hakkı Acar, Zara Folkloru, Sivas, 1975.
 14. Ali Püsküllüoğlu, Efsaneler, Ankara, 1982.
 15. Sabahattin Çankaya, Elif ile Yusuf, Bir Kadirli Efsanesi, İstanbul, 1982.
 16. Bilge Seyidoğlu, Erzurum Efsaneleri, Erzurum Kitaplığı Yayını, İstanbul, 1997, 292. (1. baskı 1985) (+)
 17. Hatice Gülensoy, Tunceli’de Munzur Efsanesi, Ankara, 1986.
 18. Saim Sakaoğlu, 101 Anadolu Efsanesi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1989, 129 s. (+)
 19. Ahmet Kabaklı, Ejderha Taşı, İstanbul, 1991.
 20. Hatice Gülensoy, Tunceli’de Elti Hatun Efsanesi, İstanbul, 1992.
 21. Saim Sakaoğlu, Efsane Araştırmaları, Konya, 1992.
 22. Muhsine Helimoğlu Yavuz, Diyarbakır Efsaneleri, Doruk Yay., Ankara, 1993, 544 s. (metinler s. 37-391) (+)
 23. Metin Ergun, Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi, 2. cilt, Metinler, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1997, 360 s. (metinler s. 363-879) (+)
 24. İbrahim Zeki Burdurlu, Anadolu Efsaneleri,
 
 
DESTAN
 
 1. Hasan Ortekin, Çora Batır Destanı, İstanbul, 1939. (+)
 2. Behçet Mahir, Köroğlu Destanı, haz. Mehmet Kaplan, Mehmet Akalın, Muhan Bali, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1973. (+)
 3. Ümit Kaftancıoğlu, Köroğlu Kolları, Büyük Yayın Dağıtım, İstanbul, 1974, 343 s. (+)
 4. Hüseyin Bayaz, Köroğlu, Antep Rivayeti, Karacan Yayınları, 1981, 360 s. (+)
 5. Dede Korkut Kitabı I, haz. Muharrem Ergin, Türk Dil Kurumu Yayını, Ankara, 1989, XVII+251+97+154 s. (metin 71-251. sayfalar arasında) (+)
 6. İsa Özkan, Abdurrahman Han Destanı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1989.
 7. İsa Özkan, Yusuf Bey-Ahmet Bey (Bozoğlan) Destanı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1989. (+)
 8. Ebü’l-Hayr-ı Rûmî, Saltuknâme, 3 cilt, haz. Şükrü Halûk Akalın, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1990.
 9. Keneş Yusupov, Manas Destanı, AKM, Ankara, 1995.
 10. Metin Ergun, Gaynislâm İbrahimov, Başkurt Halk Destanı Ural Batır, Türksoy Yayınları, Ankara, 1996, 527 s. (+) (metin s. 15-351)
 11. Fatma Özkan, Altın Arığ Destanı, Ahmet Yesevî Üniversitesi Yayını, Aankara, 1997. (+)
 12. Metin Ergun, Altay Türklerinin Kahramanlık Destanı: Alıp Manaş, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998, 267 s. (metin s. 99-248) (+)
 13. Altay Destanı: Maaday Kara, haz. Emine Gürsoy Naskali, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1999. (+)
 14. Yusuf Akgül, Dede Korkut Ata Hikâyelerinin Türkmenistan’da Derlenen Sözyü Varyantları, MEB Yayını, İstanbul, 1997.
 15. Başkurt Halk Destanları, haz. Metin Ergun, Gaynislam İbrahimov, Türksoy Yayınları, Ankara, 2000. (+)
 16. Alpamış Destanı, haz. İristay Kaçkartay, AKM, Ankara, 2000.
 17. Alpamış Destanı, Fazıl Yoldaşoğlu, AKM, Ankara, 2000.
 18. Ufuk Tavkul, Karaçay, Malkar Folklorunda Destanlar, Ahmet Yesevî Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2001.
 19. Dede Korkut Oğuznâmeleri, haz. Semih Tezcan, Hendrik Boeschoten, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2001, 315 s. (+)
 20. Mehmet Aça, Kazak Türklerinin Destanları ve Destancılık Geleneği, Köymen Yayınları, Konya, 2002. (+)
 21. Nerin Köse, Kococaş Destanı, Semih Ofset, Ankara, 2002. (+)
 22. Altay Destanları I, (Er Samır, Ak Tayçı, Kökin Erkey, Altay Buuçay, Malçı Mergen, Kozın Erkeş, Közüyke), haz. İbrahim Dilek, Türk Dil Kurumu Yayını, Ankara, 2002. (+)
 23. Mustafa Argunşah, Kirdeci Ali Kesikbaş Destanı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2002, 134 s. (metin s. 56-96) (+)
 24. Hasan Köksal, Battal Gazi Destanı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2003, 327 s. (+)
 25. Köroğlu Destanı, Azericeden çevirip uyarlayan İsa Öztürk, Adam Yayınevi, İstanbul, 2003, 487 s. (+)
 26. Necati Demir, Dânişmendnâme, Akçağ Yayınları, Ankara, 2004, 592 s. (metin s. 57-280) (+)
 27. Manas, haz. Abdülkadir İnan, MEB Yayını, (+)
 28. Rüstem Sulti, Edigey Destanı, Türksoy Yayınları, (tarih yok). (+)
 29.  
 
 
 
MASAL
 
 1. Pertev Naili Boratav, Zaman Zaman İçinde, Adam Yayınevi, İstanbul, 1992. 229 s. (ilk baskı 1958)
 2. Saim Sakaoğlu, Gümüşhane Masalları, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1973. (+)
 3. Bilge Seyidoğlu, Erzurum Halk Masalları, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1975. (+)
 4. Umay Günay, Elazığ Masalları, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1975. (+)
 5. Saim Sakaoğlu, Kıbrıs Türk Masalları, Kültür ve Turizm Bakanlığ Yayınları, Ankara, 1986.
 6. Ingas Kunoş, Türk Masalları, Sosyal Yayınları, İstanbul, 1987.
 7. Eflatun Cem Güney, Masallar, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara, 1992. (+)
 8. Naki Tezel, Masallar, 2 cilt, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara, 1992. (+)
 9. Muhsine Helimoğlu Yavuz, Masallar ve Eğitimsel İşlevleri, Ürün Yayınları, Ankara, 1997, 444 s. (metinler s. 139-439) (+)
 10. Zeynelâbidîn Makas, Türk Dünyasından Masallar (Metin-İnceleme), Kitabevi, İstanbul, 2000, 415 s. (+)
 11. Ali Berat Alptekin, Taşeli Masalları, Akçağ Yayınları, Ankara, 2002, 481 s. (metinler s. 209-476) (+)
 12. Pertev Naili Boratav, Az Gittik Uz Gittik,
 13.  
 14. Afyonkarahisar Masalları, Araştırma-İnceleme-Metin, Mehmet Özçelik, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2004.
 15. Altay Masalları, İbrahim Dilek, Alp Yayınevi, Ankara, 2007.
 16. Anadolu Masalları, Hasan Lâtif Sarıyüce, 2 C., T. İş Bank. Kül. Yay., 1. bs., Ank., 1993
 17. Ardanuç-Ahıska Masalları ve Halk Hikâyeleri, Ülkü Önal, Ankara, 2004.
 18. Az Gittik Uz Gittik, Pertev Naili Boratav, Remzi Kitabevi, Ankara, 1969.
 19. Azerbaycan Masalları, Asker Kartarı, Anadolu Sanat Yay., İst., 1995
 20. Billûr Köşk, Tahir Alangu, İst., 1961. Afa Yay., 1990.
 21. Eğitimde Masalın Yeri, Selçuk Kantarcıoğlu, MEB Yay., İst., 1991
 22. Elazığ Masalları (İnceleme), Umay Günay, Atatürk Üniv. Yay., Erzurum 1975
 23. Erzurum Halk Masalları Üzerinde Araştırmalar, Bilge Seyidoğlu, Atatürk Üniv. Yay., Ank., 1975.
 24. Erzurum Masalları, Bilge Seyidoğlu, Erzurum Kitaplığı Yay., 2. bs., İstanbul, 1999.
 25. Evvel Zaman İçinde Antakya Masalları, Nebihe ve Mehmet Karasu, Keşif Yay., Ankara, 2006.
 26. Gagavuz Masalları, Erdoğan Altınkaynak, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yay., Trabzon, 2003.
 27. Geleneksel Azeri Masalları, Yasemin Bayer, Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi, Telos Yay., İstanbul, 2005.
 28. Gümüşhane ve Bayburt Masalları, Saim Sakaoğlu, Akçağ Yay., Ankara, 2002.
 29. Has Bahçenin Gülleri, Sivas Masalları, Ayşe Benek Kaya, Kitabevi Yay., İstanbul, 2004.
 30. Hayvan Masalları, Ali Berat Alptekin, Akçağ Yay., Ankara, 2005.
 31. Kartallar Padişahı (Ardanuç Halk Masalları)I, Ülkü Önal, Ankara, 2001.
 32. Kayseri Masalları, Rasim Deniz, Ankara, 1996.
 33. Kazak Masallarından Seçmeler, Ali Berat Alptekin, Akçağ Yay., Ankara, 2003.
 34. Keloğlan Masalları, Tahir Alangu, 1967.
 35. Kırgız Masalları, Zekeriya Karadavut, Türkistan ve Azerbaycan Araştırma Merkezi, Kömen Yay., Konya, 2006.
 36. Kuzey-Doğu Anadolu (Kars) Türk ve Kuzey Britanya Halk Edebiyatlarında Masallar, 1. c., Ahmet Ali Arslan, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ank., 1998.
 37. Kuzey-Doğu Anadolu (Kars) Türk ve Kuzey Britanya Halk Edebiyatlarında Masallar, 2. c., Ahmet Ali Arslan, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ank., 2000.
 38. Masal Araştırmaları,Saim Sakaoğlu, Akçağ Yay., Ank., 1999
 39. Masal Araştırmaları,Folktale Studies I, Nuri Taner, Art-San Yay., İstanbul, 1988.
 40. Masalın Biçimbilimi, Vladimir Propp, çev. Mehmet Rifat, Sema Rifat, B/F/S Yay., İst., 1985
 41. Masallar ve Eğitimsel İşlevleri, Dil Öğretimine Katkıları, Muhsine Helimoğlu Yavuz, Ürün Yay., 1. bs., Ank., 1997
 42. Masallar, Eflatun Cem Güney, KB Yay., 2. bs., Ank., 1990
 43. Masallar -1 Uçar Leyli, Pertev Naili Boratav, haz. Muhsine Helimoğlu Yavuz, Tarih Vakfı Yay., İstanbul, 2001.
 44. Niğde Masalları, (Araştırma-İnceleme-Metin), Nedim Bakırcı, Niğde Yüksek Öğretim Vakfı Yay., Niğde, 2006.
 45. Prens Kalyanamkara ve Papamkara Hikâyesinin Uygurcası, Hüseyin Namık Orkun, TDK Yay., İstanbul, 1940
 46. Safranbolu Halk Masalları, Uğurol Barlas, İstanbul, 2004.
 47. Taşeli Masalları, Ali Berat Alptekin, Akçağ Yay., Ankara, 2002.
 48. Tıva Halk Masalları, Mehmet Aça, Kömen Yay., Konya, 2007.
 49. Türk Dünyasından Masallar, Zeynelâbidîn Makas, Kitabevi Yay., İst., 2000
 50. Türk Masalları,  2 C, haz. Naki Tezel, KB Yay., 4. bs., Ank., 1992
 51. Türk Masalları, 1. C., Ignacz Kunos, çev. Gani Yener, Engin Yay., İstanbul, 1991.
 52. Uygur Halk Masalları, haz. Ehet Haşim, TT akt. Ahmet Bican Ercilasun, A. Şekür Turan, Kültür Bakanlığı MİFAD Yay., Ankara, 1989.
 53. Yalova Masalları, Nuri Taner, Ortipa Yay., İstanbul, 1995.
 54. Yaşayan Malatya Masalları, Metinler ve İncelemeler, Mehmet Yardımcı, Malatya, 1996.
 55. Yaşayan Türk Halk Hikâyelerinden Seçmeler, Ahmet Edip Uysal, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara, 1989, VIII+167 s. (Metinlerin çoğu masal.)
 56. Yukarıçukurova Masallarında Motif ve Tip Araştırması, 2 C., Esma Şimşek, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 2001.
 57. Zaman Zaman İçinde, Pertev Naili Boratav, Adam Yay.da 1. bs., İst., 1992
 58. 2003-2004 Yıllarında Çorum’dan Derlenen Masallar, M. Öcal Oğuz, Emine Aydoğan, Ankara, 2004.
 
HALK HİKÂYESİ
 
 1. Muhan Bâli, Ercişli Emrah ile Selvi Han Hikâyesi Varyantların Tesbiti ve Halk Hikâyeciliği Bakımından Önemi, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1973, 302 s. (+) (metinler s. 89-188)
 2. Fikret Türkmen, Aşık Garip Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1974, 307 s. (+) (metinler s. 112-291)
 3. Fikret Türkmen, Tahir ile Zühre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1983, 288 s. (metinler s. 209-262) (+)
 4. Saim Sakaoğlu, Ali Duymaz, Hurşit ile Mahmihri Hikâyesi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1996, 161 s. (metinler 91-142) (+)
 5. Saim Sakaoğlu, Ali Berat Alptekin, Yurdanur Sakaoğlu, Esma Şimşek, Meddah Behçet Mahir’in Bütün Hikâyeleri, 2 cilt, AKM Yayını, Ankara, 1997, 409+362 s. (+)
 6. Ali Berat Alptekin, Hikâye Araştırmaları 1, Kirmanşah Hikâyesi, Akçağ Yayınları, Ankara, 1999, 335 s. (metinler s.131-328) (+)
 7. İsmail Görkem, Halk Hikâyeleri Araştırmaları, Çukurovalı Âşık Mustafa Köse ve Hikâye Repertuvarı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2000, 332 s. (metinler s. 161-304) (+)
 8. Doğan Kaya, M. Sabri Koz, Halk Hikâyeleri I, Kitabevi, İstanbul, 2000, 312 s. (metinler s. 17-170) (+)
 9. Şükrü Elçin, Kerem ile Aslı Hikâyesi (Araştırma-İnceleme), Akçağ Yayınları, Ankara, 2000, 144 s. (metinler s.63-124) (+)
 10. Ali Duymaz, Kerem ile Aslı Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2001, 312 s. (metin s. 255-364) (+)
 11. Naciye Yıldız, Hemra ve Hurlika Hikâyesinin Üç Eş Metni Üzerinde Bir Değerlendirme, AKM Yayını, Ankara, 2001, 633 s. (metinler s. 415-624) (+)
 12. Wolfram Eberhard, Güneydoğu Anadolu’dan Âşık Hikâyeleri, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2002. (+)
 13.  
 
HALK ŞİİRİ
 
 1. Talat Tekin, XI. Yüzyıl Türk Şiiri, Türk Dil Kurumu Yayını, Ankara, 1989. (+)
 2. Doğan Kaya, Sivas’ta Âşıklık Geleneği ve Âşıklık Geleneği, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, 1994, 635 s. (metinler s. 201-548) (+)
 3. Teslim Abdal, Kültür Bakanlığı Yayını, (+)
 
 
 
 
FIKRA
 
 1. Dursun Yıldırım, Türk Edebiyatında Bektaşi Fıkraları, Akçağ Yayınları, Ankara, 1999, 264 s. (metinler s. 77-251) (+)
 2.  
 
ROMAN
 1. Yaşar Kemal, Ağrıdağı Efsanesi, (+)
 2. Yaşar Kemal, Binboğalar Efsanesi, (+)
 3. Yaşar Kemal, Höyükteki Nar Ağacı,
 4. Yaşar Kemal, Yer Demir Gök Bakır, (+)
 5. Hasan İzzettin Dinamo, Deniz Feneri, 1937?
 6. Orhan Hançerlioğlu, Oyun, 1953.
 7. Sadık Yemni, Muska,
 8. Cengiz Dağcı, Genç Temuçin,
 9. Cengiz Aytmatov, Yıldırım Sesli Manasçı,
 10. Cengiz Aytmatov, Cengiz Han'a Küsen Bulut
 11. Latife Tekin, Berci Kristin Çöp Masalları,
 12. Latife Tekin, Sevgili Arsız Ölüm,
 13.  
 
SEYAHATNÂME
 
 1. Wilhelm Radloff, Sibirya’dan, 4 cilt, MEB Yayını, Ankara, 1994. (+)
 2. Wilhelm Radloff, Ignaz Kunos, Proben VIII, haz. Saim Sakaoğlu, Metin Ergun, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1998, 532 s. (+)
 3. Wilhelm Radloff, Türklerin Kökleri Dilleri ve Halk Edebiyatı, EKAV Yayınları, Ankara, 1999, 458 s. (+)
 4. İbn-i Fazlan Seyahatnamesi, haz. Ramazan Şeşen, (+)
 
TARİH
 
 1. Alaaddin Ata Melik Cüveynî, Tarih-i Cihangüşa, çev. Mürsel Öztürk, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1999, 632 s. (+)
 2. Peçevî İbrahim Efendi, Peçevî Tarihi, 2 cilt, haz. Bekir Sıtkı Baykal, Kültür Bakanlığı Yayınları, 3. baskı, Ankara, 1999. (+)
 3. Hoca Sadeddin Efendi, Tacü’t-Tevârih, 4 cilt, haz. İsmet Parmaksızoğlu, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, (+)
 4. Taberî Tarihi,
 5. Âlî, Künhü’l-Ahbâr
 
 
(+) işareti, kitabın kütüphanemde bulunduğunu gösterir.
 
 Doç. Dr. Muharrem Kaya
 
441592 ziyaretçiburayı ziyaret etti
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol